<<
>>

Спеціалізована література:

1. Агафонова Н. В. Президент України як суб’єкт конституційної реформи і гарант додержання Конституції України. Актуальні проблеми вітчиз­няної юриспруденції.2016. № 4. С. 12-17.

2. Артеменко І. В. Взаємодія органів державної влади та інститутів грома­дянського суспільства у формуванні й реалізації молодіжної політики: ав- тореф. дис.... канд. наук з держ. упр. Дніпро, 2017. 20 с.

3. Бабенко К. А. Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади. Бюлетень Міністерства юстиції України.2010. № 7 (105). С. 19-27.

4. Бабенко К. А. Правовий статус апеляційних адміністративних судів. Фо­рум права.2016. № 4. С. 16-19.

5. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці консти­туційного права: моногр. Харків: Право, 2008. 220 с.

6. Батанов О. Проблеми конституційної регламентації компетенції місце­вого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах. Право Ураїни. 2015. №9. С. 104-113.

7. Баштанник А. Г. Механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах децентралізації: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Львів, 2017. 20 с.

8. Безпалюк В. А. Відповідальність виконавчої влади в Україні (на прикла­ді Кабінету Міністрів України). Актуальні проблеми вітчизняної юрис­пруденції.2017. № 1. Т. 2. С. 36-39.

9. Берназюк О. О. Конституційно-правовий статус допоміжних органів при вищих органах державної влади України: автореф. дис. ... канд. юрид. на­ук. Ужгород, 2016. 20 с.

10. Битяк Ю. П. Правові основи формування та функціонування органів дер­жавної влади у контексті євроінтеграцїї: моногр. Харків: Право, 2010. 384 с.

11. Бідей О. Деякі проблеми розвитку державної служби. Підприємництво, господарство і право.2012. № 6. С. 7-11.

12. Більовський О. А. Механізми соціальної детермінації безпеки суспільст­ва і держави: досвід історико-філософської рефлексії. Вісник Дніпропет­ровського університету.

Серія: Філософія. Соціологія. Політологія.

2014. Вин. 24 (2). Т. 22. С. 14-21.

13. Бондаренко К. В. Деякі принципи державного управління адміністрати­вно-політичною сферою. Право і суспільство.2015. № 5 (2). С. 158-163.

14. Бортун М. І. Становлення правового регулювання органів прокуратури України: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 20 с.

15. Бриль К. І. Адміністративно-правове забезпечення децентралізації держа­вної влади в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2017. 39 с.

16. Булкат М. С. Деякі питання теоретико-правової природи та сутності су­дової влади. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2016. Вин. 71. С. 97-108.

17. Валькова А. І. Правова природа конституційного контролю та його місце в державно-правовому механізмі. Право і суспільство.2015. № 3 (2). С. 9-12.

18. Вандін Є. В. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованої ан- тикорупційної прокуратури України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2017. 20 с.

19. Вовк Ю. Розмежування сфери компетенції між Президентом і Прем’єр- міністром в Україні. Право України.2009. № 5. С. 51-54.

20. Возна В. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері господа­рювання: удосконалення законодавчого забезпечення. Вісник Національ­ної академії правових наук України.2015. № 2 (81). С. 121-130.

21. Возний С. О. Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з ор­ганами державної виконавчої влади щодо формування дієздатних терито­ріальних громад: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Київ, 2017. 20 с.

22. Вознюк Н. Третейське самоврядування в Україні: проблеми та пропози­ції реформування. Юридична Україна.2014. № 3. С. 17-20.

23. Глущенко С. Розвиток законодавства про вищі спеціалізовані судові орга­ни у новітній період історії України. Право України.2012. № 11-12. С. 327-335.

24. Давиденко А. О. Соціологічне забезпечення управління кадровими проце­сами у сфері державної служби: структура та функції. Грані.2014. № 1. С. 11-18.

25. Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини: моногр. Київ: Юридична думка, 2007. 180 с.

26. Джавахян Р. М. Судебная власть: сущность, структура и формы реали­зации. Российский юридический журнал.2012. № 4. С. 122-128.

27. Добровольський Д. М. Незалежність як засада організації та діяльності ор­ганів прокуратури: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2017. 20 с.

28. Дрозд О. Ю. Характеристика окремих етапів проходження державної служби, що регулюються нормами адміністративного права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. Т. 1. С. 70-73.

29. Дудченко О. С. Теоретична визначеність і змістовне наповнення поняття «механізм держави». Науковий вісник Херсонського державного універси­тету.2016. № 1. С. 10-12.

30. Дьомін Ю. Поняття і місце митного контролю в системі функцій Україн­ської держави. Право України.2003. № 8. С. 40-44.

31. Дьячков Д. Принцип политической нейтральности прокуроров при осу­ществлении ими функций прокуратуры. Legea si Viata. 2018. № 3, ч. 2. С. 44-47.

32. Жувака С. О. Історико-теоретичний аналіз розвитку функцій прокуратури України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2017. 19 с.

33. Завадяк О. П. Структура механізму адміністративно-правового забезпе­чення законності та дисципліни в органах виконавчої влади. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 1. Т. 1. С. 275-279.

34. Задихайло Д. В. До концепції правового забезпечення механізму еконо­мічної політики держави. Теорія і практика правознавства.2014. Вин. 1. С. 1-11.

35. Запара С. Безпосередня участь народу у здійсненні правосуддя: імітація чи реальність? Право України.2015. № 9. С. 114-119.

36. Звоздецька І. В. Джерела парламентських процедур. Право і суспільст­во.2015. №5 (2), ч. 1.С. 58-63.

37. Зозуля О. І. Канцелярія Президента України: правові засади побудови апарату глави держави. Форум права.2008. № 2. С. 152-182.

38. Ігонін Р. Адміністративно-правові засади державної судової політики в Україні.

Підприємництво, господарство і право.2015. № 2. С. 75-79.

39. Ізотова М. О. Правовий статус керівника місцевої прокуратури: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2018. 20 с.

40. Іншин М. І. Окремі аспекти правового регулювання державної служби но­рмами Конституції України. Публічне право.2013. № 1. С. 187-191.

41. Калінкін А. С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади: проблеми теорії та практик: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Уж­город, 2016. 17 с.

42. Карпунцов В. В. Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект. Київ: Логос, 2018. 376 с.

43. Качний О. С. Інноваційні механізми державного управління соціально- економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика: моногр. Київ: [б. в.], 2018. 626 с.

44. Квітка С. А. Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень: моногр. Дніпро: Грані, 2017. 266 с.

45. Кіріка Д. В. Вплив місцевого самоврядування на демократичну трансфо­рмацію державної влади в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 3. С. 32-36.

46. Кічмаренко С. М. Адміністративно-правові аспекти місця і ролі судової влади в механізмі держави. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 1. Т. 2. С. 34-39.

47. Кобизаєв В. Є. Принципи виконання судових рішень в адміністративно­му судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. №4. С. 133-137.

48. Кобрусєва Є. А. Адміністративний контроль і нагляд як адміністратив­но-правові гарантії прав громадян на мирні зібрання. Право і суспільст­во.2015. № 1. С. 134-141.

49. Ковалёв Я. Электронное правительство - будущее уже сегодня. Legea si Viata. 2018. № 5, ч. 2. С. 86-88.

50. Козачук О. С. Військові прокуратури в Україні: організаційно-правові за­сади функціонування: моногр. Київ: [б. в.], 2018. 242 с.

51. Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн: моногр.

Харків: Основа. 1998. 245 с.

52. Кондратенко В. М. Реалізація принципів гласності та відкритості на окремих стадіях адміністративного судочинства. Право і суспільство.

2015. №2. С. 159-164.

53. Косінов С. Види контролю в демократичній державі. Вісник Національ­ної академії наук України.2015. № 3. С. 40-47.

54. Крупчан О. Формування компетенції місцевих органів публічної влади шляхом делегування повноважень. Юридична Україна.2013. № 7. С. 14- 20.

55. Кубаенко А. Общественное доверие к органам Национальной полиции как ключевой фактор эффективности правоохранительной системы. Legea si Viata. 2018. № 3, ч. 2. С. 80-84.

56. Кухтик С. В. Трансформація держави під впливом глобалізації (теоретико- правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. 22 с.

57. Куян І. А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно- правовий аспект: моногр. Київ: Академія, 2013. 560 с.

58. Ладиченко В. В., Ємельяненко К. О. Особливості правового регулюван­ня місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Актуальні про­блеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 2. Т. 1. С. 32-34.

59. Лекарь С. І. Місце адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави у системі державно-правового механізму. Адміністративне право і процес.2013. № 1. С. 15-20.

60. Литвинова Л. Проблемы формирования эффективных коммуникаций го­сударственных служащих и общества в Украине: социально­психологический аспект. Legea si Viata. 2018. № 1, ч. 2. С. 72-75.

61. Лясковець О. В. Парламент - орган народного представництва в зарубі­жних країнах. Право і суспільство.2015. № 4, ч. 1. С. 13-17.

62. Мазурик С. В. Інформаційно-правове забезпечення діяльності органів прокуратури: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тернопіль, 2017. 20 с.

63. Малімон В. І. Співвідношення механізмів державного управління й ме­ханізмів державної підтримки. Право і суспільство.2015. № 5 (2), ч. 2. С. 127-133.

64. Мартинюк О. Г. Адміністративна діяльність органів прокуратури: авто­реф.

дис.... канд. юрид. наук. Тернопіль, 2018. 20 с.

65. Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління. Право України. 2009. № 5. С. 44-50.

66. Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: по- літико-правовий аналіз: моногр. Острог: Острозька академія, 2007. 352 с.

67. Марчук О. До питання про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 9. С. 117-123.

68. Муравченко В. Б. Понятийно-категориальный аппарат института муни­ципальной службы. Право и экономика.2012. № 2. С. 64-67.

69. Наливайко Л. Р. Державний лад України: поняття, система, гарантії: дис. ... д-ра юрид. наук. Запоріжжя, 2010. 535 с.

70. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: мо­ногр. Харків: Право, 2009. 600 с.

71. Наливайко О. І. Державний контроль у системі місцевого самоврядуван­ня в Україні: проблеми теорії та практики. Право і суспільство.2015. № З (2). С. 22-28.

72. Нарожний С. М. Формування механізмів взаємодії держави та бізнесу на засадах державно-приватного партнерства. Державне будівництво.2013. №2. С. 2-17.

73. Олійник В. М. Принципи взаємодії судової влади з інститутами грома­дянського суспільства в Україні. Науковий вісник Міжнародного гума­нітарного університету. Серія: Юриспруденція.2016. Вип. 24. С. 9-12.

74. Оніщук М. Організація влади в Україні: шляхи конституційного удоско­налення. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 9. С. 70-79.

75. Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держа­ви: теоретико-правовий аналіз: моногр. Харків: Крок, 2009. 300 с.

76. Палагнюк Ю. В. Механізми формування державної євроінтеграційної по­літики України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ра­ди України.2013. № 4. С. 141-146.

77. Паршак С. А. Механізм забезпечення прав учасників кримінального про­вадження у контексті правозахисної функції держави. Європейські перспе­ктиви.2014. № 7. С. 157-162.

78. Патерило І. В. Інструменти діяльності публічної адміністрації через при­зму радянської юридичної доктрини. Право і суспільство.2015. № З, ч. 3. С. 142-148.

79. Петришина-Дюг Г. Деякі питання організаційно-правового механізму реа­лізації законодавчої функції Верховної Ради України. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 9. С. 91-97.

80. Петров О. С. Електронно-цифровий підпис як механізм електронної взає­модії держави з фізичними та юридичними особами. Інформаційна безпе­ка.2013. №2. С. 117-122.

81. Пильгун Н. В., Хомченко О. В. Особливості механізму держави в Украї­ні. Журнал східноєвропейського права.2016. № 24. С. 62-67.

82. Погорілка В. Ф. Органи державної влади України: моногр. Київ: Ін-т дер­жави і права ім. В. М. Корецького, 2002. 592 с.

83. Политанский В. Доктрина понятия электронного управления. Legea si Viata. 2018. № 1, ч. 2. С. 98-101.

84. Полякова Ю. О. Політико-правова еволюція місця й ролі органів забезпе­чення діяльності Президента України в механізмі держави. Публічне пра­во.2014. № 4. С. 256-262.

85. Поплавський В. Ю. Сучасні наукові підходи до класифікації державно- службових відносин. Право і суспільство.2015. № 3 (2). С. 133-136.

86. Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції: моногр. / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян, Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2010. 384 с.

87. Процюк І. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління: моногр. Харків: Право, 2012. 583 с.

88. Радченко О. О. Генезис легітимації інститутів публічної влади в Україні: державно-управлінський аспект: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Київ, 2017. 20 с.

89. Різак М. В. Діяльність уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних. Науковий вісник публічного та приватного права.2016. № 6. Т. 1. С. 45-49.

