<<
>>

Спеціалізована література:

1. Агафонова Н. Система основних процедур і стадій конституційного ре­формаційного процесу. Legea si Viata. 2016. № 11. С. 3-6.

2. Айдинян А. В. Фактична помилка у кримінальному праві: основні теоре­тичні та практичні аспект: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 20 с.

3. Антонюк О. І. Співвідношення категорій правовий захист і правова охо­рони. Вісник Луганської академії внутрішніх справ. МВС України.2003. №2. С. 24-35.

4. Афанасьев В. Проблеми підвищення ефективності виконавчого прова­дження в Україні. Право України.1996. № 7. С. 14-17.

5. Бакаянова Н. Теоретичні основи представництва в судах як виду адво­катської діяльності. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1. C. 30- 35.

6. Богачова JI. JI. Оприлюднення нормативно-правового акта як стадія пі- дзаконного нормотворчого процесу. Порівняльно-аналітичне право. 2017. №5. С. 18-21.

7. Бойко I. С. Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у рішеннях міжнародного суду ООН. Вісник Національної академії пра­вових наук України.2016. № 2. С. 72-81.

8. Борсук С. С. Проблемні питання здійснення фіксування адміністратив­ного процесу. Юридичний науковий електронний журнал.2016. № 3. С. 104-108.

9. Борщенко В. В. Групові позови в господарському процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 19 с.

10. Букаев Н. М. К вопросу о процессуальных формах взаимодействия сле­дователя с органами внутренних дел. Социум и власть.2012. № 4. С. 76- 78.

11. Варфоломеева Т. В. Организационные, процессуальные и криминалисти­ческие проблемы защиты адвокатом прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого: дис. ... д-раюрид. наук. Киев, 1994. 485 с.

12. Власов Ю. А. Проблеми тлумачення норм права: моногр. Київ: РІ КУП НАНУ, 2001.342 с.

13. Волошина Л. Професіональна відповідальність адвоката. Legea si Viata.

2016. №6. С. 21-24.

14. Глущенко С.

Участь вищих спеціалізованих судів у конституційному судочинстві. Юридична Україна.2015. № 3. С. 55-62.

15. Голосніченко Д. Засоби регулювання повноважень у механізмі правового впливу. Право України.2008. № 5. С. 20-23.

16. Гришук О. В. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно- правових договорів: теор етико-правовий вимір: моногр. Хмельницький: ХУУіП, 2017.213 с.

17. Данелія О. С. До питання захисту політичних прав юридичної особи в Європейському суді з прав людини. Науковий вісник публічного та при­ватного права.2016. № 1. С. 18-26.

18. Деготь Б. Е. Административно-правовые аспекты исполнительного про­цесса: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006. 193 с.

19. Дерюшкина Т. А. Процессуальный режим деятельности арбитражного су­да кассационной инстанции: дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2003. 206 с.

20. Дутка Г. І. Проблемні аспекти та шляхи вдосконалення вітчизняного за­конодавчого процесу. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 3. С. 27-30.

21. Єзеров А. А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2007. 227 с.

22. Женетль С. 3. Административный процесе и административные процеду­ры в условиях административной реформы: дис. ... д-ра юрид. наук. Мос­ква, 2008. 536 с.

23. Журавльов А. В. Суть та значення судових рішень в адміністративному процесі. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. С. 74-79.

24. Ибрагимов К. X. Некоторые аспекты принципов юридического процесса и права. Аграрное и земельное право.2013. № 1. С. 77-83.

25. Карабут Л. В. Стадії кримінально-процесуальної діяльності і стадії у кримінально-процесуальній діяльності. Право і суспільство.2011. № 2. С. 222-227.

26. Карачун В. Д. Меры обеспечения в административном процессе: юриди­ческая обязанность как юридическая ответственность. Административ­ное право и процесс.2012. № 11. С. 75-77.

27. Карпунцов В. Сущність судово-прокурорського представництва в адмі- нистративних судах в сучасних новелах модернізації процесуального статуса прокурора.

Legea si Viata. 2017. № 2. С. 46-49.

28. Касьяненко Л. М. Юридичний процес і правова процедура у фінансово­му праві. Публічне право.2011. № 1. С. 54-59.

29. Кеберник А. В. Наукова експертиза в адміністративно-юрисдикційній дія­льності: питання теорії та практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. За­поріжжя, 2014. 19 с.

30. Китаев А. Про культуру судового процесу. Право України.1994. № 5. С. 54-57.

31. Кісліцина І. О. Роль прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод про визнання винуватості: питання теорії і практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2018. 23 с.

32. Коваль О. А. Принципи процесуального права та їх втілення в законодав­чій регламентації діяльності міліції України: дис. ... канд. юрид. наук. Ки­їв, 2005. 198 с.

33. Кокин А. В. Правовой статус представителя в юридическом процессе. Вопросы экономики и права.2012. № 12. С. 51-55.

34. Комиссарова Я. В. Процессуальные и нравственные проблемы производс­тва экспертизы на предварительном следствии: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1996. 212 с.

35. Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії. Пра­во України.1999. № 6. С. 78-82.

36. Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права: дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2006. 401 с.

37. Кухнюк Д. Виконання адвокатом представництва у виконавчому процесі України. Legea si Viata. 2016. № 2. С. 80-83.

38. Куц В. М. Юридична особа як об’єкт застосування кримінально-правових заходів: моногр. Київ: Нац. акад, прокуратури, 2017. 249 с.

39. Кучинська О. П. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія та практика: моногр. Київ: Право­ва єдність. Алерта, 2017. 167 с.

40. Лебедев Н. Ю. Теоретические основы конфликтов, возникающих в про­цессе досудебного и судебного производства по уголовному делу, и пути их разрешения: моногр. Новосибирск: НГТУ, 2012. 322 с.

41. Летянчин Л. Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики Вісник.

Національної академії пра­вових наук України.2013. № 4. С. 67-80.

42. Лихова С. Я. Вплив європейських норм та стандартів на юридичний процес в Україні. Повітряне і космічне право.2011. № 3. С. 104-108.

43. Лукьянова О. А. Правовые позиции прокурора в юридическом процессе. Вопросы экономики и права.2012. № 12. С. 43-46.

44. Макаров М. А. Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2018. 38 с.

45. Максуров А. А. К вопросу о классификации функций медиативной юри­дической практики. Современное право.2012. № 10. С. 8-12.

46. Максуров А. А. Политическая функция медиативной юридической прак­тики. Государственная власть и местное самоуправление.2012. № 1. С. 8-9.

47. Малишко М. Конституційний процес. Час звірити підходи Віче.2001. № 2. С. 34-39.

48. Маслій Л. П. Правові основи бюджетного процесу (за законодавством України та країн з розвиненою економікою): дис. ... канд. юрид. наук. Ки­їв, 1996. 173 с.

49. Мельник С. М. Процесуальна форма у кримінальному судочинстві Украї­ни: дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2001. 170 с.

50. Метелев С. Е. Уголовно-процессуальные формы предупреждения судом преступлений. Закон и право.2012. № 10. С. 7-12.

51. Милушев Д. Загальні умови судових дебатів як інститут кримінально- процесуального права. Legea si Viata. 2017. № 4. С. 49-52.

52. Нешик Т. С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 17 с.

53. Огороднік А. Неухильно додержувати процесуальної форми (роздуми що­до проекту нового КПК). Право України.1996. № 6. С. 88-92.

54. Олейник А. Законотворчий процес, його основні риси і особливості. Пра­во України.1998. № 4. С. 57-59.

55. Оніщенко Н. Конституційний процес: до питання про термінологічну визначеність і сутність спрямованості. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 4. С. 130-135.

56. Оніщенко Н. Юридичний процес як форма правової діяльності. Право України.2002.

№ 7. С. 7-14.

57. Павликов С. Г. Исполнительная процессуальная форма теоретико­правовые вопросы. Государство и право.2012. № 5. С. 5-11.

58. Палешник С. І. Тлумачення в судовій практиці: поняття, особливості, ви­ди: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2016. 20 с.

59. Пасенюк О. Розмежування конституційної та адміністративної юрисди­кції. Право України.2016. № 2. С. 38-44.

60. Перепелюк В. Г. Поняття і принципи адміністративного процесу: питання теорії: дис.... канд. юрид. наук. Чернівці, 2000. 205 с.

61. Перунова О. М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2007. 205 с.

62. Петришина М. Нормотворчий процес в органах місцевого самовряду­вання в країнах Прибалтики. Юридична Україна.2012. № 6. С. 19-23.

63. Пирожкова Ю. В. Регулятивна функція адміністративного права: ґенеза та сучасна трансформація в умовах реформаційних правотворчих проце­сів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.2016. Вин. 21. С. 41-45.

64. Писаренко Н. Б. Застосовність гарантій права на справедливий суд в ад­міністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав лю­дини та українські реалії. Вісник Національної академії правових наук України.2016. № 3. С. 214-228.

65. Писаренко Н. Б. Межі судового контролю щодо дискреційних адмініст­ративних актів: практика Європейського суду з прав людини та україн­ські реалії. Вісник Національної академії правових наук України.2017. № 1.С. 109-119.

66. Плевако В. Неправильне застосування норм матеріального права. Вісник прокуратури.2003. № 6. Є. 70-75.

67. Погорелова 3. О. Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і прак­тики: дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2004. 173 с.

68. Подоляка А. М. Юридичний конфлікт в адміністративному процесі. Наше право.2013. № 11. Є. 19-24.

69. Подорожна Т. Методологічні засади конституціоналізації правового по­рядку: загально- та спеціально-правові проблеми. Право України.2015. № 10. Є. 113-121.

70. Полянський Т.

Зловживання процесуальними правами: юридичні засоби попередження та можливості їх удосконалення. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 3. Є. 31-38.

71. Попов Р. В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністра­тивному процесі: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2017. 17 с.

72. Пузир ний В. Ф. Адміністративна діяльність Служби безпеки України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 5. Є. 121-123.

73. Пчелін В. Б. Класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 3. Є. 178-182.

