<<
>>

Спеціалізована література:

1. Алексеенко І. Г. Загальнотеоретичні аспекти тлумачення конституцій та законів органами конституційної юстиції. Вісник Запорізького юридичного інституту.2000. № 4. С. 11-18.

2.

Алтангерел Б. Міжнародно-правова практика тлумачення норм міжнарод­них договорів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 23 с.

3. Артеменко І. А. Ступінь наукової розробленості проблеми щодо визна­чення поняття та характеристики органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно-процесуального права. Науковий вісник публі­чного та приватного права.2016. № 1. Т. 1. С. 221-227.

4. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблемні питання теорії та практики. Право України.2010. № 6. С. 45-53.

5. Батанов О. Конституційне забезпечення організації місцевого самовря­дування в Україні: проблеми формування та шляхи розвитку. Право України.2016. № 6. С. 60-69.

6. Бірюк Л. Науково-експертний висновок як засіб застосування доктрина­льного тлумачення у рішеннях Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 1. С. 33-39.

7. Бойко В. І. Застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справ про адміністративні право­порушення. Вісник Національної академії правових наук України.2016. №2(85). С. 59-71.

8. Ващенко Ю. С. Филологическое толкование норм права: дис. ... канд. юрид. наук. Тольятти, 2002. 182 с.

9. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2000. 202 с.

10. Волвенко П. В. Діяльність Конституційного Суду України щодо тлума­чення Конституції України: теоретичний аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 226 с.

11. Гиршович М. Г. Толкование международных договоров Апелляционным органом Всемирной торговой организации. Реформы и право.2013. № 1. С. 53-69.

12. Глуханчук О. В. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів.

Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 1. Т. 2. С. 3-8.

13. Голубева Л. А. Толкование права в законотворческом процессе. Журнал правовых и экономических исследований.2013. № 2. С. 44-47.

14. Гончаров В. Американська оригіналі стична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність. Право України.2010. № 1. С. 142-147.

15. Гончаров В. В. Офіційне тлумачення юридичних норм як засіб встанов­лення і трансформації їх змісту: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів,

2012. 16 с.

16. Гончаров В. Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматоло­гії. Вісник Академії правових наук України.2010. № 1. С. 257-264.

17. Грималюк П. Види делегованої правотворчості. Часопис Київського уні­верситету права.2012. № 2. С. 55-57.

18. Гринюк Р. Методологічні способи тлумачення принципу верховенства права. Українське право.2006. № 1 (19). С. 72-79.

19. Гришина М. Оснований для ограничительного толкования правил нет. Журнал о выборах.2011. № 2. С. 31-35.

20. Гришук О. В., Заболотна Н. Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретико-правовий вимір: моногр. Хме­льницький: Хмельниц. ун-т упр. і права, 2017. 213 с.

21. Дружиніна-Сендецька Т. В. Тлумачення у праві: особливості герменевти- чного підходу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2015. 19 с.

22. Дудаш Т. Вплив праворозуміння органів конституційної юрисдикції на їх правотлумачну діяльність (Німеччина, США, Україна). Право України. 2010. №4. С. 199-205.

23. Зубенко А. В. Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права. Фо­рум права.2012. № 4. С. 395-398.

24. Илюшина М. Н. Системное толкование и проблемы горизонтальной ие­рархии норм права. Современное право.2012. № 3. С. 15-20.

25. Іщук С. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань. Право України.2016. № 1. С. 136-143.

26. Кадикало О. І. Офіційне тлумачення норм Конституції і законів конститу­ційними судами (на прикладі України та країн СНД): дис.

... канд. юрид. наук. Київ, 2010. 197 с.

27. Кампо В., Нікітіна І. Принципи офіційного тлумачення Конституції та за­конів України: перспектива конституціоналізації. Право України.2012. №9. С. 310-315.

28. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально- процесуального права: моногр. Харків: Право, 2008. 296 с.

29. Капліна О. В. Проблеми єдності термінологічного наукового інструмента­рію при означенні способів тлумачення норм права. Актуальні проблеми держави і права.2012. Вип. 63. С. 26-34.

30. Карабань В. Я. Тлумачення актів цивільного законодавства України: дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2007. 193 с.

31. Киця О. С. Методологічна основа дослідження юридичної техніки актів судового тлумачення. Право і суспільство.2014. № 3. С. 22-29.

32. Киця О. С. Юридико-технічні інструменти побудови актів судового тлу­мачення. Актуадбні проблеми держави і права.2014. Вип. 72. С. 97-103.

33. Кічмаренко С. М. Адміністративно-правові аспекти місця і ролі судової влади в механізмі держави. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 1. Т. 2. С. 34-39.

34. Колісник В. Перманентні проблеми конституційного регулювання дер­жавно-владних відносин. Право України.2016. № 6. С. 52-59.

35. Колоколов Я. Н. Аутентическое официальное толкование норм права: те­ория, практика, техника: дис. ... канд. юрид. наук. Курск, 2011.277 с.

36. Колоколов Я. Н. Отечественный парламент лишен права на аутентичес­кое толкование своих законов. Государственная власть и местное са­моуправление.2011. № 2. С. 20-24.

37. Коломоєць Т. О., Костенко О. І. Тлумачення актів адміністративного зако­нодавства: моногр. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 200 с.

38. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практич­на необхідність і теоретична можливість уточнення. Право України.2012. № 9. С. 274-280.

39. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя. Право України.2000. № 6. С. 34-36.

40. Костюк О. М. Теоретико-правові засади нормативного тлумачення: авто- реф.

дис.... канд. юрид. наук. Івано-Франківськ, 2017. 16 с.

41. Косцова І. П. Системне тлумачення норм права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Івано-Франківськ, 2017. 20 с.

42. Котенко М. В. Системний спосіб тлумачення та його використання в су­довій практиці України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013. 20 с.

43. Коханюк Т. С. Системне тлумачення кримінального закону: моногр. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 263 с.

44. Кравчук А. Адміністративна юстиція в контексті конституційної рефор­ми. Право України.2016. № 2. С. 45-49.

45. Кретова І. Ю. Тлумачення права: доктрини, розвинуті Європейським су­дом з прав людини: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Харків, 2015. 20 с.

46. Кривицький Ю. Історичний спосіб тлумачення норм права: загальнотео­ретичний аспект. Часопис Київського університету права.2012. № 1. С. 32-36.

47. Кривошеїн П. П. Адміністративно-правовий статус публічної адмініст­рації, яка здійснює адміністративно-правове регулювання будівництва в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 1. Т. 2. С. 62-66.

48. Кривошия І. Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта. Юридична Україна.2015. № 6. С. 4-10.

49. Крижановська О. В. Офіційний та неофіційний правопорядок: нормати­вний та інституційний аспекти. Науковий вісник публічного та приват­ного права.2016. № 1. Т. 1. С. 9-13.

50. Ларина Е. П. О понятии толкования международных договоров в науке международного права. Закон и право.2013. № 12. С. 96-98.

51. Лепіш Н. Я. Структура актів тлумачення норм права. Публічне право.

2013. №2. С. 307-313.

52. Лепіш Н. Я. Функції актів тлумачення норм права. Науковий вісник Львів­ського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична. 2013. Вин. 2. С. 486-493.

53. Лобань Д. Беручись тлумачити законодавство, треба ставитись до цього відповідно. Вісник прокуратури.2003. № 4. С. 121-122.

54. Лютов Н. Л. Толкование международных договоров и международный обычай в международном трудовом праве.

Цивилис.2013. № 2. С. 21-30.

55. Малента В. С. Доктринальне тлумачення норм права. Юридична Україна. 2008. № 12. С. 30-36.

56. Малента В. С. Історичні аспекти становлення тлумачення норм права. Віс­ник Академії адвокатури України.2010. Вип. 1. С. 18-21.

57. Малента В. С. Неофіційне тлумачення норм права: дис. ... канд. юрид. на­ук. Київ, 2010. 246 с.

58. Малишев Б. В. Телеологічний спосіб тлумачення норм права: загальноте­оретичні аспекти. Адвокат.2011. № 10. С. 7-14.

59. Манасян А. А. Особенности толкования законов при осуществлении конституционного правосудия. Евразийский юридический журнал.2012. № 12. С. 104-106.

60. Матвеева Л. Г. Правозастосувальні акти та акти тлумачення права. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.2001. № 1. С. 74-76.

61. Мирошников Е. Г. Официальное толкование права и его значение в деяте­льности органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2000. 211 с.

62. Михайлович Д. М. Деякі аспекти проблематики доктринального тлума­чення. Вісник Національного університету внутрішніх справ.2002. Вип. 20. С. 37-39.

63. Михайлович Д. М. Офіційне тлумачення закону: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003. 19 с.

64. Михайлович Д. М. Специфічні риси та функції актів офіційного тлума­чення законів. Вісник Харківського національного університету внутріш­ніх справ.2003. Вип. 21. С. 99-104.

65. Мішина Н. Проблеми доктринального супроводження розвитку консти­туційної юстиції в Україні. Вісник Конституційного Суду України.2015. №4. С. 122-126.

66. Міщенко М. М. Розуміння та тлумачення в психоаналізі: філософсько- герменевтичний підхід: автореф. дис.... канд. філос. наук. Харків, 2011.20 с.

67. Молибога М. П. Класифікація тлумачення норм права. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2010. Вип. 50. С. 76-83.

68. Молибога М. П. Тлумачення (інтерпретація) правових норм: наукове та практичне значення: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2010. 188 с.

69. Молибога М. П. Тлумачення норм права: сутнісні характеристики.

Часо­пис Київського університету права.2010. № 2. С. 42-46.

70. Москалюк О. В. Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних колізій. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 2. С. 37-41.

71. Музика-Стефанчук О. А., Мазниця А. А. Сучасні проблеми тлумачення норм фінансового права України: моногр. Кам’янець-Подільський: Друка­рня Рута, 2014. 231 с.

72. Мяловицька М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 4. С. 127-129.

73. Надежин Г. Н. Доктринальное толкование норм права: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2005. 218 с.

74. Нікітіна І. О. Особливості застосування історичного тлумачення актів за­конодавства в практиці Конституційного Суду України. Бюлетень Мініс­терства юстиції України.2011. № 5. С. 97-103.

75. Оніщенко Н. Формування громадянського суспільства: комунікативно- правовий чинник. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 5. С. 88-96.

76. Опотяк С. 3. Про тенденцію телеологічного (цільового) тлумачення. Бю­летень Міністерства юстиції України.2012. № 11. С. 100-107.

77. Осипян Б. А. Критерии правомерного толкования, конкретизации и еди­нообразного исполнения юридических законов и правоположений. Сов­ременное право.2013. № 5. С. 150-158.

78. Палешник С. І. Тлумачення в судовій практиці: поняття, особливості, ви­ди: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2016. 20 с.

79. Палешник С. Інтерпретаційні акти в судовій практиці. Вісник Націона­льної академії правових наук України.2013. № 4. С. 261-268.

80. Панчак О. Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відпові­дальність: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2012. 251 с.

81. Пасенюк О. Розмежування конституційної та адміністративної юрисди­кції. Право України.2016. № 2. С. 38-44.

82. Прийма С. В. Принципи тлумачення норм права: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2010. 194 с.

83. Прийма С. В. Способи тлумачення норм права: загальнотеоретична харак­теристика. Юрист України.2011. № 3 (16). С. 10-16.

84. Прийма С. Ознаки тлумачення норм права. Вісник Академії правових наук України.2009. № 3 (58). С. 239-248.

85. Прийма С. Принцип розумності тлумачення норм права. Вісник Академії правових наук України.2012. № 3 (70). С. 34-43.

86. Прийма С. Пропорційність як принцип тлумачення права. Вісник Націо­нальної академії правових наук України.2013. № 4. С. 42-48.

87. Рабінович П. Офіційно-нормативне тлумачення законодавства як інстру­мент адаптації правового регулювання до соціальних змін. Вісник Акаде­мії правових наук України.2002. № 1. С. 112-115.

88. Рабінович П., Савчук Н. Офіційне тлумачення законодавства: герменевти- чний аспект. Право України.2001. № 11. С. 36-39.

89. Савчин М. Конституційний Суд України і динаміка конституційного по­рядку. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 4. С. 136-141.

90. Садовський М. М. Теоретико-правові засади доктринального тлумачення права: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2017. 20 с.

91. Самсін І. Л. Тлумачення актів законодавства України про оподаткування: дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2009. 224 с.

92. Саунін Р. Д. Адміністративні процедури в системі реалізації владної компетенції публічної адміністрації. Науковий вісник публічного та при­ватного права.2016. № 3. С. 182-186.

93. Сінкявічюс В. Конституція: від основного закону до вищого права. Віс­ник Конституційного Суду України.2015. № 6. С. 74-80.

94. Скрипнюк О. Правові акти Конституційного суду України як джерела су­часного конституційного права України. Право України.2012. № 3-4. С. 404-410.

95. Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду: дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2001. 227 с.

96. Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення. Вісник Академії правових наук України.2000. № 4. С. 17-23.

97. Спасибо-Фатєєва І. Доктринальне тлумачення. Вісник Академії правових наук України.2005. № 1. С. 35-38.

98. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання консти­туційних принципів демократичної, правової держави. Право України. 2010. №6. С. 4-11.

99. Тимофеев О. О. Тлумачення податково-правових норм: моногр. Харків: Право, 2013. 214 с.

100. Тузова М. В. Акти вищих судів загальної юрисдикції як засіб подолання прогалин у законодавстві. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.

2003. №З.С. 23-26.

101. Федик С. Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Консти­туційного Суду України): дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2002. 215 с.

102. Хиля М. Дослідження проблеми тлумачення нормативно-правових актів у працях дореволюційних учених. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 4. С. 277-283.

103. Цуркан М. Щодо критеріїв якості судових рішень в адміністративному процесі. Право України. 2016. № 2. С. 50-55.

104. Чистоклетов Л. Стадії процесу юридичного прогнозування. Право Укра­їни.2016. № 1. С. 130-135.

105. Чулінда Л. І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно- правових актів: дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 228 с.

106. Шаповал В. Конституція України: аж двадцять років або лише двадцять років!? Право України.2016. № 6. С. 9-19.

107. Шепелев А. Н. Толкование и правовая терминология. Современное пра­во.2011. №9. С. 3-6.

108. Юдін 3. М. Тлумачення договору: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса,

2004. 193 с.

109. Яворська В. Г. Поняття змісту актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності у застосуванні судами України кримінального законодавства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична.2013. Вип. 4. С. 281-288.

ПО. Яковлев А. А. Конституційний Суд України і його роль у конституцій­ному процесі: досвід доби незалежності. Вісник Національної академії правових наук України.2016. № 2 (85). С. 47-58.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 2. Основные результаты и выводы
 3. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 4. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 5. Сведения об авторах
 6. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 7. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 8. О понятии финансового опциона
 9. § 2. Понятие и функции нотариата
 10. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 11. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 12. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 13. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 14. Микрополе «Речевая деятельность»
 15. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 16. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 17. Смешивание исходных материалов
 18. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ Ni и NiO
 19. Характеристика опытных образцов и технология их изготовления