<<
>>

Спеціалізована література:

1. Kolodkina A., Lazarenko V., Ponomarev О. State financial control: problems and solutions. Sciences of Europe. 2016. № 9, ч. 3. C. 25-28.

2. Nalyvaiko L. R., Oreshkova A. F.

Mass Media as Actors of Public Control over the Activities of Judicial Authorities. Журнал східноєвропейського права.2018. №47. С. 16-24.

3. Андрусяк В. Г. Правозахисна функція сучасної держави (на прикладі інституту прокуратури): загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 20 с.

4. Аносов А. В. Электронное правосудие как инструмент развития инфо­рмационной функции государства. Общество и право.2013. № 1. С. 239-241.

5. Артеменко І. А. Види адміністративно-процесуальних відносин за учас­тю органів місцевого самоврядування. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. Т. 1. С. 43-47.

6. Арутюнян Д. А. Адміністративно-правове регулювання державного кон­тролю у сфері охорони й використання лісів в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. Науковий вісник публічного та приватного права.

2016. №6. Т. 1.С. 139-144.

7. Асірян С. Універсальний періодичний огляд, як основний механізм Ради ООН з прав людини. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 46-51.

8. Бабайцева И. К. Экономические функции государства и механизм их реализации в условиях рыночной экономики: дис. ... д-ра экон. наук. Саратов, 2006. 436 с.

9. Бакумов О. С. Правові пропозиції Європейського суду з прав людини щодо прав на вільні вибори: спірні питання практики. Вісник Національ­ної академії правових наук України.2016. № 3 (86). С. 183-193.

10. Бамбізов Є. Є. Інформаційна функція Державної фіскальної служби України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2017. 17 с.

11. Басс Д. Я. Про функції сучасної держави. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.2015. № 1. С.

5-8.

12. Батраченко О. В. Форми правоохоронної діяльності Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку в державі. Форум пра­ва.2016. №2. С. 5-10.

13. Безпалова О. І. Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства. Науковий вісник Міжнарод­ного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.2016. Вип. 20. С. 4-7.

14. Безпалова О. І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Адмі­ністративне право і процес.2013. № 1. С. 81-88.

15. Береза В. Правове регулювання співробітництва України з Європейсь­ким Союзом в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 27-32.

16. Беріша Ф. Взаємозв’язок між суспільством, державою та правом. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 172-184.

17. Белов Д., Жежихова М. Роль і місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 5, ч. 1. C. 19-25.

18. Білозьоров Є. В., Вишковська В. І. Правозахисна функція держави: сут­ність та механізм здійснення в Україні: моногр. Київ: Кандиба Т. П.,

2015. 167 с.

19. Богданевич Т. Є. Тлумачення положень Європейської конвенції з прав людини та рішень Європейського суду з прав людини в діяльності Кон­ституційного Суду України. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 1. С. 52-54.

20. Бодак Н. Местное управление и местное самоуправление в государствах Восточной Европы. Legea si Viata. 2016. № 4, ч. 2. С. 5-9.

21. Булкат М. С. Теоретико-правові питання зовнішніх функцій сучасної держави: моногр. Київ: Логос, 2014. 179 с.

ТІ. Буркальцева Д. Д. Економічна безпека підприємництва в Україні: фун­кції у системі економічної безпеки держави та інституціональні переш­коди забезпечення. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федера­ції профспілок України.2013. № 1.

С. 35-40.

23. Варич О. Г. Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тен­денції розвитку в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 22 с.

24. Веклич В. О. Функція держави щодо забезпечення й захисту прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ,

2013. 16 с.

25. Вернигора В. В. Поняття, структура та особливості адміністративно- правового статусу військових формувань України під час особливого періоду. Науковий вісник публічного та приватного права.2017. № 4. С. 97-102.

26. Виговська Н. Г. Контрольні функції держави в умовах глобалізації еко­номіки. Наукові праці НДФІ.2008. Вип. 3. С. 100-107.

27. Волинець В. Правове забезпечення державної підтримки науки, освіти і культури в Україні. Юридична Україна.2013. № 3. С. 9-15.

28. Волинець В. Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави. Юридична Україна.2013. № 5. С. 4-10.

29. Волинець В. Соціальна функція держави і соціальна політика: правові проблеми реалізації. Юридична Україна.2012. № 9. С. 15-23.

30. Воронцов В. А. Конституційно-правовий статус Національного банку України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. Спеціа­льний випуск, ч. 1. С. 34-36.

31. Гаврилюк Р. Чому в Україні не відбулась Оголошена Революція у сфері прав людини? Право України.2016. № 6. С. 35-43.

32. Гвасалія Д. С. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави: ав­тореф. дис. ... канд. екон. наук. Донецьк, 2014. 19 с.

33. Головненко М. Ф. Культурна функція сучасної держави: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 19 с.

34. Городецька І. А. Сутність адміністративно-правового регулювання сус­пільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тварин­ного світу. Форум права.2016. № 1. С. 60-66.

35. Грицай Т. Захист суспільної моралі як функція сучасної держави: тео- ретико-правові аспекти: моногр. Київ: Правова Єдність, 2016. 215 с.

36. Гусарев С. Д. Становлення та розвиток внутрішніх функцій сучасної держави: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2007. 24 с.

37. Дембіцька С. Л. Профілактика правопорушень як спосіб встановлення та зміцнення правопорядку в суспільстві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 1. Т. 2. С. 107-110.

38. Дзевелюк М. В. Традиції та новації в розвитку функцій сучасної держа­ви: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2017. 20 с.

39. Діденко Є. Впровадження та застосування міжнародного співробітницт­ва в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4, ч. 2. С. 99-103.

40. Діденко С. В. Адміністративно-правовий статус національної поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 3. С. 88-92.

41. Діденко С. В. Методи адміністративної діяльності публічної адміністра­ції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруден­ція.2016. Вин. 20. С. 46-49.

42. Дубняк М. Законодательное регулирование информационного взаимо­действия в местном самоуправлении европейских стран. Legea si Viata.

2017. №4, ч. 2. С. 31-35.

43. Дулиба Е. Теоретико-правовые основы исследования фискальной фун­кции государства: доктринальные аспекты. Legea si Viata. 2018. №3, ч. 2. С. 40-43.

44. Дученко А. Ю. Свобода слова в Україні: стан, гарантії, перспективи. Журнал східноєвропейського права.2017. № 39. С. 54-58.

45. Євенко Д. В. Конституційно-правове забезпечення оборонної функції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Маріуполь, 2014. 20 с.

46. Жаровська І. М., Грень Н. М. Реалізація права людини на справедливий суд. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 5. С. 3-6.

47. Заросило В. Щодо формування сучасного сприйняття прав людини. Вер­ховенство Права.2017. № 1 (30). С. 20-23.

48. Ільницький М. С. Референдум як форма безпосередньої демократії в Україні. Форум права.2016. № 3. С. 103-105.

49. Ільницький О. В. Проблеми правового регулювання фінансової системи України в умовах дії спеціальних адміністративно-правових режимів.

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 1. Т. 1. С. 79-85.

50. Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 5. С. 78-87.

51. Іщенко В. В. Класифікація адміністративних правопорушень у сфері оподаткування: доктринальні підходи. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 142-145.

52. Касмінін О. Актуальні питання захисту права на працю та права на соці­альний захист громадян Конституційним Судом України. Вісник Кон­ституційного Суду України.2016. № 4-5. С. 123-131.

53. Кіктенко О. В. Контрольна функція державного регулювання фондово­го ринку України: моногр. Запоріжжя: КПУ, 2013. 307 с.

54. Кіріка Д. В. Вплив місцевого самоврядування на демократичну трансфо­рмацію державної влади в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 3. С. 32-36.

55. Козьміних А. В. Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної функції громадянського суспільства: автореф. дис. ... канд. політ, наук. Одеса, 2008. 17 с.

56. Коломоєць О. В. Митна функція сучасної української держави: загаль­нотеоретичне дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса,

2014. 20 с.

57. Конопелько О. В. Особливості формування ідеологічної функції сучас­ної держави: постановка проблеми. Право і Безпека.2013. № 1 (48). С. 18-23.

58. Костицький В. В. Захист суспільної моралі як функція сучасної держа­ви: моногр. Київ; Дрогобич: Коло, 2013. 171 с.

59. Костова Н. Доступ до публічної інформації: порівняльний аналіз україн­ського законодавства і країн Європейського Союзу. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2, ч. 2. С. 88-92.

60. Костюченко Я. На шляху до ефективної імплементації угоди про асоціа­цію між Україною та Європейським Союзом: українські перспективи. Evropskypoliticky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 38-45.

