<<
>>

Державний режим та його види.

Державний режим — сукупність засобів, прийомів реалізації державної влади, що відображає її характер і зміст із точки зору співвідношення демократичних та авторитарних засад.

Державний режим являє собою спосіб реалізації державою сво­го призначення в суспільстві.

Він складається із системи методів, засобів здійснення державної влади.

В залежності від того, які методи здійснення політичної влади за­проваджуються і практикуються в державі, можна виділити такі ви­ди режимів: демократичний і антидемократичний.

Демократичний режим — стан політичного життя суспільства, при якому державна влада здійснюється на основі принципів широ­кої і реальної участі громадян, їх об’єднань у формуванні держав­ної політики, утворенні і діяльності державних органів, дотриман­ня прав і свобод людини. Це сукупність форм і методів здійснення державної влади. Це поняття дає відповідь на питання про те, які методи панують у процесі здійснення державної діяльності і дося­гнення цілей, що стоять перед державою.

Демократичний режим держави виражається у наступному:

• такий режим надає свободу особі у сфері економічної діяльно­сті, що складає основу матеріального добробуту суспільства;

• реальна гарантованість особистах прав і свобод громадянина, його можливість виражати власні думки про політику держави, актив­но брата участь у різноманітних культурних, наукових, фахових та інших- громадських організаціях надають високу моральність демо­кратичній державі;

• демократичний режим створює ефективні механізми прямого впливу населення країни на характер державної влади (через вибор­чу систему, контроль виборців за діяльністю державних органів);

• у демократичній державі особа захищена від сваволі, беззакон­ня, тому що її права знаходяться під постійною охороною органів правосуддя;

• демократичний режим є наслідком реального поділу влади як в унітарних, так і у федеративних державах;

• демократична влада однаковою мірою враховує інтереси біль­шості і меншості, індивідуальні і національні особливості населення.

Вона також є перешкодою бюрократичній сваволі і порушенням соціально-економічних прав національних меншин, що не мають своєї самостійної державності;

• демократичні методи державного владарювання дозволяють пе­реборювати виникаючі соціальні протиріччя, забезпечують компро­міс між державними органами і громадянами, між різноманітними соціальними групами населення;

• головним принципом діяльності демократичної держави є плю­ралізм. В умовах демократичного режиму діють різноманітні пар­тії, інші громадські організації, об’єднання, самодіяльні колективи, що підтримують політику держави, надають її діяльності плюраліс­тичного характеру, що враховує інтереси всіх індивідів та їхніх громадських утворень;

• демократичний державний режим базується на законах, що від­бивають об’єктивні потреби розвитку особистості і суспільства, тому він забезпечує стабільний правопорядок, низький рівень злочинно­сті, сприяє більш спокійному вирішенню конфліктів між державою й особою, між різноманітними соціальними і національними гру­пами людей.

Серед демократичних режимів можна виділити: демократично- ліберальний, демократично-радикальний, демократично-консерва­тивний та ін.

Недемократичний режим — державна влада здійснюється більш жорстокими методами, шляхом порушення прав людини та усунен­ня можливостей для вільного виявлення інтересів груп населення.

До основних ознак такого режиму належать:

• формальне закріплення в конституційних актах мінімуму прав і свобод громадян при відсутності правових механізмів та інших гарантій їх здійснення;

• надмірна централізація державної влади;

• тенденція до застосування неправових засобів здійснення влади;

• застосування примусових методів управління;

• протиправне використання силових структур;

• у деяких випадках авторитаризм може досягати крайнощів у прагненні держави повністю контролювати всі сфери суспільного життя (економіку, ідеологію, духовно-культурний розвиток та ін.).

До антидемократичного типу в історії держав належали наступ­ні його різновиди:

Тоталітарний режим —це сукупність таких засобів, прийомів і способів реалізації державної влади, за яких уся життєдіяльність суспільства і кожного окремого громадянина (особи) абсолютно регламентована: влада на всіх рівнях формується закрито однією особою чи кількома людьми з правлячої верхівки, не контролюєть­ся населенням, немає жодної можливості для вільного виявлення і врахування інтересів усіх груп населення; найменші вільності не­гайно придушуються усіма засобами, аж до прямого насильства, існує однопартійна система, звичним є грубе втручання в особисте життя людини і громадянина.

Авторитарний режим — це така сукупність засобів, прийомів, способів реалізації державної влади, за яких уся влада концентру­ється в руках правлячої верхівки; допускається деяке розмежуван­ня політичних сил, легальні можливості через представницькі ор­гани чи громадські об’єднання відстоювати інтереси певних верств населення. Проте коли така поляризація політичних сил надто ан­тагоністична, тоді включається механізм дії реакційного закону чи пряме насильство.

Деспотичний —режим необмеженої влади і свавілля в управ­лінні при відсутності його правових і моральних основ, повній без­правності підданих.

Тиранічний —панування жорстких способів здійснення влади при режимі одноособового правління в античних державах.

Військово-диктаторський: військово-поліцейський; режим війсь­кової диктатури; расистський; фашистський; мусульмансько-фун­даментальний та ін.

Поняття державного режиму не слід ототожнювати з поняттям «політичний режим», хоча вони і близькі між собою. Останнє по­няття має більш широке значення і характеризує не тільки методи діяльності державних органів (це, власне, визначається поняттям «державний режим»), але й можливості та форми діяльності всіх елементів політичної системи — політичних партій, рухів, інших об’єднань громадян.

Таким чином, форма держави може існувати тільки в єдності трьох складових елементів: форми правління, форми державного устрою і форми державного режиму. Зміни, що відбуваються в су­часному цивілізованому світі, безумовно, зажадають коригування тих положень, що викладені в цьому розділі підручника.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Державний режим та його види.:

 1. Определение оптимальных режимов отпуска порошковых низколегированных сталей с наноразмерными добавками Ni и NiO
 2. Исследование влияния режимов закалки на структуру и свойства порошковых низколегированных сталей с наноразмерными добавками Ni и NiO
 3. Определение оптимальных режимов закалки порошковых низколегированных сталей с наноразмерными добавками Ni и NiO
 4. Исследование влияния режимов термоциклической обработки на структуру и свойства низколегированных сталей с наноразмерными добавками Ni и NiO
 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ Ni и NiO
 6. Тер-Ваганянц Юлия Суреновна. Влияние режимов термической обработки на структуру и свойства порошковых низколегированных сталей, модифицированных наноразмерными порошками Ni и NiO. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. Москва - 2019, 2019
 7. Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб­ник / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніп­ро: Дніпр, держ. ун-т внутр, справ,2018. 716 с., 2018
 8. Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с., 2014
 9. Изучение структуры порошковых низколегированных сталей с наноразмерными добавками Ni и NiO после термической обработки
 10. Коммутационные средства матричных СБИС-мультипроцессоров
 11. Результаты рентгенофазового анализа закаленных образцов порошковых низколегированных сталей
 12. Анализ формы и морфологии
 13. Выводы
 14. Оценка эффективности использования матрицы регистров коммутационного устройства
 15. Испытания на растяжение
 16. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
 17. Испытания на изгиб
 18. 4. Материальная ответственность в административном порядке и ее субъекты.