<<
>>

Спеціалізована література:

1. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: пи­тання теорії та практика реалізації. Право України.2010. № 3. С. 72-79.

2. Андреев Д. Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації.

Юридична Україна.2013. № 5. С. 11-16.

3. Андреева О. Б. Форми та методи забезпечення громадського порядку ор­ганами внутрішніх справ. Право і безпека.2012. № 4 (41). С. 104-107.

4. Арабаджи Н. Б. Аксіологія сучасного правового порядку: моногр. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 185 с.

5. Арабаджи Н. Б. Правовий порядок як цінність: загальнотеоретичне дослі­дження: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2013. 20 с.

6. Арабаджи Н. Б. Цілісність правового порядку як основа для його цінності. Часопис Київського університету права.2012. № 1. С. 51-55.

7. Атаманова Н. В. Правовий порядок Запорізької Січі: історико-теоретичне дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2013. 19 с.

8. Баймуратов М. О. Міжнародний економічний правопорядок: актуальні питання правового регулювання: моногр. Суми: Університетська книга, 2011.257 с.

9. Блаживская Н. Содержание принципа законности в соответствии со ста­тьей 1 Первого Протокола к Конвенции о защите прав человека и основ­ных свобод. Legea si Viata. 2018. № 1, ч. 2. С. 7-10.

10. Бойко Д. В. Законность и усмотрение в правоприминительной деятельнос­ти: вопросы теории: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. 221 с.

11. Боняк В. О. Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект: моногр. Дніпропетровськ: Ліра, 2015. 371 с.

12. Бородін Ю. Ю. Поняття, ознаки та властивості правопорядку. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична.2012. Вип. 2 (1). С. 211-221.

13. Виссаров А. В. Правопорядок и субъекты его обеспечения: теоретико­правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук.

Москва, 2003. 176 с.

14. Волинець В. В. Забезпечення верховенства права як умова функціонуван­ня сучасної правової держави. Держава і право. Юридичні і політичні на­уки.2013. Вип. 60. С. 28-35.

15. Галинська К. Ю. Адміністративно-правове забезпечення інформаційного правопорядку в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 17 с.

16. Гарасимів Т. 3., Галайко О. Р. Панування права та верховенство права: де­які аспекти співвідношення понять. Науковий вісник Львівського держав­ного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична.2012. Вип. 3. С. 468-478.

17. Головін А. Вплив рішень Конституційного Суду України на правовий по­рядок у державі в аспекті захисту конституційних прав і свобод. Вісник Конституційного Суду України.2013. № 3. С. 81-89.

18. Головін А. П. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2004. 20 с.

19. Голуб М. В. Охорона громадського порядку: регіональний аспект пробле­ми. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 2 (57). С. 108-115.

20. Графський В. Законність і справедливість як стадія ціннісні очікування та орієнтири в історії законодавства і законознавства. Філософія права і зага­льна теорія права.2012. № 2. С. 139-147.

21. Дембіцька С. Л. Профілактика правопорушень як спосіб встановлення та зміцнення правопорядку в суспільстві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 1. Т. 2. С. 107-110.

22. Демьянчук Ю. Механизм функционирования режима законности и пра­вопорядка должностных лиц в условиях предотвращения и противодей­ствия коррупции в Украине. Legea si Viata. 2017. № 3, ч. 2. С. 54-56.

23. Добкін М. М. Координаційні повноваження місцевих державних адміні­страцій щодо забезпечення законності та правопорядку. Форум права. 2011. №3. С. 232-236.

24. Донченко О. Принципи законності в діяльності місцевого самовряду­вання. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2, ч. 2. С. 72-75.

25.

Жупанова Е. Конституционные гарантии обеспечения прав, свобод и за­конных интересов личности в уголовном производстве. Legea si Viata. 2017. № 12,4.2. С. 58-62.

26. Завадяк О. П. Структура механізму адміністративно-правового забезпе­чення законності та дисципліни в органах виконавчої влади. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 1. Т. 1. С. 275-279.

27. Зварич Р. В. Законність у правовому регулюванні суспільних відносин. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.2013. Вин. 31. С. 3-12.

28. Іващенко О. Р. Міжнародне право у національному правопорядку євро­пейських держав та застосування міжнародного права національними су­дами: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 21 с.

29. Карманюк О. П. Реалізація юридичних обов’язків та їх вплив на правовий порядок. Часопис Київського університету права.2012. № 2. С. 62-65.

30. Кдлян Е. Л. Законность как фактор воздействия на правовое поведение личности: вопросы теории: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 262 с.

31. Кміта О. В. Законність у процесі постання правової держави в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Острог, 2016. 211с.

32. Коваленко В. Концептуальні засади модернізації правоохоронної діяль­ності та вдосконалення системи органів охорони правопорядку в Украї­ні. Право України.2013. № 3-4. С. 356-364.

33. Козюбра М. Верховенство права і Україна. Право України.2012. № 1-2. С. 30-63.

34. Колпаков В. К. Законність та дисципліна в умовах реформування органів внутрішніх справ. Форум права.2006. № 2. С. 80-82.

35. Копєйчиков В., Олійник Л., Тихомиров О., Прокопенко Ю. Роль міжнаро­дних стандартів з прав людини у діяльності міліції по забезпеченню за­конності. Право України.1993. № 7-8. С. 26-28.

36. Корабльова Н. С. Законність і справедливість у державному управлінні: читаючи Платона. Теорія та практика державного управління.2010. Вин. 1.С. 3-14.

37. Костаки Г. Конституционное правосудне - фактор обеспечения законно­сти и повышения правовой культуры общества.

Верховенство Права. 2017. №3. (30). С. 51-58.

38. Костицький М. Про античні витоки розуміння права (правності) і закону (законності) та можливість їх урахування в сучасному конституційному судочинстві. Вісник Конституційного Суду України.2016. № 4-5. С. 139- 148.

39. Котляревский Г. С. Правопорядок в советском социалистическом общест­ве: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1966. 241 с.

40. Кривов’яз О. В. Правопорядок: державні та недержавні форми забезпе­чення: автореф. дне. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 20 с.

41. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: Витоки, концептуальні засади, інфраструктура: моногр. Одеса: Фенікс, 2009. 504 с.

42. Крижанівський А. Ф. Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження): автореф. дис. ... fl- pa юрид. наук. Одеса, 2009. 40 с.

43. Крижановська О. В. Інституційні засади правопорядку: загальнотеоретич­не дослідження: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2018. 20 с.

44. Крижановський А. Доктрина правового порядку в Україні: генезис, су­часний стан і перспективи. Право України.2013. № 9. С. 229-242.

45. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права. Право України.2004. № 8. С. 13-15.

46. Крусян А. Р. Конституційна законність у системі сучасного конституціо­налізму. Актуальні проблеми держави і права.2005. Вип. 25. С. 164-167.

47. Кудрявцев В. Н. О правонарушении и законности. Государство и право. 1994. №3. С. 56-58.

48. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2013. 40 с.

49. Куліш А. М. Законність і правопорядок: теоретичний аспект. Вісник Хар­ківського національного університету внутрішніх справ.2005. Вип. 30. С. 171-175.

50. Кунев А. Н. Законность и правовая культура в условиях становления пра­вового государства: теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. 182 с.

51. Курило С. Л. Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадсь­кого порядку та громадської безпеки.

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.2012. Вип. 1 (56). С. 107-113.

52. Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози. Право України.2010. № 3. С. 44-51.

53. Ленівський Р. В. Сутність адміністративно-правових засобів забезпечен­ня законності і правопорядку в Україні та їх систематизація. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. Т. 2. С. 79-82.

54. Луспеник Д. Верховенство права - «новий» старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності. Право України. 2017. № 8. С. 9-20.

55. Макар В. Р. Формування єдиного європейського правопорядку: теоретико- правові підходи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 16 с.

56. Макаренко Л. О. Принцип верховенства права: проблеми розуміння та дії. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2012. Вип. 58. С. 9-18.

57. Маленин Н. С. О законности в условиях переходного пери ода. Теория права: новые идеи.1995. Вып. 4. С. 37-42.

58. Малишев Б. В. Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект). Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 8. С. 14-20.

59. Манжула А. Засади кодифікації законодавства України про громадський порядок як складова правопорядку. Підприємництво, господарство і пра­во.2012. №З.С. 66-69.

60. Мелех Л. В. Законність у правозастосовній діяльності: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2009. 184 с.

61. Михайленко А. Р. Правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины по обеспечению законности. Государство и право.1994. № 1. С. 34-35.

62. Мінченко О. В. Особливості сучасної інтерпретації категорії «законність». Держава і право. Юридичні і політичні науки.2012. Вип. 56. С. 45-49.

63. Муравенко О. Ю. Особливості правової природи принципу законності. Публічне право.2012. № 2. С. 380-385.

64. Нагорний О. П. Законність в адміністративній діяльності органів внутріш­ніх справ та шляхи її удосконалення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 22 с.

65. Назаров П.

С. Правопорядок в условиях формирования правового госу­дарства: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 196 с.

66. Налуцишин В. В. Соціальний контроль у забезпеченні правового порядку: філософсько-правова ідея та її сучасний розвиток: моногр. Хмельницький: [б. в.], 2018. 337 с.

67. Налуцишин В. Онтологические предпосылки социального порядка: фи­лософско-правовое измерение. Legea si Viata. 2018. № 1, ч. 1. С. 48-52.

68. Никитченко Н. В. Державний контроль як складова забезпечення госпо­дарського правопорядку: проблеми теорії і практики: моногр. Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2014. 342 с.

69. Околіта С. В. Справедливість та законність як принципи державно- правового регулювання: дис.... канд. наук держ. упр. Київ, 2000. 178 с.

70. Олійник А. Ю. Конституційні основи правопорядку у сфері господарю­вання. Журнал східноєвропейського права.2016. № 27 С. 48- 54.

71. Ольховський Є. Законність як принцип поведінки. Віче.1996. № 3. С. 36- 37.

72. Орозбаева А. Юридические гарантии законности в органах местного са­моуправления. IN SITU. 2016. № 5. C. 29-31.