61. Котляренко О. Військова служба правопорядку - суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави.

Вісник Національної академії проку­ратури України.2013. № 1. Є. 116-121.

62. Коцюба Р. О. Гарантування прав людини в контексті імперативів кон­ституційного забезпечення ядерної безпеки. Науковий вісник Міжнарод­ного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.2016. Вип. 24. Є. 29-33.

63. Кошіль Н. М. Кодифікація в статутах актів місцевих рад із питання учас­ті населення в здійсненні місцевого самоврядування. Актуальні пробле­ми вітчизняної юриспруденції.2016. № 5. Є. 16-19.

64. Кравченко В. В. Контрольно-наглядові функції вищих органів держав­ної влади України: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2014. 20 с.

65. Кравчук М. Ю. Правовий аналіз етапів становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 1. Є. 67-69.

66. Кузенко У. І. Політична функція держави та її реалізація в Україні: ав­тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Івано-Франківськ, 2018. 20 с.

67. Курусь Т. В. Стан дослідження проблеми нормотворчої діяльності орга­нів державної влади та місцевого самоврядування. Порівняльно- аналітичне право.2016. № 3. С. 21-24.

68. Кучма К. С. Правова основа надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. Юридичний науковий електронний жур­нал.2016. №3. С. 92-95.

69. Лапина М. А. Информационная функция государства в сети Интернет. Информационное право.2013. № 4. С. 11-15.

70. Легеза Ю. О. Забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей України. Прикарпатсь­кий юридичний вісник.2017. № 2. С. 75-78.

71. Лизунова О. Международно-правовые основы информационного обес­печения выборов. Legea si Viata. 2016. № 10, ч. 2. С. 62-64.

72. Лисеный Е. В. Механизм влияния современных особенностей процесса глобализации на экономические функции государства. Наука й еконо­міка.2015. Вип. 1. С. 147-153.

73. Литвин І. І. Зміст адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 2. С. 93-96.

74. Лопата О. Зміст, завдання та форми міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності. Visegrad Journal on Human Rights.

2016. №3.C. 97-102.

75. Ляшенко H. Предмет рішень Європейського Суду з прав людини. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 3. vydani. С. 27-32.

76. Магута Р. М. Активізація контрольної функції держави в умовах фінан­сової нестабільності: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2015. 19 с.

77. Межевська Л. В. Правове регулювання відсторонення від роботи осіб, які виконують функції держави: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Кри­вий Ріг, 2017. 17 с.

78. Мельниченко В. Л. Податкова функція сучасної держави: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2012. 228 с.

79. Миколайчук А. Правовое обеспечение статуса работников, совмещаю­щих работу с обучением: опыт зарубежных стран. Legea si Viata. 2017. № 2, ч. 2. С. 77-80.

80. Мисюк Ю. I. Право на здобуття вищої освіти осіб з особливими потре­бами. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. Т. 1. С. 13-15.

81. Митник О. В. Питання вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини у зв’язку з конституційними перетвореннями в Україні. Порів­няльно-аналітичне право.2016. № 1. С. 70-74.

82. Мотиль І. І. Основні внутрішні функції Української держави: моногр. Київ: Аванпост-прим, 2008. 184 с.

83. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: моногр. Харків: Право, 2009. 600 с.

84. Наливайко Л. Р. Культурна функція української держави. Науковий віс­ник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 1. С. 58-67.

85. Наливайко Л. Р. Політична функція Української держави. Вісник Запо­різького юридичного інституту Дніпропетровського державного уні­верситету внутрішніх справ.2011. № 1. С. 146-158.

86. Наливайко Л. Р., Беляева М. В. Політична функція Української держа­ви: теоретико-правові та конституційно-правові засади: моногр. Київ: Хай-Тек Прес, 2013. 316 с.

87. Наливайко О. І. Правові засади політичної функції сучасної Української держави. Науковий вісник Дніпропетровського державного універси­тету внутрішніх справ.2011. № 4. С. 4-13.

88. Нечипорук Ю. М. Інформаційна сфера як об’єкт адміністративної науки. Порівняльно-аналітичне право.2017. №2. С. 128-131.

89. Нижник О. С. Адміністративно-правове закріплення системи суб’єктів державної регіональної політики у сфері вищої освіти. Актуальні про­блеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 3. С. 106-109.

90. Овакімян М. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 2, ч. 1. С. 151-156.

91. Онопенко П. В. Правоохоронні функції держави України: моногр. Київ: Варта, 2003. 128 с.

92. Остапенко В. В. Право власності у рішеннях Конституційного Суду України. Форум права.2016. № 3. С. 186-193.

93. Панов В. М. Адміністративно-правове забезпечення реалізації органами прокуратури України правозахисної функції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 19 с.

94. Панькова 3. Л. Правове положення органів, які здійснюють надання ад­міністративних послуг у сфері економіки. Держава та регіони.2017. № 1.С. 69-72.

95. Примаков К. Ю. Адміністративно-правове регулювання масової інфор­мації регіональної та місцевої сфери розповсюдження в Україні. Держа­ва та регіони.2017. № 1. С. 73-78.

96. Пучкова В. Особенности реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь для иностранных граждан. East European Science Journal. 2016. № 9, ч. 2. С. 119-122.

97. Рабінович С., Панкевич О. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування. Віс­ник Конституційного Суду України.2015. № 5. С. 97-111.

98. Ренькас Т. Перспективи розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України. East European Science Journal. 2016. № 11, ч. 2. С. 130-136.

99. Рогатюк О. В. Трансформація економічної функції держави в ринковій економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Запоріжжя, 2016. 20 с.

100. Сидор І. П. Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансу­вання. Наукові записки Національного університету «Острозька ака­демія». Серія: Економіка.2013. Вип. 24. С. 123-127.

101. Синицин П. Практика Європейського Суду з прав людини як норматив­но-ціннісний орієнтир у діяльності Конституційних Судів. Evropsky politicly and law diskurz. 2017. Svazek 4., 1. vydani. С. 54-59.

102. Скапоущенко О. Роль та місце електронного адміністрування податків у системі адміністрування податків в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 3. C. 179-184.

103. Слабко C. M. Правове забезпечення та особливості реалізації прав осіб з інвалідністю. Юридичний науковий електронний журнал.2017. № 6. С. 44-46.

104. Тептюк Є. П. Конституційне закріплення юридичних гарантій права на доступ до публічної інформації в Україні. Юридичний науковий елект­ронний журнал.2017. № 6. С. 58-61.

105. Ткаченко О. В. Форми адміністративної діяльності публічної адмініст­рації Національної гвардії України. Науковий вісник публічного та при­ватного права.2016. № 6. Т. 2. С. 48-51.

106. Турута О. В. Становлення і розвиток ідеї прав і свобод людини в Укра­їні. Право і суспільство.2015. № 4 (2). С. 21-27.

107. Федоров В. А. Боргова функція сучасної держави: моногр. Одеса: Гель- ветика, 2017. 176 с.

108. Ференс Б. Україна - ЄС. Подальші перспективи. Верховенство Права.

2017. №2. (27) С. 71-73.

109. Хорішко Л. Інституціоналізація політичної еліти: структурно- функціональні аспекти. Evropsky politicky and law diskurz. 2017. Svazek4., 2. vydani. С. 150-154.

ПО. Чапля О. В. Організаційно-правова форма місцевого самоврядування. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 1. С. 82-85.

111. Чиж І. С. Проблеми удосконалення механізмів забезпечення конститу­ційного права на поширення інформації. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 75-78.

112. Чистоколяний Я. В. Права і свободи людини в конституційному праві України та Європейського Союзу: порівняльний аспект. Актуальні про­блеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 2. С. 43-46.

113. Шатіло В. А. Теоретичні проблеми конституційного механізму держав­ної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчиз­няний і світовий досвід): моногр. Київ: Юридична думка, 2017. 363 с.

114. Шмідт Г. Стандарти справедливого судового розгляду в адміністратив­ному судочинстві згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Право України.2016. № 2. С. 12-15.

115. Шоптенко С. С. Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності пра­воохоронних органів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 5. С. 91-95.

116. Щирба М. Ю. Доступність охорони здоров’я як вагомий принцип право­вого статусу пацієнтів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.2016. Вип. 21. С. 10-12.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 2. Микрополе «Речевая деятельность»
 3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 5. Смешивание исходных материалов
 6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 7. Основные результаты и выводы
 8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 10. Сведения об авторах
 11. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике