<<
>>

Спеціалізована література:

1. Автаева О. Ю. Гражданские правонарушения: сущность и состав: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2004. 166 с.

2. Автономов А. С. Поощрительные санкции в праве: общетеоретический и отраслевой аспекты: моногр.

Москва: Юрлитинформ, 2016. 399 с.

3. Аземша І. Б. Особливості формування інституту юридичної відповідаль­ності в Україні. Часопис Київського університету права.2012. № 2. С. 44- 47.

4. Андрущенко А. А. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони земель: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2012.20 с.

5. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуаль­но-методологічний та праксеологічний вимір: моногр. Одеса: Букаєв, 2014.415 с.

6. Багіров С. Р. Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необе­режність: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 222 с.

7. Баев О. Я. Злоупотребление правом в досудебном производстве по уголо­вным делам: моногр. Москва: Проспект, 2014. 208 с.

8. Бакумов О. С. Проблеми зловживання правами громадян у процесі реа­лізації форм безпосередньо демократії. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 4. С. 125-132.

9. Барабаш О. О. Правомірна поведінка як основна форма вираження право­вої культури. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 6. С. 12-14.

10. Барабаш О. О. Правомірна поведінка: інтерпретації зарубіжних науковців. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 1. С. 3-6.

11. Бериславська О. М. Адміністративна відповідальність у сфері інформацій­но-правової політики держави. Науковий вісник публічного та приватного права.2017. № 2. С. 91-96.

12. Бєлікова О. Адміністративне покарання як критерій адміністративної від­повідальності. Підприємництво, господарство і право.2013. №2. С. 122- 125.

13. Біла-Кисельова А. Від антидемократичних тенденцій до сучасної концеп­ції прав людини в Україні. Visegrad Journal on Human Rights.

2016. № 1. C. 43-48.

14. Бобровник C. В. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження: моногр. Київ: РІ КУП НАЛУ, 2004. 20 с.

15. Бобровник С. Структурна характеристика правового конфлікту. Право України.2015. № 1. С. 93-98.

16. Бойко В. І. Застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно­воположних свобод при розгляді справ про адміністративні правопорушен­ня. Вісник Національної академії правових наук.2016. № 2. С. 59-71.

17. Бочарова Н. Права людини і права інтелектуальної власності: сучасні док- тринні підходи. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 1. С. 49-54

18. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний пері­од: моногр. Київ: Ін Юре, 2014. 562 с.

19. Ванюкова Е. М. Может ли злоупотребление правом быть основанием для признания сделки недействительной? Закон.2013. №6. С. 131-139.

20. Вапнярчук Н. М. Деякі питання дисциплінарної відповідальності праців­ників дипломатичної служб. Держава і право. Юридичні і політичні нау­ки.2012. 56. С. 267-271.

21. Васьковцов А. О. Місце і роль адміністративного проступку в процесі правозастосування. Міліція України.2012. № 11/12. С. 22-24.

22. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій: моногр. Київ: НАВС, 2015. 191 с.

23. Волощук А. М. Діяльність органів внутрішніх справ щодо протидії право­порушенням у сфері інтелектуальної власності: моногр. Одеса: ОДУВС, 2013. 175 с.

24. Воронова І. В. Правопорядок і правомірна поведінка (особливості взає­мозв’язку в правовій державі). Вісник Харківського національного уні­верситету імені В. Н. Каразіна.2015. № 1151. С. 30-33.

25. Ганьба О. Б. Правова поведінка суб’єктів охорони державного кордону України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 20 с.

26. Ганьба О. Зловживання правом: аналіз наукових поглядів та авторське трактування окремих проблем. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. №1.C. 95-99.

27. Горбач M. І. Адміністративні обов’язки публічного суб’єкта права як еле­мента адміністративно-правового статусу.

Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 1. С. 265-270.

28. Гор кава В. В. Право на захист у провадженні у справах про адміністрати­вні правопорушення та гарантії його реалізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ірпінь, 2015. 20 с.

