<<
>>

Спеціалізована література:

1. Абасов Г. Г. Проблеми визначення та структурні елементи методології дослідження гарантій прав місцевого самоврядування. Юрист України. 2012. № 1-2. С. 29-34.

2. Айтов С. III.

Історична антропологія та пізнавальний потенціал синерге­тики. Гуманітарний журнал.2014. № 1-2. С. 64-67.

3. Андріюк В. В. Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозуван­ня: дис. ... канд. юрид. наук. Івано-Франківськ, 2006. 207 с.

4. Андрусишин Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності українсь­кої держави. Вісник Академії правових наук України.2012. № 4. С. 114- 122.

5. Антонов В. О. Методологія дослідження принципів системи забезпечен­ня національної безпеки України. Держава і право. Юридичні і політич­ні науки.2013. Вип. 62. С. 104-108.

6. Арнаутова Л. П. О. В. Сурілов про призначення та функції теорії держа­ви і права. Актуальні проблеми держави і права.2012. Вип. 67. С. 214- 221.

7. Баймуратов М. О., Львова Є. О., Бабін Б. В. Міжнародний економічний правопорядок: актуальні питання правового регулювання: моногр. Суми: Університетська книга, 2011. 257 с.

8. Баланаєва О. В. Лексико-семантична, словотворча і синтаксична структу­ра сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, українсь­кої, німецької термінологій): автореф. дис. ... канд. філол. наук. Донецьк, 2013.20 с.

9. Баранова Ю. О. Методологічні правила порівняльно-правових досліджень: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 24 с.

10. Батрименко О. В. Методологія дослідження бюрократії як феномену су­спільно-політичного життя. Вісник Київського національного універси­тету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія.2014. Вип. 1. С. 54-57.

11. Белая-Тиунова Л. Г. Служебная карьера в Украине: моногр. Одеса: Фе­никс, 2011. 538 с.

12. Білас І. Г., Білас Ф. І. Трансформація загальної теорії держави і права у сучасну юриспруденцію та її функціональне призначення у формуванні праворозуміння юристів.

Наше право.2015. № 4. С. 5-16.

13. Бобрик В. І. Методологічні підходи до поняття «диференціація» в юри­дичній науці. Приватне право і підприємництво.2018. Вип. 18. С. 14-18.

14. Бобрик В. І. Теоретичні передумови оптимізації цивілістичного судо­чинства: моногр. Київ: Леся, 2014. 86 с.

15. Богуцька Н. М. Методологічне значення юридичних конструкцій у кон­тексті методу правознавства. Вісник Львівського торговельно- економічного університету. Серія: Юридичні науки.2017. Вип. 5. С. 10- 17.

16. Буга Г. С., Буга В. В. Історичні витоки та сучасність юридичної освіти та науки в Україні. Правовий часопис Донбасу.2018. № 1. С. 14-20.

17. Буран В. В. Місце науки поліцейського права в сучасній системі юриди­чних знань та правовій системі України. Наука і правоохорона.2016. №2. С. 229-235.

18. Варламова Н. Методологія юридичної науки: спокуса постмодерном. Право України.2014. № 1. С. 69-77.

19. Ветютнєв Ю. Методологічні проблеми розуміння істини як правової цінності. Право України.2014. № 1. С. 106-112.

20. Вільчинська С. Проект методології нового типу (підхід філософської ан­тропології). Університетська кафедра.2018. № 7. С. 93-98.

21. Габаковська X. В. Дослідницький підхід як елемент методології у сучасній юриспруденції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Івано-Франківськ, 2018. 20 с.

22. Гаврилюк Р. Чи можливо наукове некласичне пізнання права? Право України.2014. № 1. С. 94-105.

23. Гальченко М. С. Методологічна природа мислення в еволюції пізнаваль­них дискурсів. Гілея.2018. Вип. 131. С. 251-255.

24. Гацалов Р. Р. Лидерская теория происхождения государства и права: акту­альные проблемы теории и практики: моно гр. Санкт-Петербург: Полетих- нический ун-т, 2013. 111 с.

25. Гиляка О. С. Юридичний документ: поняття, особливості, види: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2017. 20 с.

26. Глухарёва Л. И. Права человека в системе теории права и государства: общетеоретические, философско-правовые и методологические пробле­мы: дис.

