<<
>>

Спеціалізована література:

1. Bondarenko V., Yesimov S., Pustova N. Administrative and legal regulation of the transfer of confidential information within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 4, 4. 1. C. 18-23.

2. Glukhov A. The legal nature of relations in the civil service. Sciences of Europe. 2017. № 14, 4. 3. C. 55-64.

3. Ryabova M. Legal relationship as a system. Sciences of Europe. 2017. № 18,

4. 2. C. 61-63.

4. Stauss В. and Weinlich В. Process - oriented measurement of service quality by applying the sequential incident technique», paper presented at the Fifth Workshop on Quality Management in Services. Journal on public relations. 1995. C. 115-134.

5. Авескулов В. Д. Правове регулювання ненормованого робочого часу. Форум права.2016. № 4. С. 5-10.

6. Адашис Л. І., Дробко О. А. Конституційне право громадян на мирні зіб­рання: сучасний стан правового регулювання в Україні. Юридичний нау­ковий електронний журнал.2017. № 6. С. 54-57.

7. Алексеева О. Є. Новітні засади нормативно-правового регулювання державної служби в Україні. Форум права.2016. № 1. С. 10-15.

8. Андрусенко С. І., Косюк В. П. Адміністративно-правове регулювання публічних закупівель в національній гвардії України. Юридичний науко­вий електронний журнал.2017. № 2. С. 61-63.

9. Андрущакевич Ю. В. Місце і роль конкретизації права у механізмі пра­вового регулювання. Держава і право. Юридичні і політичні науки.

2012. Вин. 55. С. 88-94.

10. Антонов В. О. Суспільство як об’єкт національної безпеки Української держави. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 60. С. 79-84.

11. Арутюнян Д. А. Адміністративно-правове регулювання державного кон­тролю у сфері охорони й використання лісів в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. №6.

Т. 1.С. 139-144.

12. Бакаева О. Ю. Правовой механизм государственного контроля и надзо­ра: особенности отраслевого регулирования: моногр. Москва: Юрлити- нформ, 2013. 252 с.

13. Барабаш А. Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Донецьк, 2004. 23с.

14. Баштанник А. Теоретико-методологічні засади функціонування механі­змів регулювання діяльності органів державної влади. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4, ч. 2. С. 64-69.

15. Бедний О. Адміністративно-правове регулювання створення посади та визначення посадових повноважень в органах місцевого самоврядуван­ня. Evropskypoliticly and law diskurz. 2016. Svazek 3., 5. vydani.. С. 57-62.

16. Безпалова О. Відомча адміністративна нормотворчість як елемент меха­нізму реалізації правоохоронної функції держави. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 1. С. 36-42.

17. Біленко М. С. Корпоративні права господарюючих суб’єктів як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Актуальні проблеми вітчизня­ної юриспруденції.2017. № 3. С. 92-95.

18. Бірюкова А. М. Нормативне регулювання правового статусу дисциплі­нарних органів адвокатури у законопроекті «Про адвокатуру та адвокат­ську діяльність». Адвокат.2012. № 1. С. 16-19.

19. Богун В. П. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зов­нішньоекономічних відносинах: дис. ... канд. юрид. наук. Донецьк, 2001. 209 с.

20. Боняк В. О. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «конституційно-правове регулювання». Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. Спеціальний випуск, ч. 2. С. 19-23.

21. Булах С. М. Принципи і способи правового регулювання переведення та переміщення працівників в умовах ринкової економіки: дис. ... канд. юрид. наук. Луганськ, 2011. 178 с.

22. Вінник О. Інноваційні відносини: ключові проблеми вдосконалення пра­вового регулювання. Підприємництво, господарство і право.2015. № 2. С. 36-41.

23. Віхляєв М. Ю. Державно-правовий регулюючий вплив на діяльність ра­дянських громадських організацій.

Наукові записки Інституту законо­давства Верховної Ради України.2013. № 4. С. 4-16.

24. Георгиевский Ю. Нормативные способы и модели установления компе­тенции органов государственной власти и органов местного самоуправ­ления. Legea si Viata. 2016. № 8, ч. 2. С. 30-33.

