<<
>>

Спеціалізована література:

1. Amaut V. Competenta legislative a parlamentului si limitele acesteia. Legea si Viata. 2017. № 9, ч. 1. С. 22-28.

2. Camat T., Рора С. Consideratii teoretice privind guvemarea, regimul politic si regimul de guvemare.

Legea si Viata. 2017. № 5, ч. 1. С. 4-10.

3. Costachi G. Democra(ia - cond⅛e indispensabila afirmarii societa(ii civile §i a cetateanιιlιιi in statul de drept. Верховенство Права, r2∂∖rl. № 1. (30). С. 43-47.

4. Cuculescu A. Democratia - principiu intrinsec instituirii organelor puterii in stat. Legea si Viata. 2016. № 3, ч. 2. C. 41-46.

5. Goncharova Y. International legal endorsement of gender equality principle and its contribution to the democratic society development. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2, ч. 2. C. 29-34.

6. Jankurova A. Efektivna verejna sprava. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. №4, 4.2. C. 7-12.

7. Maiko T. Democratic aspects of Ukrain legislation on local democracy institutions. Evropsly politicly and law diskurz. 2017. Svazek 4., 2. vydani. C. 155-158.

8. Moldovean B. Mecanismul puterii in stat: istorie §i actualitate. Legea si Viata. 2016. № 11,4. 1.C. 51-53.

9. Morhun A. Scientific comprehension of ways of researching political regime in Ukraine: modem tendencies. Evropsky politicly and law diskurz. r2∂∖rl. Svazek4., 5. vydani. C. 68-75.

10. Ondrova D. Public administration, ethical integration and globalization. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4, ч. 1. C. 22-30.

11. Sidorenko N. Conceptual foundations of modelling of the institution of public service. Legea si Viata. 2017. № 1, ч. 2. C. 162-165.

12. Агафонова H. В. Президент України як суб’єкт конституційної реформи і гарант додержання Конституції України. Актуальні проблеми вітчиз­няної юриспруденції.2016.

№ 4. С. 12-17.

13. Алебастрова И. А. Территориальное деление и территориальное устрой­ство публичной власти в государстве: основные модели. Lex Russica. 2012. № 5. С. 925-937.

14. Афанасьев К. К. Адміністративний договір як форма державного управ­ління (теоретико-правовий аспект): дне. ... канд. юрид. наук. Луганськ, 2002. 191 с.

15. Байрачная Л. Политическая власть и легитимность: к вопросу о соотно­шении. Legea si Viata. 2017. № 8, ч. 2. С. 8-12.

16. Баликіна Л. I. Парламентаризм - система політичної організації держа­ви. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 2. С. 100-106.

17. Барабаш Ю. Президент у змішаних республіках: деякі питання консти­туційно-правової теорії та практики. Право України.2012. № 8. С. 93-99.

18. Барикова А. Роль парламента и публичной администрации в процессе систематизации права электронных коммуникаций. Legea si Viata. 2016. №4, ч. З.С. 2-5.

19. Березенко В. В. Правовий режим державного кордону України: конститу­ційно-правові аспекти регулювання та захисту: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2017. 21 с.

20. Бєлєвцева В. В. Організаційно-правове забезпечення адміністративно- правових режимів у сфері державної безпеки України: моногр. Харків: Право, 2013. 349 с.

21. Біла-Кисельова А. Від антидемократичних тенденцій до сучасної конце­пції прав людини в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 1. C. 43-48.

22. Бойко Ю. ∏. Федерализм как принцип государственного устройства: во­просы теории. Евразийский юридический журнал.2013. № 1. С. 78-81.

23. Бондарева К. В. Теоретичне питання визначення основних суб’єктів процесу правової інституціоналізації політичних режимів. Науковий віс­ник публічного та приватного права.2016. № 3. С. 3-8.

24. Бондарева К. Трансформації права та його інститутів у тоталітарних по­літичних режимах. Юридична Україна.2012. № 10. С. 11-18.

25. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики: моногр. Запоріжжя: Дике поле, 2005.

540 с.

26. Волощук О. Т. Причини бікамералізму. Бюлетень Міністерства юсти­ції України.2013. № 3. С. 35-44.

27. Вороніна К. Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту: дис. ... канд. політ, наук. Київ, 2011. 244 с.

28. Гавриленко В. В. Державний суверенітет як політико-правова категорія: підходи до визначення та інтерпретації. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1.С. 15-18.

29. Генадій Ш. Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення. Вісник Львівського університету. Серія: Філо­софсько-політологічні студії.2014. Вип. 5. С. 329-338.

30. Георгієвський Ю. Оптимізація співвідношення деконцентрацїї та децен­тралізації як вимога конституційної модернізації. Вісник Конституцій­ного Суду України.2016. № 4-5. С. 118-122.

31. Гончаренко В. Бікамералізм у контекст конституційної реформи в Укра­їні. Вісник Академії правових наук України.2012. № 3. С. 67-77.

32. Гончаренко В. Склад верхньої палати бікамерального парламенту (істо- рико-правовий аспект). Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 3. С. 48-55.

33. Грабіна Г. Субкультура влади в сучасній Україні: особливості ціннісно­го коду президентів. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 1. vydani. С. 130-135.

34. Гречко О. Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст. Юридична Україна.2015. № 6. С. 17-23.

35. Грибовський Б. О. Еволюція юридичного контролю: інституційно- функціональний аспект. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 1. С. 18-21.

36. Грицай І. О. Загальнотеоретичний аналіз гендерного збалансування в національних парламентах. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 6. С. 3-7.

37. Грицай І. Ретроспектива та сучасний зміст паритетної демократії: теоре- тико-правовий аспект. Верховенство Права.2017. № 3. (30). С. 44-50.

38. Гультай М. Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов’язкової складової демократичного державного устрою.

Вісник Кон­ституційного Суду України.2015. № 3. С. 97-115.

39. Данелія О. С. До питання захисту політичних прав юридичної особи в Європейському суді з прав людини. Науковий вісник публічного та при­ватного права.2016. № 1. Т. 1. С. 18-26.

40. Дроботова Т. Б. Державно-правовий режим в Україні: зміст, ознаки і ос­новні тенденції розвитку: дис.... канд. юрид. наук. Острог, 2011. 205 с.

41. Дубняк М. Зміцнення прямої демократії на місцевому рівні шляхом удо­сконалення правового регулювання інформаційної взаємодії. Evropsky politicky and law diskurz. 2017. Svazek 4., 3. vydani. С. 109-117.

42. Єрмакова Г. С. Проблема взаємовідносин і трансформації права, релігії та держави: історіографічний аналіз і перспективи теоретичного дослі­дження. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 6. С. 8-12.

43. Жуков Є. В. Теоретико-методологічні засади розуміння форми державно­го устрою в добу інформатизації. Вісник Маріупольського державного уні­верситету. Серія: Право.2013. № 5. С. 196-201.

44. Задорожня Г. В. Правосуб’єктність глави держави: конституційно- правовий аспект. Бюлетень Міністерства юстиції України.2015. № 7. С. 49-57.

45. Звоздецька І. В. Правові ознаки парламентських процедур. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 2. С. 35-38.

46. Искужин Р. К. К вопросу о дуализме федерализма: традиции и инстру­ментарии. Евразийский юридический журнал.2012. № 11. С. 122-125.

47. Ільницький М. С. Референдум як форма безпосередньої демократії в Україні. Форум права.2016. № 3. С. 103-105.

48. Коваль О. Я. Підходи до розуміння легітимності влади в історії політич­них і правових учень. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 5. С. 21- 24.

49. Коваль О. Я. Проблеми легітимності влади в сучасному інформаційному суспільстві. Прикарпатський юридичний вісник.2016. № 5. С. 11-15.

50. Коваль О. Я. Співвідношення понять «легітимність», «легальність» та «легалізація». Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 6. Т. 2. С. 7-10.

51. Козак Ю.-М.

Р. Правові засади легітимації державної влади в Україні. Порівняльно-аналітичне право.2017. № 2. С. 15-19.

52. Колінко Я. А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий ре­жим: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2011. 20 с.

53. Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми прав­ління як засіб поновлення конституційного ладу. Вісник Конституцій­ного Суду України.2015. № 4. С. 103-109.

54. Кормич А. Виклик Національної безпеки сучасної держави: Український погляд. Evropsky politicly and law diskurz. 2016. Svazek3., 2. vydani. С. 102-106.

55. Кормич Л. Демократизація - базовий компонент трансформаційних про­цесів в сучасній Україні. Evropsky politicly and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. C. 185-189.

56. Косінов C. Міжнародний контроль як засіб забезпечення внутрішньоде­ржавної демократії. Право України.2015. № 5. С. 139-148.

57. Кравченко Т. А. Права людини як основний критерій легітимності дер­жавної влади. Науковий вісник публічного та приватного права.2017. №4. С. 13-17.

58. Крыжановская А. Соотношение принципа гласности с другими принци­пами организации деятельности Президента Украины. Legea si Viata. 2016. №7, 4.2. С. 70-73.

59. Кублік К. Ю. Політичні механізми взаємовідносин регіональних та місце­вих влад в умовах унітарної держави: дис. ... канд. політ, наук. Дніпропет­ровськ, 2012. 237 с.

60. Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна «імперія» у науковому дискурсі. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку.

2015. Вин. 27. С. 28-32.

61. Куфтирєв П. В. Електронна демократія як особлива форма державно- політичного режиму. Порівняльно-аналітичне право.2017. № 1. С. 34- 38.

62. Литвинов О. М. Республіканська форма правління як засада конститу­ційного ладу України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2014. 20 с.

63. Лучко М. О. Поняття та сутності децентралізації публічної влади. Нау­ковий вісник публічного та приватного права.2017.

№ 3. С. 29-34.

64. Лясковець О. В. Парламент - орган народного представництва в зарубі­жних країнах. Право і суспільство.2015. № 4 (1). С. 13-17.

65. Магновський І. И. Особливості референдної демократії в Україні: кон­ституційно-правовий аспект. Прикарпатський юридичний вісник.2017. № 3. С. 22-26.

66. Мазуренко А., Колесник С. Правотворческая форма антикоррупционной политики в условиях децентрализации государственной власти. Sciences of Europe. 2016. № 2, ч. 2. С. 131-133.

67. Макаренко Л.О. Демократія як явище правової дійсності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ 2016. 20 с.

68. Манташян М. Політико-правові засади політичної стабільності у нових демократіях. Evropsky politicky and law diskurz. 2017. Svazek 4., 3. vydani. C. 88-93.

69. Мартишок P. «Суперпрезидентська республіка»: конституційно-правова оцінка феномену та досвід пострадянських країн. Право України.2013. № 7. С. 252-262.

70. Мартинюк Р. Змішана республіка - напівпрезидентська форма правлін­ня? Право України.2018. Вип. 1. С. 172-183.

71. Марченко М. В. Конституційно-правова природа права вето глави дер­жави. Форум права.2017. № 4. С. 141-146.

72. Меженська О. Наслідки державного перевороту: минуле та сучасність. Evropskypoliticky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 4. vydani. С. 132-137.

73. Михайлов М. Б. До питання про принципи безпосередньої демократії. Порівняльно-аналітичне право.2016. № 5. С. 82-84.

74. Мкртумян А. Р. Конституционно-правовой статус автономных образо­ваний в современных государствах с различной формой государственно­го устройства. Административное и муниципальное право.2012. № 4. С. 19-24.

75. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: мо- ногр. Харків: Право, 2009. 600 с.

76. Новиков О. В., Черніков Д. Ю. Політичний режим як характерна ознака суспільства. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 5. С. 24-27.

77. Омелян С. Гарантії реалізації принципу незалежності конституційного правосуддя у демократичних державах. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1, ч. 2. C. 155-160.

78. Орзіх M. Президентська республіка - різновид республіканської форми правління. Право України.2009. № 10. С. 72-77.

79. Орловська І. Г., Фаст О. О. Значення принципу верховенства права для сучасного демократичного суспільства. Порівняльно-аналітичне право.

2016. №2. С. 30-33.

80. Остапенко О. Г. Децентралізація чи федералізація - оптимальний шлях реформування публічної влади в Україні. Юридичний науковий елект­ронний журнал.2016. № 4. С. 26-29.

81. Остапенко О. Г. Реалізація Україною політичних цілей угоди про асоці­ацію. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. № 5. С. 28- 31.

82. Піонтковська О. О. Проблематика процесу децентралізації державної влади і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Журнал східноєв­ропейського права.2018. № 46. С. 207-216.

83. Процюк І. В. Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламе­нтських монархіях. Проблеми законності.2012. Вип. 120. С. 3-13.

84. Пушкарев С. В. Нетипичные формы республик с президентской систе­мой правления. Современное право.2012. № 7. С. 16-19.

85. Ременяк О. Децентрализация публичной власти в украинской правовой мысли новейшего времени. Legea si Viata. 2017. № 11, ч. 2. С. 134-137.

86. Речицький В. До питання про конституційно-правові гарантії народного суверенітету в Україні. Вісник Конституційного Суду України.2016. №4-5. С. 168-177.

87. Скріль С. Конституційні принципи реформування політичних систем країни Центральної та Східної Європи. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek 3., 2. vydani. С. 33-37.

88. Слинько Т. Эволюция права на свободу слова: сравнительно-правовой аспект. Legea si Viata. 2017. № 9, ч. 2. С. 110-114.

89. Сухонос В. В. Сутність та функції авторитарного державного режиму в умовах переходу до демократії (теоретико-методологічний аналіз): дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2000. 185 с.

90. Толстенко В. «Форма держави» і «форма правління»: проблема співвід­ношення понять у державно-правовій теорії. Юридична Україна.2013. № 10. С. 23-31.

91. Топчій В. В. Межі державного суверенітету: теорія та практика. Прикар­патський юридичний вісник.2016. № 1. С. 78-81.

92. Федоренко В. Л. Парламенти і парламентаризм - пріоритетний напрямок конституційно-правових досліджень в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України.2013. № 5. С. 129-133.

93. Фрицький Ю. О. Сутність влади як філософсько-правової категорії. Нау­ковий вісник публічного та приватного права.2017. № 4. С. 23-29.

94. Цуркан-Сайфуліна Ю. Аксіологія права і аксіологія влади: філософсько- правовий аспект. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek3., 3. vydani. С. 53-60.

95. Чепульченко Т. О. Демократичні цінності: теоретико-правовий аспект. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. Спеціальний ви­пуск, ч. 2. С. 35-39.

96. Черняк Є. В. Зміна форми правління як мета конституційних перетво­рень: порівняльно-правовий аспект. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2017. Спеціальний випуск, ч. 2. С. 40-43.

97. Члевик О. Особливості свободи як принципу конституційного ладу. Віс­ник Конституційного Суду України.2015. № 2. С. 55-65.

98. Чорнолуцький Р. Особливості нормопроектної діяльності Президента України: питання теорії і практики. Evropsky politicky and law diskurz. 2016. Svazek3., 5. vydani. С. 48-56.

99. Шаповал В. Парламент як представницький орган. Право України.2015. №3. С. 114-134.

100. Шестопалова Л. М. Форма державного устрою як матриця соціального розвитку. Форум права.2014. № 1. С. 526-531.

101. Шкабко С. I. Форма правління як елемент форми держави та основа ка­тегорія державознавства. Право і суспільство.2015. № 4, ч. 4. С. 49-54.

102. Шустакевич П. Доступ до публічної інформації як інструмент розвитку демократії в контексті європейських та польських нормативно-правових актів. Право України.2016. № 2. С. 140-148.

103. Яковлев А. Принцип разделения государственной власти и его обеспе­чение в конституционном процессе современной Украины. Legea si Viata. 2016. № 11, ч. 2. С. 164-168.

104. Якуніна А. О. Дослідження трасформаційних процесів у системі держа­вних режимів України та світу. Право і суспільство.2015. № 4, ч. 3. С. 72-79.

105. Ясинська В. С. Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення демократичного політичного режиму: дис. ... канд. політ, на­ук. Київ, 2004. 186 с.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 2. Микрополе «Речевая деятельность»
 3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 5. Смешивание исходных материалов
 6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 7. Основные результаты и выводы
 8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 10. Сведения об авторах
 11. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 12. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 13. О понятии финансового опциона
 14. § 2. Понятие и функции нотариата
 15. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 16. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 17. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 18. 56. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.
 19. Микрополе «Умственные способности»