29. Грабовий В. В. Юридична відповідальність за правопорушення проти вла­сності в перші роки радянської влади в Україні. Науковий вісник Міжна­родного гуманітарного університету.2016. Вип. 20. С. 17-20.

30. Жаровська І. М. Інститут відповідальності державної влади в умовах ро­звиненого громадянського суспільства. Право і суспільство.2015. №4. С. 15-18.

31. Живицька Л. І. Нормативне забезпечення підвідомчості справ про адмі­ністративні правопорушення та його вдосконалення. Бюлетень Мініс­терства юстиції України.2014. № 2. С. 146-155.

32. Зубко Г. Ю. Маргінальна поведінка як вид правомірної поведінки особи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2012. 16 с.

33. Іванюк В. І. Адміністративна відповідальність суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 20 с.

34. Калашник М. В. Юридична відповідальність працівників органів внутріш­ніх справ. Право і Безпека.2012. № 1 (43). С. 67-72.

35. Калєніченко Л. І. Юридична відповідальність як динамічне правове яви­ще. Форум права.2017. № 3. С. 67-71.

36. Капітаненко Н. П. Особливості юридичної відповідальності громадських об’єднань за правопорушення у сфері публічного управління та адмініст­рування. Держава та регіони.2017. № 2. С. 68-73.

37. Квасневская Н. Реформація судової системи України: очікування і реалії. Legea si Viata. 2016. № 2. С. 55-58.

38. Когутич 1.1. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фік­цій: моногр. Львів; Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. 393 с.

39. Козаченко Ю. А. Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав пацієнта: перспективи вдосконалення. Актуальні проблеми вітчизня­ної юриспруденції.2017. № 2. Т. 1. С. 73-76.

40. Козенко Ю.

О. Правова поведінка особи: спроба інтегративного осмис­лення: моногр. Львів: б. в., 2013. 159 с.

41. Коломоєць Т. О. Експерт у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: моногр. Київ: ЗНУ, 2009. 184 с.

42. Комарницька І. І. Профілактика адміністративних правопорушень у сфері власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 19 с.

43. Комлик В. В. Склад правопорушення: теоретичні підходи та практичні виміри: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2017. 18 с.

44. Кравець М. О. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Актуа­льні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 4. С. 75-78.

45. Кривенко О. Адміністративна та кримінальна відповідальність за військові правопорушення: аналіз законодавчих змін. Право України.2017. № 1. С. 109-115.

46. Крижановська О. В. Офіційний та неофіційний правопорядок: нормати­вний та інституційний аспекти. Науковий вісник публічного та приват­ного права.2016. № 1. Т. 1. С. 9-13.

47. Кристева Н. Актуальні питання відповідальності в системі місцевих орга­нів представницької влади. Legea si Viata. 2016. № 5. С. 55-58.

48. Куракін О. М. Дисциплінарна відповідальність в органах МВС. Вісник За­порізького юридичного інституту.2001. № 3. С. 13-18.

49. Лазебний А. М. Використання спеціальних знань при розслідуванні кри­мінальних правопорушень проти громадського порядку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ірпінь, 2016. 19 с.

50. Лашук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 262 с.

51. Личенко І. О. Адміністративно-правові засади профілактики правопору­шень у сфері власності: моногр. Львів: Нац. ун-т «Львів політехніка», 2017. 187 с.

52. Логвінова М. В. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків (осіб, які їх замінюють) за правопорушення, вчинені неповнолітніми: мо- ногр. Івано-Франківськ: Прикарп. Нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2009. 206 с.

53. Мілетич О. О. Зловживання правом: теоретико-прикладний аспект: авто- реф.

дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 18 с.

54. Міловідова С. В. Попередження та протидія адміністративним правопо­рушенням в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 20 с.

55. Мусиченко О. Зрозумілість і чіткість закону як складова частина принци­пу правової визначеності в практиці Європейського суду з прав людини. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 2. С. 149-154.

56. Остапенко Л. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в сфері охорони праці: моногр. Львів: Нац. ун-т «Львів політехні­ка», 2016. 223 с.

