<<
>>

Спеціалізована література:

1. Абашидзе А. X. Современное международное право об ответственности юридических лиц за правонарушения. Современное право.2013. № 8. С. 110-115.

2. Агапов А. С. Конституционно-правовая ответственность в федеративных отношениях: дис.

... канд. юрид. наук. Москва, 2008. 160 с.

3. Аземша І. Б. Особливості формування інституту юридичної відповідаль­ності в Україні. Часопис Київського університету права.2012. № 2. С. 44- 47.

4. Александров О. А. Дисциплінарна відповідальність народного депутата України. Європейські перспективи.2012. № З (3). С. 81-86.

5. Андрієвська О. Конституційно-правовий механізм обмеження прав та свобод людини і громадянина: питання окремих елементів. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4, ч. 1. С. 54-59.

6. Антонова О. Р. Система конституційно-правових принципів регулюван­ня шлюбу і сім’ї. Журнал східноєвропейського права.2017. № 45. С. 46- 53.

7. Атоян А. Административная ответственность юридических лиц: основа­ния и санкции. Право и управление. XXI век.2013. № 1. С. 111-116.

8. Балан С. В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відпо­відальності у здійсненні державної влади: дис. ... канд. політ, наук. Київ, 2007. 223 с.

9. Батанова Н. М. Конституційно-правова відповідальність політичних пар­тій у світлі міжнародного досвіду. Правова держава.2017. Вип. 28. С. 198-205.

10. Батанова Н. М. Конституційно-правова відповідальність у контексті взає­модії держави та громадянського суспільства. Альманах права.2017. Вип. 8. С. 102-106.

11. Батанова Н. М. Принципи конституційно-правової відповідальності: поня­тійна та видова характеристика. Правова держава.2016. Вип. 27. С. 211- 218.

12. Батанова Н. М. Співвідношення конституційно-правової відповідальності та політичної відповідальності. Бюлетень Міністерства юстиції України.

2011. №З.С. 24-30.

13. Безпалюк В. А. Відповідальність виконавчої влади в Україні (на прикла­ді Кабінету Міністрів України).

Актуальні проблеми вітчизняної юрис­пруденції.2017. № 1. Т. 2. С. 36-39.

14. Бериславська О. М. Адміністративна відповідальність у сфері інформа­ційно-правової політики держави. Науковий вісник публічного та при­ватного права.2017. № 2. С. 91-96.

15. Берназюк І. Еволюція конституційно-правового регулювання стратегіч­ної правотворчості в України. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 5,ч. 1. C. 7-12.

16. Біла-Тіунова JI. P., Бондаренко В. P., Кравець В. Р. Адміністративна відпо­відальність за порушення антимонопольного законодавства України: мо- ногр. Одеса: Фенікс, 2011. 214 с.

17. Бойчук А. Понятие и признаки юридической ответственности. Legea si Viata. 2018. № 1,ч.2. С. 11-16.

18. Бондарчук І. Особливості конституційно-правової відповідальності гро­мадських організацій та політичних партій в Україні. Юридична Україна.

2009. № 10. С. 28-33.

19. Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 6. С. 48-57.

20. Борисова Ю. Основания и условия деликтной ответственности как вида гражданско-правовой ответственности. Legea si Viata. 2018. № 2, ч. 2. С. 7-10.

21. Вапнярчук Н. М. Деякі питання дисциплінарної відповідальності праців­ників дипломатичної служби. Держава і право. Юридичні і політичні нау­ки.2012. Вин. 56. С. 267-271.

22. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів України: дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2004. 187 с.

23. Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности: моногр. Мос- кава: Норма, 2009. 431 с.

24. Віхров О. П. Актуальні питання захисту прав людини в контексті правоза- стосування. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 10. С. 99- 101.

25. Волинка К. Поділ влади і конституційно-правова відповідальність як га­рантії реалізації прав і свобод людини в Україні. Нова політика.1998. №4. С. 14-18.

26. Волошщина Л. Профессиональная ответственность адвоката.

Legea si Viata. 2016. № 6, ч. 2. С. 21-24.

27. Волощук О. Т. Поняття та сутність конституційно-правової відповідаль­ності вищих органів державної влади. Бюлетень Міністерства юстиції України.2014. № 12. С. 77-84.

28. Галкін І. Г. Юридична відповідальність за порушення митних правил і ко­нтрабанду. Право і суспільство.2015. № З (3). С. 126-130.

29. Гецко В. В. Правові позиції Конституційного Суду України з питань кон­ституційно-правової відповідальності депутатів. Часопис Київського уні­верситету права.2015. № 2. С. 67-72.

30. Гришук В. К. Негативна (ретроспективна) юридична відповідальність та її підстава. Університетські наукові записки.2012. № 4. С. 5-13.

31. Гуцу С. Ф. Матеріальна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в трудовому праві. Право і Безпека.2011. № 3. С. 248- 251.

32. Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: мо­ногр. Одеса: ОНЮА, 2008. 240 с.

33. Єрмоленко-Князєва Л. С. Поняття та зміст інституту дисциплінарної від­повідальності. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.

2012. Вин. 1.С. 181-187.

34. Жулавський С. А. Фінансова відповідальність у системі юридичної відпо­відальності. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 60. С. 146-152.

35. Задніпряна М. Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015.20 с.

36. Закриницька В. Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей: зарубіжний досвід. Вісник Акаде­мії правових наук України.2012. № 4. С. 346-356.

37. Зелена І. В. Юридична відповідальність у приватному праві: автореф дне. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 20 с.

38. Калашник М. В. Юридична відповідальність працівників органів внутріш­ніх справ. Право і Безпека.2012. №1 (43). С. 67-72.

39. Калєніченко Л. І. Юридична відповідальність як динамічне правове явище. Форум права.2017. № 3. С. 67-71.

40. Калєніченко Л.

І. Юридична відповідальність як явище об’єктивного пра­ва. Право і Безпека.2016. № 2. С. 31-37.

41. Калініченко О. Ф. Конституційний процес як основа державного будів­ництва. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 1. С. 44-49.

42. Кампо В. Методологія досліджень конституційної юстиції в Україні: нау­ковий огляд. Право України.2014. № 6. С. 158-170.

43. Капітаненко Н. П. Особливості юридичної відповідальності громадських об’єднань за правопорушення у сфері публічного управління та адмініс­трування. Держава та регіони. Серія: Право.2017. № 2. С. 68-73.

44. Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців. Підприємництво, господарство і право.

2010. № 12(169). С. 37-41.

45. Книш В. В. Аналіз позитивного досвіду конституційно-правової відпові­дальності (на підґрунті конституціоналізму зарубіжних країн. Науково- інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Ко­роля Данила Галицького.2013. № 7. С. 146-149.

46. Книш В. Теоретико-правовое исследование функций конституционно­правовой ответственности. Legea si Viata. 2017. № 9, ч. 2. С. 69-73.

47. Ковальов Д. В. Конституційні засади корпоративної соціальної відповіда­льності в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.2017. № 2. С. 60-69.

48. Ковальов С. С. Щодо строків та особливостей притягнення до дисциплі­нарної відповідальності окремих категорій працівників. Публічне право. 2012. №4. С. 416-423.

49. Козаченко Ю. А. Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав пацієнта: перспективи вдосконалення. Актуальні проблеми вітчиз­няної юриспруденції.2017. № 2. Т. 1. С. 73-76.

50. Колпаков В. Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі в сис­темі принципів адміністративного судочинства. Право України.2014. № 3. С. 47-56.

51. Колюх В. В. Політична відповідальність Конституційного Суду України. Вісник Національного технічного університету України «Київський полі­технічний інститут».

Серія: Політологія. Соціологія. Право.2016. № 3-4. С. 158-163.

52. Корнієнко А. А. Невідворотність як принцип юридичної відповідальності: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Харків, 2014. 20 с.

53. Кравець М. О. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Акту­альні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 4. С. 75-78.

54. Кравець М. О. Порядок реалізації конституції в Україні. Актуальні про­блеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 5. С. 20-23.

55. Кравчук В. Забезпечення права на доступ до адміністративного суду осіб, які перебувають під вартою або в місцях позбавлення волі. Право України. 2014. №З.С. 57-63.

56. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави. Віче.2001. № 10. С. 3-18.

57. Кривенко О., Сарнавський О. Адміністративна та кримінальна відпові­дальність за військові правопорушення: аналіз законодавчих змін. Право України.2017. № 1. С. 109-115.

58. Крисань Т. Розмежування державного (правового) примусу й юридичної гарантії. Підприємництво, господарство і право.2013. № 3. С. 24-27.

