<<
>>

Предмет і метод правового регулювання як підстави роз­поділу права на галузі, підгалузі та інститути права.

Питання про критерії розподілу права на галузі й інститути пос­тійно знаходиться в центрі уваги вчених-юристів.

Основою побудови системи права прийнято вважати два критерії, які використовують у їх єдності і взаємодії, та які висгупають як си­стемоутворюючий фактор: предмет і метод правового регулювання.

Предмет правового регулювання — сукупність соціальних від­носин певного виду, що підлягають правовому регулюванню. У струк­туру предмета входять: суб’єкти та їх поведінка, явища навколиш­нього світу та соціальні цінності, з приводу яких люди вступають у правові відносини. Іншими словами, це сфера, на яку право поши­рює свою дію.

Метод правового регулювання має такі структурні компоненти:

а) встановлення меж регулювання відносин;

б) видання нормативних актів, що передбачають права і обов’яз­ки суб’єктів;

в) наділення учасників суспільних відносин правоздатністю і діє­здатністю, що дозволяють їм вступати в різноманітні правові від­носини;

г) визначення мір відповідальності на випадок порушення цих установлень. Метод правового регулювання — це набір юридич­ного інструментарію (прийоми та засоби), за допомогою якого дер­жава здійснює необхідний вплив на вольову поведінку учасників суспільних відносин.

Поряд із загальним методом правового регулювання існують і конкретні методи, характерні для тих чи інших галузей права. До них належать: імперативний, диспозитивний, заохочувальний, рекомен­даційний, метод автономії і рівності сторін, переконання і примусу.

Імперативний метод —це метод владних приписів, що містять у собі, як правило, норми-заборони. Він використовується, голов­ним чином, у кримінальному, адміністративному і деяких інших галузях права.

Диспозитивний метод дає суб’єктам відому альтернативну мож- ііивість вибору варіантів поведінки в межах закону. Цей метод більш притаманний цивільному, комерційному праву та ін.

Метод заохочення властивий переважно трудовому праву, де діють пільгові системи, спрямовані на стимулювання моральної і матері­альної зацікавленості робітників, підвищення своєї кваліфікації, опа­нування нових професій та ін. Дія цього методу охоплює, зокрема і і алузь адміністративного права, коли мова йде про нагородження відзнаками Президента і медалями, присвоєння почесних звань.

Метод автономії і рівності сторін типовий для процесуальних галузей права, де позивач і відповідач, інші учасники судового роз­гляду знаходяться в однаковому процесуальному становищі один перед одним, законом і судом. їхні відносини характеризуються само­стійністю. Рівністю суб’єктів відрізняються також багато цивільних правовідносин.

У сільськогосподарському праві застосовується метод рекомен­дацій, за допомогою якого держава шляхом організаційної допомо­ги і сприяння будує свої відносини з фермерськими й іншими сіль- с ь когоспод арськими організаціям и.

Як особливі методи правового регулювання використовуються пе­реконання і примус, що виступають як необхідні засоби впливу на свідомість та поведінку людей. У певному поєднанні вони існували й існують у всіх правових системах. Вони притаманні як для права в цілому, так і для окремих його галузей.

Всі вказані методи правового регулювання взаємопов’язані між собою і, як правило, використовуються у поєднанні один з одним.

17.5

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Предмет і метод правового регулювання як підстави роз­поділу права на галузі, підгалузі та інститути права.:

 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 2. 3. Система гражданского права как отрасли права - это внутреннее строение данной отрасли и права, единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов.
 3. 2. Основные черты гражданско-правового метода регулирования общественных отношений
 4. 2. СПЕЦКУРС АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ФСБ РОССИИ
 5. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 6. 51 Защита права собственности и иных вещных прав
 7. 19. Понятие и виды объектов гражданского права.
 8. 44 Понятие и содержание права собственности
 9. 1. Общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права.
 10. 65 Понятие, объекты и субъекты патентного права. Условия патентноспособности.
 11. 45 . Формы и виды права собственности
 12. 62 Понятие, объекты и субъекты авторского права и смежных прав.
 13. § 2. IloiisiiIie и виды форм защиты п охраны права и законного интереса
 14. Предпосылки права на предъявление иска. Допустимость исков к органам исполнительной власти
 15. 20 Вещи как объекты гражданского права.
 16. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 17. Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с., 2014
 18. Лекция по истории государства и права РФ, 2017
 19. Тема: Субъекты административного права
 20. Какимова М.Ш.. Основы теории государства и права: Учебник. - Астана: Фолиант,2007. - 256 стр., 2007