<<
>>

Способи викладу правових норм.

Слід урахувати, що поняття «норма права» («правова норма») і «стаття закону» не тотожні, бо правова норма — це теоретична конс­трукція норми, а стаття закону — це форма і спосіб фактичного викладу правової норми.

Тому норма права може бути викладена у різних статтях закону або навіть у різних правових актах.

Саме залежно від того, як окремі елементи правової норми ви­кладені у статтях закону, розрізняють прямий, відсильний і блан- кетний способи їх викладу.

При прямому способі викладу всі елементи правової норми (гі­потеза, диспозиція і санкція) сформульовані в одній статті закону або її частині. Таке буває рідко. Наприклад, ст. 429 КК України — «Самовільне залишення поля бою або відмова під час бою діяти зброєю — карається позбавленням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

У цьому випадку гіпотезою є умови (час) ведення бою, диспо­зицією — заборона самовільного залишення поля бою і відмова діяти зброєю, а санкцією — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

ПрикладОхМ прямого способу викладу правової норми є і ст. 432 КК України, яка передбачає відповідальність за мародерство і яка 302

сформульована так: «Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), — карається позбавлен- івім волі на строк від трьох до десяти років». Гіпотезою тут є поле бою і речі, що знаходяться при вбитих чи поранених, диспозицією — іпборона викрадення цих речей, а санкцією — позбавлення волі.

При відсильному способі викладу одні елементи правової норми викладені в одній статті, а інші — в інших статтях цього ж норма- і іншого акту, до яких і відсилає ця стаття. Наприклад, ч. І ст. 122 КК України викладена так: «Умисне середньої тяжкості тілесне ушко­дження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для ЖИТ­ІЯ і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я або іначну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, — карається виправними роботами на строк до двох років, або позбав- ,пениям волі на строк до трьох років».

Отже, ця стаття відсилає до ст. І ?. І КК України, яка передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження.

При бланкетному способі викладу окремі елементи правової норми (як правило, гіпотеза і санкція) викладені в статті одного, а інші (як правило, диспозиція) — у статтях іншого нормативного акта. Наприклад, ст. 271 КК України — «Порушення вимог законодав­ства про охорону праці» самих цих вимог не називає, а відсилає до і их законодавчих та інших нормативних актів, якими вони перед­бачені. Такою ж є і ст. 276 КК України — «Порушення правил без­пеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту», яка названих правил не перераховує, а відсилає до нор­мативних актів, у яких вони викладені.

І Іерелічені три елементи має переважна більшість правових норм, нле з цього правила є винятки, оскільки існують різні види право­вих норм. Наприклад, відомі норми-дефініції (визначення), норми- принципи та інші, які мають специфічну конструкцію. Прикладом цього можуть бути і норми Конституції, які не мають санкції, тощо.

14.6

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Способи викладу правових норм.:

 1. 64. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав.
 2. Преимущества электроэрозионного способа
 3. Способы обеспечения законности
 4. Способы формования порошковых материалов
 5. Сущность электроэрозионного способа
 6. Анализ способов переработки отходов вольфрамо-титано­кобальтовых сплавов
 7. Способы спекания порошковых материалов
 8. Лексико-семантическое поле как способ описания фрагмента региональной языковой картины мира
 9. 31. Способы защиты гражданских прав и органы, осуществляющие эту защиту
 10. Административно - правовое регулирование военной службы в ОФСБ.
 11. 2. Основные черты гражданско-правового метода регулирования общественных отношений
 12. ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ОФСБ
 13. 33. Основания и условия гражданско-правовой ответственности
 14. 56. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.
 15. § 1.Общая характеристика правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности
 16. 34. Виды гражданско-правовой ответственности.
 17. 35 Размер гражданско-правовой ответственности
 18. 32. Понятие, значение, характер и принципы гражданско-правовой ответственности.
 19. 60 Порядок заключения гражданско-правового договора.
 20. Финансово-правовой статус Центрального банка России как органа надзора