57. Паришкура В. В. Окремі аспекти оптимізації законодавства України в час­тині притягнення суддів до юридичної відповідальності. Бюлетень Мініс­терства юстиції України.2013. № 11. С. 225-229.

58. Петришина-Дюг Г. Г. Конституційно-правова відповідальність політичних партій: поняття, сутність та особливості. Держава і право. Юридичні і по­літичні науки.2012. Вип. 57. С. 144-150.

59. Писарєв В. Г. Маргінальна поведінка особи: теоретико-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2010. 200 с.

60. Пінчук П. А. Характеристика окремих заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Науковий вісник публічно­го та приватного права.2016. № 6. С. 249-252.

61. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ у боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю: моногр. Одеса: ОДУВС, 2012. 526 с.

62. Полонка І. А. Правомірна поведінка: теоретичний аналіз основних склад­ників. Юридичний науковий електронний журнал.2016. № 2. С. 19-21.

63. Полонка І. А. Роль правомірної поведінки: підвалини теоретико- онтологічного розуміння. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2016. Вип. 71. С. 58-71.

64. Полонка І. Теоретико-оціночні пропозиції щодо класифікації правомірної поведінки (онтологія диференціації). Право України.2016. № 6. С. 99-106.

65. Полянський Т. Зловживання процесуальними правами: юридичні засоби попередження та можливості їх удосконалення.

Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 3. С. 31-38.

66. Полянський Т. Позитивістсько-правові критерії оцінки дотримання за­борони зловживання правом. Юридична Україна.2013. № 9. С. 16-22.

67. Полянський Т. Природно-правові критерії оцінки дотримання заборони зловживання правом: їх зміст та взаємодія. Юридична Україна.2013. № 8. С. 14-22.

68. Полянський Т. Т. Зловживання правом: загальнотеоретична характеристи­ка: дне. ... канд. юрид. наук. Львів, 2011. 221 с.

69. Попова И. Ю. О квалификации злоупотребления процессуальными пра­вами. Право и политика.2012. № 5. С. 902-908.

70. Попович Є Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокура­тури України: правові проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник Націона­льної академії прокуратури України.2012. № 3. С. 22-26.

71. Правдюк С. М. Інформаційні правопорушення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 17 с.

72. Радченко П. Конституційно-правова відповідальність органів місцевого самоврядування. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.2001. № 2. С. 21-25.

73. Рєзнік С. О. Малозначність правопорушення як підстава звільнення від адміністративної відповідальності: дис. ... канд. юрид. наук. Дніпропет­ровськ, 2011. 236 с.

74. Рогач О. Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження: моногр. Ужгород: Ліра, 2011. 366 с.

75. Романова А. Правомірна поведінка як умова самоствердження людини. Юридичний вісник.2014. № 6. С. 91-95.

76. Русанова В. Б. Оскарження в суді постанов у справах про адміністративні правопорушення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2015. 20 с.

77. Русанова В. Б. Право на оскарження в суді постанови у справі про адмініс­тративне правопорушення (сутність, гарантії та порядок реалізації): мо­ногр. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 145 с.

78. Савенко В. В. Правова поведінка в умовах правової реальності сучасного соціуму. Митна справа.2014. № 5. С. 139-143.

79. Савчин М. Конституційний Суд України і динаміка конституційного по­рядку. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 4. С. 136-141.

80. Свириденко Г. В. Правомірна поведінка та позитивна юридична відпові­дальність взаємовплив та взаємообумовленість. Держава і право. Юриди­чні і політичні науки.2016. Вип. 71. С. 118-133.

81. Свириденко Г. В. Правомірна поведінка: теоретико-прикладні засади: ав­тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2017. 20 с.

82. Сердюк І. А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «юридична відповідальність». Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. №1.С. 30-35.

83. Сидоренко А. С. Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин: теоретико-практичне дослідження: моногр. Харків: Право, 2014. 197 с.

84. Сіренко Д. О. Становлення та розвиток інституту протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, у національному законодавстві України. Прикарпатський юридичний вісник.2017. № 2. С. 91-95.

85. Солтан А. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану органами публічної влади. Legea si Viata. 2016. № 6. С. 38-47.