... д-ра юрид. наук. Москва, 2004. 417 с.

27. Голюк В. Я. Методологія системного аналізу та його використання у фор­муванні державної економічної політики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки.2016. Вип. 19 (1). С. 32-35.

28. Горгота О. Б. Методологія історико-філософського дослідження: від раці­оналістичного монізму Г.В.Ф. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса: дне. ... канд. філос. наук. Київ, 2007. 185 с.

29. Грачёв М. В. Иоганн Вольвганг Гёте как гносеолог и методолог: дис. ... канд. филос. наук. Москва, 2003. 168 с.

30. Денисов С. Використання діалектико-матеріалістичного методу в пі­знанні права. Право України.2014. № 1. С. 86-93.

31. Дубов Г. О. Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпре­тацій та умов формування юридичної науки на сучасному етапі розвитку. Часопис Київського університету права.2011. № 1. С. 48-51.

32. Дубов Г. О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 16 с.

33. Єрмоленко І. Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості Б. Кістяківського. Підприємництво, господарство і право.2009. № 8. С. 126-129.

34. Завальнюк В. Юридична антропологія влади. Юридичний вісник.2013. № 4.С. 5-9.

35. Завальнюк В. Юридична антропологія та типологія сучасного праворозу- міння. Юридичний вісник.2014. № 2. С. 14-18.

36. Завальнюк В. Юридична антропологія у формуванні правової культури сучасного українського суспільства. Evropsky politicly a pravni diskurz. 2014. Svazek 1., 6. vydani. С. 38-46.

37. Зякун А. І., Дегтяр Р. О. Методологічні основи юридичної психології як науки. Правові горизонти.2017. Вип. 6. С. 7-10.

38. Кампо В. Філософія і розвиток інноваційної методології досліджень у сфері конституційної юстиції в Україні. Юридична Україна.2014. № 3. С. 33-38.

39. Кельман М. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права. Право України.2006.

№ 9. С. 38-42.

40. Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та ос­новні напрями розвитку: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2013. 35 с.

41. Ковальчук С. О. Методологія вчення про речові докази у кримінальному процесі. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського універси­тету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право.2017. № 4. С. 184-190.

42. Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи. Право України.2010. № 1. С. 32-43.

43. Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: моногр. Львів: Тріада-плюс, 2010. 211с.

44. Косович В. Юридичний техніко-технологічний інструментарій та верхо­венство права (методологія дослідження). Вісник Львівського університе­ту. Серія: Юридична.2018. Вип. 66. С. 14-26.

45. Коцюбинська О. Ю. Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2012. 199 с.

46. Кравец К. А. Синергетика - теория самоорганизации. Управління розвит­ком.2013. №14. С. 141-142.

47. Кресін О. Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Иоганна Анзельма фон Файєрбаха. Право України.2012. № 1-2. С. 380-394.

48. Кривцова I. С. Методологічна роль синергетики у порівняльно-правовому пізнанні: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2008. 233 с.

49. Кривчик Г. Г. Методологічні принципи як норми етичного і професійно­го кодексу історика. Проблеми політичної історії України.2018. Вип. 13. С. 270-280.

50. Кротов К. В. Теологія як антропологія у філософії неопротестантизму. Актуальні проблеми філософії та соціології.2016. Вип. 9. С. 50-54.

51. Крушельницька Т. А. Теорія синергетики - нова методологія розвитку по­даткової системи. Вісник Академії митної служби України. Серія: Держа­вне управління.2010. № 2. С. 25-29.

52. Кузенко О. В. Структуралістська методологія та її роль в соціально- гуманітарних дослідженнях: дис. ... канд. філос. наук. Київ, 2006. 166 с.

53.

Кукарцев О. В. Значення методу типологізації у методології порівняльно­го історико-соціологічного дослідження імперій Ш. Айзенштадта. Гілея. 2018. Вип. 131. С. 387-391.

54. Куринная А. Ф., Медуница А. Н., Мороко Л. В. Синергетика как эврис­тический инструмент в работе над словом. Горизонти освіти.2013. № 3. С. 29-34.

55. Курінний Є. Об’єкт права: доктринальні питання визначення категорії. Право України.2003. № 10. С. 33-36.

56. Кучеренко Д. С. Правничі поняття і термінологія у методології юридичної науки. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки.2017. № 2. С. 30-38.

57. Кучук А. М. Методологія правознавства: пропедевтичний аспект. Нау­ковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки.2016. Вип. 4 (1). С. 21-24.

58. Кучук А. М. Моделі розвитку юридичної науки: філософсько-правовий дискурс. Науковий вісник Дніпропетровського державного університе­ту внутрішніх справ.2012. № 2. С. 62-67.

59. Кучук А. М. Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Івано- Франківськ, 2017. 36 с.

60. Лобода Ю. Плюралізація методології правової науки і проблема розмежу­вання наукових дисциплін: до питання про дисциплінарну приналежність досліджень правової традиції у науці радянського періоду та сучасній віт­чизняній правовій науці. Юридична Україна.2009. № 5. С. 4-7.

61. Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види: авто­реф. дис.... канд. юрид. наук. Харків, 2012. 20 с.

62. Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види: моногр. Харків: Права людини, 2015. 277 с.

63. Мамченко Н. Теорія та філософія права: проблема розмежування. Підп­риємництво, господарство і право.2012. № 12. С. 3-5.

64. Манжул І. В. Визначення методів пізнання в науковій літературі. Бюле­тень Міністерства юстиції України.2012. № 11. С. 11-17.

65. Мельник П. П. Синергетика як складова методології системи екологічного менеджменту.

Науковий вісник НЛТУ України.2013. Вип. 23.2. С. 292-298.

66. Минченко О. Герменевтика как философско-правовая основа юридичес­кой лингвистики. Legea si Viata. 2018. № 3, ч. 2. С. 97-100.

67. Михайлюк О. В. Соціокультурний підхід як методологія історичного дос­лідження. Український селянин.2016. Вип. 16. С. 9-14.

68. Молодцов О. В. Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць

у контексті динаміки інституціональних змін. Теорія та практика держа­вного управління і місцевого самоврядування.2018. № 1. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_1_8

69. Мосьондз С. О. Орієнтири ефективного публічного адміністрування на­уки в Україні. Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013. Вип. 62. С. 172-177.

70. Ноздрін О. М. Правове життя як категорія сучасної юридичної науки: тео- ретико-методологічне дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ма­ріуполь, 2013. 20 с.

71. Оборотов Ю. Аспекти розгортання методології юриспруденції. Право України.2014. № 1. С. 33-39.

72. Онищук І. Техніка юридичного письма: понятійно-категоріальний. Віс­ник Національної академії правових наук України.2013. № 3. С. 87-94.

73. Оніщенко Н. М. Методологія теорії держави і права (деякі аспекти розг­ляду). Держава і право. Юридичні і політичні науки.2016. Вип. 71. С. 3-

20.

74. Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні: моногр. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. 132 с.

75. Павлишин О. Методологічне значення семіотики права та її місце у структурі правового пізнання. Право України.2014. № 4. С. 160-165.

76. Павлов С. Методологія наукового пізнання правових традицій. Право України.2007. № 10. С. 17-21.

77. Панов М. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки. Право України.2014. № 1. С. 50-60.

78. Паночко М. М. Розвиток української юридичної термінології в Західній Україні (1772-1918 рр.): автореф. дис. ... канд. філол. наук. Івано- Франківськ, 2013. 20 с.

79. Пацурківський П. Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма: [австр. вчений-правознавець]. Право України.2012. № 9. С. 383-391.

80. Подорожна Т. Конституційно-правові категорії в системі понятійно- категоріального апарату конституційного права. Підприємництво, гос­подарство і право.2012. № 12. С. 15-17.

81. Рабінович П. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного праводе- ржавознавства: деякі сучасні тенденції. Право України.2014. № 1. С. 11-

21.

82. Рабінович П. Проблема формування універсальної теорії права як спіль­ної концептуальної основи теорій національного права і міжнародного права. Право України.2013. № 5. С. 240-244.

83. Ракітянська Л. М. Наукові підходи як теоретико-методологічне підґрунтя педагогічних досліджень. Наукові записки [Центральноукраїнського дер­жавного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Се­рія: Педагогічні науки.2018. Вип. 163. С. 124-129.

