<<
>>

Спеціалізована література:

1. Nalyvayko L. The principle of state sovereignty in terms of globalization processes. International Journal of Experimental Education. 2012. № 12. C. 33-35

2. Rak S. The official negligence: comparative and legal analysis of legislation of Ukraine, the Republic of Moldova and the Republic of Latvia.

Legea si Viata. 2018. № 3, ч. 2. C. 135-138.

3. Бадгасарян С. Д. Генезис института государства: геополитические про­цессы и личность: моногр. Саратов: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2014. 333 с.

4. Барабаш Ю. Президент у змішаних республіках: деякі питання консти­туційно-правової теорії та практики. Право України.2012. № 8. С. 93-99.

5. Беззубко Б. І. Вдосконалення державних механізмів стратегічного пла­нування соціально-економічного розвитку територій: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Маріуполь, 2017. 20 с.

6. Белов А. В. Международно-правовые аспекты двойного гражданства: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002. 192 с.

7. Бережанський Г. І. Співвідношення легітимності та легальності держав­ної влади: теоретико-правовий аспект. Бюлетень Міністерства юстиції України.2015. № 7. С. 36-42.

8. Бредихин А. Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: моногр. Москва: ИНФРА-М, 2012. 127 с.

9. Галаган Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012 рр.): фор­мування та взаємодія: моногр. Київ: [б. в.], 2013. 174 с.

10. Гапотій В. Д. Інформаційне суспільство та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Дніпропетровського дер­жавного університету внутрішніх справ.2012. № 2. С. 24-32.

11. Гаращук І. Теоретичні основи феномена публічної влади у сфері місце­вого самоврядування. Юридична Україна.2015. № 1. С. 10-17.

12. Геец В. Модернизация в системе «общество - государство - экономика». Журнал европейской экономики.2014. Т. 13. № 2. С. 119-131.

13. Герилів Д. Ю. Загальнотеоретична характеристика інтегративного під­ходу до типології держави.

Науковий вісник Міжнародного гуманітар­ного університету. Серія: Юриспруденція.2013. Вип. 6-1 (1). С. 12-15.

14. Герилів Д. Ю. Типологія держави: теоретико-правове дослідження: мо- ногр. Львів: ПАІС, 2016. 191 с.

15. Головатий С. Тріада європейських цінностей - верховенства права, де­мократія, права людини - як основа українського конституційного ладу (частина третя: права людини). Право України.2015. № 1. С. 13-92.

16. Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації. Право України.2014. № 9. С. 147-154.

17. Гаровська І. М. Правова природа державної влади: теоретико-правове дослідження: моногр. Львів: СПОЛОМ, 2013. 533 с.

18. Жовтобрюх М. Делегітимація соціальної держави в неолібералізмі М. Ноціка. Підприємництво, господарство і право.2012. № 11. С. 18-21.

19. Забейворота Т. В. Модернізація системи державного управління в умо­вах децентралізації влади: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Хар­ків, 2017. 20 с.

20. Заєць А. Концепції правової держави та верховенства права в українсь­кій правовій доктрині. Право України.2013. № 9. С. 243-269.

21. Зварич Р. В. Національна держава: поняття, ознаки, функції: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 214 с.

22. Изотова Е. Н. Институт гражданства как основополагающий элемент правового статуса личности и взаимоотношений между гражданством и государством. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки.2013. № 3. С. 49-53.

23. Клинченко О. В. Сутність і особливості унітарного та федерального державно- територіального устрою: політологічний аналіз: дис. ... канд. політ, наук. Київ, 1996. 185 с.

24. Ковтун В. І. Гарантії державного суверенітету України: конституційні аспекти: моногр. Харків: Фактор, 2014. 214 с.

25. Колєснік Т. Є. Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими ор­ганами державної влади в Україні. Право і суспільство.2015. № 3, ч. 3. С. 14-21.

26. Колінко Я. Регіоналізація як принцип побудови територіальної організа­ції публічної влади в країнах Європи.

Юридична Україна.2015. № 1. С. 18-22.

27. Колодій А. Громадянське суспільство: доктрина та вітчизняна практика. Право України2013. № 9. С. 270-282.

28. Конотопцев О. С. Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління: дис. ... канд. наук з держ. упр. Хар­ків, 2003. 207 с.

29. Косінов С. Народ як первинний суб’єкт здійснення контролю над публі­чною владою. Право України.2013. № 10. С. 178-184.

30. Кравчук В. М. Механізм реалізації народного контролю в організації й діяльності органів державної влади. Право і суспільство.2015. № 4, ч. 1. С. 85-90.

31. Кривенкова Н. В. Нематериальная международно-правовая ответствен­ность государств: моногр. Москва: Юрлитинформ, 2015. 179 с.

32. Куян І. А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно- правовий аспект: моногр. Київ: Академія, 2013. 558 с.

33. Лазарев В. В. Основні етапи становлення і розвитку процедур з питань громадянства. Право і суспільство.2015. № 2. С. 171-178.

34. Лазарев В. В. Юридична природа і ознаки громадянства України. Науко­вий вісник Херсонського державного університету.2016. № 1. С. 68-70.

35. Лафітський В. Правова держава і фактори її розвитку в порівняльно- правовому вимірі. Право України.2013. № 3-4. С. 169-182.

36. Литвин І. Історико-правові аспекти становлення публічної влади на міс­цевому рівні в Україні. Підприємництво, господарство і право.2013. №6. С. 67-71.

37. Мамутов В. К. Економічний суверенітет держави та напрями його пра­вового забезпечення: моногр. Донецьк: Юго-Восток, 2012. 405 с.

38. Мануілова К. В. Традиція децентралізації публічної влади України: від розпізнавання до конструювання: моногр. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. 331 с.

39. Мартинюк Р. «Суперпрезидентська республіка»: конституційно-правова оцінка феномену та досвід пострадянських країн. Право України.2013. № 7. С. 252-262.

40. Матвієнко А. С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна: автореф. дис. ...

д-ра політ, наук. Ки­їв, 2015. 32 с.

41. Матвієнко А. С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна: моногр. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. 376 с.

42. Медведчук В. Державотворчій потенціал федеративної трансформації України: конституційно-правові аспекти. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 2 (73). С. 98-107.

43. Медведчук В. Доктринальна модель побудови федеративної держави: українська ретроспектива і сучасність. Право України.2013. № 9. С. 289- 305.

44. Миколайчук М. М. Діагностика соціально-економічного розвитку тери­торії як елемент механізму державного управління: дис. ... канд. наук з держ. упр. Одеса, 2004. 268 с.

45. Мішина Н. Проблеми доктринального супроводження розвитку консти­туційної юстиції в Україні. Вісник Конституційного Суду України.2015. №4. С. 122-126.

46. Нагорняк Т. Л. Брендинг території як державна та регіональна політика: моногр. Донецьк: Ноулідж, Донец, від-ня, 2013. 359 с.

47. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: моногр. Харків: Право, 2009. 600 с.

48. Наливайко Л. Р. Політична функція Української держави: теоретико- правові та конституційно-правові засади: моногр. Київ: Хай-Тек Прес, 2013.316 с.

49. Наливайко Л. Р. Поняття та основні ознаки функцій держави. Правова держава.2005. Вип. 16. С. 177-191.

50. Нарутто С. В. Территориальные аспекты государственного суверените­та. Lex Russica. 2012. № 6. С. 1225-1231.

51. Настюк А. А. Роль князівської влади у процесі державотворення Київсь­кої Русі в IX - на початку XII ст.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ки­їв, 2015. 20 с.

52. Ніколаєнко Т. Б. Звичаєве право скіфської держави. Бюлетень Мініс­терства юстиції України.2014. № 8. С. 51-57.

53. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям су­часного правознавства. Право України.2010. № 1. С. 44-49.

54. Оборотов Ю. Современное государство: от образа к реалиям.

Юридич­ний вісник.2014. № 6. С. 6-13.

55. Олексенко Т. М. Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: між конституційним та адміністративним правом. Право і суспільство. 2015. №4, ч. З.С. 37-44.

56. Оніщенко Н. М. Уніфікація як спосіб співвідношення і узгодженості внутрішньодержавного і міжнародного права. Бюлетень Міністерства юстиції України.2015. № 6. С. 48-54.

57. Оніщук М. В. Організація влади в Україні: шляхи конституційного удо­сконалення. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 60. С. 70-79.

58. Оніщук М. Відповідальне правління і народний суверенітет: нотатки до конституційного творення. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 2 (73). С. 115-125.

59. Осипова С. А. Процесе государствообразования в современном мире: особенности протекания и современные риски. Актуальні проблеми по­літики.2015. Вип. 54. С. 229-235.

60. Павлюк Н. В. Організаційно-правовий механізм розвитку публічного управління у контексті децентралізації влади в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Львів, 2018. 20 с.

61. Панкратов В. О. Сутність принципу правової визначеності. Право і сус­пільство.2015. № 5, ч. 2. С. 19-24.

62. Панкулич Л. А. Реформування адміністративно-територіального устрою: досвід держав-членів Європейського Союзу і Україна: автореф. дис. ... канд. політ, наук. Київ, 2013. 20 с.

63. Пашуля Г. Я. Глобалізація як явище, що впливає на формування нового типу держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.2011. Вип. 2. С. 22-31.

64. Петришин О. Демократичні засади правової соціальної держави. Право України.2013. № 8. С. 63-71.

65. Пидкова И. «Парад суверенитетов» историко-правовые аспекты приня­тия декларации о государственном суверенитете Украины. Legea si Viata. 2018. № 3, ч. 2. С. 130-134.

66. Пікуля Т. О. Типологізація держав світу: методологія та класифікація. Збірник наукових праць Національного університету державної подат­кової служби України.2015.

Вип. 1. С. 213-221.

67. Поклонська О. Співвідношення влади й авторитету. Підприємництво, господарство і право.2012. № 12. С. 6-9.

68. Потій М. М. Розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування: моногр. Дніпропетровськ: Серед­няк Т. К., 2015. 186 с.

69. Приходько X. Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу. Вісник Конституційного Суду України.2015. № 2. С. 43-54.

70. Пухтинський М. Проблеми трансформації територіальної організації влади та місцевого самоврядування в контексті розвитку конституційно­го процесу в Україні. Право України.2012. № 8. С. 68-77.

71. Рябошапко Г. X. Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до не­залежної держави: моногр. Львів: Простір-М, 2012. 519 с.

72. Серьогін С. Г. Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми: мо­ногр. Харків: Право, 2010. 272 с.

73. Сіваш О. М. Розвиток українськими і російськими юристами- міжнародниками вчення про державний суверенітет (XVIII - початок XX ст.): дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2010. 204 с.

74. Сіренко В. Про розуміння державної влади як соціальної залежності. Право України.2015. № 5. С. 11-16.

75. Скрипнюк О. Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя. Вісник Національної академії правових наук України. 2015. №1(80). С. 37-44.

76. Скрипнюк О. Сучасна теорія демократії: питання ґенези та дослідження у правовій традиції. Право України.2013. № 8. С. 40-52.

77. Скуратович І. М. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: іс- торико-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2005. 20 с.

78. Смирнов С. В. Суверенитет современного государства в условиях глоба­лизации: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Улья­новск, 2011. 204 с.

79. Смородинський В. Проблема впровадження люстраційних процедур очищення державної влади: європейський і вітчизняний досвід. Право України.2015. № 5. С. 111-120.

80. Софійська І. Д. Ефект консюмеризму в концепції громадянства. Держа­ва і право. Юридичні і політичні науки.2016. Вип. 71. С. 203-214.

81. Співак В. М. Соціальна держава в процесі соціалізації глобалізації: полі­тологічний аспект. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 60. С. 442-449.

82. Ставнійчук А. Місцевий референдум-пріоритетна форма прямої демок­ратії у місцевому самоврядуванні. Юридична Україна.2015. № 6. С. 24- 28.

83. Стеценко С. Соціальна держава: теоретико-методологічні основи дослі­дження. Право України.2014. № 2. С. 252-261.

84. Тарасевич В. Н. Государство: причины возникновения и качественные признаки. Наукові праці Донецького національного технічного універси­тету.2014. №2. С. 17-22.