73. Осауленко О., Пунько О. Зміцнення законності у правозастосовному про­цес. Право України.2004. № 12. С. 34-35.

74. Отрош М. І. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопо­рядку: моногр. Київ; Одеса: Фенікс, 2017. 594 с.

75. П’ятков П. В. Критерії розмежування компетенції суб’єктів забезпечен­ня законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 2. С. 109-113.

76. Павленко С. В. Засоби забезпечення законності та правопорядку в діяль­ності органів місцевого самоврядування: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Запоріжжя, 2010. 19 с.

77. Папрыгин Е. С. Правопорядок в государствах с различными формами по­литико-правового режима: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 178 с.

78. Пауль Г. От порядка полицейского к порядку правовому. Законность. 1994. №4. С. 27-31.

79. Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади кон- ституціоналізації: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2017. 43 с.

80. Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади кон- ституціоналізації: моногр. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 534 с.

81. Полонський Д. М. Вплив порушень законності в діяльності міліції на стан національного правопорядку. Вісник Луганського державного універси­тету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.2011. Вип. 3. С. 175-182.

82. Поляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах України: моногр. Харків: Право, 2012. 255 с.

83. Поляков С. Ю. Законність в Збройних Силах України: сутність і форми прояву. Форум права.2012. № 3. С. 563-567.

84. Прокопенко О. Ю. Деліктологічна характеристика та профілактика адміні­стративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2011. 180 с.

85. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підхо­ди та їх діалектична взаємодоповнюваність. Право України.2013. № 1-2. С. 296-309.

86. Рабінович П. М. Колізії між законністю та доцільністю як постійно відт­ворювана проблема юридичного регулювання. Вісник Академії правових наук України.2000. № 4. С. Т1-У1.

87. Радави Ж. Имплементация международных стандартов по правам челове­ка в национальный правопорядок Туниса: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2000. 185 с.

88. Ряшко О. В. Законність у контексті профілактики правопорушень в служ­бовій діяльності міліції України: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2006. 215 с.

89. Савенко Д. Л. Верховенство права і законність в організації та діяльності прокуратури України: загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 20 с.

90. Савченко И. С. Парламентская дисциплина: закономерности и факторы развития: дис. ... д-ра полит, наук. Москва, 2007. 477 с.

91. Сагун А. В. Поняття забезпечення законності в діяльності адміністрати­вних судів України. Форум права.2016. № 2. С. 180-185.

92. Сидорчук Л. А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопо­рядку (національний та міжнародний досвід): моногр. Київ: Вид-во Ки- МУ, 2009. 220 с.

93. Словська І. Є. Суд присяжних: становлення і функціонування (зарубіж­ний досвід). Право і суспільство.2015. № 5-2, ч. 1. С. 3-8.

94. Собакарь А. О. Забезпечення законності та дисципліни в службово- бойовій діяльності сил охорони правопорядку. Науковий вісник Дніпропе­тровського державного університету внутрішніх справ.2015. № 4. С. 29- 36.

95. Соловйов В. М. Законність як елемент моніторингу ефективності зако­нодавства. Актуальні проблеми державного управління.2009. № 2. С. 342-349.

96. Солуков А. А. Законность в советский и постсоветский периоды: сравни­тельное исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2012. 176 с.

97. Стельмащук П. Я. Співвідношення законності і правопорядку у правоохо­ронній діяльності. Митна справа.2013. № 4 (2.2). С. 324-329.

98. Стороженко С. М. Контрольна діяльність місцевих державних адміністра­цій у галузі забезпечення законності та правопорядку. Право і Безпека. 2009. №З.С. 49-53.

99. Теткин Д. В. Законность как реальное выражение права: дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. 197 с.

100. Тихомиров В. А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок. Государ­ство и право.1994. № 1. С. 13-15.

101. Ткаченко Ю. В. Конституційна законність як принцип конституційного ладу. Форум права.2010. № 4. С. 875-883.

102. Троцюк А. Законність і правопорядок як основні ознаки правової держави. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права.2010. Вип. 4. С. 278-280.

103. Фелик В. Правове бачення громадського порядку і громадської безпеки, що обумовлює зміни в системі адміністративних служб органів внутріш­ніх справ. Право України.2008. № 2. С. 22-25.

104. Чернетченко О. М. Законність як принцип адміністративної діяльності ор­ганів доходів і зборів у податковій сфері: автореф. дис. ... канд. юрид. на­ук. Київ, 2015. 21 с.

105. Шай Р. Я. Правопорядок і законність як ознаки правової держави. Вісник Націрнального університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки.2014. № 801. С. 115-120.

106. Шонія Л. В. Економічний вимір правового порядку: загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2014. 18 с.

107. Шоптенко С. С. Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні. Право і суспільство.2015. № 5-2, ч. З.С. 205-210.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Смешивание исходных материалов
 2. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 3. Основные результаты и выводы
 4. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 5. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 6. Сведения об авторах
 7. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 8. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 9. О понятии финансового опциона
 10. § 2. Понятие и функции нотариата
 11. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 12. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 13. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK