<<
>>

Спеціалізована література:

1. Андріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини. Право України.2002. № 3. С. 27-31.

2. Бариська Я. О., Попович Т. П. Джерела права у зарубіжній правовій док­трині.

Порівняльно-аналітичне право.2016. № 6. С. 15-17.

3. Бедрій Р. Б. Конституційно-правове регулювання муніципальної нормот- ворчості в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична.2012. Вип. 4. С. 91-99.

4. Берназюк І. М. До питання класифікації стратегічних актів. Науковий ві­сник публічного та приватного права.2016. № 5. С. 27-31.

5. Берназюк Я. О. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підго­товки проектів актів Президента України. Бюлетень Міністерства юс­тиції України.2012. № 7. С. 32-37.

6. Білоус О. Ю. Конвенції міжнародної організації праці як джерела трудово­го права України: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2017. 20 с.

7. Бірюкова А. Співвідношення звичаю та закону: історичний аналіз. Право України.2008. № 3. С. 41-43.

8. Бовсуновська І. Г. Розвиток наукових поглядів на визнання судового пре­цеденту (судової практики) як джерела права в Україні. Часопис Київсько­го університету права.2012. № 1. С. 55-60.

9. Богатова О. В. Нормативный правовой акт как источник права: теоретиче­ский аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. 185 с.

10. Богачова Л. Л. Оприлюднення нормативно-правового акта як стадія пі- дзаконного нормотворчого процесу. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 18-21.

11. Богдан І. А. Вплив природно-правової доктрини на зміст права на твор­чість. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 12. С. 115-121.

12. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення правових актів держав­ного управління та актів органів місцевого самоврядування. Право Украї­ни.2004. № 11. С. 16-21.

13. Борщевський І. В. Правовий звичай як джерело сучасного права в Укра­їні.

Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 5. С. 3-6.

14. Васянович О. А. Правовий звичай у правових системах сучасності: мо- ногр. Київ: КНЕУ, 2014. 183 с.

15. Волощук О. Т. Конституційний суд України на шляху до доктрини реа­льного права (проблеми та перспективи). Бюлетень Міністерства юс­тиції України.2013. № 6. С. 52-59.

16. Гетьман Є. А. Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами. Форум пра­ва.2013. №3. С. 106-113.

17. Гетьман Є. Кодекс як особливий вид закону. Вісник Академії правових на­ук України.2011. № 1. С. 42-50.

18. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції. Право України.2004. № 3. С. 14-18.

19. Головач А. И. Сутність та особливості джерел права Європейського Со­юзу. Право і суспільство.2015. № 4, ч. 2. С. 12-16.

20. Горда Ю. Отдельные примеры толкования категории публичного поряд­ка в судебной практике США. Legea si Viata. 2018. № 4, ч. 2. С. 26-30.

21. Гримич М. К. Судові акти як джерело адміністративного процесуального права України: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Тернопіль, 2017. 20 с.

22. Гримич М. К. Щодо системи джерел адміністративного процесуального права України. Форум права.2016. № 5. С. 30-34.

23. Гураленко Н. А. Судовий прецедент у системі джерел права: філософське та теоретичне осмислення: моногр. Чернівці: Рута, 2012. 256 с.

24. Джерела конституційного права України: моногр. / Ю. С. Шемшученко та ін.; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик. Київ: Наукова думка, 2010. 711 с.

25. Джуринський, О. В. Джерела господарського права України: моногр. Київ: Ліра-К, 2016. 198 с.

26. Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права України: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2004. 232 с.

27. Ігонін В. К. Джерела митного права України: моногр. Одеса: Астропринт,

2014. 171 с.

28. Ільков В. В. Властивості джерел права в адміністративному судочинстві. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 6.

С. 182-184

29. Ільков В. В. Джерела права в адміністративному судочинстві України: ав- тореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Дніпро, 2017. 36 с.

30. Ільков В. В. Методи дослідження джерел права в адміністративному су­дочинстві. Форум права.2017. № 1. С. 60-63.

31. Капінус Р. Ю. Акти глав держав як джерела адміністративного права: мо­ногр. Київ: Юридична думка, 2016. 179 с.

32. Кармазіна К. Ю. Механізм взаємодії джерел континентального та загаль­ного права: дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2011. 204 с.

33. Коломоєць Т. О. Кодекс як джерело адміністративного права України: іс­торія, сучасність та перспективи: моногр. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 175 с.

34. Константий О. В. Джерела адміністративного права України: моногр. Ки­їв: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2005. 120 с.

35. Корейба Ю. В. Джерела інформаційного права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 20 с.

36. Корейба Ю. Конституція України як визначальне джерело інформацій­ного права. Підприємництво, господарство і право.2013. № 9. С. 48-52.

37. Левчишина О. Л. Адміністративний договір в Україні: поняття, ознаки, зарубіжний досвід і пропозиції щодо вдосконалення. Право і суспільст­во.2015. №5-2 (2). С. 117-121.

38. Легин Л. Нормативно-правовой акт как юридический документ: техни­ко-юридическая характеристика. Legea si Viata. 2016. № 4, ч. 3. С. 35-38.

39. Ленгер Я. І. Пріоритет нормативно-правового акту як спосіб розв’язання колізії. Держава та регіони.2017. № 1. С. 19-24.

40. Луць Л. Уніфікація судової практики - важливий засіб забезпечення на­лежного правосуддя. Право України.2012. № 11-12. С. 144-150.

41. Луцький Р. П. Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відо­браження буття позитивного права. Часопис Київського університету права.2012. № 2. С. 18-21.

42. Луцький Р. П. Форми виразу позитивного права та їх ієрархічність. Євро­пейські перспективи.2012. № 2 (1). С. 74-78.

43. Мазаракі Н. А. Джерела адміністративного права. Право і суспільство.

2015. № 1. С. 141-147.

44. Марченко А. А. Прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі України. Митна справа.2013. № 6. С. 23- 28.

45. Місевич С. В. Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз): дис. ... канд. юрид. наук. Чернівці, 2005. 212 с.

46. Оніщенко Н. Деякі дискусійні питання визначення категорії «джерело права» у сучасній юридичній науці. Право України.2013. № 5. С. 245-252.

47. Оніщенко Н. Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права: наукові реалії сьогодення. Вісник Національної академії правових наук України.2015. № 1 (80). С. 29-36.

48. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституційного права України: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 214 с.

49. Онуфрієнко О. В. Інструментально-правова якість закону: загальнотеоре­тичний аспект. Вісник Запорізького юридичного інституту.2001. №4. С. 78-88.

50. Осминин Б. И. Разрешение коллизий между внутригосударственным пра­вом и международными договорами. Журнал зарубежного законодатель­ства и сравнительного правоведения.2013. № 1. С. 114-123.

51. Осыченко Е. В. Негосударственные источники права в правовой системе демократического государства: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. 172 с.

52. Павликов С. Г. О доктрине как источнике права. Государство и право. 2013. №6. С. 18-25.

53. Пархета А. А. Теоретичні проблеми визначення сутності адміністративно­го прецеденту як джерела права. Актуальні проблеми держави і права.

2012. Вин. 65. С. 517-523.

54. Пархоменко Н. Концептуальні основи теорії джерел права. Право Украї­ни.2017. №6. С. 9-16.

55. Пархоменко Н. М. Джерела права: теоретико-методологічні засади: ав- тореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2009. 36 с.

56. Петров А. А. Предметная иерархия нормативных правовых актов: мо- ногр. Москва: Проспект, 2014. 206 с.

57. Петрова Л. В. Про визначення права за його статутом. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.2001.

Вип. 16. С. 103-107.

58. Петрученко К. І. Нормативно-правові акти місцевого самоврядування як джерело права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 18 с.

59. Пискунов В. В. Концепт общественного договора: классические и совре­менные формы: дне. ... канд. филос. наук. Москва, 2005. 115 с.

60. Плавич В. П. Феномен нормотворчості та його співвідношення із суміж­ними категоріями: правотворчість, законотворчість, правотворчий та за­конотворчий процеси. Держава і право. Юридичні і політичні науки.

2013. Вин. 62. С. 11-16.

61. Погорілко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і си­стема. Право України.2002. № 3. С. 8-16.

62. Погребняк С. Загальні принципи права як джерело права. Вісник Академії правових наук України.2011. № 1 (64). С. 14-25.

63. Радейко Р. Право як формалізоване явище. Юридична Україна.2013. № 12. С. 49-54.

64. Разумова Ю. А. Место норм международного права в правовой системе Российского Федерации. Международное право и международные орга­низации.2013. № 2. С. 246-250.

65. Резніченко С. В. Джерело права: поняття та правова регламентація. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.2002. № 4. С. 43-46.

66. Решота В. В. Функції джерел адміністративного права. Актуальні про­блеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. Т. 1. С. 103-106.

67. Риндюк В. І. Техніко-юридичні помилки в нормативно-правових актах: поняття та види. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2012. Вин. 57. С. 3-9.

68. Рогач О. Кодифікаційні акти в правовій системі України: поняття, ознаки, властивості. Вісник Академії правових наук України.2001. № 4. С. 78-88.

69. Рудик П. А. Суб’єкти внесення змін до Конституції України. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 62. С. 90-97.

70. Сав’як О. В. Правовий звичай у системі джерел конституційного права України: дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 219 с.

71. Савенко В. В. Експлікація теоретико-пізнавальної природи закону як ос­нови права. Право і суспільство.2015.

№ З (3). С. 56-60.

72. Саннікова М. В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного хара­ктеру в системі джерел права: моногр. Харків: Друкарня Мадрид, 2014. 154 с.

73. Семьянов Е. В. Судебное правотворчество: вопросы общей теории права: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. 193 с.

74. Сердюк І. А. Вживання термінів «правовий акт» і «юридичний акт» у сучасній юридичній науці. Юридичний науковий електронний журнал.

2016. №3. С. 24-27.

75. Сидоренко О. М. Правова доктрина як вторинне джерело права. Актуа­льні проблеми держави і права.2006. Вип. 29. С. 38-43.

76. Силова Л. В. Нормативний договір як джерело права в Україні. Актуа­льні проблеми держави і права.2004. Вип. 22. С. 115-121.

77. Скрипнюк О. Правові акти Конституційного Суду України як джерела сучасного конституційного права України. Право України.2012. № 3-4. С. 404-410.

78. Скрипнюк О., Батанов О. Актуальні проблеми теорії джерел конститу­ційного права України (аксіологічні, гносеологічні та онтологічні аспек­ти). Право України.2017. № 6. С. 39-52.

79. Слотвінська Н. Д. Судова практика як джерело права: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2016. 203 с.

80. Смирнова К. В. Джерела права Європейського Союзу: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 228 с.

81. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень. Право України.2012. № 11-12. С. 279-287.

82. Стасів О. Основні форми реалізації права на працю за Конституцією Укра­їни. Вісник Львівського університету. Серія: Юридична.2013. Вип. 58. С. 261-267.

83. Стефанюк В. Правові акти управління. Право України.2003. № 7. С. 3-9.

84. Стрельцова О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики. Право України.2004. № 10. С. 136-141.

85. Стрілець О. М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправо­вого регулювання. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 62. С. 51-57.

86. Темлюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання. Право України.2012. № 8. С. 132-138.

87. Темлюк М. Ефективність дії закону та умови її забезпечення: окремі пи­тання теорії. Юридична Україна.2013. № 12. С. 32-41.

88. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України. Пра­во України.2000. № 2. С. 88-100.

89. Тимченко Г. В. Ефективність законодавства як форми права. Вісник Запо­різького національного університету. Серія: Юридичні науки.2013. №4. С. 36-42.

90. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Консти­туційного Суду України. Право України.2010. № 6. С. 26-33.

91. Ткаченко Ю. Підстави і критерії визначення конституційності норматив­но-правових актів. Право України.2000. № 9. С. 26-30.

92. Толстенко В. Л. Методологічні основи аналізу форми держави й розвитку сучасної теорії держави та права. Філософські та методологічні проблеми права.2014. № 1. С. 24-35.

93. Толстенко В. Л. Поняття форми держави як предмет дослідження сучасної теорії держави і права. Юридична Україна.2013. № 9. С. 8-15.

94. Тополевський Р. Система джерел права України: сучасний стан і перс­пективи розвитку. Право України.2017. № 6. С. 27-33.

95. Тьорьок Ю. Забезпечення цілісності судової практики Верховного Суду Угорської Республіки і застосування ним рішень європейського суду з прав людини. Право України.2012. № 11-12. С. 186-188.

96. Форманюк В. Локальні акти місцевого самоврядування в системі джерел права. Юридичний вісник.2013. № 1. С. 63-68.

97. Форманюк В. Судова практика як специфічне джерело права. Юридичний вісник.2014. № 6. С. 24-27.

98. Хомюк Н.С. Сучасна система джерел права України: загальнотеоретичні аспекти: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2015. 217 с.

99. Цимбалістий Т. О. Правова природа актів органу конституційної юсти­ції. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 4. С. 59-61.

100. Чабан О. М. Форми права, що регулюють міжнародні приватні відносини. Наше право.2015. №6. С. 176-181.

101. Чорнобай Е. Правовая традиция как важная предпосылка становлення отечественной юридической аргументации. Legea si Viata. 2018. № 1, ч. 2. С. 127-130.

102. Шалінська І. В. Акти «м’якого права» у системі джерел права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2015. 20 с.

103. Шацька Б. Судовий прецедент в Україні: тенденції новітньої практики. Підприємництво, господарство і право.2012. № 1. С. 18-22.

104. Шевчук С. Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої юрисдикції. Право України.2013. № 9. С. 306-324.

105. Шкабко С. І. Форма правління як елемент форми держави та основа ка­тегорія державознавства. Право і суспільство.2015. № 4, ч. 4. С. 49-54.

106. Шуліма А. О. «Чинність» та «дія» закону: розмежування понять. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2011. Вип. 51. С. 60-71.

107. Щокін Ю. В. Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики: моногр. Харків: Право, 2012. 454 с.

108. Явтушенко О. В. Теоретико-правовий аналіз похідних джерел мусуль­манського (ісламського) права. Актуальні проблеми вітчизняної юрис­пруденції.2017. № 5. С. 20-23.

109. Яковлев А. А. Конституційні акти початку XX століття в історії консти­туційного процесу в Україні. Вісник Національної академії правових на­ук України.2016. № 4 (87). С. 96-106.

ПО. Ярошенко О. М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: моногр. Харків: Вапнярчук Н. М. 2006. 456 с.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 2. Основные результаты и выводы
 3. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 4. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 5. Сведения об авторах
 6. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 7. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 8. О понятии финансового опциона
 9. § 2. Понятие и функции нотариата
 10. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 11. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 12. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 13. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 14. Микрополе «Речевая деятельность»
 15. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 16. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 17. Смешивание исходных материалов
 18. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ Ni и NiO
 19. Характеристика опытных образцов и технология их изготовления
 20. Определение порядка выдачи пакетов из матрицы регистров