<<
>>

Спеціалізована література:

1. Kuzenko U. Political interest in the mechanism of realization the political functions of the state. Legea si Viata. r2∂∖rl. № 7, ч. 2. C. 48-51.

2. Агапова M. О. Адміністративно-правове забезпечення громадського по­рядку в сучасних умовах. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 4. С. 82-84.

3. Адашис Л. А. Проблеми фінансування політичних партій в Україні. На­уковий вісник Дніпропетровського державного університету внутріш­ніх справ.2012. № 2. С. 10-16.

4. Адашис Л. І. Правове регулювання статусу політичних партій в Україні. Право і суспільство.2012. № 2. С. 32-40.

5. Адашис Л. І. Теоретичні уявлення про політичні партії: історичний і мето­дологічний аспекти. Підприємництво, господарство і право.2012. № 5. С. 138-142.

6. Ал-Зухаірі А. І. Сучасний парламентаризм як фактор становлення демок­ратичної політичної системи: автореф. дис. ... канд. політ, наук. Чернівці, 2017. 20 с.

7. Андреев Д. В. Соціально-правові комунікації в забезпеченні взаємодії вла­ди та громадянського суспільства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2014. 36 с.

8. Андрійчук Т. С. Громадські ради при органах виконавчої влади України як форма взаємодії держави і громадянського суспільства: автореф. дис. ... канд. політ, наук. Київ, 2015. 23 с.

9. Андрощук І. М. Політична структуризація партій і партійної системи в Чехії: автореф. дис.... канд. політ, наук. Чернівці, 2017. 20 с.

10. Артеменко И. Участие институтов гражданского общества в формиро­вании и реализации молодежной политики в Украине. Legea si Viata. 2016. № 12,4.2. С. 3-6.

11. Байрачная Л. Политическая власть и легитимность: к вопросу о соотно­шении. Legea si Viata. 2017. № 8, ч. 2. С. 8-12.

12. Башук В. В. Національна безпека держави в умовах формування грома­дянського суспільства: філософсько-правове дослідження: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2014. 18 с.

13. Беріша Ф. Взаємозв’язок між суспільством, державою та правом. Evropskypoliticly and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 172-184.

14. Берченко Г. В. Громадянське суспільство в Україні: конституційні аспек­ти: моногр. Харків: Юрайт, 2014. 207 с.

15. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України: моногр. / [за наук. ред. Е. А. Афоніна]. Київ: ВАДНД, 2016. 300 с.

16. Білокопитов Д. В. Розвиток взаємодії органів публічної влади з інститута­ми громадянського суспільства в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Харків, 2017. 20 с.

17. Богашева Н. Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу. Право Укра­їни.2013. № 5. С. 114-121.

18. Бойчук І. В. Засоби масової інформації як інститут громадянського суспі­льства в Україні (на прикладі західних областей): автореф. дис. ... канд. політ, наук. Київ, 2014. 20 с.

19. Бондарева К. В. Теоретичне питання визначення основних суб’єктів процесу правової інституціоналізації політичних режимів. Науковий віс­ник публічного та приватного права.2016. № 3. С. 3-8.

20. Бондаренко О. Захист прав і свобод людини як основний напрям консти­туційної модернізації в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. №1,4.2. C. 89-94.

21. Бондарчук І. В. Рішення Конституційного Суду України у правовому ре­гулюванні діяльності політичних партій і громадських організацій. Бюле­тень Міністерства юстиції України.2012. № 5. С. 106-113.

22. Боняк В. Конституційно-правові основи взаємодії органів прокуратури України з суб’єктами громадянського суспільства. Юридична Україна.

2012. № 12. С. 21-27.

23. Бочарова Н. Права человека и права интеллектуальной собственности: современные доктринальные подходы. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1,4. 1.C. 49-54.

24. Братасюк В. Постмодерністський образ людини як засада розвитку її ін­дивідуальної правосуб’єктності. Visegrad Journal on Human Rights.

2016. № 1,4. 1.C. 55-61.

25. Бульдович ∏. Сутність та особливості неформальних інститутів у полі­тиці. Evropsky politicly and law diskurz. 2017. Svazek4., 2. vydani. С. 42- 47.

26. Валюшко І. В. Інститути громадянського суспільства у системі антикору- пційної політики України: автореф. дис. ... канд. політ, наук. Київ, 2017. 20 с.

27. Васильєв Г. Ю. Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку: моногр. Харків: Право, 2013. 535 с.

28. Васильченко О. Свобода зібрань як прояв політичної багатоманітності громадянського суспільства. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 6, 4. 2. C. 30-35.

29. Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина. Право України.2017. № 7. С. 47-55.

30. Великоречанін П. Транснаціоналізація інституту громадянства та особ­ливі випадки полігромадянства. Юридична Україна.2012. № 8. С. 35-43.

31. Вільгушинський М. Участь громадськості у здійсненні правосуддя су­дами загальної юрисдикції. Юридична Україна.2013. № 7. С. 92-98.

32. Гаврилюк К. Сутність та специфіка політологічного осмислення врегу­лювання політичної кризи в сучасній Україні. Evropsky politicly and law diskurz. 2017. Svazek4., 5. vydani. С. 58-67.

33. Гаєва Н. П. Закон України «Про громадські об’єднання»: деякі актуальні проблеми. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 62. С. 97-104.

34. Галич Р. Реалии развития гражданского общества в Украине на совре­менном этапе. Legea si Viata. 2018. № 6, ч. 2. С. 19-22.

35. Галус О. О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народов­ладдя. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 62. С. 115-122.

36. Гапотій В. Д. Інформаційне суспільство та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Дніпропетровського дер­жавного університету внутрішніх справ.2012. № 2. С. 24-32.

37. Герасименко Д. Г. Ідея громадянського суспільства (І. Кант та Е. Левінас): автореф. дис. ... канд.

філос. наук. Київ, 2017. 19 с.

38. Гетьман І. Розвиток громадянського суспільства в умовах інформаційно- глобалізаційних процесів. Вісник Академії правових наук України.2011. № 2 (65). С. 46-54.

39. Гнатенко Н. Політична корупція у діяльності Українського Парламенту теорія і практика. Evropsky politicly and law diskurz. 2016. Svazek3., 6. vydani. С. 140-146.

40. Гнатюк Т. О. Проблеми інтеграції репатріантів в українське суспільство. Наукові праці «Чорноморського державного університету імені Петра Могили». Серія: Політологія.2013. Вип. 200. Т. 212. С. 56-61.

41. Данелія О. С. До питання захисту політичних прав юридичної особи в Європейському суді з прав людини. Науковий вісник публічного та при­ватного права.2016. № 1. Т. 1. С. 18-26.

42. Дрожжина С. В. Сучасні чинники об’єднання громадянського суспільства: моногр. Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. 476 с.

43. Дячок Т. О. Звернення громадян - шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем. Бюлетень Міністерства юстиції України.2013. № 1. С. 148-149.

44. Євстіфеєв М. До питання про природу люстраційних заходів у контексті конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина. Вісник Конституційного Суду України.2016. № 1. С. 88-97.

45. Євтушенко О. Н. Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі суспільства: моногр. Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2010. 513 с.

46. Єфіменко С. А. Соціально-філософські основи бізнесу у контексті сучас­ного громадянського суспільства: автореф. дис. ... канд. філос. наук. Оде­са, 2016. 20 с.

47. Жовтяк-Тараскіна Д. С. Громадянське суспільство і проблеми державної мови. Ефективність державного управління.2012. Вип. 33. С. 104-110.

48. Журенок Т. В. Особливості правової процедури припинення громадсь­ких організацій. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 2. С. 107-114.

49. Забарський В. В. Адміністративно-правові межі використання військо службовцями Збройних Сил України права на об’єднання. Науковий віс­ник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

2012. №2. С. 109-115.

50. Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення гро­мадянського суспільства та правової держави в Україні: автореф. дис. ... fl- pa юрид. наук. Київ, 2018. 40 с.

51. Заворотченко Т. М. Класифікація конституційних суб’єктивних політич­них прав і свобод людини і громадянина в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. Спеціальний випуск, ч. 1. С. 42-45.

52. Заворотченко Т. М. Свобода спілок: проблеми правового регулювання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внут­рішніх справ.2012. Вип. 2. С. 47-55.

53. Захаренко К. В. Інституційний розвиток молодіжних організацій як скла­дової громадянського суспільства в сучасній Україні: автореф. дис. ... канд. політ, наук. Дніпропетровськ, 2010. 17 с.

54. Іваненко О. Політична брехня та викривлення правової інформації як глобальні проблеми сучасної України (на прикладі змін до Конституції України). Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 3. C. 68-73.

55. Іваній О. M. Правова освіта як засіб формування громадянського суспі­льства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.2016. Вип. 22. С. 42-45.

56. Капітаненко Н. П. Особливості юридичної відповідальності громадських об’єднань за правопорушення у сфері публічного управління та адмініс­трування. Держава та регіони.2017. № 2. С. 68-73.

57. Карчевська О. В. Інформаційне суспільство: переваги та недоліки. Полі­тологічні записки.2011. № 4. С. 4-22.

58. Касмінін О. Актуальні питання захисту права на працю та права на соці­альний захист громадян Конституційним Судом України. Вісник Кон­ституційного Суду України.2016. № 4-5. С. 123-131.

59. Коваленко А. Загальні збори та громадські слухання як інструмент гро­мадського контролю на місцевому рівні. Держава і право. Юридичні і по­літичні науки.2013. Вип. 60. С. 429-434.

60. Коваль І. В. Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз: дис. ...

канд. політ, наук. Івано-Франківськ, 2007. 195 с.

61. Козима В. Особистісний вимір політичної історії України. Evropsky politicky and law diskurz. 2017. Svazek 4., 3. vydani. С. 98-102.

62. Кохановська О. Інформаційно-правова основа громадянського суспільс­тва. Право України.2015. № 4. С. 35-42.

63. Кравченко Т. А. Права людини як основний критерій легітимності дер­жавної влади. Науковий вісник публічного та приватного права.2017. №4. С. 13-17.

64. Курко М. Право громадян на проведення масових заходів в Україні та його застосування. Верховенство Права.2017. № 1 (30). С. 16-19.

65. Лаба О. Правовий аналіз чинного законодавства України щодо участі ор­ганізацій громадянського суспільства в процесі обговорення та прийняття рішень. Історико-правовий часопис.2013. № 1. С. 26-32.

66. Левенець Ю. А. Політичний режим і народовладдя в Україні: політологіч­ний аналіз: моногр. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 455 с.

67. Луцький А. І. Правова ідеологія в українській державі і громадянському суспільстві: моногр. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. 275 с.

68. Макаренков О. Гарантування права людини на розвиток як напрям тран­сформації правової системи відкритого суспільства. Юридична Україна.

2013. № 10. С. 16-23.

69. Манташян М. Політико - правові засади політичної стабільності у нових демократіях. Evropsky politicky and law diskurz. 2017. Svazek 4., 3. vydani. С. 88-93.

70. Маренков О. Правовий вимір концепту «нація» як когнітивна основа тра­нсформації права в умовах відкритого суспільства. Юридична Україна.

2013. № 11. С. 17-23.

71. Матійчик А. В. Самоорганізація громадянського суспільства як чинник демократичної модернізації політичної системи України: автореф. дис. ... канд. політ, наук. Львів, 2016. 20 с.

72. Медведчук В. В. Громадянське суспільство: Український вибір: моногр. Київ: Логос, 2012. 567 с.

73. Медведчук В. Громадянське суспільство як фундаментальна основа де­мократичного розвитку України. Право України.2014. № 4. С. 26-35.

74. Медведчук В. Держава і громадянське суспільство: український вибір. Право України.2012. № 3-4. С. 374-384.

75. Микитенко Є. В. Адміністративний захист прав громадян у діяльності державної міграційної служби України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. Т. 2. С. 87-90.

76. Моргун В. А. Концепція громадянського суспільства у вітчизняній і зару­біжній історіографії. Вісник Запорізького юридичного інституту.2003. №2. С. 119-132.

77. Мотречко В. Механізм впровадження молодіжної політики га регіональ­ному та місцевому рівні в Україні. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek3., 1. vydani. С. 142-147.

78. Нікітенко Л. О. Місце права на підприємницьку діяльність у загальній системі прав людини і громадянина. Право і суспільство.2015. № 4 (3). С. 31-36.

79. Нікітенко О. І. Правоохоронна діяльність щодо забезпечення внутріш­ньої безпеки держави. Право і суспільство.2015. № 3 (1). С. 98-101.

80. Нікольська О. Кіріна І. Конституційне право на мирні зібрання: проблеми реалізації. Юридична Україна.2013. № 3. С. 33-37.

81. Новиков О. В., Черніков Д. Ю. Політичний режим як характерна ознака суспільства. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 5. С. 24-27.

82. Овсяннікова О. Етичні проблеми взаємодії судової влади та засобів масо­вої інформації. Вісник Академії правових наук України.2012. № 1 (68). С. 174-184.

83. Олійник В. М. Принципи взаємодії судової влади з інститутами грома­дянського суспільства в Україні. Науковий вісник Міжнародного гума­нітарного університету. Серія: Юриспруденція.2016. Вип. 24. С. 9-12.

84. Олійник В. Теоретико-правові основи реалізації принципу гласності під час взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4, ч. 2. С. 154-159.

85. Онищенко О. С. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства: моногр. Київ: НБУВ, 2014. 258 с.

86. Оніщенко Н. М. Львова О. Л. Тендерна рівність: крок до розвитку чи моральна криза сучасного суспільства? Держава і право. Юридичні і по­літичні науки.2013. Вип. 62. С. 3-11.

87. Ортинська Н. В. Щодо тенденцій розширення політичних прав неповно­літніх. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 3. С. 16-19.

88. Остапенко В. В. Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. Форум права.2016. № 4. С. 240-251.

89. Остапенко О. Г. Реалізація Україною політичних цілей угоди про асоці­ацію. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 5. С. 28- 31.

90. Панфілов О. Ю. Війна та суспільство. Сучасне суспільство.2012. Вип. 2. С. 87-100.

91. Папарига Д. Ю. Правове підґрунтя обов’язковості членства в професій­них асоціаціях. Бюлетень Міністерства юстиції України.2013. № 8. С. 26-31.

92. Пашинский В. Гражданское общество как субъект обеспечения обороны государства: современный опыт украины. Legea si Viata. 2018. № 6, ч. 2. С. 71-75.

93. Рогачева Л. И. Взаимодействие государства и общества в условиях евра­зийской интеграции. Евразийский юридический журнал.2013. №2. С. 31- 33.

94. Розумний М. М. «Громадянське суспільство» vs «політична нація». Стратегічні пріоритети.2013. № 2. С. 5-11.

95. Руденко О. М., Штурхецький С. В. Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи: моногр. Острог: Вид-во нац. ун­ту «Острозька академія», 2014. 328 с.

96. Сенченко М. Інформаційна агресія і суспільство. Вісник Книжкової пала­ти.2011. №10. С. 3-6.

97. Скрипнюк В. Діяльність політичних партій в контексті правового забезпе­чення принципу поділу влади. Юридична Україна.2013. № 12. С. 16-21.

98. Скрипнюк О. Демократизація політичної системи України як фактор єв­ропейської інтеграції: проблеми і перспективи. Юридична Україна.2013. № 2. С. 26-30.

99. Скріль С. Конституційні принципи реформування політичних систем країни Центральної та Східної Європи. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 33-37.

100. Слюсаренко В. Є. Формування інститутів громадянського суспільства: ре­гіональні аспекти: моногр. Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2013. 159 с.

101. Смокович М. Право на свободу мирних зібрань: реалії та перспективи в Україні. Юридична Україна.2013. № 8. С. 22-30.

102. Ставченко С. «Небезпека / Ризик / Криза» як тріада сутність політичного розвитку. Evropsky politicly and law diskurz. 2017. Svazek4., 2. vydani. С. 31-36.

103. Старецька Л. І. Плюралізм у політичній системі перехідного періоду: дис. ... канд. політ, наук. Львів, 1995. 176 с.

104. Стахневич А. І. Участь жінок у розбудові громадянського суспільства в Україні (90-ті рр. XX - початок XXI ст.): історичний аспект: дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2004. 219 с.

105. Ступников С. Транспарентность - ключевой критерий оценки эффектив­ности открытого правительства. Государственная служба.2013. № 1. С. 83-86.

106. Француз А. Інститути громадянського суспільства у заходах запобігання і протидії корупції в Україні. Право України.2014. № 4. С. 141-149.

107. Хорішко Л. Інституціоналізація політичної еліти: структурно- функціональні аспекти. Evropsky politicly and law diskurz. 2017. Svazek4., 2. vydani. С. 150-154.

108. Чальцева О. Аналіз ефективності публічної політики. Evropsky politicly and law diskurz. 2017. Svazek4., 5. vydani. C. 118-125.

109. Челак О. Еволюція регіональної політики та її інструментів в Європей­ському Союзі. Evropsky politicly and law diskurz. 2016. Svazek3., 1. vydani. С. 43-47.

ПО. Чернобель Г. Т. Гражданское общество и государство: принципы взаимо­действия (теоретический аспект). Аграрное и земельное право.2013. № 1. С. 113-121.

111. Шаповал В. Політико-правова категорія народного представництва: пи­тання. Право України.2013. № 5. С. 12-17.

112. Шаптала Н. Співвідношення конституційних прав і свобод людини і громадянина та забезпечення національної безпеки України. Вісник Кон­ституційного Суду України.2016. № 6. С. 181-186.

113. Шедяков В. Є. Блінов О. А., Морозов П. Д. Удосконалення трудових від­носин як основа стійкості та розвитку громадянського суспільства: мо- ногр. Київ: Задруга, 2014. 318 с.

114. Щавінський В. Р. Співвідношення інтересів держави, суспільства, окре­мого індивіда у рамках адміністративного права та процесу. Прикарпат­ський юридичний вісник.2016. № 2. С. 78-81.

115. Ярош Я. Взаємодія молодіжних громадських організацій з політичними партіями в Україні. Evropsky politicly and law diskurz. 2017. Svazek4., 5. vydani. С. 89-93.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Смешивание исходных материалов
 2. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 3. Основные результаты и выводы
 4. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 5. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 6. Сведения об авторах
 7. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 8. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 9. О понятии финансового опциона
 10. § 2. Понятие и функции нотариата
 11. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 12. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 13. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 14. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 15. Микрополе «Речевая деятельность»
 16. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 17. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 18. Характеристики железного порошка и легирующих компонентов