74. Рабінович П. Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини. Юридична Україна.2012. № 5. Є. 4-11.

75. Рабінович Є. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційно­го Суду України: проблеми методики застосування. Вісник Конститу­ційного Суду України.2015. № 5. Є. 97-111.

76. Рибак К. О. Містобудівна діяльність як об’єкт юридичного регулювання: нотатки до наукової дискусії. Прикарпатський юридичний вісник.2016. №4. Є. 7-10.

77. Романюк Я., Бейцун І. Актуальні питання реформування цивільного про­цесуального законодавства України. Право України.2012. № 8. Є. 288-305.

78. Романяк М. М. Сутність адміністративної юрисдикції та процесуальних форм її реалізації: окремі питання визначення. Держава та регіони.

2017. №1. Є. 84-88.

79. Рязанова Н. А. Правомерность как характеристика деятельности сотруд­ников органов внутренних дел: моногр. Москва: Эпицентр, 2015. 147 с.

80. Сас С. Застосування принципів загальнопроцесуальної теорії при форму­ванні теоретичних засад парламентської процедури. Право України.2004. № 7. С. 35-40.

81. Сердюк В. Деякі питання судових юрисдикцій. Право України.2012. № 8. С. 270-278.

82. Сердюк В. Судовий процес як фундамент для реформування судової си­стеми. Право України.2015. № 3. С. 71-77.

83. Скомороха В. Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення кон­ституційної та конвенційної юрисдикції. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 1. С. 40-48.

84. Смалюк Р. Прогалини процесуального регулювання підготовчого судо­вого провадження під час розгляду обвинувального акта в спрощеному провадженні. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 1. С. 153-157.

85. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень. Право України.2012. № 11-12. С. 279-287.

86. Талыкин Е. А. Процессуальная форма рассмотрения хозяйственных спо­ров: российская и украинская модели. Евразийский юридический жур­нал.2012. №7. С. 28-30.

87. Татулич I. Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні: автореф. дне. ... канд. юрид. наук. Київ, 2012. 20 с.

88. Теплюк М. О. Теоретико-правові основи введення закону в дію: моногр. Київ: Парламент, вид-во, 2013. 479 с.

89. Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток. Право України.2010. № 5. С. 12-25.

90. Ткачук О. С. Класифікація елементів права на справедливий суд: націо­нальна теорія та практика Європейського Суду з прав людини. Прикар­патський юридичний вісник.2016. № 1. С. 71-77.

91. Томенко М. Конституційний процес в Україні: у пошуках політичного і правового компромісу. Верховенство Права.2016. № 1. С. 30-33.

92. Трохлюк О. П. Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2017. 20 с.

93. Фандалюк О. В. Установчий процес як різновид юридичного процесу. Ві­сник Запорізького юридичного інституту.2002. № 4. С. 16-22.

94. Хорев А. А. Гражданский процесе: задачи, функции, процессуальная форма. Вестник Московского университета МВД.2013. № 3. С. 148-150.

95. Цуркан М. Щодо критеріїв якості судових рішень в адміністративному процесі. Право України.2016. № 2. С. 50-55.

96. Чекалина О. В. Административно-юрисдикционный процесе: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2003. 205 с.

97. Ченкова Н. Сутність принципу рівності перед законом і судом в адмініст­ративному процесі. Юридична Україна.2012. № 10. С. 26-30.

98. Черняк Ю. В. Значення і суть попередніх заходів захисту в рамках між­народного цивільного процесу. Бюлетень Міністерства юстиції Украї­ни.2015. №2. С. 119-126.

99. Чистоклетов Л. Стадії процесу юридичного прогнозування. Право Укра­їни.2016. № 1. С. 130-135.

100. Шабринова Л. А. Процессуальная форма технологии установления оши­бочной правоприменительной деятельности. Право и государство.2012. № 3. С. 24-29.

101. Шевчук С. Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої юрисдикції. Право України.2013. № 9. С. 306-326.

102. Шемшученко Ю. С. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи: моногр. Київ: РІ КУП НАНУ, 2001. 156 с.

103. Шмідт Г. Стандарти справедливого судового розгляду в адміністратив­ному судочинстві згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Право України.2016. № 2. С. 12-15.

104. Шутак И. Юридична техніка і технологія в галузях права: теорія і прак­тика застосування. Верховенство Права.2017. № 2. С. 30-35.

105. Щавінський В. Р. Співвідношення інтересів держави, суспільства, окре­мого індивіда у рамках адміністративного права та процесу. Прикарпат­ський юридичний вісник.2016. № 2. С. 78-81.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 2. О понятии финансового опциона
 3. § 2. Понятие и функции нотариата
 4. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 5. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 6. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 7. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 8. Микрополе «Речевая деятельность»
 9. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 10. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 11. Смешивание исходных материалов
 12. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 13. Основные результаты и выводы
 14. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 15. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 16. Сведения об авторах
 17. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 18. Занятие 11
 19. Значение срочного рынка для экономики страны
 20. § 2. IloiisiiIie и виды форм защиты п охраны права и законного интереса