<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Реформування правової системи України — це складний та ба­гатогранний процес, що вимагає глибокого наукового аналізу дер­жавно-правової дійсності для вдосконалення підготовки фахівців- юристів.

Теорія держави і права є однією з базових навчальних дисциплін, яка формує юридичний світогляд майбутніх працівників та привчає їх до логічного, системного та абстрактного мислення. Проте у значної частини студентів цей процес пов’язаний із певними труднощами, адже абстрагуванню піддаються ще маловідомі поняття, соціальні явища та взаємозв’язки. При цьому використання юридичної тер­мінології в процесі навчання (семінари, практичні заняття, заліки, іспити, навчальна практика тощо) має спиратися на добре засвоєні та систематизовані теоретичні знання різних галузей права.

Сучасний стан науки теорії держави і права характеризується різ­номанітністю визначень багатьох юридичних понять і підходів щодо побудови юридичних конструкцій і класифікацій юридичних явищ. У багатьох вітчизняних виданнях відсутнє загальне розуміння прак­тично усіх політичних і правових доктрин, немає єдності і щодо назви, структури цієї дисципліни.

Демонструючи фундаментальний, методологічний характер, тео­рія держави і права повинна виявляти тенденції розвитку державно- правових явищ, сприяти формуванню нових підходів, вдосконалю­вати і розвивати власний понятійний апарат. Зокрема, результатом таких досліджень і є запропонований підручник, який водночас від­значається своєрідним новим підходом до вивчення курсу «Загаль­на теорія держави та права». Підручник вирізняють нововведення викладу матеріалу по суті і по формі. Складні питання подаються на рівні потреб навчального процесу вищих навчальних закладів як І-ІІ, так і III і IV рівнів акредитації, доступно для неспеціалістів, широкого кола читачів. Ним можуть скористатися як учні шкіл, лі­цеїв, гімназій, так і абітурієнти, які готуються до вступу на юридичні факультети та відділення правознавства вищих навчальних закладів.

Підручник підготовлений на вузівському науковому рівні і, без сумніву, сприятиме отриманню конче потрібних студентам знань з теорії держави і права. Найціннішим є те, що він допоможе форму­вати і розвивати правове мислення, правосвідомість, збагатить пра-

вову культуру вдумливих читачів, спонукатиме їх до подальших творчих пошуків у цьому напрямку.

Безумовно, не всі питання і аспекти загальної теорії держави і права вдалося висвітлити в цьому виданні доступно і на. достатньо­му навчально-методичному та науковому рівні. Та сподіваємось, що цю прогалину ми подолаємо в наступних виданнях цієї праці.

Автор вдячний доктору юридичних наук, професору, Заслуженому юристу України, академіку Національної академії правових наук О. В. Скрипнюку, доктору юридичних наук, професору, Заслуже­ному юристу України, члену-кореспонденту Національної академії правових наук А. М. Колодію, доктору юридичних наук, професо­ру, Заслуженому юристу України, члеиу-кореспонденту Національ­ної академії правових наук О. Н. Ярмишу за цінні зауваження та пропозиції, які були враховані при остаточній редакції видання.

Автор буду щиро вдячний вдумливим читачам за усі висловлені пропозиції та зауваження. .

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

  1. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
  2. Микрополе «Речевая деятельность»
  3. Логика : практикум / Е. П. Пьяных. - Екатеринбург : УрГУПС,2019. - 78, [2] с., 2019
  4. Определение предела прочности при сжатии и при изгибе спеченных заготовок
  5. Смешивание исходных материалов
  6. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
  7. Основные результаты и выводы
  8. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
  9. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
  10. Сведения об авторах