25. Голуб В. О. До питання про адміністративно-правовий вплив. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.2015. № 2. С. 49-53.

26. Голуб В. О. Співвідношення понять «правовий вплив» та «адміністрати­вно-правовий вплив». Вісник Одеського Національного університету. Серія: Правознавство.2014. Вип. 1. С. 130-136.

27. Гольцова О. Є. Соціальне регулювання та правове регулювання- співвідношення понять. Часопис Київського університету права.2013. № 2. С. 53-57.

28. Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин. Право України.2014. № 5. С. 22-30.

29. Городецька І. А. Сутність адміністративно-правового регулювання сус­пільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тварин­ного світу. Форум права.2016. № 1. С. 60-66.

30. Грабова Я. О. Особливості правового регулювання реалізації особою конституційного права на притулок в Україні. Прикарпатський юридич­ний вісник.2016. № 6. С. 40-43.

31. Губерська Н. Л. Державне регулювання вищої освіти в умовах демокра­тизації публічних відносин в Україні. Право і суспільство.2015. №2. С. 153-159.

32. Гудзь І. Г., Шамрук М. Ю. Особливості адміністративного правового ре­гулювання діяльності органів місцевого самоврядування. Порівняльно- аналітичне право.2017. №5. С. 198-200.

33. Денисова А. Правовий вплив: природа та функціональне призначення. Вісник Львівського університету. Серія: Юридична.2012. Вип. 55. С. 3- 10.

34. Дергунова О. І. Психологічні аспекти правового регулювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруден­ція.2017. Вип. 28. С. 12-14.

35. Долинний А. В. Правові засади забезпечення публічної безпеки та по­рядку під час проведення масових заходів в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання.

Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 6. Т. 1. С. 195-198.

36. Загорулько Є. О. Сутність, ознаки та правове регулювання заходів адмі­ністративного примусу у виконавчому провадженні. Науковий вісник пу­блічного та приватного права.2016. № 6. Т. 1. С. 204-206.

37. Зуй В. В. Правове регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльно­сті Національної поліції України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 5. С. 107-111.

38. Іванщук А. А. Нормативне регулювання діяльності судової гілки влади: адміністративно-правові аспекти. Форум права.2013. № 1. С. 355-358.

39. Ільницький О. В. Проблеми правового регулювання фінансової системи України в умовах дії спеціальних адміністративно-правових режимів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 1. Т. 1. С. 79-85.

40. Клименко Н. Г. Суб’єкти державного регулювання діяльності недержав­них інституцій у сфері національної безпеки. Sciences of Europe. 2017. № 22,4.2. С. 7-17.

41. Кобрин В. С. Конституційно-правове регулювання статусу глав урядів держав Вишеградської групи. Порівняльно-аналітичне право.2017. № 3. С. 61-64.

42. Ковалко Н. М. Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів ро­зрахункових відносин: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2007. 228 с.

43. Комзюк В. Т. Адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства: правове регулювання та місце в системі заходів державного примусу. Форум права.2017. № 4. С. 105-110.

44. Коропатнік І. М. Ґенеза правового регулювання взаємодії воєнної орга­нізації та громадянського суспільства. Форум права.2016. № 3. С. 154- 158.

45. Кравцова Т. М., Петрова Н. О. Адміністративно-правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні. Юридичний науковий електронний журнал.2017. № 6. С. 227-229.

46. Кривошеїн П. П. Адміністративно-правовий статус публічної адмініст­рації, яка здійснює адміністративно-правове регулювання будівництва в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права.2016.

№ 1. Т. 2. С. 62-66.

47. Круглова А. Є. Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефек­тивності діяльності органів і установ виконання покарань. Форум права. 2016. № 1. С. 124-127.

48. Куненко І. Проблеми правового регулювання внесення змін до Консти­туції України. Підприємництво, господарство і право.2014. № 2. С. 90- 93.

49. Куракін О. М. Аналіз співвідношення категорії «ефективність правового регулювання» й суміжних понять. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 2. С. 7-10.

50. Кучинський Ю. Д. Проблеми адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні. Форум права.2016. № 5. С. 110- 114.

