>>

ЗМІСТ

Передмова..................................................................... ............................................... 8

ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Розділ 1. Предмет, методи та функції теорії держави і права

1.1 Загальна характеристика теорії держави і права 10

1.2 Предмет теорії держави і права 16

і .3 Методологія теорії держави і права.................................................

.. 20

1.4 Функції теорії держави і права,

її місце в системі юридичних наук............................................................ 26

Розділ 2. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави

2.1 Первісне суспільство: економічна основа,

організація соціальної влади...................................................................... ЗО

2.2Шляхи виникнення держави і права:

загальне й особливе у їх виникненні....................................................... 40

2.3Загальна характеристика теорій походження держави.............. 47

2.4Причини утворення національних держав....................................... 56

Розділ 3. Взаємозв’язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права

3.1 Поняття суспільства: суспільно-економічна формація, соціальні суб’єкти, соціальні системи

та соціальне регулювання............................................................................ 59

3.2Особа як соціальний суб’єкт

державно-правових відносин...................................................................... 60

3.3Співвідношення держави і права з природою,

суспільством та економікою....................................................................... 63

Розділ 4. Держава: поняття, ознаки, сутність

4.1 Загальне поняття. Сутність і ознаки держави 65

4.2 Держава і влада........................................................................................... 75

Розділ 5.

Типологія держав

5.1 Поняття типу держави та проблеми класифікації ....... 81

5.2Рабовласницька держава. Соціально-економічна основа

і сутність рабовласницької держави........................................................ 86

5.3Феодальна держава.

Її соціально-економічна основа і сутність......:...................................... 95

З

5.4Капіталістична держава.

Її соціально-економічна основа і сутність........................................... 100

5.5Соціалістична держава........................................................................... 104

5.6Держави у постіндустріальному суспільстві................................ 106

5.7Окремі типи сучасних держав............................................................. 107

Розділ 6. Функції держави

6.1 Поняття та зміст функцій держави 113

6.2Класифікація функцій держави........................................................... 117

6.3Головні внутрішні функції................................................................... 120

6.4 Зовнішні функції..................................................................................... 124

6.5 Форми і методи здійснення функцій держави............................. 127

Розділ 7. Форма держави

7.1 Поняття форми держави 130

7.2Форма правління: поняття та різновиди........................................ 132

7.3Форма державного устрою: поняття та різновиди...................... 138

7.4 Державний режим та його види......................................................... 143

Розділ 8. Механізм держави

8.1 Поняття механізму держави та його структура 147

8.2Державні органи: їх ознаки, характеристика і види................... 153

Розділ 9. Політична система суспільства

9.1 Політична влада і політична діяльність 155

9.2 Поняття політичної системи суспільства...................................... 159

9.3 Партії та держава в політичній системі суспільства:

їх місце і роль..................................................................................................

165

Розділ 10. Правова, соціальна держава: походження, зміст, соці­альне призначення

10.1 Ідея правової держави як загальнолюдська цінність 170

10.2 Правова держава: сутність, ознаки 174

10.3 Поняття, риси соціальної держави 179

10.4Конституція України — передумова побудови соціальної,

демократичної, правової держави.......................................................... 182

Розділ 11. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

11.1 Права людини: історія і сучасність 192

11.2Основні права людини: поняття, класифікація.......................... 196

11.3Міжнародні механізми захисту основних прав людини......... 206

11.4Права, свободи та обов’язки людини

і громадянина за Конституцією України.............................................. 209

Розділ 12. Демократія та її форми

12.1 Демократія: поняття та основні засади 216

12.2 Демократія як цінність для суспільства 230

12.3 Шлях до громадянського суспільства —

соціальна основа сучасної держави, влади і демократії................. 234

ЧАСТИНА II. ОСНОВИ ПРАВА

Розділ 13. Поняття, суть і соціальна цінність права

13.1 Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції......................................................................................................... 254

13.2 Поняття права 263

13.3 Співвідношення права й закону 270

13.4Сутність і зміст права.

Його роль у реалізації загальносуспільних інтересів..................... 271

13.5Принципи права..................................................................................... 274

13.6Соціальна цінність, функції права та його структура............. 280

13.7Право України на сучасному етапі.................................................. 284

Розділ 14. Норми права та інші соціальні норми

14.1 Соціальні норми та їх класифікація 286

14.2 Поняття правової норми та її ознаки 290

14.3 Співвідношення норм права і норм моралі 293

14.4Структура правової норми................................................................. 298

14.5Способи викладу правових норм......................................................

