<<
>>

Зміст правовідносин.

Зміст правовідносин має двоякий характер. Розрізняють юридич­ний і фактичний зміст.

Юридичний зміст правовідносин — це можливість певної по­ведінки уповноваженого, необхідність відповідних дій або необхід­ність утримання від заборонених дій зобов’язаного суб’єкта.

Фактичний зміст — реальна поведінка суб’єктів.

Юридичний і фактичний зміст нетотожні. Перший — значно шир­ший і містить невизначену кількість можливостей. Наприклад, особа, 365

що має середню освіту, наділена правом вступати до вищого на­вчального закладу, тобто перед нею великий вибір можливостей, які складають зміст її суб’єктивного права. Проте реально вступити можливо лише в один — два навчальні заклади за умови успішного складання вступних екзаменів. Таким чином, фактичний зміст — тільки один із варіантів реалізації суб’єктивного права.

Зміст правовідносин (повторимось) — це суб’єктивні права й юри­дичні обов’язки. Суб’єктивне право і відповідний йому обов’язок утворюють юридичний зв’язок уповноваженої і зобов’язаної сторін. Причому правові відносини можуть складатися з одного чи декіль­кох юридичних зв’язків. Наприклад, правовідносини, що виникають на основі договору купівлі-продажу, мають як мінімум два правових зв’язків: перший — право покупця отримати майно й обов’язок про­давця передати майно покупцю, другий — право продавця отрима­ти за майно гроші й обов’язок покупця сплатити за нього певну грошову суму.

Суб’єктивне право — це вид і міра можливої поведінки суб’єкта, що забезпечується (охороняється, захищається) з боку держави. На­приклад, кожний громадянин України, який досяг вісімнадцятиріч­ного віку, має право брати участь у виборах Президента держави. Оскільки це його право, він може скористатися ним, а може, ска­жімо, відмовитись від голосування.

Ознаки суб’єктивного права:

1. Суб’єктивне право — критерій можливої поведінки особи. Сто­совно суб’єктивного права цей критерій вміщує вид ї міру можливої поведінки.

Наприклад, норма закону, що регулює право на оплачу­вану відпустку, визначає і вид поведінки (щорічна відпустка зі збе­реженням середнього заробітку), і її міру (тривалість відпустки). Суб’єктивне право — це надання суб’єкту юридичною нормою мож­ливості поводитися так або інакше в умовах конкретних правосто- сунків.

2. Його зміст встановлюється нормами права і юридичними фа­ктами.

3. Здійснення суб’єктивного права забезпечене обов’язком іншої сторони. В одних випадках обов’язок полягає в тому, щоб утрима­тися від дій, які порушують суб’єктивне право іншої сторони, в інших — це право забезпечується виконанням обов’язку, тобто ак­тивними діями зобов’язаної особи.

4. Суб’єктивне право надається особі для задоволення її інтересів, і при відсутності останнього стимул для здійснення суб’єктивного права втрачається.

5. Суб’єктивне право — це складне юридичне явище, що має власний зміст, який складається із юридичних можливостей:

а) можливість самого носія суб’єктивного права діяти певним чином;

б) можливість користуватися певним соціальним благом;

в) можливість вимагати належної поведінки від зобов ’язаного суб’єкта (наприклад, наймодавець має право вимагати від піднай­мача повернення грошей чи речей);

г) право домагання, яке полягає у можливості звернутися до компетентних суб’єктів для охорони чи захисту суб’єктивного права і примусового забезпечення юридичного обоє ’язку. Право-домагання ( продовженням права-вимоги, найважливішою гарантією виконання певних юридичних обов’язків (поновлення робітника чи службов­ця на роботі).

Види суб'єктивних прав:

- громадянські;

- політичні;

-економічні;

- соціальні;

-- екологічні;

- культурні;

-сімейні;

- особисті права-гарантії та ін.

Юридичний обов'язок — це вид і міра належної поведінки суб’єкта права, що забезпечується можливістю державного примусу.

Ознаки юридичного обоє ’язку:

1. Міра необхідної поведінки, точне визначення того, якою вона повинна бути.

2.

Юридичний обов’язок встановлюється на підставі вимог пра­вових норм.

3. Обов’язок встановлюється в інтересах уповноваженої сторо­ни — окремої особи чи суспільства (держави) в цілому.

4. У зобов’язаної особи немає вибору між виконанням і невико­нанням обов’язку. Невиконання чи неналежне виконання юридич­них обов’язків є правопорушенням і зумовлює заходи державного примусу.

Юридичний обов'язок має три основні форми:

а) утримання від заборонених дій, що суперечать інтересам ін­ших (пасивна поведінка);

б) здійснення конкретних дій (активна поведінка);

в) обмеження у правах особистого, майнового чи організаційно­го характеру (заходів юридичної відповідальності).

Конституційними обов’язками за Основним Законом України є:

а) неухильно додержуватися Конституції та законів України;

б) не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей;

в) сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом;

г) не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині та відшко­довувати завдані збитки;

д) захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України;

є) відбувати військову службу відповідно до закону, тощо.

Права і обов’язки суб’єктів правовідносин тісно пов’язані між со­бою: не можна одержати які-небудь права, щоб одночасно не ви­никли певні обов’язки. Набуваючи права на земельну ділянку, на­приклад, ми водночас беремо на себе ряд обов’язків, зокрема, вико­ристовувати її відповідно до цільового призначення (під городниц­тво, будівництво тощо). Придбавши автомобіль, людина зобов’язана дотримуватись правил дорожнього руху, приписаних автомобілістам, користуватися автомобілем, тільки маючи посвідчення водія, та ін.

18.3

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Зміст правовідносин.:

 1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 2. Микрополе «Речевая деятельность»
 3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 5. Смешивание исходных материалов
 6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 7. Основные результаты и выводы
 8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 10. Сведения об авторах
 11. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 12. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 13. О понятии финансового опциона
 14. § 2. Понятие и функции нотариата
 15. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 16. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 17. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK