<<
>>

Романо-германська правова сім’я, її особливості.

Романо-германську правову сім’ю утворюють правові системи країн, у яких право і все, що з ним пов’язане, склалося на основі римського права.

У рамках цієї правової сім’ї на першому плані — правові норми, котрі визнаються як норми поведінки, що відповідають вимогам мо­ралі й справедливості.

Визначити, якими повинні бути ці норми, — основне завдання законодавця й юриспруденції як науки.

Основна ланка (джерело) цієї правової сім’ї — нормативно-пра­вовий акт та його норми.

Виникла і склалася романо-германська правова сім’я в континен­тальній Європі на основі теоретичних доктрин, розроблених у фран­цузьких і німецьких університетах у XΠ-XVII століттях. Її основою було римське право (право стародавнього Риму), зокрема Юстиніана.

Внаслідок колонізації, а також засвоєння європейської культур­ної і науково-теоретичної спадщини, принципи романо-германської правової сім’ї набули поширення в багатьох країнах світу.

Структура романо-германської правової сім'ї. Вона вмішує два елементи: публічне право і приватне право.

Публічне право — сукупність правових норм (державних, адмі­ністративних, кримінальних, процесуальних та ін.), які регулюють відносини у сфері загальнодержавного, сукупного (публічного) ін­тересу громадян держави.

Приватне право —сукупність правових норм, що регулюють від­носини у сфері приватного інтересу (особистого життя), до яких на­лежать майнові, шлюбно-сімейні, відносини з приводу власності тощо.

Первинною клітинкою права є правова норма. У всіх країнах, що їх відносять до романо-германської правової сім’ї, правову норму розуміють, оцінюють та аналізують однаково. Її розуміють як пра­вило поведінки загального характеру. Конкретні казуси використо­вують лише для роз’яснення правових норм. Завдання юристів поля­гає в тому, щоб з безмірної кількості казусів сформулювати норму, а вже потім — принцип і дати практикам загальну модель для при­йняття рішення у конкретних справах.

Джерела романо-германської сім' ї права.

До них належать:

I. Закони:

1) конституційні й звичайні;

2) міжнародні договори;

3) кодекси;

4) регламенти і декрети;

5) адміністративні циркуляри.

II. Звичаї.

III. Судова й адміністративна практика.

IV. Доктрина.

V. Загальні принципи.

26.4

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Романо-германська правова сім’я, її особливості.:

 1. ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ОФСБ
 2. 33. Основания и условия гражданско-правовой ответственности
 3. 56. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.
 4. Административно - правовое регулирование военной службы в ОФСБ.
 5. 34. Виды гражданско-правовой ответственности.
 6. 35 Размер гражданско-правовой ответственности
 7. 32. Понятие, значение, характер и принципы гражданско-правовой ответственности.
 8. 60 Порядок заключения гражданско-правового договора.
 9. 2. Основные черты гражданско-правового метода регулирования общественных отношений
 10. Финансово-правовой статус Центрального банка России как органа надзора
 11. § 1.Общая характеристика правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности
 12. Правовые основы и виды ответственности па административному праву.
 13. 61 Основания и правовые последствия изменения расторжения договора
 14. Реформа административной юстиции в Литве: институционные и правовые аспекты
 15. 64. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав.
 16. Тема: Компетенция органов как важнейший элемент их правового статуса