<<
>>

Реалізація норм права: поняття та форми.

І Іраво має зміст і цінність для особи, суспільства, якщо воно ре- плізується. Проте встановлені державою правові норми не можуть виконати регулювальної ролі без складного механізму їх реалізації.

Без втілення правових приписів у життя норми права мертві, власне це губить їх соціальне призначення. «Право ніщо, — вІд- значає JI. Явич, — якщо його положення не знаходять своєї реалі- ищії в діяльності людей та їх організацій, у суспільних відносинах. ІІсгиожливо зрозуміти право, якщо відхилитися від механізму його реалізації в житті суспільства».

Реалізація норм права — це втілення положень правових норм у фактичній діяльності (поведінці) суб’єктів права.

Реалізація права завжди пов’язана з правомірною поведінкою лю­дей, тобто такою поведінкою, яка відповідає правовим приписам. В одних випадках, це активні позитивні дії (використання права або виконання обов’язків), в інших —- це бездіяльність суб’єктів (утри­мання від здійснення протиправних дій).

Правові норми реалізуються в різних формах. Це обумовлено низкою обставин:

а) різноманітністю змісту і характеру суспільних відносин, що регулюються правом; б) відмінністю засобів впливу права на пове­дінку людей; в) специфікою змісту норм права; г) статусом того чи іншого суб’єкта в загальній системі правового регулювання, його підношенням до юридичних приписів; г) формою зовнішнього про­мну правомірної поведінки.

В літературі класифікація форм реалізації норм права прово­диться за різними критеріями.

За кількісним складом розрізняють індивідуальну і колективну форми реалізації. Деякі правові вимоги неможливо втілити вжиття інакше, як створивши колективний суб’єкт права. Наприклад, згід­но зі ст. 72 Конституції України референдум за народною ініціати­вою може бути проголошений лише на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як удвох і ретинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній об­ласті.

За характером дій суб’єктів виділяють такі форми реалізації норм права, як дотримання, виконання, використання і застосування.

Дотримання —це така форма реалізації норм права, що здій­снюється через пасивну поведінку суб’єктів.

Для неї характерним є утримання від активних дій, заборонених юридичними нормами. В більшості випадків дотримання права проходить непомітно і, як правило, не фіксується. Саме тому його юридичний характер яскра­во не проявляється. У цій формі реалізуються забороняючи норми. Наприклад, непорушення пасажирами літаків заборони щодо пере­везення вибухонебезпечних речовин.

Виконання —форма реалізації зобов’язуючих правових норм, що полягає в активній поведінці суб’єктів, яку слід здійснювати не­залежно від їх власного бажання (наприклад, реалізація положень ст. 136 КК України про надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Використання права —це така форма реалізації, коли суб’єкти на свій розсуд за власним бажанням використовують надані їм права. На відміну від дотримання і виконання, що пов’язані з реалізацією заборон або юридичних обов’язків, використання полягає в актив­ній або пасивній поведінці учасників суспільних відносин. Шляхом використання реалізуються дозволяючі норми. Наприклад, реаліза­ція права громадян України вільно обирати і бути обраними до ор­ганів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38 Основного Закону).

Ці три форми реалізації права, у ході яких юридичні норми вті­люються в життя безпосередніми діями самих суб’єктів суспільних відносин, називають форми безпосередньої реалізації права. В та­ких формах реалізуються багато норм права, проте не всі.

Існують немало випадків, коли дотримання, виконання і вико­ристання є недостатніми для забезпечення повної реалізації юри­дичних норм і вимагають втручання в цей процес компетентних суб’єктів (органів), які наділені державно-владними повноваження­ми. Наприклад, нарахування пенсії, прийняття на роботу, виконан­ня військового обов’язку та ін.

20.2

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Реалізація норм права: поняття та форми.:

 1. 3. Система гражданского права как отрасли права - это внутреннее строение данной отрасли и права, единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов.
 2. 44 Понятие и содержание права собственности
 3. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 4. 62 Понятие, объекты и субъекты авторского права и смежных прав.
 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 6. 45 . Формы и виды права собственности
 7. 51 Защита права собственности и иных вещных прав
 8. 19. Понятие и виды объектов гражданского права.
 9. § 2. IloiisiiIie и виды форм защиты п охраны права и законного интереса
 10. 65 Понятие, объекты и субъекты патентного права. Условия патентноспособности.
 11. 2. СПЕЦКУРС АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ФСБ РОССИИ