<<
>>

Форми і методи здійснення функцій держави.

Держава здійснює свої функції в особливих формах і специфіч­ними методами. Форми реалізації функцій держави показують, якого зовнішнього вигляду набуває діяльність держави, як вона оформ­лена.

Методи ж здійснення функцій держави являють собою спо­соби і засоби, що використовуються під час забезпечення функціо­нування держави.

У літературі розрізняють правові і неправові форми реалізації функцій держави. При цьому під правовими формами розуміють увесь механізм правового регулювання, яким володіє держава. До не- правових форм відносять контрольну, ідеологічну, виховну, інфор­маційно-технічну (допоміжну) та інші види державної діяльності. Така класифікація форм здійснення функцій держави не відрізняється чіт­кими критеріями, оскільки, наприклад, контрольна діяльність дер­жави також регламентується нормами права. Більшою перевагою характеризується класифікація головних форм здійснення функцій держави, відповідно до якої виділяються правові і організаційні форми. Серед правових форм зазвичай називають законодавчу (правотворчу), управлінську (виконавчу), судову (правоохоронну) і контрольно-на­глядову.

Правові форми пов’язані з виданням юридичних актів, органі­заційні реалізуються в межах уже виданих актів і являють собою фактичні дії, що сприяють реалізації прийнятих юридичних актів. До організаційних форм можна віднести створення конкретних дер­жавних органів, їх структурних підрозділів, матеріальне забезпечен­ня їх праці, підбір відповідних спеціалістів, технічного обслуговую­чого персоналу тощо.

Щодо методів здійснення функцій держави, то слід зазначити, що довгий час у теорії держави і права визнавалися лише методи переконання і примусу. Не відмовляючись від їх використання і підкреслюючи певну ефективність впливу цих методів на розвиток суспільних відносин і процесів, слід звернути увагу на те, що ускладнення керівництва суспільством вимагає різноманіття управ­лінських методів.

Можна назвати такі групи методів, за допомогою яких держава здійснює свої функції:

1) метод нормативного правового регулювання;

2) метод примусу, який використовується при порушенні загал ь- нообов’язкових державних приписів;

3) метод рекомендацій, тобто орієнтації на конкретний зразок поведінки або дій, бажаних Із точки зору держави, і метод заохо­чення, який провокує дотримання цього зразку, стимулюючи сус- пільнокорисну діяльність;

4) метод договірного регулювання, який набуває в умовах демо­кратичної держави універсального значення. Останнім часом ме­тод договірного регулювання отримав широке розповсюдження не тільки у сфері приватних, а й публічних інтересів;

5) методи контролю і нагляду. Зокрема, держава здійснює ліцен­зування окремих видів підприємницької діяльності, а також діяль­ності некомерційних організацій; стандартизує продукцію, роботи, послуги, видає сертифікати якості тощо. У здійсненні функції охо­рони прав і свобод громадян, усіх форм власності, забезпечення законності і правопорядку велику роль відіграє прокурорський на­гляд за виконанням діючих законів та інших нормативно-правових актів фізичними і юридичними, посадовими і службовими особа­ми. У будь-якій державі діють і спеціальні органи громадського контролю.

Інші органи державного контролю у сфері дотримання та захис­ту прав і свобод особи — Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Уповноважений Президента з прав дітей, Урядовий упов­новажений з прав інвалідів.

У податковій сфері — Міністерство доходів і зборів;

6) метод інформаційного впливу на суспільство. Держава через засоби масової інформації інформує населення про прийняті норма­тивно-правові акти, державні рішення, формує громадську думку, цілеспрямовано регулює інформаційні потоки тощо. Інформація по­середньо-регулятивно впливає на свідомість, поведінку людей. За допомогою інформаційного впливу можливо як прискорити роз­в’язання соціальних і юридичних конфліктів, так і локалізувати їх, пом’якшити.

Можна виділити й інші методи здійснення функцій держави, але наведені є ключовими, засадничими для функціонування.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Форми і методи здійснення функцій держави.:

 1. Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с., 2014
 2. 4.1. Сравнительный анализ метода квантильного хеджирования и метода хеджирования ожидаемых потерь
 3. Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с., 2018
 4. Механизм реализации методов квантильного хеджирования и метода хеджирования ожидаемых потерь при принятии инвестиционных решений
 5. II.МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
 6. Методы несовершенного хеджирования
 7. Общие особенности разработанного метода коммутации пакетов
 8. МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ В МАТРИЧНЫХ МУЛЬТИПРОЦЕССОРАХ
 9. 2.3. Численный анализ чувствительности метода квантильногс хеджирования
 10. Формы и методы государственного управления.
 11. 2. Основные черты гражданско-правового метода регулирования общественных отношений