59. Кристева Н. Актуальные вопросы ответственности в системе местных органов представительной власти. Legea si Viata. 2016. № 5, ч. 1. С. 55- 58.

60. Крищенко Л. Інституціоналізація конституційно-правової відповідальнос­ті - необхідна складова розширення та оновлення судової системи Украї­ни. Право України.2003. № 1. С. 20-25.

61. Липинский Д. А., Мусаткина А. А. Юридическая ответственность, санк­ции и меры защиты: моногр. Москва: РИОР, 2013. 138 с.

62. Ліпський Д. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України: аналіз сучасних наукових досліджень. Право України.2014. № 3. С. 64-74.

63. Макаренко Л. О. Поняття та види соціальної відповідальності. Часопис Київського університету права.2012. № 4. С. 12-16.

64. Малько А. В., Маркунин Р.С. Роль юридической ответственности орга­нов представительной власти в правозащитной политике. Современное право.2013. № 8. С. 24-26.

65. Маляренко А. До питання упередженості як підстави дисциплінарної від­повідальності суддів.

Право України.2012. № 1-2. С. 414-420.

66. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий механізм боротьби з корупцією в Україні (загальнотеоретична характеристика). Порівняльно-аналітичне право.2016. №5. С. 70-74.

67. Марченко М. В. Конституційно-правова природа права вето глави дер­жави. Форум права.2017. № 4. С. 141-146.

68. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину: мо­ногр. Харків: Право, 2010. 232 с.

69. Матат А. В. Верховенство Конституції та захист прав людини як пріори­тет діяльності Конституційного Суду України. Форум права.2016. № 1. С. 186-194.

70. Мельник С. М. Типологія юридичної відповідальності за адміністратив­ним правом України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: Харків, 2015. 20 с.

71. Мисак О. І. Міжнародно-правова відповідальність - традиційний вид юридичної відповідальності. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. №6. С. 41-43.

72. Мисак О. Міжнародно-правова відповідальність держав: окремі аспекти дослідження теорії і практики. Держава і право. Юридичні і політичні на­уки.2013. № 9. С. 41-46.

73. Митягин Ю. В. Конституционно-правовые аспекты ответственности депу­тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж­ностного лица органа местного самоуправления: вопросы теории и прак­тики: дис.... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. 190 с.

74. Муртіщева А. Загальна характеристика конституційних основ відповіда­льності уряду в країнах - членах ЄС. Вісник Національної академії пра­вових наук України.2015. № 2 (81). С. 138-147.

75. Муртіщева А. О. Окремі питання персоналізації конституційно-правової відповідальності уряду в державах - членах Європейського Союзу. Дер­жавне будівництво та місцеве самоврядування.2016. Вип. 32. С. 216-226.

76. Муртіщева А. О. Система санкцій конституційно-правової відповідально­сті уряду в державах - членах ЄС. Державне будівництво та місцеве са­моврядування.2017. Вип. 33. С. 171-181.

77. Наливайко Л. Р. Види конституційно-правової відповідальності за її суб’єктами та підставами. Законодавство України: проблеми та перспек­тиви розвитку.2002. С. 47-51.

78. Наливайко Л. Р. Види конституційно-правової відповідальності за мірами відповідальності за конституційні правопорушення. Вісник Одеського ін­ституту внутрішніх справ.1999. № 4. С. 156-159.

79. Наливайко Л. Р. Деякі проблеми конституційної відповідальності в Украї­ни. Концепція формування законодавства України.1999. С. 86-89.

80. Наливайко Л. Р. Історичні аспекти застосування конституційно-правової відповідальності. Політика і час.1999. № 9-10. С. 67-72.

81. Наливайко Л. Р. Конституційний контроль та конституційно-правова від­повідальність. Нова політика.1999. № 5. С. 48-52.

82. Наливайко Л. Р. Конституційно-правова відповідальність в Україні: кри­терії класифікації та види. Віче.1999. № 10. С. 25-32.

83. Наливайко Л. Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2000. 180 с.

84. Наливайко Л. Р. Місце конституційно-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності. Держава і право. Юридичні і політичні нау­ки.2001. Вин. 11. С. 182-186.

85. Наливайко Л. Р. Позитивний та ретроспективний аспекти конституційно- правової відповідальності. Нова політика.1999. № 3. С. 54-58.

86. Наливайко Л. Р. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та фу­нкцій відповідальності в сучасній конституційній теорії. Науковий вісник ЗДУ. Серія: Юридичні науки.2001. № 1. С. 18-27.

87. Наливайко Л. Р. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та фу­нкцій конституційної відповідальності в сучасній конституційній теорії. Право України.1999. № 10. С. 45-50.

88. Наливайко Л. Р. Теоретичні аспекти конституційного делікту. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2001. № 13. С. 3-8.

89. Овчаренко О. М. Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження: моногр. Харків: Право, 2014. 574 с.

90. Олійник А. Ю. Конституційні основи правопорядку у сфері господарю­вання. Журнал східноєвропейського права.2016. № 27. С. 48-54.

91. Олькіна О. Функції конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України. Підприємництво, господар­ство і право.2012. № 2 (194). С. 11-14.

92. Оніщенко Н. М. Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення: моногр. Донецьк: Кальміус, 2013. 423 с.

93. Остафійчук Л. А. Юридична відповідальність за неповагу до суду: авто- реф дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 24 с.

94. Павловська Н. В. Конституційно-правова відповідальність народних депу­татів України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універси­тету. Серія: Юриспруденція.2015. Вип. 16 (1). С. 22-24.

95. Падалка О. А. Юридична відповідальність Національної поліції України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.2016. Вип. 20. С. 81-84.

96. Паришкура В. В. Юридична відповідальність суддів в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Харків, 2017. 20 с.

97. Пасенюк О. Розмежування конституційної та адміністративної юрисди­кції. Право України.2016. № 2. С. 38-44.

98. Первомайський О. Цивільно-правова відповідальність держави Україна: конституційні засади. Юридична Україна.2012. № 8. С. 62-68.

99. Петришина-Дюг Г. Г. Конституційно-правова відповідальність політичних партій: поняття, сутність та особливості. Держава і право. Юридичні і по­літичні науки.2012. Вип. 57. С. 144-150.

100. Пилипишин П. Б. Конституційно-правова відповідальність органів та по­садових осіб місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2017. 21 с.

101. Полевий В. І. Конституційна відповідальність політичних партій в Укра­їні: моногр. Київ: НА СБУ, 2007. 184 с.

102. Попович Є. Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокура­тури України: правові проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник Націона­льної академії прокуратури України.2012. № 3. С. 22-26.

103. Радкевич А. П. Юридическая ответственность за незаконное использо­вание персональной информации в Украине. Современное право.2013. №6. С. 151-155.

104. Савранчук Л. Л. Відповідальність неповнолітніх за адміністративним за­конодавством: проблеми та перспективи. Юридичний науковий елект­ронний журнал.2017. № 6. С. 245-248.

105. Селіванов О. А. Конституційний судовий контроль за актами органів державної влади України (науково-практичний аналіз): моногр. Київ: Парламентське вид-во, 2018. 182 с.

106. Слободян Н. Проблеми конституційно-правової відповідальності за пору­шення законодавства про вибори. Вісник Центральної виборчої комісії. 2006. № 1.С. 77-82.

107. Фесенко О. А. Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Актуальні проблеми вітчиз­няної юриспуденції.2016. №4. С. 100-104

108. Хужин А. М. Проблемы юридической ответственности за невиновное поведение: анализ зарубежного права. Международное уголовное право и международная юстиция.2013. № 2. С. 19-22.

109. Цимбалістий Т. О. Інститут імпічменту в системі конституційно- правової відповідальності. Порівняльно-аналітичне право.2017. № 1. С. 42-44.

ПО. Штурнева М. В. Конституционно-правовая ответственность за подкуп из­бирателей: моногр. Иркутск: БГУЭП, 2013. 183 с.

111. Юрчак Е. В., Кашина Т.В. Концепция вины в юридической науке, понятие и признаки вины, функции вины, характеристика сущности, содержание, формы и степени вины, особенности вины в сфере публичного и частного права и др.: моногр. Москва: Проспект, 2016. 158 с.

112. Яковенко А. Некоторые вопросы ответственности судей в Украине, в случае если Европейский суд по правам человека указал в их решениях на нарушение прав человека. Legea si Viata. 2017. № 2, ч. 2. С. 132-134.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 2. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 3. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 4. Микрополе «Речевая деятельность»
 5. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 6. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 7. Смешивание исходных материалов
 8. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 9. Основные результаты и выводы
 10. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 11. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 12. Сведения об авторах