<<
>>

Список рекомендованих джерел

1. Абдулаев М. И. Проблемы теории государства и права [Текст] / М. И. Абдулаев, С. А. Комаров; — СПб: Питер, 2003. — 576 с.

2. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: моногра­фія І [Ю.

М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.]; за ред. Ю. М. Оборотова. — О.: Фенікс, 2012. — 492 с.

3. Актуальні проблеми теорії держави та права [Текст]: навч. посіб. / [П. В. Волвенко, Л. М. Князькова, О. С. Туренко та ін.]. — Донецьк: Норд Комп’ютер, 2007. — 75 с.

4. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / Алек­сеев С. С. — М.: Издательство НОРМА, 2001. — 752 с.

5. Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Юрид. лит., 1996. — 192 с.

6. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалис­тическом государстве./ С. С. Алексеев. — М.: «Юрид. лит.», 1966. — 186 с.

7. Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. / С. С. Алексеев. — М.: Юрид. лит. — Т. 1. — 1981. — 360 с.

8. Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. / С. С. Алексеев. — М.: Юрид. лит. — Т. 2. — 1982. — 360 с.

9. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия. Опыт ком­плексного исследования / С. С. Алексеев. — М.: Статут, 1999. — 712 с.

10. Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, по­нятие, классификация / С. С. Алексеев ИСоветское государство и право.— 1987.—№6.—С. 12-19.

11. Алексеев С. С. Общая теория права [Текст]: учеб. / С. С. Алек­сеев. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М.: Проспект, 2009. — 576 с.

12. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників восьмого Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 7-8 грудня 2012 року). — Л.: Галиць­кий друкар, 2013. — 596 с.

13. Барабаш ІО. Роль Верховної Ради України у розв’язанні дер­жавно-правових конфліктів на сучасному етапі державотворення / Ю. Барабаш // Вісник Академії правових наук України.

— 2003. — № 1 (40). —С. 55-63.

14. Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права / Бачинин В. А. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. — 1093 с.

15. Бобровник С. В. Права людини та сучасна держава: шляхи узгодження взаємодії // Правова держава. Випуск 18. — К.: Ін-т дер­жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — 630 с.

16. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права. Навчальний посібник у 2-х книгах. — Кн. 1. — Ужгород: Закарпаття, 1998. — 660 с.

17. Бриль К. І. Правозастосовний акт як особливий вид індиві­дуальних правових актів: дис.... кандидата юрид. наук: 12.00.01 І Бриль Костянтин Іванович. — К., 2008. — 214 с.

18. Ведєрніков Ю. А.Теорія держави і права [Текст]: навчальний посібник для підготовки до державного іспиту / Ю. А. Ведєрніков, В. С. Грекул А. В. Папірна — 3-є вид., доп. і перераб. — Д.: Юрид. акад, м-ва внутр, справ, 2004. — 176 с.

19. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Вид-во “Юридична думка”, 2012. — 992 с.

20. Венгеров А. Б.Теория государства: Учебник для юр. вузов. — M., 2004, —528 с.

21. Верник О. I., Куфтирсв77. В, Машков А. Д.Межі державної влади. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 216 с.

22. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функ­ції: Монографія / За заг. Ред. д.ю.н., проф. А. А. Козловського. — Чернівці: Технодрук, 2010. — 168 с.

23. Владимирский-Буданов М. Ф.Обзор истории русского права. 4-е издание. — К., 1908. — 700 с.

24. Вопленко Н. Н. Источники и формы права [Текст]: учебное по­собие / Н. И. Вопленко. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. — 102 с.

25. Гегель Георг Вільгельм Фрідріх Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Пер. з нім. Р. Осадчука, М. Ку­шніра. — К.: Юніверс, 2000. — 336 с.

26. Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права: дис.... кандидата юрид. наук: 12.00.01 / Гнатюк Мар’яна Дмитрівна. — К., 2007. — 211 с.

27. Гоббс ТомасЛевіафан, або Суть, будова і повноваження дер­жави церковної та цивільної ІТ.

Польська (наук, ред.), Р. Димерець (пер. з англ.). — К.: Дух і Літера, 2000. — 600 с.

28. Горлач М. І. Філософія: структура, функції та типи політич­ної системи суспільства. — http: ∕∕ www. readbookz. Com ∕ book I 179/6220. html

29. Государство, власть, управление и право: Учебно-метод. посо­бие для гос. служ. / Под ред. Н. И. Глазуновой. — М.: МГУ, 2000. — 475 с.

30. Гредескул Н. А. Лекции по общей теории прав / Гредескул Н. А. — СПб., 1912. —459 с.

31. Григонис Э. П. Механизм государства (теоретико-правовой аспект) [Текст]: автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Григо­нис Эугениюс Пранович; СПб., 2000. — 26 с.

32. Григонис Э. П. Теория права и государства [Текст]: курс лек­ций / Э. П. Григонис — СПб.: Питер, 2002. —320 с.

33. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. — М.: Междунар. От­ношения, 1998. — 400 с.

34. Денисенко В. В. Коллизии правовых актов: сущность и разре­шение / В. В. Денисенко // Правоведение. — 2007. — № 3. — С. 28-33.

35. Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / О. В. Стрельцова; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Ко- рецького. — К., 2008. — 20 с.

36. Дмитренко М. А. Політична система України: розвиток в умо­вах глобалізації та інформаційної революції / НПУ ім. М. П. Дра- гоманова, Ін-т оператив. діяльн. та держ. безпеки. — К.: Знання України, 2008. — 544 с.

37. Дудар С. К. Розвиток законодавства України в умовах євро­пейської інтеграції (загальнотеоретичний аспект): дис.... кандидата юрид. наук: 12.00.01 ІДудар Світлана Костянтинівна. — К., 2013. — 214 с.

38. Егоров А. В. Правовая семья как объект сравнительного пра­воведения ІА. В. Егоров. И Правоведение. — 2005. — № 2. —

С. 155-161.

39. Євграфова Є. П. Система національного законодавства в кон­тексті права (лібертарно-легіський підхід) [Текст]: монографія ∕ Є. П. Євграфова. — К.: КНТ, 2007.

— 184 с.

40. Завальний А. М. Доктринальний підхід до структури юридич­ного обов’язку ІА. М. Завальний // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2009. — Спец. Випуск № 3. — С. 24-29.

41. Завальний А. М. Юридичні факти в сфері здійснення право­охоронної діяльності: автореф, дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; істо­рія політичних і правових учень» ІА. М. Завальний. — К., 2007. — 20 с.

42. Загальна теорія держави і права І[за ред. В. В. Копєйчико- ва]. — К.: Юрінком Інгер, 1998. — 320 с.

43. Загальна теорія держави і права [Текст]: підручник для сту­дентів юридичних вищих навчальних закладів / [М. В. Цвік, О. В. Пе- тришин, Л. В. Авраменко та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — X.: Право, 2009. — 584 с.

44. Загальна теорія держави і права. Підручник / За ред. проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. — Хар­ків: «Право», 2002. — 428 с.

45. Западная традиция права: Эпоха формирования = Law and revolution: The formation of the western legal tradition ∕ Г.Д. Берман; Пер. с англ. Н. Р. Никоновой. — [2-е изд., науч.] — М.: Изд-во Мо­сковского университета; Инфра-М — Норма, 1998. — 624 с.

46. Ільницький О.Загальнометодологічні положення до визначен­ня поняття «правовий спір» / Олег Ільницький // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 3. — С. 27-30.

47. Iufenκo І. А. Система правового регулювання суспільних від­носин в умовах правової державності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 11. А. Іщенко; Університет «Україна». — К., 2012. — 20 с.

48. Капустина М. А. Право, общество, государство [Текст] І М. А. Капустина // Правоведение. — 2008. — № 5. — С. 92-106.

49. Каманина Т. В.Происхождение государства и права. Совре­менные трактовки и новые подходы. — М.: Юрист, 1999. — 335 с.

50. Кельман М. С., Мурашин О.

Г.Загальна теорія держави та права: Підручник. — Київ: Кондор, 2008. — 477 с.

5\. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М.Загальна теорія держави та права: Підручник. — 3-є видання, стереотипне. — Львів: «Новий Світ-2000», 2009. — 584 с.

52. Кельман М. С., Мурашин О. Г, Сухицька Н. В. Теорія держа­ви і права (схеми, таблиці, поняття): Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 148 с.

53. Кетц X., Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведе­ние в сфере частного права: Основы. Перевод с немецкого. — Т. 1 — М.: Междунар. отношения, 1995. — 480 с.

54. Клименко М М.Народний суверенітет та його співвідношен­ня з національним і державним суверенітетом [Текст] / М. М. Кли­менко // науковий вісник Юридичної академії МВС: Збірник нау­кових праць. — К. — 2004. — № 4 (18). — С. 79-87.

55. Кобринсъка С. Б. До питання про поняття га структуру пра­вової системи // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: 36. наук, праць. — Вип. 82: Правознавство. — Чернівці: Чернівецький держ. ун-т, 2000. — С. 14-18.

56. Ковальчук О. М. Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття): монографія / О. М. Ко­вальчук. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 192 с.

57. Комаров С. А. Теория государства и права: учебно-методич. пособ. [краткий учебник для вузов] / С. А. Комаров, А. В. Малько. — М.: Издательство НОРМА, 2003. - 448 с.

58. Комаров С. А. Общая теория государства и права [Текст]: учебник / С. А. Комаров — СПб.: Питар, 2004. — 386 с.

59. Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне дос­лідження: автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.01 / С. В. Бобров- ник; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Кю, 213.— 40 с.

60. Контамінація раціонального та ірраціонального в методоло­гії правознавства / М. Г. Братасюк О. Г. Мурашин, В. І. Темченко та ін.; за заг. ред. М. Г. Братасюк: монографія. — К.: Вид-во Євро­пейського університету, 2013. — 262 с.

61. Конституционное право зарубежных стран [Текст]: учебник для вузов Іпод общ.

ред. чл.-корр. РАН, проф. М. Б. Баглая, д.ю.н., проф. Ю. И. Лейбо и д.ю.н., проф. Л. М.Энтина. — 2-е изд., пере- раб. — М.: Норма, 2005. — 1056 с.

62. Конституционное право. Энциклопедический словарь / Под ред. С. А. Авакьяна (отв. ред.). — М.: НОРМА, 2001. — 688 с.

63. Конституційне право України [Текст]: навчальний посібник ∕ за ред. докт. юрид. наук, проф. В. Ф. Погорілка. — 2-ге дооп. вид. — К.: Наукова думка, 2000. — 732 с.

64. Копейчиков В. В. Механизм Советского государства [Текст] / В. В Копейчиков — М.: Юрид. лит., 1968. — 215 с.

65. Коробова А. П. Правовая политика: понятие, формы реали­зации, приоритеты в современной России Идис. канд. юр. наук. — Самара, 2000. — 275 с.

66. Котенко Т. В.Функціональне призначення місцевого само­врядування в громадянському суспільстві: теоретико-правовий ас­пект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т. В. Котенко; Університет «Україна». — К., 2013. -— 20 с.

67. Кравченко М. Г. Реалізація закону в Україні: загальні зако­номірності і особливості: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / М. Г. Кравченко; Університет «Україна». — К., 2013. — 17 с.

68. Красовська В. Г. Правові стимули (поняття, ознаки, види) / В. Г. Красовська // Держава і право. — 2008. -— № 39. — С. 62-68.

69. Лазарев В. В.Теория государства и права: [учебник для ву­зов] /Лазарев В. В., Липень С. В. — М.: Спарк, 2000. — 511 с.

70. Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Ли­пинский Д. А. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. — 387 с.

71. Лисенков С. Л.Загальна теорія держави і права [Текст]: на­вчальний посібник / С. Л Лисенков. — К.: «Юристконсульт», 2006. — 355 с.

72. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи: Зага­льнотеоретична характеристика: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М.Корецького. — К.,

2005. — 443с.

73. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-мето­дичний посібник (за кредитно-модульною системою) / Луць Л. А. — К.: Атіка, 2007, —412 с.

74. Любашиц В. Я.Теория государства и права [Текст]: серия «Учебники и учебные пособия» / В. Я. Любашиц, М. Б. Смоленский, В. И. Шепеляв — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 512 с.

75. Мадіссон В.Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних правовідносинах / В. Мадіссон // Право України. — 2003.—№9, —С. 39-44.

76. Малько А. В.Стимулы и ограничения в праве / Малько А. В. — М.: Юристь, 2003. — 250 с.

ТІ. Марченко М. Н.Проблемы теории государства и права: [учеб­ник] / Марченко М. Н. — М.: Проспект, 2001. — 760 с.

78. Марченко М. Н, Мицкевич О. В., Лейст О. Е. Теория государс­тва и права: Курс лекций: Учебник для вузов / Под ред. М. Н. Мар­ченко — М.: Зерцало, ТЕИС, 1997. — 476 с.

79. Матузов И. И., Мапько А. В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юрисгъ, 2004. — 349 с.

80. Матузов Н. И. О сущности, содержании и структуре юри­дической обязанности / Н. И. Матузов, Б. М. Семенеко ИВопросы теории государства и права. Актуальные проблемы теории социа­листического государства и права. — 1983. — 192 с.

81. Матузов Н. И., Малъко А. В. Теория государства и права. Курс лекцій. — М.: Юрист, 1977. — 671 с.

82. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи; Курс лекцій Машков А. — К.: К.І.С., 2008. — 470 с.

83. Мірошніченко М. І. Генезис правової системи України: тео- ретико-методологічний аспект: автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.01 / М. І. Мірошниченко; Університет «Україна». — К., 2013. — 40 с.

84. Мурашин Г. А. Органы прокуратуры в механизме Советского государства [Текст] / Г. А. Мурашин — К.: Наукова думка, 1972. — 172 с.

85. Мурашин О. Г.Модельні нормативно-правові акти як засіб уніфікації національного законодавства з міжнародно-правовими нормами у сфері забезпечення, охорони та захисту прав осіб з особ­ливими потребами // Вісник Університету «Україна»: Право. — К.: Університет Україна, 2010. — № 1. — С. 10-17.

86. Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность ∕ Мюллерсон Р. А. — М.: Юрид. лит., 1991. — 160 с.

87. Наливайко Л. Р.Поняття та основні ознаки функцій держави ∕∕ Правова держава. — 2005. — Вип.16. — С. 177-190.

88. Наливайко Л. Р. До питання про визначення поняття «меха­нізм держави [Текст] І Л. Наливайко // Підприємництво, господар­ство і право. — 2005. — № 10. — С. 92-98.

89. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права [Текст]: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц — М.: НОРМА, 2010. — 552 с.

90. Нерсесянц В. С. Теория государства и права [Текст]: краткий учебный курс / В. С. Нерсесянц — М.: Издательство НОРМА (Из­дательская группа НОРМА — ИНФРА. М), 2001. — 272 с.

91. Общая теория государства и права [Текст]: академический курс в 3-х томах. — 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. проф. М. Н. Мар­ченко. Том 1. — М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. — 528 с.

92. Общая теория государства и права [Текст]: академический курс в 3-х томах / отв. ред. проф. М. Н. Марченко. — [2-е изд.] — Том. 2 — М.: Зерцало-М, 2002. — 528 с.

93. Общая теория права / [под ред. А. С. Пиголкина]. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. — 384 с.

94. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Ла­зарева. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Юристь, 2001. — 520 с.

95. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: ученик / под ред. Ю. Н. Оборотова. — О.: Феникс, 2011. — 436 с.

96. Овчинников А. И. Современная теория толкования права: клас­сический и неклассический подходы / А. И. Овчинников С. П. Овчин­никова // Юристъ-Правоведъ. — 2007. — № 1 (20). — С. 102-110.

97. Оніщенко Н. М.Правова ситема: проблеми теорії: Моногра­фія — К.: Інститут держави і права НАН України ім. В. М. Корець- кого, 2002. — 352 с.

98. Осауленко А. О. Нормативна конструкція ретроспективної юридичної відповідальності в публічному праві сучасної України: дис.... кандидата юрид. наук: 12.00.01 / Осауленко Андрій Олекса­ндрович. — К., 2007. — 214с.

99. Осауленко А. О. Юридична відповідальність та державний примус: аспекти співвідношення / А. О. Осауленко ННауковий ві­сник Київського національного університету внутрішніх справ. —

2006. — № 5, — С. 20-25.

100. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права: [навч. по- сіб.] / Осауленко О. І. — К.: Істина, 2007. — 336 с.

101. Павлов В. И. Юридические конфликты: теоретико-методо- логические аспекты разрешения в процессе применения права: ав- тореф. дисс. на соискание науч, степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория права и государства; история правовых учений» / В. И. Павлов. — Минск, 2005. — 21 с.

102. Пендюра М. М.Теорія держави і права: [посіб. для підгот. до іспитів] / Пендюра М. М. — К.: ТЕКСТ, 2008. — 192 с.

103. Пікуля Т. О.Поняття механізму держави України [Текст] / Т. О. Пікуля // Держава і право: 36v наук, праць. Юридичні і полі­тичні науки. — Вип. 5. — К.: ІДіП НАНУ; Спілка юристів України; Юрид. книга, 2000. — С. 443-448.

104. Піку ля Т. О. Правоохоронні органи України в механізмі дер­жави [Текст]: монографія / Т. О. Пікуля — Тернопіль: Видавниц­тво Астон, 2005. — 200 с.

105. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції: монографія. / Т. С. Подорожна. —Львів, ПІАС, 2009. —196 с.

106. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шем- шученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-е вид., доп. і пере- роб. — К.: Генеза, 2004. — 736 с.

107. Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Гор­батенка. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 528 с.

108. Політологія: Підручник І. С. Дзюбко, К. М. Левківський, В. П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. 1. С. Дзюбка, К. М. Левківсь- кого. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: Вища школа, 2001. — 415 с.

109. Поляков А. В.Общая теория права: Проблемы интерпрета­ции в контексте коммуникативного подхода / Поляков А. В. — СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. — 864 с.

110. Поняття та структура правової системи суспільства. Режим доступу: http://www.djerelo.com/index.php2option=coιn content&task =view

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Список рекомендованих джерел:

 1. Список литературы
 2. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 3. Список литературы
 4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
 8. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 9. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
 10. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
 11. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 12. ОГЛАВЛЕНИЕ
 13. Логика : курс лекций / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 107, [1] с., 2019
 14. ОГЛАВЛЕНИЕ