<<
>>

Поняття суспільства: суспільно-економічна формація, со­ціальні суб’єкти, соціальні системи та соціальне регулювання.

Суспільство — соціальний організм, частина природи, що вклю­чає в себе людей, які постійно працюють над удосконаленням спо­собу виробництва.

Природа -— навколишнє географічне середовище, що оточує лю­дину, та тілесна організація самих людей.

Вплив географічного середовища опосередковується суспільни­ми умовами і в першу чергу — рівнем розвитку виробництва.

Вплив людини на природу залежить від рівня розвитку вироб­ничих сил, характеру суспільного ладу, рівня розвитку суспільства і самої людини.

Суспільно-економічна формація — певний тип суспільства, цілісна соціальна система, що функціонує і розвивається за своїми специфічними законами на основі конкретного способу виробниц­тва.

Кожне суспільство характеризується певним типом суспільних відносин, тобто відносин між людьми, які виникають, змінюються чи припиняються у процесі їх спільної практичної і духовної діяль­ності.

Види суспільних відносин:

матеріальні — виробничо-економічні суспільні відносини, що виникають у процесі виробництва матеріальних благ;

ідеологічні — вторинні, надбудовні відносини, похідні від мате­ріальних.

Суб’єкти соціальних відносин. Розрізняють спільності, органі­зації, групи та особистості.

Спільності — національно-етнічні об’єднання людей, що хара­ктеризуються такими формами, як рід, плем’я, нація, народонасе­лення та ін.

Народність — спільність людей, які проживають на одній тери­торії, пов’язані спільною мовою, особливостями психічного скла­ду, культури і способу життя та іншими загальними цінностями, що закріплені у звичаях, традиціях та інших соціальних нормах.

Нація — це спільність людей, які проживають на одній терито­рії, пов’язані загальними економічними відносинами, спільною мо­вою, культурою, одним законодавством, національними інтересами, митними кордонами та іншими ознаками Державності. Поняття «нація» і «народ» можна визнати майже тотожними.

Народ — це все населення певної країни, об’єднання громадян чи підданих будь-якої національної належності.

Населення — сукупність людей (включаючи іноземців та осіб без громадянства), які проживають на певній території, здійсню­ють свою життєдіяльність у межах адміністративної чи політичної одиниці.

Об’єднання людей — організація людей у політичні партії чи громадські організації, територіальні громади та ін.

Організації — соціальні суб’єкти, що мають конкретну мету і завдання залежно від галузі діяльності і поділяються на державні та громадські.

Групи — це різновид соціальних суб’єктів, об’єднань людей за статевим, расовим, національним, професійним та іншими критері­ями, в основі яких лежать природні чи громадські причини.

Отже, соціальні суб’єкти становлять структуру суспільства, яка характеризується певною соціальною системою.

Соціальна система включає: а) соціальні суб’єкти; б) соціаль­ну діяльність; в) соціальне спілкування; г) соціальне регулювання.

Соціальна діяльність — частина соціальної поведінки, спосіб організації та існування людей у процесі перетворення, споживан­ня та використання природних і соціальних об’єктів для забезпе­чення кожній людині її потреб та інтересів.

Соціальне спілкування — частина соціальної поведінки, що виявляється в об’єднанні, взаємному існуванні та взаємореалізації суспільних потреб та інтересів людей.

Соціальне регулювання — моделювання соціальної поведінки людей за допомогою системи соціальних норм чи прямого приму­су з боку соціальної влади.

3.2

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Поняття суспільства: суспільно-економічна формація, со­ціальні суб’єкти, соціальні системи та соціальне регулювання.:

 1. Нарваткина Н.С.. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 2019
 2. Место ОФСБ в системе общей (национальной) безопасности РФ.
 3. 1.АДМИСТАТИВНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
 4. Обзор системы административной юстиции в Греции
 5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 6. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 7. Тема: Органы Федеральной службы безопасности РФ в системе гос. органов РФ
 8. 3. Система гражданского права как отрасли права - это внутреннее строение данной отрасли и права, единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов.
 9. МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ В МАТРИЧНЫХ МУЛЬТИПРОЦЕССОРАХ
 10. Объекты пруденциального банковского надзора.
 11. Мохаммед Ажмаль Джамиль Абдо. МЕТОД, АЛГОРИТМ И УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНО-КОНВЕЙЕРНОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЕЙ ПАКЕТОВ В МАТРИЧНЫХ МУЛЬТИПРОЦЕССОРАХ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. КУРСК - 2019, 2019
 12. Архитектура современных матричных СБИС-мультипроцессоров
 13. Теория государства и права: учебное пособие для бакалавров / В. Н. Карташов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ,2012. - 274 с., 2012