<<
>>

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

> Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг. ред. Є. О. Гіди. Київ: О. С. Ліпкан, 2010. 260 с.

> Актуальные проблемы теории государства и права: учеб, пособ.

для студ. высш. учеб. зав. / [М. М. Рассолов и др.]; под ред. А. И. Бастрыкина. 3-є изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 471 с.

> Алексеев С. С. Теория государства и права: учеб. Москва: Норма,

2005. 496 с.

> Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. Львів: Фонд «Право для України», 1997. 198 с.

> Андрусяк Т. Г., Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 304 с.

> Антошкіна В. К., Мурзіна О. А. Інтерпретаційна діяльність Конституцій­ного Суду України: проблеми теорії та практики: навч. посіб. Донецьк: Юго-Восток, 2009. 252 с.

> Апт Л. Ф. Теория государства и права: учеб. / под ред. В. Н. Корнева. Мо­сква: Росийская академия правосудия, 2013. 558 с.

> Артеменко В. Проектування нормативно-правових актів: навч. посіб. Київ: Фонд «Європа XXI», 2007. 256 с.

> Бабін Б. В., Ковбан А. В. Права людини та громадянське суспільство: навч. посіб. Одеса: Фенікс, 2014. 258 с.

> Бабкіна О. В., Волинка К. Г. Теорія держави та права у схемах і визначен­нях: навч. посіб. Київ: МАУП, 2004. 144 с.

> Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін.; відп. ред. І. О. Голубовська. І. Ю. Штиченко. Київ: Київський ун-т, 2012. 543 с.

> Бадальянц Ю. С., Ягофаров Д. А. Права человека: учеб, пособ. Москва; Рязань: Поверенный, 2006. 519 с.

> Беляева О. М. Теория государства и права в схемах: учеб, пособ. Москва: Эксмо, 2009. 96 с.

> Братановский С. Н., Джамбалаев Я. Р., Епифанов А. Е. Теория государства и права: курс лекций. Москва: Юнити, 2013. 214 с.

> Бухтерева М. А. Форма государства: учеб, пособ. Тюмень: Организ.-науч. и ред.-издат.

отдел Тюмен. юрид. ин-та, 2010. 137 с.

> Васильєв А. С., Борщевський І. В., Іванов В. В., Канзафарова І. С., Прит- ченко Р. С., Труба В. І. Теорія права і держави: підруч. Харків: Одіссей,

2007. 447 с.

> Ведєрніков Ю. А., Папірна А. В. Теорія держави та права: навч. посіб. Ки­їв: Знання, 2008. 333 с.

> Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.:

B. Д. Гончаренко (гол.) та ін. Харків: Право, 2016. Том 1: Історія держави і права України. 848 с.

> Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.:

C. І. Максимов (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 2: Філософія права. 1128 с.

> Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: О. В. Петришин (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 3: Загальна теорія права. 952 с.

> Великий енциклопедичний юридичний словник. А-Я / за ред. Ю. С. Шемшученка. 2-е вид., переробл. і допов. Київ: Юридична думка,

2012. 1017 с.

> Венгеров А. Б. Теория государства и права: учеб. 10-е изд., стер. Москва: Омега-Л, 2014. 607 с.

> Власов В. И., Власова Г. Б., Денисенко С. В. Теория государства и права: учеб, пособ. / 3-є изд., перераб. и доп. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 332 с.

> Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: МАУП,

2006. 240 с.

> Воронин М. В. Основания и проявления системности права: моногр. Мос­ква: Юрлитинформ, 2016. 196 с.

> Гаврилова Ю. А. Толкование и конкретизация права: учеб, пособ. Волго­град: ФГАОУ ВПО «Волгоградский гос. ун-т», 2015. 46 с.

> Ганич О. А. Правотворчість в державному управлінні: навч. посіб. До­нецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 414 с.

> Головатий М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Персонал, 2011. 227 с.

> Головко О. М. Теорія держави та права: навч. посіб. Харків: ХНУВС, 2010. 277 с.

> Гриценко М. В., Летушева Н. И. Теория государства и права: учеб. 7-е изд., перераб. Москва: Академия, 2013. 220 с.

> Гуков А. С. Теория государства и права в схемах и определениях: учеб, пособ.

Москва: Финансовый ун-т, 2013. 110 с.

> Гуреев В. И. Юридическая норма: теория и практика: учеб, пособ. Мос­ква: РЭУ им. Плеханова Г. В., 2013. 47 с.

> Гусарєв С. Д. Теорія права і держави: навч. посіб. Київ: Правова єдність,

2008. 270 с.

> Гусарєва С. Д., Тихомирова О. Д. Теорія держави та права: навч. посіб. Київ: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

> Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: мо­ногр. / І. О. Кресіна, О. В. Скрипнюк, А. А. Коваленко, Є. В. Перегуда, О. М. Стойко та ін.; за ред. І. О. Кресіної. Київ: Логос, 2007. 314 с.

> Дроботушенко Е. В. Основы социального государства и социального пра­ва: учеб, пособ. Чита: ЗабГУ, 2013. 276 с.

> Дудченко О. С. Теорія держави і права: навч.-метод. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. 99 с.

> Ершов В. В., Марченко М. Н. Современное правопонимание: курс лекций. Москва: НОРМА, 2016. 367 с.

> Загальна теорія держави та права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. / О. Л. Копиленко, О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 400 с.

> Загальна теорія держави та права: навч. посіб. / В. В. Копєйчиков, А. М. Колодій, С. Л. Лисенков та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 320 с.

> Загальна теорія держави та права: навч. посіб. / Р. А. Калюжний, С. М. Тимченко, Н. М. Пархоменко, С. М. Легуша. Київ: Паливода А. В.,

2007. 296 с.

> Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави та права. Академічний курс: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

> Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження: моногр. / ред.: О. В. Зайчук, С. В. Бобровник. Київ: ЮСТІНІАН, 2004. 211 с.

> Зыков С. В. Актуальные проблемы правовой теории государства: учеб, пособ. Москва: ЮНИТИ, 2013. 181 с.

> Камінська Н. В. Словник міжнародно-правових термінів. Київ: КУТЕП,

2013. 150 с.

> Кармаліта М. В., Старостюк А. В. Теорія держави: навч. посіб. Ірпінь: [б. в.], 2013. 152 с.

> Карпунов В.

М. Теорія держави та права: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-е вид. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. 208 с.

> Каткова Т. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. у визнач, і табл. Харків: Право, 2014. 94 с.

> Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права: підруч. Київ: Кондор, 2006. 477 с.

> Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави та права: модульний курс: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2010. 264 с.

> Комаров С. А. Общая теория государства и права: учеб. 7-е изд. Санкт- Петербург: Питер, 2008. 512 с.

> Коталейчук С. П. Теорія держави та права: навч. посіб. для підготов, до держ. іспитів. Київ: КНТ, 2009. 320 с.

> Котюк В. О. Загальна теорія держави та права: навч. посіб. Київ: Атіка, 2005. 592 с.

> Кузнецов И. А. Теория государства и права: учеб. 4-е изд., доп. и перераб. Волгоград: Волгоградского фил. ФГОБУ ВПО РАНХиГС, 2013. 319 с.

> Кузьмін С. А., Карпенко Д. М. Теорія держави та права в питаннях і від­повідях: посіб. Київ: Паливода А. В., 2010. 128 с.

> Кулапов В. Л. Теория государства и права: учеб. Москва: КноРус, 2014. 380 с.

> Лазарева В. В. Общая теория права и государства: учеб. Москва: Юристи, 2005. 520 с.

> Лациба М. В. Місцева демократія в Україні: нові стандарти. Київ: Агентс­тво «Україна», 2013. 232 с.

> Левченко К. Б. Людина. Свобода. Демократія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 621 с.

> Лемак В. В. Загальна теорія держави та права: навч. посіб. Ужгород: Ме­діум, 2003. 251 с.

> Леоненко Н. Т. Законодательная техника: науч, пособ. Новосибирск: РАНХиГС, 2015. 275 с.

> Лившиц Р. 3. Теория права: учеб. 2-е изд. Москва: БЕК, 2001.224 с.

> Лушников А. М. Теория государства и права: базовый курс: учеб, пособ. Москва: Юрлитинформ, 2013. 270 с.

> Макушев П. В., Хрідочкін А. В. Теорія правозастосування: навч. посіб. Дніпро: Гельветика, 2018. 360 с.

> Малахов В. П. Общая теория права и государства. К проблеме правопони- мания: учеб, пособ. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 143 с.

> Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб,- метод.

пособ. 5-е изд. Москва: Дело, 2014. 350 с.

> Марченко М. Н. Теория государства и права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект; Изд-во Московского ун-та, 2016. 636 с.

> Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права: схемы с ко­мментариями: учеб, пособ. Москва: Проспект, 2014. 198 с.

> Марченко М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб, пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2014. 239 с.

> Марчук В. М., Корольков О. В. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 415 с.

> Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. 4-е изд., испр. и доп. Москва: Дело, 2016. 525 с.

> Мелехин В. А. Теория государства и права: учеб. Москва: Маркет ДС, 2007. 640 с.

> Морозова Л. А. Теория государства и права: учеб. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма, 2013. 663 с.

> Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учеб. 3-є изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2014. 584 с.

> Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: мо- ногр. Харків: Право, 2009. 600 с.

> Наливайко Л. Р., Беляева М. В. Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади: моногр. Київ: Хай- Тек Прес, 2013. 316 с.

> Наливайко Л. Р., Грицай І. О. Неурядові правозахисні організації України: навч. посіб. (2-ге вид., перероб. та допов.). Київ: Хай-Тек Прес, 2016. 245 с.

> Нерсесянц В. С. Загальна теорія права і держави: підруч. для юрид. вуз. і фак. Москва: НОРМА ИНФРА, 2010. 552 с.

> Новик М. К., Новик В. А. Теорія держави та права: практикум. Житомир: Полісся, 2004. 213 с.

> Новітнє вчення про тлумачення правових актів: навч. посіб. / В. Г. Ротань та ін.; відп. ред. В. Г. Ротань. Харків: Право, 2013. 751 с.

> Осауленко О. І. Загальна теорія держави та права: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: Істина, 2007. 336 с.

> Основы права: учеб, пособ. / [В. В. Блажеев и др.]; под ред. В. В. Блажеева. Москва: Проспект, 2013.

384 с.

> Пендюра М. М. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: О. С. Ліпкан, 2013. 302 с.

> Перевалов В. Д. Теория государства и права: учеб. 3-є изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2013. 428 с.

> Письменицький А. А., Слинько Д. В., Спаський А. С. Теорія держави та права: навч. посіб. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. 242 с.

> Плавич В. П. Проблеми сучасного праворозуміння: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 215 с.

> Погребной И. М. Теория права: учеб, пособ. 3-є изд., испр. и доп. Харків: Основа, 2003. 128 с.

> Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: учеб. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Проспект, 2016. 832 с.

> Правова доктрина України: у 5-ти т. / редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2013. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція ∕ [О. В. Петришин та ін.]; за заг. ред. О. В. Петришина. 2013. 975 с.

> Правові системи сучасності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юридична думка, 2012. 490 с.

> Протасов В. Н. Теория государства и права: учеб. Москва: Юрайт, 2014. 494 с.

> Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. 5-те вид., зі змін. Київ: Атіка, 2001. 176 с.

> Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях: учеб, пособ. Москва: Проспект, 2014. 175 с.

> Радько Т. Н., Лазарев В. В., Морозова Л. А. Теория государства и права: учеб. Москва: Проспект, 2014. 562 с.

> Рассказов Л. П. Теория государства и права: учеб. 6-е изд. Москва: РИОР,

2014. 473 с.

> Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні: навч. посіб. Київ: Ін-т зако­нодавства, 2013. 383 с.

> Романенкова Е. Н. Теория государства и права: конспект лекций: учеб, по- соб. Москва: Проспект, 2014. 94 с.

> Рудик П. А. Основи теорії держави: навч. посіб. Київ: Алерта, 2013. 206 с.

> Самоленский М. Б. Теория государства и права: учеб. Москва: ИНФРА-М, 2013.270 с.

> Сидоренко М. И. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ: Ун-т «Україна», 2013. 197 с.

> Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. 4-те вид., допов. і пере­робл. Київ: Правова єдність; Алерта, 2014. 524 с.

> Скірський І. В. Теорія держави та права: навч. посіб. Вінниця: [б. в.], 2006. 292 с.

> Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / [В. Г. Гончаренко та ін.]; за ред. В. Г. Гончаренка та 3. В. Ромовської. Київ: Юстініан, 2013. 597 с.

> Субботін В. М., Філонов О. В. та ін. Теорія держави та права: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 327 с.

> Сухонос В. В. Теорія держави і права: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2005. 536 с.

> Теория государства и права: курс лекций / С. Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 214 с.

> Теория государства и права: учеб. / [В. К. Бабаев и др.]; под ред. В. К. Бабаева. 3-є изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2013. 715 с.

> Теория государства и права: учеб, для вуз. / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. 2-е изд. Москва: ИНФРА М-НОРМА, 2002. 616 с.

> Теорія держави і права в тестових завданнях (3-є видання): навч. посіб. / Л. Р. Наливайко, О. І. Наливайко, Є. В. Касяненко, В. В. Обушко, О. М. Сеньків, О. С. Чепік-Трегубенко; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. Дніп­ропетровськ: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ, 2016. 548 с.

> Теорія держави і права: навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. Київ: Академія, 2013.346 с.

> Теорія держави і права: навч. посіб. для підготов, до держ. іспитів / О. В. Петришин, Д. В. Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, Г. О. Христова; за заг. ред. О. В. Петришина. 5-те вид., допов. і змін. Хар­ків: Право, 2016. 198 с.

> Теорія держави і права: практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук; за заг. ред. Ф. П. Шульженка. Київ: КНЕУ, 2013. 308 с.

> Теорія та практика правозастосування у тестових завданнях: навч. посіб. / Л. Р. Наливайко, Р. 3. Голобутовський, Е. В. Звягіна, І. С. Кузьміна, О. І. Наливайко, О. С. Чепік-Трегубенко; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. Київ: Хай-ТекПрес, 2017.316 с.

> Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) ∕ Кол. авт.; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. Київ: Хай-Тек Прес, 2016. 628 с.

> Третьякова Е.-Д. С. Правотворчество и экспертиза нармативных право­вых актов: учеб, пособ. Новосибирск: Новосибирский гос. технический ун-т, 2013. 59 с.

> Хахуліна К. С., Малига В. А., Стаднік І. В. Теорія держави та права в схе­мах та визначеннях: навч. посіб. Донецьк: Донбас, 2011. 340 с.

> Хрестоматия по теории государства и права / под общ. ред. И. И. Лизиковой. 2-е изд. Москва: Проспект, 2009. 720 с.

> Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учеб. 3-є изд. Москва: ОМЕ­ГА-Л, 2008. 336 с.

> Черданцев А. Ф. Теория государства и права: учеб, для вуз. Москва: Юристъ, 2003. 393 с.

> Шестопалова Л. Теорія права та держави: навч. посіб. Київ: Паливо­да А. В., 2012. 256 с.

> Энциклопедический юридический словарь / В. Н. Додонов. 2-е. изд. Мос­ква: ИНФРА-М, 1999. 367 с.

> Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редко л.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Том 1: А-Г. 672 с.

> Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редко л.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. Том 2: Д-Й. 744 с.

> Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редко л.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. Том 3: К-М. 792 с.

> Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редко л.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Том 4: Н-П. 720 с.

> Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редко л.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Том 5: П-С. 736 с.

> Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редко л.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Том 6: Т-Я. 768 с.

> Ямбушев Ф. Ш., Тараканова Н. Г. Теория государства и права: учеб, по­соб. 2-е изд., перераб. и доп. Саранск: Принт-Издат, 2013. 315 с.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с.. 2018

Еще по теме ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ:

 1. История государства и права России (IX-XX вв.): учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России,2018. — 88 с., 2018
 2. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 3. О понятии финансового опциона
 4. § 2. Понятие и функции нотариата
 5. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 6. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 7. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 8. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 9. Микрополе «Речевая деятельность»
 10. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
 11. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
 12. Смешивание исходных материалов
 13. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 14. Основные результаты и выводы
 15. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 16. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 17. Сведения об авторах