<<
>>

Спеціалізована література:

1. Адыгезалова Г. О разграничении понятий правовая школа, правовая те­ория, научная школа и научное направление. East European Science Journal. 2016. № 5, ч. 2. C. 120-121.

2.

Ананских E. С. Гражданская правоспособность и гражданская процесуа­льная правоспособность юридического лица: понятие и соотношение: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 197 с.

3. Андрейцев В. І. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки: проблеми теорії. Наука та наукознавство.1998. № 2. С. 35-41.

4. Андрушко О. В. Правова категорія «зловживання правом» у криміналь­ному судочинстві. Право і суспільство.2016. № 5 (2). С. 169-174.

5. Анікіна Г. В. Смерть фізичної особи як юридичний факт. Університет­ські наукові записки.2008. № 4. С. 166-170.

6. Аргунова А. М. Трудові правовідносини у сфері державної служби. Ак­туальні проблеми права: теорія і практика.2013. № 27. С. 99-104.

7. Афанасьева Л. В. Аліментні правовідносини в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003. 20 с.

8. Афанасьева М. Зловживання правом на правотворчість. Юридичний віс­ник.2016. №2. С. 26-34.

9. Баб’юк М П. Вищі навчальні заклади як учасники цивільних правовід­носин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2017. 17 с.

10. Бабич І. Г. Значення принципу добросовісності при визначенні зловжи­вання правом. Часопис цивілістики.2018. Вип. 28. С. 24-27.

11. Базилевський С. Зловживання процесуальними правами. Зовнішня тор­гівля: економіка, фінанси, право.2017. № 5. С. 13-23.

12. Бакаев Д. С. Концепція зловживання правом у правовій доктрині: авто­реф. дис. ... канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2013. 18 с.

13. Бахтиаров И. П. Физические лица как субъект семейных правоотноше­ний: моногр. Москва: ЮНИТИ, 2012. 119 с.

14. Березан Г. В. Господарські правовідносини в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2018. 19 с.

15.

Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юри­

дичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження. Юри­дична наука.2011. № 2. С. 66-72.

16. Богашева Н. В. Відносини держави і політичних партій в Україні: кон­ституційно-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 320 с.

17. Бородкін М. В. Юридичні факти як підстави виникнення соціально- забезпечувальних правовідносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2018. 20 с.

18. Бочаров Д. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних - до фактів. Право України.2012. № 7. С. 127-133.

19. Бригадир І. В. Правовідносини в сфері екологічного управління як час­тина предмету правового регулювання екологічного права. Форум права.

2013. №4. С. 31-35.

20. Василенко В. М. Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура. Право і Безпека.2013. № 3. С. 27-31.

21. Вдовичен О. О. Законодавче закріплення категорії зловживання правом. Адвокат.2009. № 2. С. 30-33.

22. Вільчак Я. М. Особливості договірної правоздатності міжнародних еко­номічних організацій (на прикладі системи ООН): дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2009. 187 с.

23. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини у сфері реєст­рації та припинення інститутів спільного інвестування. Форум права.

2011. №2. С. 133-138.

24. Вонсович X. І. Сімейні правовідносини, що виникають в результаті за­стосування допоміжних репродуктивних технологій. Вісник Чернівець­кого факультету Національного університету «Одеська юридична ака­демія».2012. Вип. 1. С. 60-68.

25. Гайдаржи X. А. Правовідносини членства в об’єднаннях сільськогоспо­дарських переробних кооперативів. Університетські наукові записки.

2013. №4. С. 325-330.

26. Гордєєв В. В. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників як юри­дичні факти. Вісник Академії адвокатури України.2010. Вип. 2. С. 166- 168.

27. Гордєєв В. Критерії класифікації юридичних фактів. Право України.

2012. №3-4. С. 396-403.

28. Грабовой А.

Особенности представительской функции прокурора в ин­тересах гражданина или государства в суде. Legea si Viata. 2016. № 1, ч. 2. С. 31-34.

29. Гресик Ю. В. До питання про правовідносини, які існують при вирішен­ні колективних трудових спорів. Університетські наукові записки.2011. №2. С. 211-215.

30. Грицай И. Обеспечении политических прав и свобод человека и Гражда­на в Украине. East European Science Journal. 2016. № 3, ч. 4. С. 156-161.

31. Груздев В. В. Юридические факты в современном гражданском праве. Аграрное и земельное право.2011. № 7. С. 89-92.

32. Губар О. С. Недопустимість зловживання правом у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013. 20 с.

33. Дмитрук I. М. Правові відносини між учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 191 с.

34. Єрмоленко В. М. Аграрні майнові правовідносини приватних сільсько­господарських підприємств в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2008. 36 с.

35. Жуковська Г. Взаємодія органів влади та громадськості у сфері протидії людьми: досвід країн Європи. East European Science Journal. 2016. № З, ч. 4. С. 161-168.

36. Задорожня Г. В. Правосуб’єктність глави держави: конституційно- правовий аспект. Бюлетень Міністерства юстиції України.2015. № 7. С. 49-57.

37. Иванов Д. Е. Информационные правоотношения в производстве по де­лам об административных правонарушениях: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. 206 с.

38. Ільчук Л. І. Воєнно-політичні відносини: сутність, зміст, умови функціо­нування та тенденції розвитку: дис. ... канд. політ, наук. Київ, 1998. 164 с.

39. Каменская К. В. Обоснование института прямого представительства в категориях правоотношения: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006. 209 с.

40. Касаткин С. И. Мировое соглашение и согласие как разновидность юри­дических действий. Законы России: опыт, анализ, практика.2013. № 8. С. 7-10.

41. Керевич О. В. Правовідносини слідчих та оперативних підрозділів під час установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Юриди­чний часопис Національної академії внутрішніх справ.2013. № 2. С. 244- 249.

42. Клыга В. Проблема права на жизнь как юридический факт в теории и практике. Вестник Московского университета МВД России.2012. № 1. С. 152-156.

43. Ковальська В. С. Підстави зміни та припинення сімейних правовідно­син: моногр. Хмельницький: Мельник А. А., 2014. 259 с.

44. Козьяков І. Говоруха О. Реалізація процесуальних прав чи зловживання ними: проблеми диференціації. Вісник Національної академії прокура­тури України.2017. № 4. С. 36-42.

45. Кузнець О. М. Суб’єкти зловживання правами у цивільному та виконав­чому процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 20 с.

46. Кузьменко О. А. Міжбюджетні правовідносини в системі бюджетних правовідносин: особливості та види. Університетські наукові записки. 2009. № 1. С. 217-220.

47. Кукоба О. О., Піддубний О. Ю. Адміністративно-процесуальні прова­дження з вирішення спорів у виборчих правовідносинах: моногр. Київ: Ірідіум, 2017. 183 с.

48. Кучмієнко О. В. Зловживання правом у корпоративних правовідносинах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 19 с.

49. Кушнарьова Т. Правовідносини, що складаються між суб’єктами подат­кового права, та їх особливості. Право України.2000. № 6. С. 104-108.

50. Кушнір І. В. Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації. Бюлетень Міністерства юстиції Укра­їни.2015. № 7 С. 58-64.

51. Левада О. В. Правові обмеження як засоби попередження зловживання правом (теоретико-правовий аспект). Вісник Національної академії пра­вових наук України.2017. № 1. С. 192-200.

52. Лялюк О. Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні Ха­рків: Право, 2008. 288 с.

53. Мазуренко А. Правотворческая политика и культура законотворчества: вопросы теории. East European Science Journal. 2016. № 4, ч. 5. С. 12-14.

54. Макух О. В. Фінансові правовідносини: теорія, сучасний стан і тенденції розвитку: моногр. Харків: Право, 2016.

301 с.

55. Маріссон В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приват­них правовідносинах. Право України.2003. № 9. С. 39-44.

56. Матвійчук А. О. Правовідносини з приводу особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище: суб’єктний склад. Юридична наука.2013. № 3. С. 59-67.

57. Матвійчук А. О. Правовідносини з приводу особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище: суб’єктний склад. Юридична наука.2013. № 3. С. 59-67.

58. Миронова Г. Діалектична єдність природи моральних і правових відно­син. Юридична Україна.2004. № 1. С 19-22.

59. Мілетич О. О. Зловживання правом: теоретико-прикладний аспект: ав­тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 18 с.

60. Міхно О. Публічні та приватні правовідносини: сутність і критерії їх ро­змежування. Підприємництво, господарство і право.2013. № 9. С. 12- 15.

61. Муза О. В. Теоретичні проблеми адміністративно-процесуальних право­відносин в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2016. 36 с.

62. Музика-Стефанчук О. А. Бюджетні правовідносини у сучасній науці фі­нансового права. Форум права.2011. № 1. С. 694-699.

63. Надьо В. В. Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних право­відносин: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2018. 39 с.

64. Надьон В. В. Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних пра­вовідносин: моногр. Харків: Право, 2017. 391 с.

65. Нечипорук Ю. Суб’єктний та об’єктний склад інформаційних правовід­носин. Юридична Україна.2012. № 6. С. 39-44.

66. Онищенко Г. В. Довічні правовідносини з іноземним елементом: авто­реф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2010. 20 с.

67. Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної дер­жави: теоретико-правовий аналіз: моногр. Харків: Крок, 2009. 300 с.

68. Осадчук С., Осадчук М. Форми зловживання цивільним правом. Актуа­льні проблеми правознавства.2016. Вип. 4. С. 68-77.

69. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: моногр. Львів, 1999.

214 с.

70. Пилипенко С. Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції. Міжнародна економічна політика.2007. Вип. 7. С. 155-183.

71. Піддубний О. Ю. Правовідносини у сфері біотехнологій: перспективи розвитку: моногр. Київ: Ірідіум, 2016. 431 с.

72. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: струк­тура і система: моногр. Харків: ЛТД. 2002. 160 с.

73. Погорілко В., Федоренко В. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види. Право України.2002. № 10. С. 3-11.

74. Полянський Т. Т. Зловживання правом: загальнотеоретична характерис­тика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2011. 16 с.

75. Пучкова В. Особенности реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь для иностранных граждан. East European Science Journal. 2016. № 9, ч. 2. С. 119-122.

76. Распутина Л. Н. Процедурные нормы и правоотношения в сфере право­вого регулирования труда: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002. 183 с.

77. Ренькас Т. Перспективи розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України. East European Science Journal. 2016. № 11, ч. 2. С. 130-136.

78. Рогач О. Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження: авто­реф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2011. 34 с.

79. Сафончик О. І. Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії і практики: моногр. Одеса: Фенікс, 2018. 378 с.

80. Свердліченко В. П. Аналіз категорії «зловживання правом на честь, гід­ність та ділову репутацію» в умовах надзвичайного або воєнного стану. Форум права.2017. № 5. С. 356-361.

81. Сидоренко А. С. Зловживання правом суб’єктами трудових правовідно­син: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2012. 19 с.

82. Сойфер В. Г. Стабильность и динамика правоотношения: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004. 355 с.

83. Солодовник Л. Юридичні факти - підстави виникнення трудових право­відносин. Право України.2000. № 1. С. 59-64.

84. Старинський М. В. Валютні правовідносини: теоретико-методологічний аспект: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2016. 39 с.

85. Стрельбицький М., Стрельбицька Л. Адміністративно-правові та цивіль­но-правові юридичні факти в новому соціально-історичному вимірі. Іс- торико-правовий часопис.2013. № 1. С. 64-69.

86. Стріжкова А. В. GRID-технології як об’єкт інноваційних правовідносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2017. 20 с.

87. Сумской Д. А. Гражданско-правовое положение органа юридического лица: моногр. Москва: Маркетинг, 2007. 511 с.

88. Тарасов О. В. Персонативний юридичний факт: теоретико- методологічний та міжнародно-правовий вимір. Проблеми законності.

2014. Вип. 126. С. 208-213.

89. Тимец М. В. Признание как односторонний юридический акт: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. 188с.

90. Токарев В. Від суб’єкта права до правового суб’єкту. Право України.

2014. № 1. С. 182-186.

91. Трофимова Ю. А. Предложения по модернизации гражданско-правовой системы удостоверения фактов, имеющих юридическое значение. Право и политика.2011. № 4. С. 688-693.

92. Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2007. 39 с.

93. Фединяк Г. Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект). Право України.2003. № 12. С. 31-36.

94. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Регулятивні правовідносини: приват­но-правовий та публічно-правовий виміри: моногр. Одеса: Гельветика, 2018. 404 с.

95. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні за­сади та правова природа: дис. ... д-ра юрид. наук. Одеса, 2004. 435 с.

96. Харитонова О. І. Співвідношення категорій «правовідносини інтелекту­альної власності» та «регулятивні, організаційні, охоронні цивільні пра­вовідносини». Актуальні проблеми держави і права.2012. Вип. 65. С. 115-125.

97. Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин. Вісник Ака­демії правових наук України.2002. № 1. С 54-57.

98. Хміль М. М. Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико- правові аспекти): дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2005. 199 с.

99. Христова Г. Позитивні зобов’язання. Вісник Академії правових наук України.2012. № 2 (69). С. 17-29.

100. Цибульська О. Ю. Правовідносини, що виникають внаслідок покладення на спадкоємця обов’язку вчинити дії для суспільно корисної мети. Ак­туальні проблеми держави і права.2011. Вип. 59. С. 313-320.

101. Чанишева А. Р. Речові та зобов’язальні іпотечні цивільні правовідноси­ни. Актуальні проблеми держави і права.2010. Вип. 53. С. 475-481.

102. Чеговадзе Л. А. О договорах и сделках как юридических фактах. Законы России: опыт, анализ, практика.2013. № 6. С. 13-18.

103. Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: теорія, практика та перспективи розвитку: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2010. 35 с.

104. Чувакова Г. М. Юридичні факти у сфері публічного права. Актуальні проблеми держави і права.2006. Вип. 29. С. 77-80.

105. Шевчик О. С. Валютні правовідносини як специфічний вид фінансових правовідносин. Форум права.2012. № 1. С. 1075-1080.

106. Шевчук О. М. Контрольні правовідносини у сфері обігу наркотичних за­собів, їх зміст та особливості. Вісник Запорізького національного універ­ситету. Серія: Юридичні науки.2013. № 1(1). С. 167-174.

107. Шуба Б. В. Корпоративні правовідносини як особливий вид господарсь­ких правовідносин. Форум права.2013. № 2. С. 618-622.

108. Юриста О. Види правоохоронних відносин. Право України.1997. № 12. С. 78-81.

109. Яковлев О. А. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики: моногр. Харків: Право, 2017. 200 с.

ПО. Якушев І. Правосуб’єктність в теорії трудового права України. Право України.2008. № 3. С. 36-40.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 2. О понятии финансового опциона
 3. § 2. Понятие и функции нотариата
 4. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 5. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 6. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 7. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 8. Микрополе «Речевая деятельность»
 9. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 10. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 11. Смешивание исходных материалов
 12. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 13. Основные результаты и выводы