<<
>>

Загальна характеристика галузей права.

Традиційні правові норми поділяють на норми публічного та нор­ми приватного права.

Публічне право -— це система норм, що врегульовують відно­сини між державними органами та між державою й особою (суспіль­ством).

Саме тому до публічного права можна віднести такі галузі права, нк конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне і деякі інші.

Приватне право -— це система норм, що врегульовують відно­сини між приватними фізичними й юридичними особами.

1 (с такі галузі права, як цивільне, сімейне тощо. Але такий поділ правових норм для правової системи України не є характерним, оскіль­ки тут традиційно галузі права розрізняють за предметом правового регулювання і, зокрема, з цих позицій серед галузей права України розрізняють:

конституційне право, що врегульовує відносини, які складають­ся в процесі організації й здійснення державної влади та місцевого самоврядування;

адміністративне право, що регулює відносини, які складаються у сфері управлінської діяльності державних органів, та визначає ді­яння, що визнаються адміністративними правопорушеннями, і стяг­нення, що належить застосовувати до осіб, які їх скоїли;

фінансове право, що регулює відносини, які складаються в про­цесі фінансової діяльності державних органів, тобто мобілізації, розпо­ділу, перерозподілу і витрачання державних коштів їх споживачами;

цивільне право, що регулює майнові й особисті немайнові відно­сини, що пов’язані як із майновими відносинами, так і не пов’язані і ними;

трудове право, що врегульовує відносини, в які вступають осо­би з приводу праці;

сімейне право, що врегульовує шлюбно-сімейні та прирівняні до них відносини;

кримінальне право, що визначає діяння, які визнаються злочинами, й міри покарання, які належить застосовувати до осіб, що їх скоїли;

земельне право, що врегульовує відносини, які складаються в про­цесі використання землі;

екологічне право, що врегульовує відносини, які складаються в процесі природокористування;

цивільно-процесуальне право, що регулює порядок розгляду су­дом цивільних справ і виконання судових рішень;

кримінально-процесуальне право, що врегульовує відносини, які складаються в процесі провадження у кримінальних справах, тобто визначає порядок досудового слідства і судового розгляду кримі­нальних справ;

виправно-трудове право, що врегульовує відносини, які склада­ються в процесі відбуття кримінальних покарань, тобто визначає по­рядок відбування кримінального покарання і звільнення від нього.

Наведений перелік галузей права не є вичерпним, можна назва­ти й інші галузі права, наприклад, господарське, житлове тощо.

Галузі права традиційно поділяються на основні (кодифіковані) та комплексні, що формуються з правових інститутів основних галузей.

Серед основних, у свою чергу, розрізняють базову галузь, про­філюючі та спеціальні галузі права.

Базова (або провідна галузь) — конституційне (державне) право.

Профілюючі галузі втілюють у собі регулюючі та охоронні за­сади права, які об’єднані в такі види нрава: адміністративне, циві­льне, кримінальне, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне.

Спеціальні галузі формувалися на підстави базової та профілю­ючих, пристосовуючись до особливих сфер суспільного життя, які потребували специфічного правового регулювання. До таких галу­зей належать наступні види права: фінансове, земельне, сімейне, трудове право тощо.

Слід мати на увазі, що система права кожної держави, яка відобра­жає характер і особливості суспільних відносин у цій державі і самі суспільні відносини, є динамічними і такими, що постійно зміню­ються, розвиваються. Тобто, якщо виникають нові суспільні відно­сини, які потребують правового врегулювання, то це зумовлює ви­никнення нових правових норм, правових інститутів і навіть галузей права. Наприклад, не так давно виникло екологічне, космічне право. З цивільного права виділились такі галузі, як господарське, жит­лове право тощо.

Оскільки окремі суспільні відносини можуть припинятися, то це зумовлює відпадання потреби в окремих правових інститутах або галузях права. Наприклад, зі зникненням колгоспів відпала потреба в колгоспному праві.

Треба підкреслити і умовність будь-якого подіту правових норм на галузі, оскільки кожна галузь права є відносно самостійною си­стемою норм, тому що вона тісно взаємодіє з іншими галузями права, що й призводить до появи таких понять, як «комплексна галузь права» або «міжгалузевий правовий інститут». Саме тому всі галузі права конкретної держави й утворюють правову систему цієї держави.

Єдність усіх галузей права обумовлюється соціально-економіч­ними і правовими передумовами.

17.3

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Загальна характеристика галузей права.:

 1. Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с., 2014
 2. 3. Система гражданского права как отрасли права - это внутреннее строение данной отрасли и права, единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов.
 3. Характеристики наноразмерных добавок
 4. Характеристика опытных образцов и технология их изготовления
 5. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 8. ГЛАВА 2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА ПО ВНЕШНИМ СВОЙСТВАМ»
 9. Методика исследования характеристик коммутационного устройства
 10. Характеристики используемых порошков
 11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 12. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