85. Телятник Л. Логіко-методологічне тлумачення ознак загального поняття держави. Право України.2002. № 9. С. 14-18.

86. Телятник Л. Проблеми розширення логічного обсягу загального поняття держави. Право України.1999. № 9. С. 16-20.

87. Теплюк М. Конституційні основи ефективності державної влади в Укра­їні в умовах здійснення реформ. Право України.2015. № 6. С. 47-53.

88. Толстенко В. Поєднання правових і політичних форм держави в сучас­ній державотворчій практиці. Юридична Україна.2014. № 4. С. 21-28.

89. Толстенко В. Правові форми сучасної держави: теорія і методологія дос­лідження. Юридична Україна.2014. № 2. С. 39-47.

90. Толстенко В. Принцип поділу влади в ґенезі форми сучасної держави. Юридична Україна.2014. № 5. С. 15-21.

91. Толстенко В. Форма держави в системі основ конституційного ладу: проблеми теорії і практики. Право України.2014. № 2. С. 283-290.

92. Тоцкий П. Н. Проблема суверенитета в политико-правовых концепциях галликанизма и французского конституционализма XVII-XVIII вв. Ак­туальні проблеми держави і права.2008. Вип. 40. С. 268-272.

93. Труфен А. О. Місцеві фінанси в сучасних умовах проведення бюджетної децентралізації в Україні: моногр. Запоріжжя: КПУ, 2016. 328 с.

94. Туркіна І. Є. Судова влада в системі державного управління: моногр. Харків: Апостроф, 2012. 201 с.

95. Федина Д. І. Судова влада як конституційно-правова категорія. Право і суспільство.2015. № 5-2, ч. 3. С. 39-45.

96. Федоренко Г. О. Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2000. 173 с.

97. Федущак-Паславська Г. М. Політико-правова ідея суверенітету держав­ної влади та її реалізація в державотворенні України: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2000. 195 с.

98. Филаретов Н. И. Договорные теории происхождения государства и пра­ва в Европе XVII-XVIII вв.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011.22 с.

99. Футулуйчук Д. Д. Участь жандармерії в державному будівництві та за­хисті суверенітету ЗУНР: дис. ... канд. іст. наук. Львів, 2003. 198 с.

100. Халатов А. Р. Суверенитет как государственно-правовой институт: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 168 с.

101. Харченко С. Основні методологічні підходи до типології соціальних держав. Гілея.2013. № 78. С. 382-386.

102. Хаустова М. Глобалізація і її вплив на сутність та соціальне призначення держави. Вісник Національної академії правових наук України.2013. №4 (75). С. 30-41.

103. Хоббі Ю. С. Міжнародно-правова регламентація взаємовідносин Євро­пейського Союзу з державами-членами (проблематика модифікації дер­жавного суверенітету в умовах євроінтеграції): дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011.219 с.

104. Хома Н. М. Нові підходи до розуміння моделей соціальної держави. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 60. С. 455-461.

105. Худолей Д. М. К вопросу о понятии государственного суверенитета. Российский юридический журнал.2012. № 2. С. 35-45.

106. Цесар І. Принципи децентралізації у становленні демократичної держа­ви: правові аспекти забезпечення. Бюлетень Міністерства юстиції України.2010. № 4-5. С. 255-263.

107. Шай Р. Я. Питання типології держави і права з позиції формаційного пі­дходу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Се­рія: Юридичні науки.2015. № 813. С. 175-180.

108. Шатіло В. Політико-правові чинники інституціоналізації поділу держав­ної влади в Україні. Право України.2013. № 5. С. 274-279.

109. Шемшученко Ю. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті підвищення її ефективності. Право України.2015. № 5. С. 28-38.

110. Шемшученко Ю. С. Правове забезпечення державного суверенітету України: моногр. Київ: Юридична думка, 2011. 298 с.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 2. Микрополе «Речевая деятельность»
 3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 5. Смешивание исходных материалов
 6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 7. Основные результаты и выводы
 8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 10. Сведения об авторах
 11. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 12. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 13. О понятии финансового опциона
 14. § 2. Понятие и функции нотариата