<<
>>

Причини утворення національних держав.

Згодом, коли набирали сили такі нації, що жили компактно на своїй історичній території та внаслідок конкретних історичних при­чин перебували у складі багатонаціональних держав, відносно са­мостійним чинником утворення держав ставало здійснення такими націями (народами) їх права на політичне самовизначення.

За пев­них обставин цей чинник може набувати вирішального значення і вести до формування національних держав. Свідомість національ­ної єдності може тривати віками, незважаючи на несприятливі об­ставини і всі зусилля держави-переможця ліквідувати її. На певних історичних етапах така свідомість породжує могутній національ­ний рух за створення нової державної організації. Згадані держави утворювались у процесі ліквідації імперій, колоній, суверенізації державоподібних формувань. За останнім варіантом почалося від­новлення незалежної України після прийняття Верховною Радою України історичних актів — Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 р. та Акта про незалежність України 24 серпня 1991 р., схваленого народом У країни на референдумі 1 ірудня 1991 р.

Втім, і «національні» держави виникають у суспільстві, яке є со­ціально неоднорідним. Сутність національної приналежності скла­дають, як правило, мова і територія, а також певні історично зумов­лені її офіційні символи: прапор, герб, гімн.

Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій у соціаль­но неоднорідному суспільстві:

- у кожній країні із соціально неоднорідним суспільством може існувати лише одна держава, а організацій багато;

- тільки держава виступає офіційним представником усього су­спільства. Всі інші організації репрезентують лише його частину;

- тільки держава може вирішувати загальносуспільні справи. Інші ж організації вирішують справи, що стосуються, як правило, лише частини суспільства;

- держава має у своєму розпорядженні специфічний апарат, який наділений владними повноваженнями і має матеріальні засоби для реалізації цих повноважень, для виконання своїх завдань та функцій;

- тільки держава може встановлювати загальнообов’язкові для всього населення правила поведінки — юридичні норми (право як спеціально-соціальне, юридичне явище);

- тільки державна влада характеризується суверенітетом.

Його ознаки — верховенство, самостійність, повнота і неподільність дер­жави в межах її території; незалежність і рівноправність у зовніш­ніх стосунках (Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.).

Співвідношення національних (етнічних) та соціальних коренів, аспектів будь-якої держави можна аналізувати, виходячи з таких за­гальних положень:

1. Майже у кожній державі, утвореній у часи новітньої історії, її народ (населення) є етнічно неоднорідним, складається, так чи інакше, з різних національно-культурних спільностей.

2. Кожна з таких етнічних спільностей є, як правило, соціально- неоднорідною, поділяється на певні класи, стани, прошарки, якісь інші утворення, групи.

3. Немає соціальних частин суспільства (класів, верств тощо), які були б етнічно нейтральними, «дистильованими», цілком позбав­леними національних властивостей, рис.

Цим об’єктивно й зумовлюється переплетіння, діалектична вза-

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Причини утворення національних держав.:

 1. Факторы, влияющие на компетенцию.
 2. 29. Право гражданина на защиту. Необходимая оборона и крайняя необходимость в гражданском праве.
 3. 4. Материальная ответственность в административном порядке и ее субъекты.
 4. Термическая обработка порошковых сталей
 5. Анализ способов переработки отходов вольфрамо-титано­кобальтовых сплавов
 6. 44 Понятие и содержание права собственности
 7. Виды и формы банковского надзора
 8. Развитие административного судопроизводства в Кыргызской Республике
 9. 33. Основания и условия гражданско-правовой ответственности
 10. 9. Понятие патронажа, эмансипация
 11. 3.1. Пруденциальный банковский надзор: понятие и взаимосвязь с государственным финансовым контролем
 12. 69 Наследование по завещанию.
 13. Определение пластичности низколегированных порошковых сталей с нанодисперсными добавками
 14. 35 Размер гражданско-правовой ответственности