<<
>>

Державні органи: їх ознаки, характеристика і види.

Механізм держави складається з різних частин, що мають спе­цифічний устрій і виконують властиві їм функції. Основним еле­ментом його механізму є орган держави.

Кожен державний орган — це структурна уособлена ланка, від­носно самостійна частина державного апарату, яка виконує певні завдання, функції держави і володіє такими основними ознаками:

1.

Здійснює від імені держави передбачені законом функції у від­повідній сфері діяльності.

2. Володіє владними повноваженнями, чим і відрізняється від державних підприємств та установ.

3. Має відповідну компетенцію, тобто закріплення сукупності іавдань, функцій, прав і обов’язків (повноважень). Компетенція передбачає свій предмет відання, тобто свою сферу діяльності, для кожного державного органу.

4. Характеризується відповідною структурою, тобто будовою, згідно з видами окремих служб і чисельністю складу (штату).

5. Має територіальний масштаб дій.

6. Формується в порядку, який встановлюється законом.

7. Встановлює правові зв’язки міждержавними службовцями.

8. Володіє, державним майном, яке знаходиться в його операти­вному управлінні. Основна властивість державного органу полягає в тому, що він може видавати юридичні акти, обов’язкові для ви­конання тим, кому вони адресовані, застосовувати заходи примусу, переконання, виховання, заохочення для забезпечення вимог цих актів; здійснювати нагляд за їх реалізацією.

Державні органи можна поділити на такі види:

1) За місцем у системі державного апарату:

а) первинні — створюються шляхом прямого волевиявлення народу;

б) вторинні — всі інші органи, які створюються первинними органами і підзвітні їм.

2) За способом утворення:

а) виборні (Верховна Рада, Президент України);

б) такі, що призначаються (Кабінет Міністрів, Генеральна про­куратура України та ін.);

в) успадковані.

3) За часом функціонування:

а) постійно діючі (загальнодержавні) (Верховна Рада, Прези­дент, Кабінет Міністрів, Верховний Суд України та ін.);

б) тимчасові (спеціальні комісії Верховної Ради України тощо).

4) За територією, на яку поширюється їх юрисдикція:

а) загальнодержавні (Верховна Рада, Президент, Верховний Суд України та ін.);

б) республіканські — органи Автономної Республіки Крим;

в) місцеві (локальні, місцеві державні адміністрації, місцеві суди та ін.).

5) За складом:

а) колегіальні (Верховна Рада, Конституційний Суд України тощо);

б) одноособові (Президент України, Уповноважений Верхов­ної Ради України з прав людини тощо).

6) За поділом на гілки влади:

а) законодавчі (Верховна Рада України тощо);

б) виконавчі (Кабінет Міністрів України, місцеві державні адмі­ністрації);

в) судові (Верховний Суд України тощо).

7) За характером повноважень:

а) загальної компетенції (Кабінет Міністрів України тощо);

б) спеціальної компетенції (Міністерство юстиції України тощо).

8) За функціями і правовими формами діяльності:

а) правотворчі (Верховна Рада, Президент України, Кабінет Мі­ністрів У країни тощо);

б) правозастосовні (Кабінет Міністрів України, місцеві дер­жавні адміністрації тощо);

в) правоохоронні (Міністерство внутрішніх справ України, СБУ тощо);

г) контрольно-наглядові (Генеральна прокуратура України тощо).

Державний орган складається з державних службовців, тобто осіб, які на професійній основі виконують завдання і функції держави.

Таким чином, доречно буде дати ще одне визначення органу держави, як структурно-організованого колективу державних служ­бовців (або одного державного службовця), які наділені владними повноваженнями та необхідними засобами для виконання певних завдань і функцій держави.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Державні органи: їх ознаки, характеристика і види.:

 1. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 3. Тема: Органы Федеральной службы безопасности РФ в системе гос. органов РФ
 4. Тема: Компетенция органов как важнейший элемент их правового статуса
 5. Предпосылки права на предъявление иска. Допустимость исков к органам исполнительной власти
 6. НИКИШИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА. ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Иркутск - 2000, 2000
 7. Характеристики наноразмерных добавок
 8. Характеристика опытных образцов и технология их изготовления
 9. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 10. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 12. 3. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