<<
>>

Функції теорії' держави і права, її місце в системі юридич­них наук. i,

У сучасних умовах розбудови правової системи України, що ба­зується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важли­вим є піднесення на належний рівень вищої юридичної освіти, яка повинна забезпечувати підготовку всебічно грамотних працівників, переконаних у необхідності активної, творчої діяльності.

Вузькопро­фесійний, вузькоюридичний підхід до цієї справи не виправданий хоча б тому, що будь-яке правове питання перебуває в полі зору суспільства.

Саме тому значення теорії держави і права, яка містить світо­глядні аспекти державно-правового життя взагалі та юридичної ді­яльності зокрема, стає ще більш зрозумілим. Властиво, світогляд не обмежує юриста рамками приватного інтересу, юридичних конс­трукцій і функцій. Навпаки — він виводить його на шлях служіння суспільному ідеалу, діяльності в ім’я загальнодержавних, групових та індивідуальних інтересів. Останнє часто ставиться навіть на пе­рше місце, оскільки задоволення таких інтересів посилює позиції правової держави і служить розвитку громадянського суспільства.

Значення загальної теорії держави і права визначається особли­востями її предмета і, відповідно, функціями цієї науки.

На рівні загальних закономірностей теорія покликана констату­вати, що і як відбувається у сфері держави і права, а потім пізнати і пояснити, чому так відбувається. Це завдання онтологічної функ­ції, суть якої полягає в об’єктивному розкритті існуючої реальності.

Теорія держави і права в системі юридичної науки виконує ме­тодологічну функцію, оскільки успіх будь-якого пізнавального по­шуку юриста знаходиться у прямій залежності від його теоретич­ної культури, від глибини оволодіння ним теорією держави і права, її понятійним апаратом, а також від того, наскільки теорія викори­стовується юристом як керівництво до дії. Властиво, будь-яку тео­рію надзвичайно важко оцінити, тим більше, якщо вона правильна.

Критерієм правильності теорії є практика. Теоретичні знання і тео­ретична культура юриста дозволяють безпомилково відшукати на­лежну до виконання правову норму й ефективно реалізувати її на практиці.

Основне значення теорії не обмежується пізнанням держави і права. Відповідні розділи науки викладаються так, щоб визначити засоби, які впливають на розвиток соціальних зв’язків. З урахуван­ням цього, принципового значення набувають такі функції науки, як ідеологічна, практична, системотворча, евристична, комунікати­вна, навчальна, прогностична.

Ідеологічна функція органічно пов’язана із самою природою теоретичного мислення, кінцевим результатом якого є народження ідей. Ідеї як продукт теоретичного мислення реалізують себе як необхідний матеріал для творчої реформаторської діяльності у сфері державно-правового життя суспільства.

Вони відображають цілі державно-правової активності і стають за­собом їх досягнення. Так, ідея «правової держави» є метою розвит­ку нашого суспільства і засобом його досягнення. Це дає можли­вість зробити висновок, що ідеї, розроблені теорією держави і права, є відображенням і передбаченням реального буття державно-правової дійсності, спонуканням до дії, що перетворює цю дійсність.

Теорія держави і права виконує евристичну функцію (евристика — мистецтво знаходження істини, що виражається в поглибленому пі­знанні основних закономірностей державно-правового життя, з’ясуванні їх тенденцій, відкритті нових закономірностей розвитку держави і права). Аналітичний підхід до вивчення цих питань дозволяє роз­глядати по-новому не лише сучасність, не тільки передбачати май­бутнє, але й оцінювати минуле.

Системотворча функція теорії держави і права виступає як про­цес, зумовлений властивостями єдності і диференційованості дер­жавно-правової надбудови суспільства. Саме вона об’єднує всю юри­дичну науку в струнку пізнавальну систему, визначає її інтегральну єдність.

Комунікативна функція дозволяє вирішити, зокрема, проблеми наближення юридичної науки до рівня розвитку науки в цілому, оскільки теорія держави і права постійно збагачується за рахунок найновіших досягнень інших галузей знання, пристосовує їх до по­треб юридичної науки.

Прогностична функція знаходить вираження у прогнозуванні подальшого розвитку держави і права на основі адекватного відо­браження його об’єктивних закономірностей. Істинність гіпотез, висунутих нею, перевіряється практикою. Прогнози, зрозуміло, не завжди виправдовуються.

28

У тісному зв’язку із вченням про функції загальної теорії дер­жави і права перебуває питання про її місце і роль у системі юри­дичних наук. Ці науки можна класифікувати таким чином:

1) історико-теоретичні науки (теорія держави і права; історія держави і права; історія політичних і правових учень);

2) галузеві юридичні науки (кримінальне право; цивільне пра­во; адміністративне право тощо);

3) міжгалузеві юридичні науки (прокурорський нагляд; приро­доохоронне право тощо);

4) науки, які вивчають міжнародне право і право зарубіжних країн;

5) спеціальні прикладні юридичні науки (судова медицина; су­дова психіатрія; криміналістика тощо).

У системі юридичних наук загальна теорія держави і права до­помагає визначити не тільки ті чи інші державно-правові явища, але і їх суть, закономірності їх розвитку. Теорія держави і права потрібна студентам-юристам, щоб краще зрозуміти історію держа­ви і права. Вона дає теоретичну базу для вивчення окремих галузей права, а також допомагає правильно реалізовувати чи застосовува­ти норми права, закони, приймати обґрунтовані рішення. Тому за­гальна теорія держави і права й виступає в системі юридичних на­ук як наука методологічна за своїм характером.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Функції теорії' держави і права, її місце в системі юридич­них наук. i,:

 1. Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с., 2014
 2. Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с., 2018
 3. Мусаева Джамиля Юсуповна. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЫЧНОГО ПРАВА ДАГЕСТАНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2019, 2019
 4. Алферов Иван Александрович. Нотариальная форма защиты и охраны права и законного интереса. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. MОCКВА - 2007, 2007
 5. 3. Система гражданского права как отрасли права - это внутреннее строение данной отрасли и права, единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов.
 6. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
 7. Ю.Л. Шульженко. Отечественная наука государственного права периодов конституционной монархии, буржуазной республики в России (1905 г. - октябрь 1917 г.) Москва 2012, 2012
 8. 44 Понятие и содержание права собственности
 9. Лукин Михаил Андреевич. Верификация автоматных программ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014, 2014
 10. 45 . Формы и виды права собственности
 11. 51 Защита права собственности и иных вещных прав
 12. 19. Понятие и виды объектов гражданского права.
 13. Сайфулова Лилия Габдельахатовна. ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Самара, 2001, 2001
 14. § 2. IloiisiiIie и виды форм защиты п охраны права и законного интереса
 15. 65 Понятие, объекты и субъекты патентного права. Условия патентноспособности.