84. Саїдов А. Методологічні проблеми антропології права. Право України. 2014. № 1. С. 56-165.

85. Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права в умовах глобалізації. Право України.2012. № 3-4. С. 463-472.

86. Семеніхін І. До питання про співвідношення і взаємодію правової докт­рини та юридичної науки. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 3. С. 64-72.

87. Сердюк О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання соціальності права: моногр. Харків: Яшма, 2007. 320 с.

88. Ситар І. В. Структурні складові методології управління школою. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки.2017. Вип. 4. С. 124- 132.

89. Скакун О. Загальна теорія права і держави: проблематизація та переосми­слення метатеорії. Бюлетень Міністерства юстиції України.2012. № 4. С. 27-36.

90. Скиба Е. К. Принцип методологічного плюралізму як інструмент дослі­дження концепту «тендерна ідентичність». Грані.2018. Т. 21, № 1. С. 12- 18.

91. Скрипнюк В. М. Методологія компаративного аналізу в сучасних кон­ституційно-правових дослідженнях. Держава і право. Юридичні і полі­тичні науки.2013. Вип. 62. С. 85-90.

92. Сорока М. В. Методологічні засади дослідження історії української по­літичної філософії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія.2014. Вип. 3. С. 26-32.

93. Сосновська О. О. Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів. Бізнес Інформ.2018. № 3. С. 443-448.

94. Сосновська О. О. Синтез методологічних підходів як основа пізнання сутності економічної безпеки підприємства. Збірник наукових праць Уні­верситету державної фіскальної служби України.2018. № 1. С. 207- 220.

95. Стеценко С. Біоюриспруденція - фундаментальна частина сучасного за­гальнотеоретичного правознавства. Право України.2013. № 9. С. 194- 216.

96. Тимошина О. Методологічні підстави соціології права: Л. Петражицький vs. Є. Ерліх. Право України.2014. № 1. С. 195-202.

97. Тихомиров О. Компаративний метод: постнекласична інтерпретація. Право України.2014. № 4. С. 197-203.

98. Тихомиров О. Методологія юридичної компаративістики: проблеми філо­софського осмислення. Право України.2006. № 2. С. 32-34.

99. Тягнирядно Є. В., Яворська Г. X. Риторичні вміння правників: теорія і практика: моногр. Одеса: ОДУВС, 2009. 188 с.

100. Халилова Р. М. Специально-юридическая методология исследования ре­ализации права человека на защиту закона. Современное право.2013. № 6. С. 25-28.

101. Хахуліна К. С. Теорія держави і права як основа буття юриспруденції. Правничий часопис Донецького університету.2013. № 1. С. 116-121.

102. Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Антропологія права і влади як філософсько- правова проблема. Вісник Чернівецького факультету Національного уні­верситету «Одеська юридична академія».2017. Вип. 2. С. 7-20.

103. Честнов І. Постклассична методологія права. Право України.2014. № 1. С. 78-85.

104. Чорноморденко І. Позанаукова і наукова методологія. Постановка про­блеми. Університетська кафедра.2018. № 7. С. 85-92.

105. Шаблій О. А. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема терміног- рафїї і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних термі- носистем): дис. ... канд. філол. наук. Київ, 2002. 254 с.

106. Шафіров В. Людиноцентристський підхід як методологічна основа нау­кових досліджень у правознавстві. Право України.2014. № 1. С. 148-155.

107. Шевченко М. Є. Деякі аспекти методологічного комплексу сучасної ме­тодичної науки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.2017. Вип. 58. С. 178-183.

108. Шипков К. А. Когнитивно-деривационный и интерпретационный потен­циал языка права ( на материале терминосферы «теория государства и права»): дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2004. 182 с.

109. Шмоткін О. В. Філософія права як фундаментальна юридична наука. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.2017. № 2. С. 307-320.

ПО. Шутак І. Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисци­пліна. Вісник Національної академії правових наук України.2013. № 3. С. 81-86.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме Спеціалізована література::

 1. Смешивание исходных материалов
 2. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 3. Основные результаты и выводы
 4. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 5. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 6. Сведения об авторах
 7. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 8. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 9. О понятии финансового опциона
 10. § 2. Понятие и функции нотариата
 11. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 12. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК