<<
>>

Спеціалізована література:

1. Nalyvayko L. Transparency as a democratic standard of the government functioning. Evropsky Politicky a Pravni Diskurs. 2014. Svazek 1., 4. vydani. C.51-62.

2. Абрамов ∏.

В. Правовые режимы социального государства в зарубеж­ных странах. Закон и право.2013. № 3. С. 37-39.

3. Альбов А. П. Основания развития гражданского общества и правового государства. Публичное и частное право.2012. № 3. С. 21-29.

4. Багіров Ш. Элита и демократия в современном обществе. Плея.2014. Вин. 91. С. 341-343.

5. Багрій О. Доктрина верховенства Конституції Україні у конституційному правосудді. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 6. С. 117- 125.

6. Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних ви­борчих стандартів. Право України.2013. № 5. С. 63-76.

7. Бакумов О. С. Проблеми зловживання правами громадян у процесі реа­лізації форм безпосередньо демократії. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 4. С. 125-132.

8. Барабаш Ю. Окремі питання модернізації конституційних засад вибор­чого права України. Право України.2013. № 5. С. 46-53.

9. Баренбойм П. Д. Соотношение доктрин верховенства права и правового государства как главный вопрос философии права и конституционализма: моногр. Москва: ЛУМ, 2013. 125 с.

10. Беляева Ю. Н. Социальное государство: теоретические модели и практика реа­лизации: моногр. Москва: МАКС Пресс, 2013.122 с.

11. Беляева М. Політична суб’єктність держави у сфері народовладдя: Кон­ституційно-правові засади. Підприємництво, господарство і право.

2013. №9. С. 16-19.

12. Білоконь М. В. Суспільство та держава в контексті інтеграції соціально- політичних систем. Актуальні проблеми державного управління.2014. №2. С. 182-189.

13. Бориславська О. М. Демократія та конституціоналізм: питання взає­мозв’язку. Науковий вісник Львівського державного університету внут­рішніх справ.

Серія: Юридична.2013. Вип. 4. С. 31-40.

14. Бочарников Е. В. Политическое влияние СМИ. Интернет и демократия. Управління розвитком.2014. № 1. С. 165-166.

15. Власенко С. Г. Демократія як умова розвитку національних систем держа­вного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів. Ефективність державного управління.2015. Вип. 43. С. 272-280.

16. Волощук О. Т. Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 4. С. 65-71.

17. Глущенко С. Єдність судової юрисдикції: продовження дискусії у докт- ринальній площині. Право України.2015. № 3. С. 78-86.

18. Головатий С. Верховенство права: моногр. Київ: Фенікс, 2006. 1747 с.

19. Головащенко О. С. Соціальна та правова держава: питання співвідношен­ня: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2008. 304 с.

20. Головко І. В. Ліберальна демократія: умови формування та специфіка ста­новлення: дис. ... канд. політ, наук. Харків, 2010. 248 с.

21. Гонюкова Л. Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави: європейський досвід. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.2009. Вип. 3. С. 195-201.

22. Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практич­на реалізація: моногр. Київ: Ін Юре, 2004. 386 с.

23. Гультай М. Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов’язкової складової демократичного державного устрою. Вісник Кон­ституційного Суду України.2015. № 3. С. 97-115.

24. Гультай М. Вітчизняний конституціоналізм радянської доби та його тра­нсформація після здобуття Україною незалежності. Вісник Конститу­ційного Суду України.2015. № 5. С. 59-77.

25. Дашковська О. Ідея взаємодії відповідальності держави й особи в євро­пейській політико-правовій думці. Вісник Академії правових наук Украї­ни.2012. №2. С. 105-113.

26. Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні: мо- ногр. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2011. 847 с.

27. Долженков О. О. Сучасна демократія: проблеми та перспективи.

Актуа­льні проблеми політики.2015. Вип. 54. С. 221-229.

28. Жовтобрюх М. Делегітимація соціальної держави в неолібералізмі М. Ноціка. Підприємництво, господарство і право.2012. № 11. С. 18-21.

29. Кельзен, Ганс. Про сутність і цінність демократії: моногр. Львів: ВНТЛ- Класика, 2013. 139 с.

30. Кісс С. В. Сутність поняття та основні ознаки соціальної держави. Право і суспільство.2015. № 4, ч. 4. С. 22-27.

31. Косінов С. Міжнародний контроль як засіб забезпечення внутрішньоде­ржавної демократії. Право України.2015. № 5. С. 139-148.

32. Косінов С. Народ як первинний суб’єкт здійснення контролю над публі­чною владою. Право України.2013. № 10. С. 178-184.

33. Кравченко С. С. Правова держава та правовий прагматизм: проблемні пи­тання. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право.2011. №2. С. 27-31.

34. Крупнова Л. Обов’язковість виконання судових рішень як принцип пра­вової держави. Юридична Україна.2013. № 7. С. 8-14.

35. Лендьел М. О. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Євро­пи: моногр. Ужгород: Мистецька Лінія, 2011. 687 с.

36. Лобнер Н. Религия и демократия. Українознавчий альманах.2012. Вин. 9. С. 50-54.

37. Любченко П. Місцеве самоврядування як фактор забезпечення стабільнос­ті конституційного ладу і форма реалізації народовладдя в Україні. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 4 (75). С. 58-66.

38. Макарова 3. С. Проблеми класифікації (типологізації) форми державно­го правління. Бюлетень Міністерства юстиції України.2015. № 1. С. 67-72.

39. Марченко М. Н. Демократия как базовый общественно-политический термин современного политического дискуса: его история и современ­ное употребление. Мова і культура.2013. Вип. 16. Т. 1. С. 266-271.

40. Матвійчук В. К. Сучасні концепції правової держави. Юридична наука. 2013. №6. С. 7-11.

41. Медведчук В. Демократія і суспільство: цінності, принципи, державно- правові механізми. Право України.2013. № 8. С. 53-62.

42. Митко А. М. Інформаційна демократія: реалії та виклики часу: моногр.

Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 399 с.

43. Михеева Н. О принципе верховенства права на современном этапе раз­вития правового государства. Закон и право.2013. № 9. С. 29-31.

44. Мірошниченко Ю. Теоретичні засади та проблеми конституційно- правового регулювання форм народовладдя в Україні. Право України.

2012. № 1-2. С. 329-335.

45. Мотрен С. М. Демократія: досвід і погляд в майбутнє. Вісник Національ­ного технічного університету України «Київський політехнічний ін­ститут». Серія: Політологія. Соціологія. Право.2012. № 2. С. 7-11.

46. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: мо- ногр. Харків: Право, 2009. 598 с.

47. Неліна Н. Вибори як форма волевиявлення українського народу. Підпри­ємництво, господарство і право.2013. № 7. С. 15-18.

48. Німченко В. Референдум як форма народовладдя потребує конституцій­ного врегулювання. Право України.2013. № 6. С. 235-241.

49. Новоскольцева Л. О. Демократія в громадянському суспільстві: аналіз моделі інститутів держави. Політологічні записки.2013. № 7. С. 7-11.

50. Нудненко Л. Деякі проблеми змісту та реалізації конституційного права на свободу слова. Право України.2012. № 8. С. 100-113.

51. Овсієнко О. В. Економічні суперечності соціальної держави та їх реаліза­ції в Україні. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».2013. № 2 (13). С. 33-40.

52. Овсієнко О. В. Розбудова соціальної держави в Україні: пошук оптималь­ної економічної моделі. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».2013. № 3 (14). С. 34-46.

53. Овчаренко О. Відповідальність суддів як елемент принципу верховенст­ва права. Право України.2014. № 4. С. 212-219.

54. Ольховський Б. Конституційні засади судової влади в умовах формування правової держави. Вісник Академії правових наук України.2003. № 1 (32). С. 45-51.

55. Онішук М. В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики: моногр. Київ: Європейський університет, 2009.

447 с.

56. Павликов С. Г. Власть в правовом государстве: моногр. Москва: Альфа-М,

2014. 190 с.

57. Палас Н. Демократія як політична цінність та становлення її в українсько­му суспільстві. Українська національна ідея: реалії та перспективи роз­витку.2013. Вип. 25. С. 91-95.

58. Панкевич О. 3. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична харак­теристика: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2003. 182 с.

59. Пасько Я. І. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії: дис. ... д-ра філос. наук. Київ, 2008. 406 с.

60. Петришин О. Демократичні засади правової соціальної держави. Право України.2013. № 8. С. 63-71.

61. Петришин О. Демократичні основи правової, соціальної державності. Вісник Національної академії правових наук України.2014. № 1 (76). С. 32-41.

62. Петришин О. Демократія як основа правової, соціальної держави. Право України.2014. № 5. С. 73-82.

63. Петришин О. Народовладдя - основа демократичної, правової, соціальної держави. Право України.2009. № 6. С. 4-11.

64. Пижик І. М. Політико-правові проблеми формування соціальної держави в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса,2001. 194 с.

65. Плахотнік О. В. Конституційне право громадян брати участь у всеукраїн­ських та місцевих референдумах і його забезпечення в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2010. 223 с.

66. Плотников А. А. Гражданское общество и правовое государство: к исто­рии формирования концепции (анализ политико-философской мысли Джона Локка): дис. ... канд. филос. наук. Москва, 1993. 163 с.

67. Погребняк С. Соціальна держава: обґрунтування концепції. Вісник Акаде­мії правових наук України.2011. № 2. С. 15-25.

68. Помазанский А. Е. Роль институтов прямой демократии в обеспечении контроля населения за деятельностью органов местного самоуправле­ния. Журнал российского права.2013. № 8. С. 13-24.

69. Попович В. М. Теорія держави і права: концепція, праксеологія та методо­логія розвитку: моногр. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 384 с.

70.

Рабінович П. Верховенство права: доктринальні інтерпретації в Україні. Право України.2013. № 9. С. 162-175.

71. Рабінович П. Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерп­ретації. Вісник Академії правових наук України.2012. № 2. С. 3-16.

72. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні під­ходи та їх діалектична взаємодоповнюваність. Право України.2013. № 1-2. С. 296-309.

73. Рабінович П. Основоположні верховенства права людини: соціально- антропна сутність, змістова кваліфікація. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 2. С. 10-16.

74. Радченко О. В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення: моногр. Харків. Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. 380 с.

75. Речицький В. Громадянські права як юридичний засіб противаги держа­вній владі. Українське право.1995. № 1 (2). С.78-83.

76. Родионова О. В. Социальное государство: теоретико-правовой аспект: ав- тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002. 188 с.

77. Рубан Ю. Демократія як чинник політичної єдності. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.2011. Вин. 1.С. 183-190.

78. Рудакевич О. М. Демократія як чинник формування націй і національних держав. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних дос­ліджень ім. І. Ф. Кураса.2012. Вип. 6. С. 91-100.

79. Сабирова Н. С. Гражданское общество и правовое государство. Власть.

2012. №5. С. 91-93.

80. Самойлов О. О. Пряма демократія на місцевому рівні як механізм полі­тичного націотворення в сучасній Україні. Історико-політичні студії.

2013. № 1.С. 153-159.

81. Сворак С. Д. Народовладдя у контексті державної регіональної політики України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університе­ту внутрішніх справ.2012. № 3. С. 62-68.

82. Селіванов А. Судовий конституціоналізм як ціннісна категорія інтегра­ційного напряму конституціоналізації. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 3. С. 116-119.

83. Сенюта І. Проблеми становлення двопалатного парламенту в Україні. Право України. 2002. № 10. С. 118-122.

84. Скиданов К. Значення волевиявлення для дійсності правочину. Юридич­на Україна.2015. № 2. С. 33-38.

85. Сковронський Д. М. Соціальна держава в умовах політичних та економіч­них трансформацій: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2013. 19 с.

86. Скомороха В. Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення кон­ституційної та конвенційної юрисдикції. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 1. С. 40-48.

87. Скрипнюк А. Право и демократия в условиях формирования и развития национальной правовой системы. Право Украины.2013. № 1. С. 52-67.

88. Скрипнюк В. Демократія і проблеми конституційного забезпечення роз­витку державної влади. Право України.2013. № 8. С. 90-99.

89. Скрипнюк В. Забезпечення ефективності функціонування системи демо­кратичної влади: Україна і зарубіжний досвід. Право України.2015. № 5. С. 72-80.

90. Скрипнюк В. Система організації державних органів у контексті забез­печення принципу поділу влади (органи прокуратури). Юридична Укра­їна.2014. №4. С. 9-14.

91. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика): моногр. Київ: Логос, 2006. 368 с.

92. Словська І. Є. Сучасні моделі конституціоналізму. Право і суспільство.

2015. №4 (2). С. 16-21.

93. Смокович М. Правовий статус виборця в Україні: окремі аспекти. Юри­дична Україна.2014. № 2. С. 28-39.

94. Співак В. Соціальна держава в процесі соціалізації глобалізації: політоло­гічний аспект. Держава і право.2013. Вип. 60. С. 442-449.

95. Ставнійчук М. Вибори як ключовий інститут демократичного конститу­ційного ладу сучасної України. Право України.2013. № 5. С. 18-29.

96. Ставнійчук М. Проблеми забезпечення демократизму конституційного ладу сучасної України. Право України.2013. № 8. С. 82-89.

97. Стеценко С. Соціальна держава: теоретико-методологічні основи дослі­дження. Право України.2014. № 2. С. 252-261.

98. Сурмін Ю. Термінологічна система державного управління: сутність і перспективи становлення. Вісник НАДУ.2008. № 4. С. 5 -14.

99. Сухонос В. Статус глави держави в умовах демократичного режиму. Право України.2013. № 8. С. 106-113.

100. Темченко В. И. Концепция верховенства права в практике Европейского суда по правам человека. Евразийский юридический журнал.2013. № 2. С. 54-56.

101. Тертишник В. Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності. Вісник Національної академії наук України.2007. № 3. С. 23-29.

102. Тимченко Г. Практика Європейського суду з прав людини в аспекті реа­лізації принципу верховенства права. Право України.2014. № 5. С. 203- 212.

103. Тищенко О. В. Проблеми правового регулювання державних соціальних допомог в Україні. Право і суспільство.2015. № 5 (2). С. 29-34.

104. Толстенко В. Принцип поділу влади в ґенезі форми сучасної держави. Юридична Україна.2014. № 5. С. 15-21.

105. Шатіло В. Політико-правові чинники інституціоналізації поділу держав­ної влади в Україні. Право України.2013. № 5. С. 274-279.

106. Шевчук С. Роль Верховного Суду в умовах конституційної демократії. Право України.2012. № 11-12. С. 89-100.

107. Шипілов Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави: моногр. Харків: ФІНИ, 2009. 216 с.

108. Шубін С. П. Держава та громадянське суспільство: еволюція взаємовід­носин від витоків до кінця XVIII століття.2010. Т. 130, Вип. 117. С. 37- 41

109. Яковлев А. Конституційний процес як засіб демократизації сучасної України. Право України.2013. № 8. С. 114-122.

110. Ярошенко О. Утвердження засад соціальної держави як напрям консти- туціоналізації трудового законодавства. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 4. С. 113-122.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 2. Микрополе «Речевая деятельность»
 3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 5. Смешивание исходных материалов
 6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 7. Основные результаты и выводы
 8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 10. Сведения об авторах
 11. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 12. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 13. О понятии финансового опциона
 14. § 2. Понятие и функции нотариата
 15. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 16. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК