<<
>>

Підстави притягнення і звільнення від юридичної відпо­відальності.

Підставами притягнення по юридичної відповідальності є:

а) наявність правової норми, що передбачає склад правопору­шення;

б) юридичний факт — вчинення самого правопорушення;

в) наявність правозастосовного акта, що набрав чинності.

Підстави звільнення від юридичної відповідальності передбача­ються у кримінальному, адміністративному, трудовому та іншому законодавстві. Так, кримінальне законодавство передбачає випадки звільнення особи від кримінальної відповідальності (розділ IX За­гальної частини КК України) та відбування покарання (розділ XII Загальної частини КІС України).

Підставами для звільнення від кримінальної відповідальності є:

а) у зв’язку з дійовим каяттям. Тобто особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, щиро покаялася, активно сприяла роз­криттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 45 КК України);

б) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим та відшкодуван­ням завданих особою, яка вперше здійснила злочин невеликої тяж­кості збитків або усуненням заподіяної шкоди (ст. 46 КК України);

в) у зв’язку з передачею на поруки — особу, яка вперше вчини­ла злочин та щиро покаялася, може бути звільнено від криміналь­ної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприєм­ства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колек­тиву, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не по­рушуватиме громадського порядку (ст. 47 КК України);

г) у зв’язку зі зміною обстановки — особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час роз­слідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною (ст. 48 КК України);

ґ) у зв’язку із закінченням строків давності — особа звільняєть­ся від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею зло­чину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні встановлені Кримінальним кодексом строки (ст. 49 КК України).

Підставами для звільнення від адміністративної відповідально­сті є:

а) давність притягнення до адміністративної відповідальності;

б) передача матеріалів справи на розгляд товариського суду, гро­мадської організації чи трудового колективу;

в) обмеження усним зауваженням при вчиненні незначного ад­міністративного правопорушення.

Звільнення від дисциплінарної відповідальності. Власник або упо­вноважений ним орган чи фізична особа може замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про правопорушення на розгляд трудового колективу або його органу (ст. 152 КЗпП України).

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Підстави притягнення і звільнення від юридичної відпо­відальності.:

 1. Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с., 2014
 2. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 3. О понятии финансового опциона
 4. § 2. Понятие и функции нотариата
 5. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 6. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 7. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 8. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 9. Микрополе «Речевая деятельность»
 10. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 11. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 12. Смешивание исходных материалов
 13. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 14. Основные результаты и выводы
 15. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 16. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 17. Сведения об авторах
 18. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 19. Занятие 11