302

14.6Класифікація норм права.................................................................... 303

Розділ 15. Форми (джерела) права

15.1 Поняття і види форм (джерел) права 309

15.2 Юридична природа законів та підзаконних актів 312

15.3 Нормативні акти України: види, значення,

особливості та межі їх дії............................................................................ 318

Розділ 16. Правотворчість

16.1 Поняття та фактори правотворчості 325

16.2 Принципи правотворчості 329

16.3 Методи та стадії правотворчості 332

16.4Види правотворчості............................................................................ 339

16.5Законодавчий процес у парламенті України

та його етапи................................................................................................... 344

Розділ 17. Система права і система законодавства

17.1 Поняття та елементи структури права.... 346

17.2 Загальна характеристика галузей права 349

17.3 Міжнародне право 351

17.4Предмет і метод правового регулювання

як підстави розподілу права на галузі, підгалузі та інститути права 352

17.5Система законодавства....................................................................... 354

17.6Систематизація нормативно-правових актів.............................. 357

Розділ 18. Правові відносини

18.1 Поняття правовідносин та їх основні ознаки 363

18.2 Зміст правовідносин 365

18.3 Суб’єкти правовідносин 368

18.4Об’єкти правовідносин: поняття і види....................................... 372

18.5Юридичні факти та їх класифікація............................................... 374

18.6Види правових відносин..................................................................... 377

Розділ 19. Тлумачення норм права

19.1 Поняггя і необхідність тлумачення права 379

19.2 Види тлумачення 383

19.3 Способи тлумачення 388

19.4Функції тлумачення.............................................................................

394

Розділ 20. Реалізація норм права

20.1 Реалізація норм права: поняття та форми 397

20.2 Застосування як особлива форма реалізації норм права....... 399

20.3 Стадії застосування правових норм............................................... 401

20.4 Правозастосувальний акт: поняття, властивості, види........ 406

20.5 Прогалини у праві. Аналогія закону й аналогія права............ 408

Розділ 21. Правомірна поведінка. Правопорушення

21.1 Поняття й основні види правомірної поведінки 412

21.2 Правопорушення: поняття, склад, види....................................... 416

21.3 Міжнародні правопорушення: поняття, різновиди................. 425

21.4 Причини правопорушень і шляхи їх подолання........................ 432

Розділ 22. Юридична відповідальність

22.1 Юридична відповідальність: її природа, суть,

поняття та види............................................................................................ 435

22.2 Загальні принципи юридичної відповідальності.................... 441

22.3 Мега і функції юридичної відповідальності............................... 444

22.4 Основи юридичної відповідальності

відповідно до Конституції України....................................................... 446

22.5 Підстави притягнення і звільнення

від юридичної відповідальності............................................................ 449

Розділ 23. Законність і правопорядок

23.1 Законність як одна з важливих правових категорій 451

23.2 Зміст законності.................................................................................... 453

23.3 Основні вимоги законності.............................................................. 455

23.4 Основні принципи законності......................................................... 458

23.5 Гарантії законності.............................................................................. 461

23.6 Правопорядок.........................................................................................

466

23.7 Правопорядок і громадський порядок. Дисципліна................. 468

23.8 Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку............ 473

Розділ 24. Правосвідомість і правова культура

24.1 Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті 476

24.2Структура правосвідомості................................................................ 478

24.3Види правосвідомості.......................................................................... 483

24.4 Поняття і загальна характеристика правової культури......... 485

24.5 Структура і функції правової культури........................................ 489

24.6 Правове виховання: поняття, форми, методи............................ 493

Розділ 25. Механізм правового регулювання

25.1 Правове регулювання і правовий вплив 496

25.2 Поняття механізму правового регулювання.............................. 499

25.3 Структура та ефективність механізму

правового регулювання.............................................................................. 501

Розділ 26. Правові системи світу

26.1 Поняття, структура та функції правової системи 505

26.2 Класифікація правових систем......................................................... 510

26.3 Романо-германська правова сім’я, її особливості...................... 512

26.4 Англосаксонська правова сім’я........................................................ 513

26.5 Соціалістична правова сім’я.............................................................. 516

26.6 Сім’я релігійного і традиційного права......................................... 517

Питання для самоконтролю............................................................................ 523

Список рекомендованих джерел.................................................................. 547

| >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Смешивание исходных материалов
 2. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 3. Основные результаты и выводы
 4. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 5. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 6. Сведения об авторах
 7. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 8. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 9. О понятии финансового опциона
 10. § 2. Понятие и функции нотариата
 11. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 12. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 13. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 14. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 15. Микрополе «Речевая деятельность»
 16. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 17. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 18. Характеристики железного порошка и легирующих компонентов
 19. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ Ni и NiO
 20. Характеристика опытных образцов и технология их изготовления