<<
>>

Застосування як особлива форма реалізації норм права.

Як уже зазначалося, норми права спрямовані на регулювання су­спільних відносин відповідно до завдань та функцій держави на пев­ному етапі її розвитку. Ця мета може бути досягнута лише в тому випадку, якщо норми права будуть реалізуватися на практиці та здійснювати реальний вплив на відповідні суспільні відносини.

Деякі правові норми для своєї реалізації вимагають правозастосувальної діяльності державних органів та посадових осіб.

Застосування правових норм — це державно-владна, організа­ційна діяльність компетентних органів держави і посадових осіб із реалізації правових норм стосовно конкретних життєвих ситуацій шляхом винесення індивідуально-правових рішень (приписів).

У юридичній науці існують й інші тлумачення цього поняття. Зокрема, застосування норм права — це державно-владна діяльність державних органів, а у деяких випадках — і громадських об’єднань, посадових осіб щодо реалізації' норм права в конкретному випадку.

Професор П. М. Рабінович вважає, що застосування правових норм —це організаційно-правова діяльність компетентних органів, уповноважених на це громадських об’єднань або їх службових осіб, яка полягає у встановленні піднормативних формально обов’язкових індивідуальних правил поведінки персоніфікованих суб’єктів із ме­тою створення умов, необхідних для реалізації ними таких норм.

Застосування норм права уповноваженими суб’єктами має особ­ливе значення, оскільки, по-перше, ця форма реалізації норм права

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Застосування як особлива форма реалізації норм права.:

 1. Алферов Иван Александрович. Нотариальная форма защиты и охраны права и законного интереса. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. MОCКВА - 2007, 2007
 2. 3. Система гражданского права как отрасли права - это внутреннее строение данной отрасли и права, единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов.
 3. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 4. 44 Понятие и содержание права собственности
 5. § 2. IloiisiiIie и виды форм защиты п охраны права и законного интереса
 6. 62 Понятие, объекты и субъекты авторского права и смежных прав.
 7. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 8. 45 . Формы и виды права собственности
 9. 51 Защита права собственности и иных вещных прав
 10. 19. Понятие и виды объектов гражданского права.
 11. Ю.Л. Шульженко. Отечественная наука государственного права периодов конституционной монархии, буржуазной республики в России (1905 г. - октябрь 1917 г.) Москва 2012, 2012
 12. 65 Понятие, объекты и субъекты патентного права. Условия патентноспособности.