<<
>>

Спеціалізована література:

1. Zvyagina I. The common law system of precedent in England: legal comparative and historical research. Legea si Viata. 2018. № 2, ч. 2. C. 33- 36.

2. Анакіна T. M. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу: дис.

... канд. юрид. наук. Харків, 2008. 231 с.

3. Балко О. О. Інститут шлюбу за римським правом та його рецепція у кон­тинентальному типі правової системи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2015. 20 с.

4. Барабаш О. Протестантизм у становленні західної традиції права. Вісник Академії правових наук України.2012. № 2. С. 53-61.

5. Бехруз X. Конституціоналізм в ісламських державах: становлення, су­часний стан і напрями трансформації. Право України.2012. № 11-12. С. 349-356.

6. Бигич О. Л. Порівняльне правознавство: природа та методологічне зна­чення: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2002. 208 с.

7. Бирюкова А. К вопросу о функциях адвокатуры как института правовой системы Украины. Legea si Viata. 2018. № 4, ч. 2. С. 3-6.

8. Бицюра Л. В. Гармонізація законодавства у процесі конструювання на­ціональної правової системи: загальнотеоретичний вимір. Право і суспі­льство.2015. № 3 (2). С. 3-8.

9. Бичковський Є. Л. Науково-практичний коментар в правовій системі України: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2018. 20 с.

10. Білорицький Г. О. Імплементація міжнародних стандартів прав людини в правовій системі держави Ізраїль: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013.20 с.

11. Бобровников В. Шариат и адат в российском нормативном пространст­ве. Государственная служба.2011. № 5. С. 90-94.

12. Бондар Н. А. Вплив римського права на становлення правової системи Польщі: історико-правові аспекти. Приватне та публічне право.2017. № 1.С.З-8.

13. Братасюк В. М. Правова реальність як форма прояву інтелектуальної тра­диції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім’ї): дис. ... канд.

юрид. наук. Київ, 2005. 192 с.

14. Васянович О. А. Правовий звичай у правових системах сучасності: мо­ногр. Київ: КНЕУ, 2014. 183 с.

15. Вовк Д. Вплив християнства на право держав європейської цивілізації: концептуальні засади осмислення. Вісник Академії правових наук Украї­ни.2012. № 1. С. 25-34.

16. Вовк Д. Правова традиція: розуміння у контексті співвідношення з пра­вовою системою і правовою культурою. Вісник Академії правових наук України.2012. № 2. С. 42-52.

17. Вовк Д. Правові системи християнських країн (особливості та проблема неоднорідності). Вісник Академії правових наук України.2010. № 3. С. 249-258.

18. Вовк Т. В. Дія міжнародних договорів у країнах англосаксонської право­вої системи: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 20 с.

19. Волошенюк О. В. Гармонізація та уніфікація законодавства як форми зближення правових систем. Право і суспільство.2015. № 4, ч. 4. С. 3-7.

20. Волошин Ю. О., Гоша І. О. Гармонізація правових систем в сучасній док­трині конституційного права в умовах європейської інтеграції: моногр. / за заг. ред. М. О. Баймуратова. Одеса: Фенікс, 2013. 291 с.

21. Гавронська Т. В. Правове забезпечення прав і свобод людини в правових системах світу: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 20 с.

22. Гартман М. Т. Генезис єврейської правової системи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2016. 20 с.

23. Городній М. М. Загальнотеоретична характеристика процесу акультурації у релігійному типі правових систем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Івано-Франківськ, 2016. 16 с.

24. Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько- правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2009. 223 с.

25. Гураленко Н. А. Судовий прецедент у системі джерел права: філософське та теоретичне осмислення: моногр. Чернівці: Рута, 2012. 256 с.

26. Дамирли М. А. оглы Сравнительное правоведение: моногр. Одеса: Фенікс,

2013. Ч. 1: Статус, предмет и система. 2013. 169 с.

27. Дамірлі М.

Методологія порівняльного правознавства: основні елементи і проблеми. Право України.2014. № 4. С. 184-196.

28. Дашковська Т. М. Співвідношення правових норм і юридичного процесу у деяких правових системах світу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2016. 19 с.

29. Денильханов М-Э. X. Шариат и светское право в общественном сознании народов Северного Кавказа. Москва: Воробьев А. В., 2011. 168 с.

30. Дуднік Р. М. До проблеми виокремлення системоутворюючих чинників, що впливають на процес формування нових галузей українського права. Право і суспільство.2015. № 4, Ч. 4. С. 8-12.

31. Жебровська К. А. Правові цінності у взаємодії правових систем: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2017. 20 с.

32. Жовтобрюх М. Ідеологія лібералізму як складова англо-саксонської пра­вової культури. Підприємництво, господарство і право.2013. № 4. С. 7- 10.

33. Задорожний Ю. Правова доктрина в країнах романо-германської та англо- американської правових сімей: порівняльний аналіз. Бюлетень Міністер­ства юстиції України.2012. № 10. С. 17-24.

34. Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розви­тку. Право України.2002. № 11. С. 23-27.

35. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових сис­тем сучасності. Право України.2003. № 12. С. 37-40.

36. Кагадій М. Поняття та елементи правової системи. Право України.2004. № 12. С. 32-37.

37. Калинина Е. В. Государственно-правовое учение иудаизма. Ветхозаветная и талмудическая концепция: дис. ... д-ра юрид. наук. Нижний Новгород,

2012. 529 с.

38. Кананыкина Е. С. Нормативные документы о реформе образования: ро­мано-германская правовая система. Право и образование.2013. №2. С. 4-20.

39. Карпічков В. О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 19 с.

40. Ківалов С. Роль Верховних судів держав - учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у подоланні структурних систем­них недоліків національних правових систем.

Право України.2012. № 11- 12. С. 63-72.

41. Колесников П. М. Мусульманское право в правовых системах стран Бли­жнего Востока: моногр. Москва: РПА Минюста России, 2012 161 с.

42. Кресін О. В. Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти. Пра­вова держава.2017. Вип. 28. С. 584-587.

43. Кресін О. Становлення та розвиток порівняльно-правових досліджень. Право України.2014. № 5. С. 236-249.

44. Кресін О. Сучасні проблеми порівняльного правознавства (нотатки з круглих столів у листопаді-грудні 2014 р.). Право України.2015. №4. С. 185-190.

45. Кресін О. Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Иоганна Анзельма фон Файєрбаха. Право України.2012. № 1-2. С. 380-394.

46. Кривов’яз О. В. Забезпечення правопорядку в країнах англо- американської та романо-німецької правових сімей. Митна справа.2013. № 4 (2). С. 49-54.

47. Кухнюк Д. В. Судовий прецедент як джерело кримінально- процесуального права України: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 228 с.

48. Лисенко О. М. Порівняльне правознавство як наука та його місце в систе­мі юридичних наук: дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2001. 169 с.

49. Лук’янов Д. В. Релігійні правові системи: виклики сучасності. Проблеми законності.2015. Вип. 130. С. 18-27.

50. Лук’янов Д. В. Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дос- лідженн: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2016. 41 с.

51. Лук’янов Д. Релігійні правові системи в сучасному світі: моногр. Харків: Право, 2016. 352 с.

52. Лук’янов Д. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології пра­вових систем. Право України.2012. № 9. С. 376-382.

53. Лукьянов Д. Национальная правовая система Украины среди правовых семей современности. Право Украины.2013. № 1. С. 152-165.

54. Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико- правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2002. 229 с.

55. Малишев Б. В. Цілеспрямованість правової системи: теоретико- методологічне дослідження: автореф.

дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2013. 33 с.

56. Малишев Б. Склад правової системи з точки зору дуалізму сущого та на­лежного. Підприємництво, господарство і право.2012. № 6. С. 111-114.

57. Маргарян Т. К. Основополагающие вопросы конституционализации мест­ного самоуправления в Республике Армения в условиях актуализации правовой системы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ереван, 2016. 22 с.

58. Марченко А. А. Судовий прецедент у правовій системі України (1991 - 2010 рр.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 20 с.

59. Мельничук О. С. Міська правова система в Україні: загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис.... д-ра юрид. наук. Одеса, 2016. 36 с.

60. Мельничук О. С. Міська правова система: теоретичні та нормативні засад: моногр. Одеса: Фенікс, 2015. 404 с.

61. Мерзлякова А. В. Влияние традиций романо-германской и англо­саксонской правовых систем на современное авторское право. Журнал правовых и экономических исследований.2013. № 2. С. 51-54.

62. Мірошниченко М. Ідентичність - легітимність - правопорядок: до про­блеми реформування правової системи України. Право України.2003. № 5. С. 31-36.

63. Міхайліна Т. В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у рефор­муванні правової системи: моногр. Вінниця: [б. в.], 2018. 312 с.

64. Мочульська М. Є. Правова доктрина в континентальній правовій системі: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Львів, 2013. 20 с.

65. Мурашин О. Проблема ідентичності національних правових систем в умо­вах глобалізації: теоретико-методологічний аспект. Вісник національної Академії правових наук України.2013. № 2 (73). С. 44-51.

66. Мурашин О., Мірошниченко М. Правова система України в генезисній структурі правових систем: поняття і основні ознаки. Юридичний вісник.

2013. №1.С. 6-11.

67. Нірода М. В. Конституційно-правовий статус органів прокуратури в краї­нах романо-германської правової системи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ужгород, 2015. 19 с.

68. Огаренко Т. О. Соціальний механізм регулювання правової системи укра­їнського суспільства: дис.

... д-ра соціол. наук. Запоріжжя, 2012. 419 с.

69. Огаренко Т. Структура та функції правової системи. Підприємництво, господарство і право.2013. № 5. С. 12-16.

70. Оксамитний В. Міждержавні правові системи як реальність сучасного світу. Порівняльне правознавство.2013. № 1-2. С. 286-299.

71. Оксамитний В. Сучасні правові системи у компаративістському вимірі. Порівняльне правознавство.2012. № 3-4. С. 392-407.

72. Онищенко H., Зайчук О., Журавський В. Правовая система - интегратив­ная категория правовой науки. Право Украины.2013. № 1. С. 7-26.

73. Оніщенко Н. Механізм розвитку національних правових систем як сукуп­ність зовнішньо інтеграційних та внутрішньонаціональних складових. Право України.2009. № 10. С. 83-88.

74. Павлишин О. В. Правова реальність як знакова система: моногр. Харків: Право, 2017. 336 с.

75. Полатайко І. В. Втілення правової ідеології у правових системах сучаснос­ті: теоретико-правова характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Івано-Франківськ, 2018. 20 с.

76. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнарод­них тенденцій розбудови державності: моногр. / Н. М. Оніщенко, О. Г. Варич, Т. І. Тарахонич, О. М. Мельник, О. В. Потєхін; ред.: Ю. Л. Бошицький. Київ: Кондор, 2012. 616 с.

77. Рабінович П. Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини - складові предмета юридичної компаративістики. Вісник Академії правових наук України.2012. № 1. С. 16-24.

78. Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права в умовах глобалізації. Право України.2012. № 3-4. С. 463-472.

79. Саміло Г. О. Змішані правові системи: проблеми класифікації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.2015. Вип. 33 (1). С. 46-49.

80. Сардарян К. Г. Судебный прецедент в правовых системах постсоветских государств (проблемы теории и практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ереван, 2013. 26 с.

81. Семініхін І. В. Правова доктрина в релігійних правових системах (на прикладі мусульманського права). Форум права.2013. № 3. С. 552-566.

82. Сірий М. Значення та роль найвищого судового органу у правовій системи України. Право України.2012. № 11-12. С. 52-62.

83. Сліпець В. М. Сутність Європейського права як правової системи. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.2002. № 2. С. 28-31.

84. Смітс Я. Європейське приватне право як змішана правова система. Євро­пейське право.2012. № 2-4. Є. 215-225.

85. Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо­рів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі Укра­їни: моногр. Київ: Фенікс, 2013. 159 с.

86. Тополь Ю. О. Правові системи сучасності: поняття та проблеми класи­фікації. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.2002. № 4. Є. 27-34.

87. Удовика Л. Г. Правова система України: глобалізаційні трансформації: моногр. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2014. 319 с.

88. Удовика Л. Г. Теоретико-правові засади трансформацій правової системи України в умовах глобалізації: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ,

2014. 42 с.

89. Фостер Н. «Змішані правові системи» арабського Близького Сходу. По­рівняльне правознавство.2012. № 3-4. Є. 283-298.

90. Хаустов М. Правова система серед інших узагальнюючих категорій пра­вової науки. Вісник Академії правових наук України.2010. № 4. Є. 48-57.

91. Хаустова М. Г. Ідеологічна складова правової системи в умовах її моде­рнізації. Право і суспільство.2015. № 2. Є. 58-64.

92. Хаустова М. Проблеми і перспективи розвитку правової системи Украї­ни. Вісник Національної академії правових наук України.2014. № 1 (76). С. 54-64.

93. Чистякова Ю. В. Використання семіотичного підходу у порівняльному правознавстві: ключові напрямки. Право і суспільство.2015. № 4 (3). С. 66-71.

94. Шаганенко В. П. Особливості системи права у романо-германській правовій сім’ї. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.2013. Вип. 6-1 (1). С. 88-91.

95. Швед 3. В. Правова система іудаїзму. Гілея.2013. № 72. Є. 588-592.

96. Шевчук О. М. До питання про поняття правової системи. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.2001. № 3. С. 165-171.

97. Шимон І. П. Правова система Румунії: теоретичні та історико-юридичні аспекти: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Львів, 2017. 20 с.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 2. Микрополе «Речевая деятельность»
 3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 5. Смешивание исходных материалов
 6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 7. Основные результаты и выводы
 8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 10. Сведения об авторах
 11. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 12. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 13. О понятии финансового опциона
 14. § 2. Понятие и функции нотариата
 15. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 16. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 17. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK