<<

1. ПОНЯТИЕ «ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ»

Должностная инструкция — это организационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной должности.

Она составляется по каждой штатной должности организации, носит обезличенный характер и объявляется сотруднику под расписку при заключении трудового контракта (в том число при перемещении на другую должность и при временном исполнении обязанностей по должности).

К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время во многих организациях и на предприятиях (в большей части — негосударственных) отсутствует практика разработки должностных инструкций. Между тем, их введением достигается целый ряд целей (см. схему).

Основой для разработки должностных инструкций являются квалификационные характеристики (требования) по должностям служащих, утвержденные Министерством труда и социального развития Украины.

Главным нормативно-правовым документом, содержащим квалификационные характеристики, является «Квалификационный справочник должностных обязанностей»

Примірна структура посадової інструкції

Гриф "ЗАТВЕРДЖУЮ"

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

_________________________________________________________________________________

(посада, відділ) (підприємство, установа, організація) 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. __________________________________________________________

(посада, відділ)

призначається на посаду і звільняється з посади наказом ________________

(посада керівника)

1.2.________ безпосередньо підпорядкований начальнику ____________

(посада) (найменував, підрозділу)

1.3. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями підприємства (установи, організації), посадовою інструкцією та дорученнями керівника ________________________________________ 2.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. (розкривається зміст робіт, які відповідають посаді згідно з функціями підрозділу.

2.2. Наприклад, "надає консультаційні послуги..."; "розробляє пропозиції..."; "відстежує стан..." і т. д.).

2.3.

2.4.

2.5.

2.6. 3. ПРАВА

______________________________ має право:

(посада)

– за дорученням керівника відділу (іншого структурного підрозділу) забезпечувати ...;

– за дорученням керівника відділу (іншого структурного підрозділу) представляти від імені підприємства (установи, ор­ганізації) структурний підрозділ в інших підприємствах з питань компетенції структурного підрозділу;

– брати участь у ...;

– і т. д.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

____________________________ несе відповідальність за:

(посада)

– несвоєчасне і неякісне виконання посадових завдань та обов'язків, планів роботи і доручень керівництва відділу;

– недостовірність даних, які представляються керівництву підприємства та органам статистики;

– порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни;

– і т. д. 5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. ___________________повинен знати: _____________________________

(посада) (вказуються законодавчі та інші документи) 6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. На посаду ____________ призначається особа, яка має _____________

(назва посади) (вказується напрям підготовки,

_______________________________________________________________

освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи на нижчих посадах) 7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

7.1. Свою роботу ___________пов'язує з іншими відділами підприємства.

(посада)

Затверджено

наказом Міністерства праці України

від 15 квітня 1994 р. № 23

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 квітня 1994 р. за № 84/293 Типова форма контракту з Працівником

Місто ___________________ «______»_______________200 _ р.

Підприємство, установа, організація (громадянин)____________________ ____________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу_____________________ ____________________________________________________________________

(посада)

__________________________________________________________, іменований далі Роботодавець, з___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

одного боку, та громадянин ____________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

Працівник___________________________________________ приймається

(прізвище, ім'я, по батькові)

(наймається) на робо ту ________________________________________________

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,

____________________________________________________________________

організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

за професією (посадою) _______________________________________________

(повне найменування професії, посади)

кваліфікацією ________________________________________________________

(розряд, кваліфікаційна категорія)

Працівнику (не) встановлюється строк випробування__________________

(непотрібне викреслити)

__________________________________________________________________

(тривалість строку випробування)

1.

Загальні положення

Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Працівником і підприємством, установою, організацією та громадяни­ ном, які боку останнього реалізуються Роботодавцем.

Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються Роботодавець і Працівник. 2. Обов'язки сторін

2.1.За цим контрактом Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим кон­трактом, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колек­тивним договором і угодою сторін.

2.2. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.3.Роботодавець зобов'язується організувати працю Працівника, забезпечити безпечні й нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, облад­нанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації Працівника та забезпеченню інших умов праці тощо):

2.4. Обов'язок Роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із зазна­ченням достовірних характеристик, компенсацій і пільг Працівнику за роботу в небезпеч­них і шкідливих умовах праці:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Робочий час

3.1. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового роз­порядку.

3.2. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий ти­ждень, по годинна робота то що):

____________________________________________________________________

(вказати необхідне) 4.

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Працівника

4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Працівнику встановлюється:

– посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі __________ на місяць або в розмірі за 1 годину роботи;

– надбавка (доплата та інші виплати) _______________________________

(вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі __________________ (у % до тарифної ставки, посадового окладу).

4.2. У разі використання Працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ____________________________

(вказати вид, розмір)

4.3. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

– основна __________________________ днів,

– додаткова _________________________ днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога в розмірі ____________________________________________________________________

4.4. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

____________________________________________________________________

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця) 5. Відповідальність сторін, вирішення спорів

У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законо­давством.

5.3. Інші умови: _______________________________________________

(за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170). 6. Зміни, припинення та розірвання контракту

Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складе­ною в письмовій формі.

Цей контракт припиняється:

– після закінчення строку дії контракту;

– за згодою сторін;

– з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрак­том;

– з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

– з інших підстав, передбачених законодавством.

6.3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1.

2.

3.

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Працівника причин, у тому числі розірвання контракту Працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання Роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або Роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, вста­новлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного вико­нання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сто­рін продовжений або укладений на новий строк. 7. Термін дії та інші умови контракту

7.1. Строк дії контракту з ___________________ до __________________. .Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або _______.

7.2. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин: ___________________________.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодав­ством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій фо­рмі.

Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються в кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту: ____________________________________________

(зазначається перелік додатків, якщо вони є)

7.5. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці: 8. Адреси сторін

Відомості про Роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця _________________________________________

Адреса _________________________________________________________.

Розрахунковий рахунок № (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в ________________________________________________________.

Відомості про Працівника:

Домашня адреса: ________________________________________________.

Домашній телефон: ___________________________.

Службовий телефон: ___________________________.

Паспорт: серія _______________ № ______________.

виданий « ____ » _______________200 ____ р._______________________ _____________________________________________________________________.

(вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг

_____________________________________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

Роботодавець Працівник

__________________________ ____________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) ( підпис, прізвище, по батькові, підпис)

« ____ » ____________ 19____р. « ____ » ____________ 19____р.

М. П.

<< |
Источник: Лекции по документоведению.

Еще по теме 1. ПОНЯТИЕ «ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ»:

 1. § 2. Понятие и функции нотариата
 2. 1. Понятие и основные черты
 3. Понятие и классификация
 4. 58. Понятие, условия и содержание договора.
 5. 11. Понятие и признаки юридического лица.
 6. Понятие компетенции
 7. О понятии финансового опциона
 8. 23. Сделки. Понятие и виды.
 9. 9. Понятие патронажа, эмансипация
 10. 3.1. Пруденциальный банковский надзор: понятие и взаимосвязь с государственным финансовым контролем
 11. 44 Понятие и содержание права собственности
 12. Понятие и особенности административной ответственности.
 13. 2.ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 14. 53 Понятие и основания возникновения обязательств, их виды.
 15. 41 Понятие и виды личных неимущественных прав
 16. 4. Понятие, структура и состав гражданского законодательства.