<<
>>

Класифікація функцій держави.

У зв’язку з тим, що держава виконує багато функцій, зміст яких досить різноманітний, необхідна їх наукова класифікація.

Розглянемо основні критерії, підстави такої класифікації.

Найбільш загальними критеріями розмежування однієї функції від іншої є: по-перше, особливості об’єкту державного впливу, сво­єрідність тих суспільних відносин, на які держава впливає у проце­сі своєї діяльності; по-друге, обумовлена останніми специфіка змі­сту кожної функції, тобто більш-менш однорідних, близьких один до одного видів державної діяльності.

У залежності від того, у якій сфері громадського життя — внутрішній або зовнішній здійснюються ті або інші функції дер­жави, розв’язанню яких завдань вони служать — внутрішньополі­тичних або зовнішньополітичних — вони підрозділяються на вну­трішні і зовнішні. Внутрішні функції держави — це, наприклад, економічна, екологічна, функція розвитку культури, науки й освіти. До зовнішніх функцій належать: оборона країни, забезпечення ми­ру і підтримка світового порядку тощо.

Серед внутрішніх і зовнішніх функцій держави розрізняють функ­ції основні і неосновні.

Основні функції — це найбільш загальні, найважливіші напрям­ки діяльності держави по здійсненню корінних стратегічних завдань і цілей, що стоять перед нею у визначений історичний період.

Основним функціям держави притаманний ряд спільних рис.

По-перше, у них найбільш рельєфно виявляється загальнолюдська сутність держави, її соціальне призначення. Достатньо зіставити, наприклад, такі напрямки діяльності держави, як, з одного, боку, налагодження засобів зв’язку, забезпечення ремонту і будівництва шляхів, роботи транспорту, участь у міжнародних конвенціях про

захист рослин від хвороб, боротьба з епідеміями й ін., з іншого боку, економічна, соціальна діяльність держави, здійснювана нею охорона прав і свобод громадян, усіх форм власності, правопорядку, оборо­на країни та ін.

По-друге, на відміну від численних державних функцій, здійс­нюваних, як правило, спеціально створеними для цього органами (наприклад, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, вища освіта, фінансова діяльність, дипломатія, зовнішня торгівля тощо), основні функції відносяться до діяльності держави в цілому, виконуються, хоча й у різній мірі, усіма або багатьма ланками державного апарату.

По-третє, з погляду свого змісту і структури головна функція носить комплексний, збірний характер, потребує системного аналі­зу. Вона втілює зосередження зусиль держави на одному із вирі­шальних, генеральних напрямків її внутрішньої або зовнішньої ді­яльності. Її об’єктом є широке коло суспільних відносин, що мають відому схожість, у певній великій сфері соціального життя.

Відповідно до цього, основні функції держави групують за най­більш важливими напрямками державного впливу на суспільні відносин.

Більшість інших державних функцій є неосновними функція­ми. Вони, будучи складовими структурними частинами головних функцій, являють собою напрямки діяльності держави по вико­нанню її завдань у конкретній і в цьому змісті більш вузькій сфері громадського життя.

Необхідно пам’ятати, що термін «неосновні функції» — умов­ний. Його вживання правомірне лише остільки, оскільки допомагає виділити з множини різноманітних державних функцій більш ши­рокі за обсягом і спільні за змістом основні функції держави.

Важливо підкреслити, що основна функція — не конгломерат, а визначена, перейнята внутрішньою єдністю і цілеспрямованістю система численних напрямків діяльності держави. Ця система від­різняється від її складових елементів.

Від основних і неосновних функцій держави варто відмежову­вати функції органів держави, тобто реалізацію компетенції, прав і обов’язків окремих органів відповідно до їхнього місця і призна­чення в державному механізмі і політичній системі суспільства.

Здійснення основних функцій держави за своїм змістом є безпе­рервним процесом реалізації численних неосновних державних функцій і функцій окремих державних органів.

Співвідношення між ука­заними різновидами державних функцій відбиває діалектику спіль­ного, особливого й одиничного в діяльності держави.

Розгляд поняття основних функцій держави потребує відповіді і на питання про їхню взаємодію з її завданнями і принципами діяль­ності.

Завдання і функції держави — явища співвідносні, тісно взаємо­пов’язані, але вони не співпадають. їх не можна ні протиставляти, ні ототожнювати.

У завданнях держави визначаються її соціальне призначення, історична місія в той або інший історичний період.

Завдання держави мають похідне значення стосовно її функцій, є їх найближчою безпосередньою передумовою. У завданнях кон­центрується і переломлюється вплив економіки і політики на роз­виток функцій держави.

У свою чергу функції держави являють собою засіб реалізації, виконання її завдань. Завдання держави втілюються в життя за до­помогою здійснення її функцій.

Не слід також змішувати функції держави з принципами її фор­мування і діяльності.

Деякі автори відносять, наприклад, до числа функцій сучасної Української держави забезпечення народовладдя, бачать головне призначення такої функції у здійсненні державою за допомогою представницьких та інших органів влади волевиявлення народу щодо керівництва суспільством. Насправді ж забезпечення народовладдя, розвиток демократії являє собою не якусь окрему функцію теперіш­ньої Української держави, а один із закріплених у главі 1 Консти­туції України головних принципів її організації і діяльності, одну з основ конституційного ладу. Цей та інші принципи Української держави пронизують усі її функції, здійснюють активний вплив на їхній розвиток, лежать в основі виконання кожної з них.

У процесі історичного розвитку держави в її функціях відбува­ються зміни: одні з них відпадають, інші — заглиблюються і видо­змінюють свій зміст, треті — виникають знову. Але в усіх випадках вони обумовлюються властивими певній історичній епосі економіч­ною і соціально-класовою структурою суспільства, сутністю держа­ви і її соціальним призначенням. Тому функції конкретної держави повинні розглядатися з урахуванням їх приналежності до певного гину держави.

6.3

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Класифікація функцій держави.:

 1. Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с., 2014
 2. Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с., 2018
 3. Смешивание исходных материалов
 4. Исследование микроструктуры и изломов закаленных низколегированных порошковых сталей
 5. Основные результаты и выводы
 6. Оценка быстродействия коммутационного устройства при использовании параллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов
 7. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 8. Сведения об авторах
 9. Некоторые вопросы реформирования административного правосудия в Кыргызской Республике
 10. Тема: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
 11. О понятии финансового опциона
 12. § 2. Понятие и функции нотариата
 13. ГРИБОВСКАЯ Наталья Юрьевна. ЛЕКСИКА ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА (СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тверь - 2019, 2019
 14. 26. Возникновение гражданских правоотношений не предусмотренных в ГК
 15. П.2 Частотная зависимость условий существования объемных и эванес­центных волн TM- (ТЕ-) типа и соответствующих типов сечений ПВВ в коллинеарной фазе скомпенсированого ЛО АФМ с ЦАС. Полярная MOK
 16. 59 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОГОВОРА.
 17. Микрополе «Речевая деятельность»