86. Стародубцев А. А. Поняття та види юридичної відповідальності працівни­ків органів внутрішніх справ. Право і безпека.2012. № 3. С. 276-280.

87. Стрельников А. В. Проблеми визначення складу адміністративного пра­вопорушення у сфері захисту персональних даних. Порівняльно- аналітичне право.2016. № 3. С. 151-153.

88. Стрижевська А. А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2007. 201 с.

89. Супрун Г. Б. Суд (суддя) як суб’єкт провадження у справах про адміністрати­вні правопорушення в Україні: дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 225 с.

90. Сушинський О. Інститут відповідальності у здійснення контрольної влади. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.2002. № 3. С. 39-48.

91. Сушинський О. Конституційно-правова відповідальність органів адмініст­рування виборчим процесом. Право України.2013. № 5. С. 191-199.

92. Теребілов А. В. Забезпечення законності в порядку оскарження рішень в справах про адміністративні правопорушення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2011. 20 с.

93. Тернавська В. Політико-правові засади відповідальності уряду в Україні. Право України.2010. № 7. С. 88-93.

94. Фараон О. В. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 20 с.

95. Фесенко О. А. Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Актуальні проблеми вітчиз­няної юриспруденції.2016. №4. С. 100-104.

96. Чишко К. О. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфе­рі забезпечення громадського порядку та громадської безпеки: моногр. Харків: У справі, 2017. 223 с.

97. Шакун В. І. Урбанізація і злочинність в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 1996. 351 с.

98. Шарнина Л. А. Злоупотребление конституционными правами и злоупот­ребление полномочиями: общее и особенное. Конституционное и муни­ципальное право.2012. № 12. С. 9-15.

99. Швець О. В. Відповідальність як соціальне явище: теоретико-правові за­сади. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична.2012. Вип. 1. С. 84-92.

100. Шевченко А. Є. Відновлювальна функція юридичної відповідальності. Публічне право.2012. № 4. С. 269-275.

101. Шевченко А. Є. Дрібне хуліганство як вид адміністративного правопору­шення (питання теорії та практики): моногр. Київ: Леся, 2012. 171 с.

102. Шерстобоев О. Н. К вопросу о вине юридического лица как конструкти­вном признаке состава административного правонарушения. Безопас­ность бизнеса.2012. № 2. С. 17-20.

103. Шестак Л. До питання про ознаки суб’єкта адміністративного правопору­шення. Підприємництво, господарство і право.2013. № 9. С. 32-34.

104. Шоптенко С. С. Інформаційне забезпечення проваджень у справах про адміністративні правопорушення, що реалізуються правоохоронними ор­ганами. Держава та регіони.2017. № 4. С. 48-53.

105. Шульга А. М. Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи: моногр. Харків: Майдан, 2013. 408 с.

106. Шульга А. М. Страх притягнення до юридичної відповідальності як мотив правомірної поведінки особи. Право і Безпека.2012. № 5. С. 51-55.

107. Шульга А. М. Юридично значуща поведінка: «негативна» і «позитивна» відповідальність. Право і Безпека.2012. № 1. С. 55-58.

108. Яковенко А. В. Деякі питання відповідальності суддів в Україні, у випадку якщо европейский суд по правам людини вказав у їх рішеннях на пору­шення прав людини. Legea si Viata. 2017. № 2. С. 132-134.

109. Яковенко А. В. Окремі питання притягнення до адміністративної відпові­дальності за невиконання судових рішень в Україні. Держава та регіони. 2016. №З.С. 107-112.

ПО. Якубчик М. М. Комплексное понятие добросовестности: соотношение с доктриной злоупотребления правом. Журнал российского права.2012. № 10. С. 107-115.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 2. О понятии финансового опциона
 3. § 2. Понятие и функции нотариата
 4. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 5. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 6. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 7. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 8. Микрополе «Речевая деятельность»
 9. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 10. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 11. Смешивание исходных материалов
 12. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 13. Основные результаты и выводы
 14. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 15. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 16. Сведения об авторах
 17. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 18. Занятие 11