<<
>>

Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Підручник висвітлює питання загальної теорії держави і права з урахуван­ням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Поряд із тра­диційними гемами у ньому вміщено розділи, що відображають зміни в теорії права, української державності та галузевому законодавстві. При викладенні матеріалу автори використовують нові методичні підходи, теоретичні положен­ня, висвітлюють актуальні проблеми сучасної державно-правової дійсності. Чи­тачам пропонується практикум, в якому вміщені схеми, тести, практичні ситуа­ції, завдання тощо. Розрахований на широку аудиторію — студентів, курсантів, слухачів, магіст­рів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері держави і права, а також читачів, які цікавляться проблемами держави і права.

<< | >>
ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
Розділ 1. Предмет, методи та функції теорії держави і права
Розділ 2. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави
Розділ 3. Взаємозв’язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права
Розділ 4. Держава: поняття, ознаки, сутність
Розділ 5. Типологія держав
Розділ 6. Функції держави
Розділ 7. Форма держави
Розділ 8. Механізм держави
Розділ 9. Політична система
Розділ 10. Правова, соціальна держава: походження, зміст, соціальне призначення
Розділ 11. Права, свободи та обов’язки людини: і громадянина
Розділ 12. Демократія та її форми
ЧАСТИНА II. ТЕОРІЯ ПРАВА
Розділ 13. Поняття, суть і соціальність права
Розділ 14. Норми права та інші соціальні норми
Розділ 15. Форми (джерела) права
Розділ 16. Правотворчість
Розділ 17. Система права і система законодавства
Розділ 18. Правові відносини
Розділ 19. Тлумачення норм права
Розділ 20. Реалізацій норм права
Розділ 21. Правомірна поведінка. Правопорушення
Розділ 22. Юридична відповідальність
Розділ 23. Законність і правопорядок
Розділ 24. Правосвідомість і правова культура
Розділ 25. Механізм правового регулювання
Розділ 26. Правові системи світу

Книги и учебники по дисциплине Теория государства и права:

  1. Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с. - 2018 год
  2. Какимова М.Ш.. Основы теории государства и права: Учебник. - Астана: Фолиант,2007. - 256 стр. - 2007 год