51. Ладиченко В. В., Ємельяненко К. О. Особливості правового регулюван­ня місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Актуальні про­блеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 2. Т. 1. С. 32-34.

52. Левченков О. І. Вплив процесів глобалізації та євроінтеграції на ефекти­вність регулювання суспільних відносин. Бюлетень Міністерства юс­тиції України.2014. № 2. С. 83-91.

53. Литвин І. І. Напрями вдосконалення правового регулювання адміністра­тивних відносин у сфері надання освітніх послуг. Науковий вісник Між­народного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.2016. Вин. 20. С. 43-45.

54. Мацелюха І. Правове регулювання внутрішньо церковних відносин у джерелах римського та візантійського права. Юридична Україна.2013. № 1. С. 22-28.

55. Мельничук Н. О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах: моногр. Київ: Хай-Тек Прес, 2012. 339 с.

56. Мех Ю. В. Окремі аспекти співвідношення державного управління та публічної адміністрації в Україні: номінальні дефініції. Право і суспіль­ство.2015. № 5-2 (2). С. 134-137.

57. Миколенко А. Метод правового регулирования и функции администра­тивно-деликтного права. Legea si Viata. 2018. № 5, ч. 2. С. 129-133.

58. Мілова Т. Конституційні принципи регулювання духовно-етичних та ідеологічних відносин в Україні. Підприємництво, господарство і право.

2013. № 1. С. 72-75.

59. Могілевський Л. Роль вищих органів державної влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 1. С. 145-151.

60. Мукомела І. Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретично- правовий аспект. Вісник Національної академії правових наук України.

2015. №2 (81). С. 130-138.

61. Мухін В. В. Правозастосовний акт як форма індивідуального правового регулювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універси­тету. Серія: Юриспруденція.2016. Вип. 23. С. 14-16.

62. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: моногр. Харків: Право, 2009. 600 с.

63. Німко О. Б., Мамчур С. М. Адміністративно-правове регулювання реад- місії в Україні. Форум права.2016. № 4. С. 229-235.

64. Отраднова О. О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно- правового регулювання деліктних зобов’язань: моногр. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 327 с.

65. Пайда Ю. Ю. Зарубіжний досвід правового регулювання реалізації прав людини та релігійної свободи. Науковий вісник публічного та приватно­го права.2017. № 2. С. 34-39.

66. Перепелиця М. Особливості правового регулювання деяких фінансових повноважень органів місцевого самоврядування. Вісник Академії право­вих наук України.2012. № 1 (68). С. 148-159.

67. Погрібний І. М., Матат Ю. І. Місце та роль юридичної техніки в механі­змі правового регулювання. Вісник Харківського національного універ­ситету внутрішніх справ.2009. Вип. 44. С. 6-12.

68. Предместніков О. Г. Адміністративно-правове регулювання організацій­ної структури Міністерства юстиції України. Форум права.2016. № 5. С. 157-167.

69. Пунда О. О. Адміністративно-правове регулювання здійснення громадя­нами права на безпеку харчових продуктів та предметів побуту в Украї­ні. Юридичний науковий електронний журнал.2017. № 1. С. 100-103.

70. Пушкіна О. Особливості конституційно-правового регулювання інститу­ту Президента України. Юридична Україна.2012. № 2. С. 20-25.

71. Рабінович П. Герменевтика і правове регулювання. Вісник Академії пра­вових наук України.1999. № 2. С. 27-30.

72. Раданович Н. М. Юридичні дозволи: деякі аспекти загальнотеоретичної характеристики у світлі загальнодозвільного правового регулювання в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. Т. 2. С. 11-14.

73. Романяк М. М. До питання про вдосконалення правового регулювання процедури захисту прав громадян у позасудовому порядку. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 1. Т. 1. С. 98-101.

74. Руденко С. В. Сутність поняття правового регулювання в контексті су­часної концепції праворозуміння. Вісник Запорізького юридичного ін­ституту.2003. № 1. С. 54-61.

75. Сельченкова С. В. Нормативне регулювання діловодства в органах ви­конавчої влади. Архіви України.2011. № 6 (276). С. 50-59.

76. Сергеева С. М. Нормативно-правове регулювання трудових відносин: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2004. 190 с.

77. Сидоренко В. В. Основні підходи до розуміння сутності механізму пра­вового регулювання. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2012. Вин. 55. С. 112-117.

78. Ситник О. М. Правова ідеологія як складник механізму державно- правового регулювання. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2012. Вин. 56. С. 8-13.

79. Сідак М. В. Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи: дис. ... канд. юрид. наук. Ужгород, 2004. 220 с.

80. Сімонова І. П. Методи адміністративно-правового регулювання держав­но-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування: поняття та зміст. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 1. С. 185- 189.

81. Скакун О. Межі державно-правового регулювання економіки: міждис­циплінарний підхід. Право України.2014. № 5. С. 62-72.

82. Слубський І. И. Проблеми правового регулювання проходження служби працівниками органів внутрішніх справ. Право і Безпека.2012. № 2 (44). С. 37-41.

83. Сорокин В. Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесе. Пра­воведение.2000. № 4.

84. Спаський А. Категорія «правовий режим»: ознаки та поняття. Право України.2008. № 7. С. 13-16.

85. Сташевський О. М., Юлдашев О. О. Нормативне регулювання підготов­ки та якість проектів регуляторних актів. Юридична наука.2012. № 1. С. 37-45.

86. Стрілець О. М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправо­вого регулювання. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вин. 62. С. 51-57.

87. Суржинський М. І. Правове регулювання набуття громадянства в пост­радянських державах (порівняльний аналіз). Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 62. С. 140-147.

88. Сухицька Н. В. Правове регулювання: проблеми ефективності. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2012. Вип. 57. С. 39-45.

89. Тагірова Г. В. Соціальне прогнозування як засіб регулювання суспільних відносин: дис. ... канд. філос. наук. Київ, 2010. 215 с.

90. Тамаря Я. В. Правове регулювання діяльності суб’єктів публічної адмі­ністрації щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. Спеціальний ви­пуск, ч. 1. С. 173-176.

91. Тимчак В. В., Лошак О. С. Адміністративно-правове регулювання освіт­ньої діяльності України з урахуванням європейських стандартів. Порів­няльно-аналітичне право.2017. № 5. С. 273-276.

92. Титарчук В. В. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулю­вання діяльності державних підприємств. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 4. С. 204-208.

93. Ткач М. Державне регулювання та державне управління: співвідношен­ня понять. Підприємництво, господарство і право.2012. №8. С. 110- 113.

94. Форостюк О. Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917-1941: дис. ... канд. юрид. наук. Луганськ, 2001. 199 с.

95. Хаялі Р. Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спец поселень (1944-1948 рр.). Юридична Україна.2013. № 3. С. 21- 26.

96. Хаялі Р. Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримсь­ких татар (1954-1956 рр.). Юридична Україна.2013. № 4. С. 16-20.

97. Хомишин І. Ю. Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універ­ситету. Серія: Юриспруденція.2017. Вип. 28. С. 53-55.

98. Хохленко О. Нормативно-правове регулювання освіти в Україні. Підп­риємництво, господарство і право.2012. № 4. С. 71-73.

99. Чепелевська Л. А., Крапівіна А. А. Нормативне регулювання питання тендерної рівності в суспільстві та галузі охорони здоров’я України.. Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини.2013. Т. 1, №2. С. 16-19

100. Черкас М. Є. Правосвідомість та її функції в механізмі правового регу­лювання: моногр. Харків: Право, 2014. 153 с.

101. Черкас М. Є. Функції правосвідомості в механізмі правового регулю­вання: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2010. 207 с.

102. Чуприна Ю. Ю. Система методів правового регулювання в сучасній Україні. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 1. С. 23-28.

103. Щирба М. Ю. Міжнародно-правове регулювання принципу конфіден­ційності у сфері охорони здоров’я. Прикарпатський юридичний вісник.

2016. №4. С. 15-18.

104. Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного дер­жавного управління. Право України.2015. № 6. С. 17-27.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 2. О понятии финансового опциона
 3. § 2. Понятие и функции нотариата
 4. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 5. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 6. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 7. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 8. Микрополе «Речевая деятельность»
 9. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 10. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 11. Смешивание исходных материалов
 12. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 13. Основные результаты и выводы