<<
>>

ВІД АВТОРІВ

Навчальний посібник «Теорія держави і права в тестових завданнях» під­готовлено відповідно до тематичного плану та програми навчальної дисциплі­ни, які відповідають встановленим освітнім вимогам, що необхідні при підго­товці фахівців за спеціальністю «Право».

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» викладасться студентам 1 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ протягом 1 та 2 семестрів, що є запорукою глибокого та сис­тематизованого вивчення цієї галузі знань. Цей курс є базовим в системі інших навчальних юридичних дисциплін.

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є фундаментальною юри­дичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки майбут­ніх фахівців-юристів. В умовах становлення України як демократичної, соціа­льної, правової держави вивчення цієї дисципліни має особливе значення та дає студентам: 1) широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш важли­вих політико-правових проблем розвитку нашої держави; 2) усвідомлення комплексу загальних базових знань про державно-правові явища, державно- правову організацію суспільства; 3) можливість отримання уявлень про основ­ні категорії, що відображають особливі властивості держави і права; 4) знання щодо закономірностей становлення і розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення загальнотеоретичних знань для наступної практичної діяль­ності тощо.

У посібнику тестові завдання розміщені у двадцяти трьох темах відповід­но до програми базового курсу. Всі тестові завдання подано з варіантами від­повідей, де правильною є лише одна. Тестові завдання можуть бути використа­ні для перевірки знань здобувачів вищої освіти при таких формах контролю, як поточний, модульний, а також як один із варіантів екзаменаційних завдань з курсу «Теорія держави і права».

Навчальне видання містить детальний опис змісту кожної теми навчальної дисципліни; ключові поняття та тестові завдання до тем навчальної дисциплі­ни; перелік як основної літератури, так і спеціалізованої та нормативно- правових актів із внесеними змінами та доповненнями до кожної теми. Посіб­ник рекомендовано використовувати під час підготовки до семінарських занять та для самостійного вивчення дисципліни «Теорія держави і права».

Навчальний посібник «Теорія держави і права в тестових завданнях» під­готовлено на основі Конституції України, законів та підзаконних нормативно- правових актів України, навчальних посібників, підручників, енциклопедичних видань, іншої довідкової літератури. Навчальне видання розраховане на здобу­вачів вищої освіти різних навчальних закладів, викладачів, науковців, держав­них службовців, політиків, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами дер­жавно-правового розвитку та шляхами їх вирішення.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме ВІД АВТОРІВ:

 1. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 2. О понятии финансового опциона
 3. § 2. Понятие и функции нотариата
 4. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 5. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 6. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 7. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 8. Микрополе «Речевая деятельность»
 9. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 10. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 11. Смешивание исходных материалов
 12. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 13. Основные результаты и выводы
 14. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 15. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 16. Сведения об авторах
 17. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 18. Занятие 11