<<
>>

Спеціалізована література:

1. Polednik Р. Zamysleni se nad odevem advokata v Ceske republice. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 1. C. 12-13.

2. Аблякімова E. E. Реалізація права на доступ по публічної інформації в законодавстві Європейського Союзу.

Держава і право. Юридичні і полі­тичні науки.2013. Вип. 62. С. 164-171.

3. Алешкова Н. П. Понятие, виды и организация муниципального монито­ринга правоприменения. Правовая политика и правовая жизнь.2013. №

3. С. 126-131.

4. Алфьоров С. М. Правомірна поведінка співробітників міліції як засіб ре­алізації норм права. Вісник Запорізького юридичного інституту.2002. № 3. С. 3-5.

5. Балтаджи П. М. Юридична мова правозастосовних актів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 20 с.

6. Бармина О. Н. Злоупотребление правом как общеправовая категория: теоретико-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 2014. 195 с.

7. Беріша Ф. Взаємозв’язок між суспільством, державою та правом. Evropskypoliticky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 172-184.

8. Берназюк І. Еволюція конституційно-правового регулювання стратегіч­ної правотворчості в України. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 5,ч. 1. C. 7-12.

9. Бірюченський O., Панєвін О. Застосування судами України законів, що забезпечують підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на за­хист. Право України.1995. № 11. С. 13-16.

10. Бобылёв А. И. Механизм правового воздействия на общественные от­ношения. Государство и право.1999. № 5. С. 19-22.

11. Болокан І. В. Реалізація норм адміністративного права: проблемні пи­тання теорії та практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Запоріжжя, 2017. 32 с.

12. Болокан І. В. Теорія реалізації норм адміністративного права: моногр. Запоріжжя: Гельветика, 2017. 559 с.

13. Бриль К. І. Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних пра­вових актів: дис. ... канд.

юрид. наук. Київ, 2008. 214 с.

14. Бриль К. I. Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних пра­вових актів: моногр. Київ: Леся, 2012. 191 с.

15. Буханевич О. М. Поняття та сутність процедури надання адміністратив­них послуг. Право і суспільство.2015. № 5, ч. 1. С. 126-131.

16. Буяков А. Ю. Юридические коллизии и способы их устранения: дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 1999. 227 с.

17. Василюк С. Правотворча і правозастосовна діяльність: їх діалектична єдність. Право України.1996. № 10. С. 56-60.

18. Винников А. В. Национальные языки, судебный перевод и правоприме­нение. Современное право.2013. № 7. С. 122-128.

19. Віхров О. П. Актуальні питання захисту прав людини в контексті право- застосування. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 10. С. 99-101.

20. Ворошилова Т. В. Принятие решения по делам об административных правонарушениях: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1998. 170 с.

21. Галич Р. В. Реалізація конституційного права працівника на захист: мо- ногр. Дніпропетровськ: Форест, 2015. 176 с.

22. Галянтич М. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку пра­ва. Право України.1996. № 6. С. 34-36.

23. Ганзенко О. О. Нетипові норми права в механізмі правового регулюван­ня: проблеми теорії і практики застосування. Вісник Запорізького націо­нального університету. Серія: Юридичні науки.2013. № 1 (2). С. 17-23.

24. Германова О. Г. Авторське право і суміжні права в засобах масової ін­формації України та Польщі: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Львів, 2006. 17 с.

25. Горбунова Л. А. Применение норм трудового права: теоретические воп­росы: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001. 196 с.

26. Далявська Т. П. Політико-правова колізія як підстава для визнан- ня/невизнання нових держав/державоподібних утворень. Гілея.2015. Вин. 98. С. 375-377.

27. Денисенко В. В. Коллизии правовых актов и механизм их разрешения: теоретико-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2004. 177 с.

28. Евтошук Ю.

О. Требования принципа пропорциональности в сфере пра­воприменения. Современное право.2013. № 2. С. 117-121.

29. Кінаш Б. С. Конституційно-правові норми: теорія та практика реалізації: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 223 с.

30. Кінаш Б. С. Теоретико-правові основи реалізації конституційно- правових норм: моногр. Івано-Франківськ: Прикарпат. юридич. ін-т ЛьвДУВС, 2011.250 с.

31. Клименко К. Справедливість як основа правозастосовної діяльності. Право України.2007. № 8. С. 30-33.

32. Клім С. І. Аналогія закону у цивільному праві України: моногр. Одеса: Фенікс, 2013. 214 с.

33. Книгін К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських референдумів: окремі питання. Право України.2003. № 8. С. 44-48.

34. Коваль В. М. Проблеми застосування норм матеріального права в госпо­дарському судочинстві: моногр. Одеса: Юридична література, 2011. 528 с.

35. Кодинец А. Способы защиты прав в сфере информационных отношений: отдельные вопросы правоприменения. Legea si Viata. 2018. № 4, ч. 2. С. 72-76.

36. Колотова О. В. Прогалини у праві та шляхи їх подолання: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2010. 231 с.

37. Кондратьев Р. Моральний імператив у правозастосуванні. Право Украї­ни.2010. №5. С. 85-89.

38. Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства. Право Украї­ни.2000. № 12. С. 13-16.

39. Коструба А. Аналогія права й аналогія закону як фактична фікція та спосіб «оздоровлення» механізму правоприпинення. Підприємництво, господарство і право.2012. № 11. С. 6-9.

40. Кравець М. О. Поняття, сутність та місце юридичної кваліфікації у про­цесі правозастосування. Науковий вісник Дніпропетровського держав­ного університету внутрішніх справ.2012. № 3. С. 110-115.

41. Кухнюк Д. Осуществление адвокатом представительства в исполнитель­ном процессе Украины. Legea si Viata. 2016. № 2, ч. 2. С. 80-83.

42. Лаврусь С. Ю. Реализация принципов права в юридической практике: дне. ... канд. юрид. наук. Самара, 2005. 239 с.

43.

Легка О. В. Реалізація норм права: теоретико-правові аспекти. Право і суспільство.2012. № 1. С. 30-33.

44. Лешкович Т. Індивід як суб’єкт міжнародного публічного права. Evropskypoliticky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 7-14.

45. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів. Право України.2001. № 4. С. 18- 21.

46. Литвак О. М. Справедливість - сутність і передумова ефективності пра- возастосувальної діяльності. Вісник Національного університету внут­рішніх справ.2001. Вип. 14. С. 55-59.

47. Ляшенко Н. Предмет рішень Європейського Суду з прав людини. Evropskypoliticky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 3. vydani. С. 27-32.

48. Малярчук Л. Порівняльний аналіз заяв до Європейського Суду з прав людини та конституційної скарги до конституційного трибуналу Поль­щі. Evropskypoliticly and law diskurz. 2016. Svazek 3., 1. vydani. С. 8-15.

49. Мандель Р. До розуміння принципів права. Sciences of Europe. 2016. № 4,

ч. 2. С. 100-103.

50. Матат Ю. І. Застосування норм права в субсидіарному порядку: основні вимоги та передумови. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. №26. С. 378-384.

51. Матвеева Л. Г. Правозастосувальні акти та акти тлумачення права. Віс­ник Одеського інституту внутрішніх справ.2001. № 1. С. 15-20.

52. Михайленко Е. М., Фефилов Е. А. Правоприменительные коллизии гра­жданского законодательства, изменившего порядок заявления требова­ний участников строительства к застройщику при его банкротстве. Пра­вовые вопросы строительства.2013. № 1. С. 8-10.

53. Мірошніченко А. Співвідношення темпорального та змістовного прин­ципів вирішення правових колізій. Право України.2008. № 5. С. 24-28.

54. Мовчан В. В. До проблемних питань проявів судової влади у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України.2013. № 4. Є. 16-23.

55. Москалюк О. В. Особливості застосування принципів права при подо­ланні змістових колізій. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012.

№ 2. С. 37-42.

56. Москалюк О. В. Подолання колізій між нормами права рівної юридичної сили: моногр. Київ: Дакор, 2013. 213 с.

57. Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект). Право України.1999. № 8. С. 22-25.

58. Мурашин О., Андрійко О. Колізійне право. Право України.2001. № 2. С. 150-154.

59. Невзоров Г. Л. До питання про співвідношення правозастосувальних і виконавчо-розпорядчих актів. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.1998. № 4. С. 14-19.

60. Нікольська О. Конкретизація норм Конституції України як необхідна передумова їх застосування. Юридична Україна.2012. № 11. С. 29-36.

61. Обидіна І. Як уникнути колізії між нормативними актами. Право Украї­ни.2000. №9. С. 107-111.

62. Осауленко О., Пунько О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі. Право України.2004. № 12. С. 24-29.

63. Осминин Б. И. Разрешение коллизий между внутригосударственным правом и международными договорами. Журнал зарубежного законо­дательства и сравнительного правоведения.2013. № 1. С. 114-123.

64. Островська Л. А. Вплив правил про дисциплінарну відповідальність су­ддів на застосування норм цивільного процесуального права. Актуальні проблеми держави і права.2011. Вип. 58. С. 365-369.

65. Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових дослі­джень. Право України.2004. № 8. С. 21-25.

66. Павлюк А. Правова, реальність як нормативно-ціннісна та/або метанор- мативна система. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek3., 2. vydani. С. 107-120.

67. Подорожна Т. Динаміка законодавчих дефініцій у процесі правозастосу­вання: теоретичні аспекти. Підприємництво, господарство і право.2013. № 2. С. 3-6.

68. Полонский Б. Я. Урок правоприменения. Законодательство.2013. № 6. С. 38-43.

69. Пригара Л. І. Юридична техніка актів правозастосування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 19 с.

70. Пунько О. Характеристика та класифікація правозастосовчих помилок. Право України.2003. № 8. С. 110-112.

71. Ростовщиков И. В. Правоприменение в процессе реализации прав чело­века. Правовая политика и правовая жизнь.2013. № 2. С. 14-21.

72. Рощина І. Принципи та аналогія у кримінальному праві України. Право України.2007. № 8. С. 25-29.

73. Рубля О. Аналогія закону та аналогія права в цивільному процесі Украї­ни. Актуальні проблеми держави і права.2011. Вип. 58. С. 392-396.

74. Рябець К. А., Самойлов М. В. Колізія вітчизняного земельного законо­давства в аспекті права власності на землю. Юридична наука.2013. № 5. С. 40-46.

75. Сергієнко Н. М. Застосування норм міжнародного права органами кон­ституційної юрисдикції (європейський досвід): дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2004. 227 с.

76. Серьогін С. В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та за­стосування: моногр. Дніпропетровськ: Грані, 2014. 121 с.

77. Серьогін С. В. Проблемні юридико-філологічні аспекти застосування понять «право» й «закон» в українській правовій доктрині та в контексті принципу верховенства права: моногр. Дніпропетровськ: Грані, 2012. 89 с.

78. Слабоспицкая Н. Н. Реализация норм трудового права: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. 251 с.

79. Слинько Д. В. Фактори, що впливають на прийняття правозастосуваль- них рішень. Вісник Національного університету внутрішніх справ.2001. Вип. 14. С. 85-89.

80. Смирнова В. В. Применение права как форма реализации правоохрани­тельной функции аппарата государственной власти: теоретико-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002. 208 с.

81. Соколов В. М. Застосування аналогії права та аналогії закону в адмініст­ративному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013. 20 с.

82. Сомиков К. А. Правовой выбор и реализация права: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. 200 с.

83. Спасибо-Фатєєва І. Колізія загальних та спеціальних норм (на трьох прикладах судової практики). Приватне право.2013. № 1. С. 166-175.

84. Стародубцева И. А. Влияние коллизий на правовую систему России: конституционно-исторический аспект. История государства и права. 2013. № 1.С. 53-56.

85. Стародубцева И. А. Коллизионный мониторинг в механизме выявления юридических коллизий. Государственная власть и местное самоуправ­ление.2013. № 11. С. 41-45.

86. Стефанов С. Деякі аспекти правового регулювання проекту «Електрон­ний Суд» в ході його реалізації в юридичному процесі України. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 1. vydani. С. 165-171.

87. Тихомиров Ю. А. Коллизионное право и отклонения в правовой сфере. Право и политика.2013. № 3. С. 363-370.

88. Тищук Т. І. Конституційно-правовий аналіз форм реалізації рішень Кон­ституційного Суду України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 1. С. 132-137.

89. Тищук Т. І. Процедура реалізації рішень Конституційного Суду України. Бюлетень Міністерства юстиції України.2013. № 5. С. 38-45.

90. Тузова М. В. Акти вищих судів загальної юрисдикції як засіб подолання прогалин у законодавстві. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.2003. №3. С. 35-39.

91. Фандалюк О. В. Деякі питання класифікації правозастосувальних актів, які приймаються (здійснюються) співробітниками органів внутрішніх справ. Вісник Запорізького юридичного інституту.1997. № 2. С. 9-15.

92. Фандалюк О. В. Правозастосувальні акти-дії в механізмі здійснення фу­нкцій органами внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 1999. 218 с.

93. Хряпченко В. Різомна модель системи права як прояв креативності в су­часній юриспруденції. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 3.vydani. С. 61-66.

94. Чаусская О. А. Применение норм гражданского права: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 206 с.

95. Челак О. Еволюція регіональної політики та її інструментів в Європей­ському Союзі. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek3., 1. vydani. С. 43-47.

96. Чулюкин И. Л. Социальные конфликты и применение права: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. 175 с

97. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції. Право України.1997. № 6. С. 37-41.

98. Шевченко А. Є. Реалізація конституційного права на мирні зібрання в Україні: моногр. Донецьк: Ноулідж, 2011. 138 с.

99. Шевченко Т. В. Юридична колізія: теоретико-правовий аспект. Право і суспільство.2013. № 3. С. 13-18.

100. Шиндяпина Е. Д. Аналогия права в правоприменении: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 168 с.

101. Шмаленя С. В. Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних справ: дис. ... канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2008. 216 с.

102. Щербаков В. В. Реализация норм международного права в деятельности органов предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. Мо­сква, 2004. 210 с.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Смешивание исходных материалов
 2. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 3. Основные результаты и выводы
 4. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 5. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 6. Сведения об авторах
 7. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 8. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 9. О понятии финансового опциона
 10. § 2. Понятие и функции нотариата
 11. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 12. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 13. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 14. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 15. Микрополе «Речевая деятельность»
 16. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019