90. Родченко І. Ю. Розвиток механізмів самовпорядкування в системі держав­ного управління: автореф. дис.... канд. наук з держ. упр. Київ, 2018. 21 с.

91. Роман В. Ф. Механізми державного управління процесами децентралізації влади: досвід країн ЄС для України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Львів, 2017. 20 с.

92. Рунова Н. О. Державна служба як різновид публічної державної служби в Україні: проблеми інституалізації. Публічне право.2013. № 2. С. 241-246.

93. Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за дія­льністю органів державної влади: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Запо­ріжжя, 2016. 20 с.

94. Селіванов А. Судове право як самостійна галузь системи сучасного українського права. Право України.2015. № 3. С. 9-17.

95. Селіванов О. А. Конституційний судовий контроль за актами органів дер­жавної влади України: моногр. Київ: Парлам. вид-во, 2018. 184 с.

96. Сидорчук Л. А. Правові аспекти становлення інституту місцевого само­врядування в країнах Європейського Союзу та Україні. Правові систе­ми.2016. №3/4. С. 11-22.

97. Сітнікова Н. С. Методи та механізми правового регулювання як специ­фічний спосіб владного впливу держави на розвиток олімпійського руху України. Держава та регіони. Серія: Державне управління.2013. №3. С. 83-90.

98. Скрипнюк В. Праволюдинна парадигма в діяльності органів виконавчої влади сучасної України. Юридична Україна.2014. № 2. С. 13-19.

99. Слободяник Т. М. Реформування законодавства щодо забезпечення від­повідальності органів місцевого самоврядування. Право і суспільство. 2015. № 1. С. 45-50.

100. Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль. Юридична Україна.2012. № 10. С. 99-108.

101. Солодка О. М. Окремі аспекти юридичного механізму захисту прав лю­дини при забезпеченні інформаційної безпеки держави. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави.2013. № 2. С. 43-46.

102. Старуха Б. І. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2016. 180 с.

103. Стефанчук М. М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові заса­ди реалізації прокуратурою України представницької функції: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2018. 40 с.

104. Ткаленко О. М. Форми й методи діяльності органів виконавчої влади щодо запобігання насильству в сім’ї щодо дітей. Право і суспільство. 2015. №3(2). С. 137-142.

105. Тупицький О. Конституційний і Верховний суди України та співвідно­шення їхніх правових позицій в аспекті здійснення інтерпретаційних функцій. Вісник Конституційного Суду України.2016. № 2-3. С. 194- 202.

106. Тупицький О. Повноваження Конституційного Суду України та ефекти­вність національних засобів індивідуального доступу до конституційно­го правосуддя. Вісник Конституційного Суду України.2016. № 6. С. 208-210.

107. Усаченко О. О. Розвиток системи базових механізмів державного управ­ління: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Київ, 2018. 20 с.

108. Фатхутдінова О. В. Вплив правової освіти на функціонування держави і державного апарату. Гілея.2013. № 77. С. 260-263.

109. Федина Д. І. Судова влада як конституційно-правова категорія. Право і суспільство.2015. № 5 (2), ч. 3. С. 39-45.

ПО. Хоменко В. О. Принципи процедури прийняття адміністративних актів органами місцевого самоврядування. Право і суспільство.2015. № 5, ч. 2. С. 126-130.

111. Чмелюк В. В. Роль місцевих державних адміністрацій та місцевих рад в системі органів виконавчої влади України. Бюлетень Міністерства юс­тиції України.2012. № 10. С. 142-148.

112. Шаповал В. Виконавча влада в Україні в контексті форми державного правління (досвід до прийняття Конституції України 1996 р.). Право Укра­їни.2016. №З.С. 200-212.

113. Шаповал В. Виконавча влада в Україні у контексті форми державного правління. Право України.2016. № 4. С. 72-88.

114. Шатіло В. А. Співвідношення функцій державного апарату та механізму державної влади. Вісник Академії адвокатури України .2013. № 2 (27). С. 5-11.

115. Шатіло В. А. Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід): моногр. Київ: Юридична думка, 2017. 363 с.

116. Шемшученка Ю. С. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи: моногр. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 656 с.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 2. Микрополе «Речевая деятельность»
 3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 5. Смешивание исходных материалов
 6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 7. Основные результаты и выводы
 8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 10. Сведения об авторах
 11. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 12. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 13. О понятии финансового опциона
 14. § 2. Понятие и функции нотариата