<<
>>

Міжнародне право.

Поряд із національним правом конкретної держави, яке врегу­льовує внутрішні державні відносини, існує і міжнародне право, яке не належить до системи національного права жодної держави.

Міжнародне право — особлива система норм, що втілює узго­джені волі суверенних держав і регулює міждержавні відносини.

Основними джерелами міжнародного права є міжнародні дого­вори і міжнародно-правові звичаї.

Обов’язкової сили нормам міжнародного права надає авторитет цих норм та універсальна угода держав, яка втілюється у принципі — «pacta servanda sunt» — «договорів треба додержуватись», — який є одним із основних принципів міжнародного права.

Крім того, на сучасному етапі створюються і діють міждержавні організації, які покликані сприяти втіленню у життя норм міжнарод­ного права та підтриманню міжнародного правопорядку, наприклад, Рада Безпеки ООН.

Існує кілька теорій співвідношення національного та міжна­родного права, наприклад, дуалістична, теорія примату міжнарод­ного права та нігілістична теорія.

Дуалістична теорія виходить із того, що міжнародне право і національне право абсолютно різні системи права як за своїм харак­тером, так і за сферою дії, а тому вони існують незалежно одне від одного як дві рівноправні та самостійні системи права.

Теорія примату міжнародного права проголошує, що, істотно не відрізняючись одне від одного, міжнародне право і національні правові системи є двома гілками одного дерева. Проте міжнародне право є правом значно вищого порядку, воно користується прима­том щодо внутрішнього державного права. Саме міжнародне право визначає сферу дії права тієї чи іншої держави як і взагалі всю сферу дії влади держави.

Нігілістична теорія, проголошуючи абсолютну перевагу внут­рішнього державного права, зводиться до заперечення обов’язковості міжнародного права.

У практиці регулювання правовідносин демократичних держав діє принцип пріоритету норм міжнародного права перед нормами на­ціонального права держави, згідно з яким вважається, що саме між­народне право втілює загальнолюдські принципи, на яких повинні ба­зуватись як міждержавні, так і внутрішні державні правовідносини.

Саме тому в Законі «Про міжнародні договори України» та ряді інших законів проголошується, що коли нормами міжнародного до­говору України передбачено інші правила ніж ті, що передбачені в національному законодавстві України, то діють правила міжнарод­ного договору.

17.4

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Міжнародне право.:

 1. Право административных процедур и административно-процессуальное право в государствах Центральной Азии — краткий обзор современного состояния
 2. 50 Право общей собственности.
 3. 47 Право собственности юридических лиц.
 4. 1.АДМИСТАТИВНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
 5. 46 Право собственности граждан.
 6. 52 Право собственности и иные вещные права на землю
 7. 48. Право хозяйственного ведения и оперативного управления
 8. 49 Право государственной и муниципальной собственности
 9. 12 Право- и дееспособность юридического лица
 10. Гражданское право. Ответы к зачету,
 11. Н.М. Коркуновъ. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО. ПОСОБІЕ КЪ ЛЕКЦІЯМЪ. ТОМЪ I. ВВЕДЕНІЕ И ОБЩАЯ ЧАСТЬ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1892, 1892
 12. 29. Право гражданина на защиту. Необходимая оборона и крайняя необходимость в гражданском праве.
 13. Н.М. Коркуновъ. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО. ТОМЪ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ. книжный Магазинъ Динзерлинга бывшій ДІЕЛЬЕ И К - 1893, 1893
 14. 66 Право на товарный знак и знак обслуживания
 15. Административные процедуры, административное судопроизводство, административно-деликтное право: три основных направления модернизации российского законодательства
 16. Проценко, Ю.Л.. Государство и право России в период разложения крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая половина XIX века) [Текст] : учеб. пособие / Ю. Л. Проценко ; ВолГУ.— Волгоград : Изд-во ВолГУ,2005. — 132 с., 2005
 17. Сайфулова Лилия Габдельахатовна. ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Самара, 2001, 2001
 18. Ревякин Антон Павлович. Ограничения прав на земельные участки в публичных интересах. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2019, 2019
 19. Казакбиева Лилия Тавлуевна. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва- 2004, 2004