<<
>>

Спеціалізована література:

1. Boguta E., Bogomolova V. Definirea conceptului de autoritate judecatoreasca in contextul reglementarilor constitutionale. Legea si Viata. 2016. № 11, ч. 1. С. 23-26.

2. Harasymiv О.

Progress of implementation by Ukraine the ECHR decisions, in which the shortcomings of legislation in the field of constitutional law were indicated. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 1. C. 68-72.

3. Kuzmenko N. Legal effects of unlawful local government acts. Legea si Viata. 2017. №8, ч. 2. C. 81-86.

4. Railean P. Aportul curtii constitutionale la asigurarea constitutionalitatii in statul de drept. Legea si Viata. 2017. № 6, ч. 1. C. 10-15.

5. Spanu I., Lupu C. Esenta §i menirea justitiei constitutionale ιntr-un stat de drept. Legea si Viata. 2017. № 3, ч. 1. C. 18-23.

6. Адамчук О. Φ. Нормативно-правова регламентація адміністрування у сфері охорони здоров’я України. Науковий вісник публічного та приват­ного права.2016. № 4. С. 85-88.

7. Андрусів Л. М. Оприлюднення нормативно-правових актів як стадія правотворчості. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. №З.С. 3-5.

8. Антошкіна В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку тлума­чення правових норм крізь призму епох. Право України.2017. № 3. С. 126-136.

9. Баранов А. В. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Вол­гоград, 2006. 207 с.

10. Берназюк I. М. Державні цільові програми як стратегічні акти Кабінету Міністрів України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Т. 2. С. 17-20.

11. Берназюк І. М. До питання класифікації стратегічних актів. Науковий ві­сник публічного та приватного права.2016. № 5. С. 27-31.

12. Богатова О. В. Нормативный правовой акт как источник права (теорети­ческий аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. 185 с.

13.

Богачова Л. Л. Оприлюднення нормативно-правового акта як стадія пі- дзаконного нормотворчого процесу. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 18-21.

14. Болокан І. В. Загальні ознаки реалізації адміністративно-правових норм. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. Спеціальний ви­пуск, ч. 1. С. 112-116.

15. Буряк Я. Я. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій в Україні: загальнотеоретична характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2015. 16 с.

16. Буряк Я. Я. Розпорядження голови місцевої державної як підзаконний нормативно-правовий акт. Науковий вісник Львівського державного уні­верситету внутрішніх справ. Серія Юридична.2013. Вип. 1. С. 3-10.

17. Ведяшкин С. В. Локальные нормативные правовые акты и их роль в установлении внутреннего трудового распорядка организации: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001. 184 с.

18. Вилегжаніна М. В. Нормативно-правові акти в комунікаційному середо­вищі сучасної України: дне. ... канд. наук із соц. комун. Київ, 2011. 191 с.

19. Вилегжаніна М. Нормативно-правовий акт як особливий вид документа. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2010. Вип. 27. С. 281-287.

20. Вилегжаніна М.В. Класифікаційний аналіз нормативно-правових актів. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.2011. № 1. С. 35-40.

21. Гарник Л. Л. Зупинення дії нормативно-правового акту (питання теорії та практики): дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2010. 155 с.

22. Гетьман Є. А. Види підзаконних нормативно-правових актів органів ви­конавчої влади іноземних держав. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки.2013. № 4. С. 15-18.

23. Гетьман Є. А. Ознаки нормативно-правового та підзакоиного норматив­но-правового акта та їх співвідношення. Митна справа.2013. № 6 (22). С. 390-395.

24. Гетьман Є. А. Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовими актами. Форум права.2013. №3. С.

106-113.

25. Гетьман Є. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, фу­нкції, види. Вісник Національної академії правових наук України.2014. №2. С. 92-100.

26. Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно- правові питання забезпечення законності: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 225 с.

27. Гримыч М. К вопросу о классификации судебных актов и их правотвор­ческого значения. Верховенство Права.2017. № 1 (30). С. 64-69.

28. Гринюк P., Багрій О. До питання про доцільність визнання презумпції конституційності нормативно-правових актів у контексті забезпечення верховенства Конституції України. Вісник Конституційного Суду Укра­їни.2015. №4. С. 92-102.

29. Дергільова О. Г. Правові акти: поняття, класифікація та соціальне приз­начення. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 3. С. 3-8.

30. Джоусе-Иванина М. Нормативно-правовой акт в системе источников российского права: дне. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010. 182 с.

31. Дутка Г. І. Закон у системі нормативно-правових актів України: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 203 с.

32. Єрмоленко В. М. Підзаконні акти верховної ради України як джерело аграрного права. Науковий вісник Національного університету біоресур- сів і природокористування України. Серія: Право.2014. Вип. 197 (2). С. 29-35.

33. Железняк Н. А. Організаційно-правовий механізм здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно- правових актів. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 10. С. 7-15.

34. Житарєв Є. В. Модельні нормативні акти в правовій сфері: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2013. 18 с.

35. Заплотинська Ю. Акти Кабінету Міністрів України в системі норматив­но-правових актів: загальнотеоретичний та порівняльно-правовий аспек­ти. Вісник Львівського університету.2013. Вип. 57. С. 36-42.

36. Зуев О. М. Незаконные нормативно-правовые акты в российской право­вой системе: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. 189 с.

37. Иванов С. А. Соотношение закона и подзаконного нормативного право­вого акта: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2001. 183 с.

38. Ільницький М. Адміністративно-правове регулювання оприлюднення нормативно-правових актів і забезпечення доступу до них в електронній формі за законодавством України. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. №4, ч. 1.C. 98-103.

39. Калиновська T. О. Нормативно-правові акти місцевих рад як органів мі­сцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 250 с.

40. Кармадонов К. С. Официальное опубликование нормативно-правовых актов как стадия правотворческого процесса: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 178 с.

41. Катрин Д. Классификация функций полиции сквозь призму законодате­льных актов Украины и Республики Молдова. Legea si Viata. 2017. № 12, ч. 2. С. 72-76.

42. Ковалева В. В. Нормативные правовые акты в механизме правового ре­гулирования: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 196 с.

43. Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми прав­ління як засіб поновлення конституційного ладу. Вісник Конституцій­ного Суду України.2015. № 4. С. 103-110.

44. Коростей В. Подзаконные акты: реальность и перспектива. Право Украї­ни.2001. №9. С. 61-62.

45. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практи­чна необхідність і теоретична можливість уточнення. Право України. 2012. №9. С. 274-280.

46. Косович В. М. Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно- правових актів України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Львів, 2015. 38 с.

47. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техні- ко-технологічні аспекти: моногр. Львів: Львівський національний універ­ситет імені Івана Франка, 2015. 566 с.

48. Костенко М. А. Содержательно-правовая эквивалентность текстов нор­мативно-правовых актов (теоретико-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2001. 153 с.

49. Кошіль Н. М. Кодифікація в статутах актів місцевих рад із питання учас­ті населення в здійсненні місцевого самоврядування.

Актуальні пробле­ми вітчизняної юриспруденції.2016. № 5. С. 16-19.

50. Кравчук К. Г. Акти Конституційного Суду України та їх правотворчий характер. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 6. С. 51-54.

51. Крутько А. Л. Рівні правового регулювання народної законодавчої ініці­ативи: теоретико-правове співвідношення. Право і суспільство.2015. № 1. С. 15-21.

52. Кудрякова О. В. Правовые акты местного самоуправления: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2000. 190 с.

53. Куненко І. Проблеми правового регулювання внесення змін до Консти­туції України. Підприємництво, господарство і право.2014. № 2. С. 90- 93.

54. Куценко І. В. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел пра­ва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013. 16 с.

55. Куценко І. В. Сучасний стан та перспективи розвитку підзаконних актів в Україні. Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 38. С. 116- 123.

56. Лазнюк Н. В. Нормативно-правові акти центральних органів державного управління як джерело права. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2003. № 13. С. 215-219

57. Левчишина О. Л. Адміністративний договір в Україні: поняття, ознаки, зарубіжний досвід і пропозиції щодо вдосконалення. Право і суспільст­во.2015. №5-2, 4.2. С. 117-121.

58. Легин Л. Нормативно-правовой акт как юридический документ: техни­ко-юридическая характеристика. Legea si Viata. 2016. № 4, ч. 3. С. 35-38.

59. Ленгер Я. І. Пріоритет нормативно-правового акту як спосіб розв’язання колізії. Держава та регіони.2017. № 1. С. 19-24.

60. Литвин І. І. Нормативно-правові акти, що регулюють адміністративні правовідносини у сфері надання освітніх послуг. Прикарпатський юри­дичний вісник.2016. № 1. С. 156-159.

61. Лопатина С. Н. Правовые акты органов (должностных лиц) местного са­моуправления: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2000. 273 с.

62. Луцький Р. П. Нормативно-правовий акт як визначальна форма вира­ження позитивного права. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.2012.

Вип. 28. С. 13-17.

63. Любарець А. Ю. Підзаконні акти в адміністративній реформі. Наше пра­во.2013. № 12. С. 77-80.

64. Мандюк А. Юридическое значение индивидуальных административных актов. Legea si Viata. 2016. № 3, ч. 2. С. 43-46.

65. Мандюк О. О. Введення в дію індивідуальних адміністративних актів. Журнал східноєвропейського права.2016. № 27. С. 151-156.

66. Мандюк О. О. Історія становлення та розвитку поняття індивідуальних адміністративних актів в українській адміністративно-правовій науці. Журнал східноєвропейського права.2017. № 45. С. 78-87.

67. Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 4. С. 118-122.

68. Мельник М., Різник С. Про межі конституційної юрисдикції та пряму дію норм Конституції України при здійсненні правосуддя. Вісник Кон­ституційного Суду України.2016. № 4-5. С. 149-159.

69. Могілевський Л. Роль вищих органів державної влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 1. С. 145-151.

70. Моткова О. Д. Дія норм Конституції: доктринальний аспект. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 1. Т. 1. С. 31-34

71. Нестерович В. Ф. Конституційно-правові засади впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів: зарубіжний та український досвід: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2015. 40 с.

72. Носенко М. С. Оспаривание нормативных правовых актов в судах общей юрисдикции: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2001. 178 с.

73. Онищук І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах: моногр. Харків: Право, 2014. 228 с.

74. Панченко В. В. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові ак­ти сільськогосподарських підприємств як форма аграрного права: моногр. Харків :С. А. М.,2012. 163 с.

75. Пархоменко Н. М. Юридична сила: Основна властивість та один з кри­теріїв класифікації правових актів. Правова держава.2001. № 13. С. 55- 62.

76. Петрученко К. І. Нормативно-правові акти місцевого самоврядування як джерело права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 18 с.

77. Писаренко В. П. Організація контролю за виконанням нормативно- правових актів в органах виконавчої влади: дис. ... канд. наук з держ. упр. Харків, 2007. 221 с.

78. Писаренко Н. Б. Межі судового контролю щодо дискреційних адмініст­ративних актів: практика Європейського суду з прав людини та україн­ські реалії. Вісник Національної академії правових наук України.2017. № 1 (88). С. 109-119.

79. Подковенко Т. Система законодавства України: стан та шляхи вдоскона­лення. Підприємництво, господарство, право.2005. № 9. С. 40-44.

80. Поляков А. О. Порівняльна характеристика правових актів Європейсь­кого Союзу вторинного характеру. Порівняльно-аналітичне право.2017. № 2. Є. 23-25.

81. Пушняк О. В. Визнання нормативно-правового акту нечинним як підс­тава припинення його чинності. Форум права.2011. № 1. Є. 834-841.

82. Радченко О. І. Теоретико-правові аспекти класифікації підзаконних актів вищих органів державної влади України. Юрист України.2011. № 1 (14). Є. 24-32.

83. Радь О. І. Нормативні акти судової влади як джерела трудового права України: моногр. Львів: Вид-во Т. Сороки, 2017. 174 с.

84. Рибікова Г. В. Правова експертиза нормативно-правових актів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2017. 19 с.

85. Різник С. Про нез’ясоване питання конституційності актів парламенту, прийнятих в умовах Революції Гідності. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 6. С. 58-66.

86. Рябченко Я. С. Оскарження нормативно-правових актів в адміністратив­ному судочинстві: моногр. / за заг. ред. В. В. Зуй. Харків: ФІНИ, 2011. 136 с.

87. Савенко В. В. Експлікація теоретико-пізнавальної природи закону як ос­нови права. Право і суспільство.2015. № 3, ч. 3. С. 56-60.

88. Сердюк І. А. Вживання термінів «правовий акт» і «юридичний акт» у сучасній юридичній науці. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. №З.С. 24-27.

89. Сидоренко А. Ю. До питання про кодифікацію як спосіб систематизації відомчих нормативних актів. Науковий вісник публічного та приватного права.2017. № 2. С. 16-22.

90. Слуту Н. О некоторых проблемах, возникающих при обжаловании актов судебных исполнителей. Legea si Viata. 2016. № 2, ч. 1. С. 32-37.

91. Сырых Е. В. Общие критерии качества закона: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2001. 221 с.

92. Форманюк В. В. Локальні нормативно-правові акти: моногр. Херсон: ГріньД. С., 2014. 183 с.

93. Форманюк В. В. Поняття та види локальних нормативно-правових актів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2013. 18 с.

94. Целлер Е. Питання структурної незалежності та судового діалогу в сис­темах конфліктуючих норм. Право України.2016. №2. С. 17-24.

95. Цимбалістий Т. О. Правова природа актів органу конституційної юсти­ції. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 4. С. 59-61.

96. Чабан В. Адміністративний нормативно-правовий акт і адміністратив­ний договір: юридична характеристика. Підприємництво, господарство і право.2015. № 6. С. 52-57.

97. Чулінда Л. І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно- правових актів: дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 228 с.

98. Шаповал В. Феномен конституції як основного закону. Право України. 2014. № 7. С. 64-84.

99. Шварцева М. І. Здійснення моніторингу національного законодавства України з боку парламентської асамблеї Ради Європи. Право і суспільс­тво.2015. № 5-2, ч. 3. С. 45-51.

100. Швачка Г. О. Правова природа нормативних актів Автономної Республіки Крим: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003. 189 с.

101. Шишкін В. Конституційні основи правового реагування органів держав­ної влади на акти воєнної агресії. Вісник Конституційного Суду України. 2016. № 4-5. С. 214-222.

102. Шустакевич П. Доступ до публічної інформації як інструмент розвитку демократії в контексті європейських та польських нормативно-правових актів. Право України.2016. № 2. С. 140-148.

103. Щербанюк О. Удосконалення нормативно-правового забезпечення дія­льності Конституційного Суду України як шлях до формування євро­пейської моделі конституційного судочинства. Вісник Конституційного Суду України.2016. № 6. С. 187-197.

104. Щирба М. Ю. Темпоральна дія нормативно-правових актів України: те- оретико-прикладні аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2015.20 с.

105. Юлинецкая Ю. В. Кодификационно-интерпретационные особенности тек­стов международных нормативно-правовых актов: дис. ... канд. филол. на­ук. Одесса, 2005. 196 с.

106. Ясіновська А. Кодекси матеріального права: деякі теоретичні аспекти. Вісник Львівського університету. 2014. Вип. 59. С. 43-49.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 2. Микрополе «Речевая деятельность»
 3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 5. Смешивание исходных материалов
 6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 7. Основные результаты и выводы
 8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 10. Сведения об авторах
 11. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 12. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 13. О понятии финансового опциона
 14. § 2. Понятие и функции нотариата
 15. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 16. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 17. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 18. 56. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.
 19. Микрополе «Умственные способности»
 20. Кучерена А.Г.. Адвокатура: Учебник. — М.: Юристъ,2004. - 351 с., 2004